Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

1. ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО СТРУКТУРИ 3 2. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ АКЦІЙ . .13 ЛІТЕРАТУРА . 14 ЗАДАЧА № 103 .15 ЗАДАЧА № 124 .15 ЗАДАЧА № 143 .16 ЗАДАЧА № 211 .17 1. ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО СТРУКТУРИ Однією із важливих передумов ефективного управління капіталом підприємства є оцінка його вартості. Вартість капіталу – це ціна, яку підприємство платить за його залучення з різних джерел. Концепція такої оцінки виходить із того, що капітал має відповідну вартість, яка формує рівень операційних та інвестиційних витрат підприємства. Ця концепція є однією з базових у системі управління фінансовою діяльністю підприємства. При цьому вона не зводиться тільки до визначення ціни капіталу, який залучається, а визначається цілий ряд напрямів господарської діяльності підприємства в цілому. Отже, розглянемо основні сфери використання показника вартості капіталу в діяльності підприємства. 1. Вартість капіталу підприємства є мірою прибутковості операційної діяльності. Вартість капіталу характеризує частину прибутку, який повинен бути сплачений за використання сформованого чи залученого нового капіталу для забезпечення випуску і реалізації продукції. Цей показник виступає мінімальною нормою формування операційного прибутку підприємства, тобто нижньою межею у плануванні його розмірів. 2. Показник вартості капіталу використовується як критерій у процесі здійснення реального інвестування. Перш за все, рівень вартості капіталу конкретного підприємства виступає як дисконтна ставка, за допомогою якої сума чистого грошового потоку приводиться до теперішньої вартості у процесі оцінки ефективності окремих реальних проектів. Крім того, він є базою порівняння з внутрішньою ставкою дохідності інвестиційного проекту, який розглядається. Якщо вона нижча, ніж показник вартості капіталу підприємства, такий інвестиційний проект повинен бути неприйнятним. 3. Вартість капіталу підприємства є базовим показником формування ефективності фінансового інвестування. Оскільки критерії цієї ефективності задаються самим підприємством, то при визначенні оцінки прибутковості окремих фінансових інструментів базою порівняння виступає показник вартості капіталу. Цей показник дозволяє оцінити не тільки ринкову вартість чи дохідність окремих інструментів фінансового інвестування, але й сформувати найбільш ефективний напрям і види цього інвестування на попередній стадії формування інвестиційного портфеля. Таким чином, цей показник є мірою оцінки прибутковості сформованого інвестиційного портфеля в цілому. 4. Показник вартості капіталу підприємства виступає критерієм прийняття управлінських рішень щодо використання оренди (лізінгу) чи придбання у власність виробничих основних засобів. Якщо вартість використання (обслуговування) фінансового лізингу перевищує вартість капіталу підприємства, застосування цього напряму щодо формування виробничих основних засобів є для підприємства невигідним. 5. Показник вартості капіталу в розрізі окремих його елементів використовується у процесі управління структурою цього капіталу на основі механізму фінансового левериджу.

Використання фінансового левериджу полягає у формуванні найвищого його диференціалу, однією із складових якого є вартість позикового капіталу. Мінімізація цієї складової забезпечується у процесі оцінки вартості капіталу, який залучається з різних позикових джерел, і формування відповідної структури джерел його використання підприємством. 6. Рівень вартості капіталу підприємства є важливим виміром рівня ринкової вартості даного підприємства. Зниження рівня вартості капіталу приводить до відповідного зростання ринкової вартості підприємства і навпаки. Особливо оперативно ця залежність відображається на діяльності акціонерних компаній відкритого типу, ціна на акції яких піднімається чи падає при відповідному зниженні чи зростанні вартості їх капіталу. Отже, управління вартістю капіталу є одним із самостійних напрямів підвищення ринкової вартості підприємства, що є однією із цілей управління його прибутковістю. 7. Показник вартості капіталу – це критерій оцінки і формування відповідного типу політики фінансування підприємством своїх активів (у першу чергу – оборотних). Виходячи із реальної вартості капіталу, який використовується, та оцінки її виміру, підприємство формує агресивний, помірний (компромісний) або консервативний тип політики фінансування активів. Важливим для оцінки вартості капіталу при управлінні формуванням прибутку в процесі здійснення фінансової діяльності є необхідність розрахунку цього показника на всіх етапах розвитку підприємства. Процес оцінки вартості капіталу базується на таких основних принципах (таблиця 4). Таблиця 4: Принципи процесу оцінки вартості капіталу Основні принципи Обгрунтування принципів 1. Принципи попередньої поелементної оцінки вартості капіталу Капітал підприємства, що використовується, складається із неоднорідних елементів (перш за все – власного і позикового, а всередині їх – за джерелами формування). У процесі оцінки його необхідно розкласти на окремі складові елементи, кожний із яких повинен бути об’єктом здійснення оціночних розрахунків 2. Принципи узагальнюючої оцінки вартості капіталу Поелементна оцінка вартості капіталу є передумовою для узагальненого розрахунку цього показника. Таким узагальнюючим показником є середньозважена вартість капіталу. Вихідною базою його формування є дані, що отримані у процесі поелементної оцінки капіталу: Елементи капіталу, що виділені у процесі оцінки 1 2 . -1 1 . Вартість окремих елемен-тів капіталу, % С1 С2 . С -1 С 2. Питома вага окремих елементів капіталу в загальній його сумі, яка виражена десятковим дробом У1 У2 . У -1 У Таким чином, середньозважена вартість капіталу (СВК) розраховується за формулою: СВК = . Розрахована середньозважена вартість капіталу є головним показником оцінки 3. Принципи порівнянності оцінки вартості власного і позикового капіталу Слід мати на увазі, що суми власного і позикового капіталу, які використовуються, відображаються у пасиві балансу підприємства і мають непорівняльне кількісне значення. Якщо, наприклад, наданий у використання підприємству позиковий капітал у грошовій або товарній формі оцінений в цінах, наближених до ринкових, то власний капітал щодо поточної ринкової вартості значно занижений.

У зв’язку з цим вартість власного капіталу у процесі розрахунків штучно підвищується. Крім того, з цієї ж причини виявляється заниженою його питома вага в загальній сумі капіталу підприємства, що використовується, а це негативно впливає на показник середньозваженої його вартості. Для забезпечення порівняння і коректності розрахунків середньозваженої вартості капіталу сума власної його частини повинна бути виражена у поточній ринковій оцінці. Для цього на першому етапі визначається вартість чистих активів підприємства, які характеризують ту частину його майна, що сформована за рахунок власного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів підприємства здійснюється за формулою: ЧА = А – ПК, де ЧА – вартість чистих активів підприємства; А – сукупна вартість активів підприємства; ПК – сума позикового капіталу, що використовує підприємство. На другому етапі визначається склад чистих активів підприємства виходячи із того, що за рахунок власного капіталу повністю формуються його позаоборотні операційні активи і певна частина матеріальних оборотних активів (запасів товарно-матеріальних цінностей). Ця остання частина активів розраховується за формулою: МОАв = ЧА – ВАо, де МОАв – сума матеріальних оборотних активів підприємства, що сформовані за рахунок власного капіталу; ЧА – вартість чистих активів підприємства; ВАо – вартість позаоборотних операційних активів підприємства. На третьому етапі проводиться індексація (переоцінка) балансової вартості окремих елементів позаоборотних операційних активів і власних матеріальних оборотних активів з метою їх оцінки за ринковою вартістю. Сума переоцінених активів і буде характеризувати поточну ринкову оцінку суми власного капіталу, що використовується у порівняльних розрахунках середньозваженої вартості капіталу 4. Принцип динамічної оцінки вартості капіталу Фактори, які впливають на показник середньозваженої вартості капіталу, дуже динамічні. Отже, зі зміною вартості окремих елементів капіталу повинні вноситися корективи і в середньозважене його значення. Крім того, принцип динамічності оцінки припускає, що вона може здійснюватися як уже за сформованим, так і за запланованим залученням капіталу. У процесі оцінки вартості сформованого капіталу використовуються фактичні (звітні) показники, які пов’язані з оцінкою окремих його елементів. Оцінка вартості запланованого до залучення капіталу в певній мірі носить ймовірний характер, який пов’язаний із прогнозом зміни кон’юнктури фінансового ринку, динаміки рівня власної кредитоспроможності, міри ризику та інших факторів 5. Принцип взаємозв’язку оцінки поточної та наступної середньозваженої вартості капіталу підприємства Такий взаємозв’язок забезпечується використанням показника граничної вартості капіталу. Він характеризує приріст середньозваженої вартості капіталу до суми кожної нової його одиниці, що додатково залучається підприємством. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою: ГВК = , де ГВК – гранична вартість капіталу; D СВК – приріст середньозваженої вартості капіталу; D К – приріст суми капіталу, що додатково залучається підприємством.

Яке ма значення, хто стоть на чол держави? Це наша Втчизна, наша хата. Якщо в нй завелися щури, не варто покидати хату потрбно вигнати щурв, вигнати дурних полтикв, сформувати лдерв духовного плану  поступово сформувати Духовну Республку. Саме так. Що стосуться останньо вйни, наша поразка в тому, що ми почали опльовувати герочн подвиги. Це страшний злочин. Ми ж не знамо, ким  коли врятоване наше життя  хто полг для того, щоб кожен з нас снував. Тим бльше не можна паплюжити комунстичну дею, бо це Божа дея. Я згоден з ¶ваном ґфремовим, що ХХI столття буде вком космчного комунзму. Капталзм не ма шляху в майбутн запам'ятайте це Запитання: Вчнсть це добре чи погано? Ви хотли б бути вчним? О. Б.: Дуже гарне запитання. Як правило, люди думають, що вчнсть це безмежна тривалсть. Насправд ж слово «вчнсть» походить вд «вче». Ви знате, що таке вче: це об'днання людей у громаду, коли багато людей дють як диний органзм. Отже, вчнсть це збирання  мертвих,  живих,  ненароджених в одне цле, коли вс, хто помер  хто не народився, збираються докупи  в любов об'днуються. От що таке вчнсть

1. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

2. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

3. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

4. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

5. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

6. Оцінка фінансового стану комерційного банку
7. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"
8. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

9. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

10. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

11. Інвестиції в основний капітал

12. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення

13. Сутність нагромадження капіталу

14. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

15. Фінансові методи збільшення капіталу

16. Оцінка природних ресурсів

Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые

17. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

18. Заходи Держави щодо залучення іноземного капіталу

19. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

20. Маркетингова діяльність комерційного банку

21. Оцінка майна з метою страхування

22. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
23. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
24. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

25. Фінансова стійкість комерційного банку

26. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

27. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

28. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

29. Собівартість продукції стада великої рогатої худоби

30. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

31. Кошторис та собівартість продукції

32. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

34. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

35. Статутний і додатковий капітал

36. Аудит статутного капіталу

37. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

38. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження
39. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів
40. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

41. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

42. Оцінка результату і похибки прямих вимірювань

43. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

44. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

45. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

46. Розробка інвестиційного проекту (на прикладі видавництва "Глобус" міста Харкова

47. Цінова політика фірми та її оцінка

48. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

49. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

50. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

51. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

52. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

53. Міжнародний рух капіталу

54. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів
55. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"
56. Контрольна робота з Інвестиційного менеджменту

57. Оцінка доцільності отримання патенту

58. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

59. Оцінка персоналу

60. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

61. Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

62. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

63. Оцінка ефективності використання рухомого складу

64. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

66. Кон’юнктура інвестиційного ринку

67. Ліквідаційна вартість об’єкта

68. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

69. Оцінка фінансового стану підприємства

70. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту
71. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні
72. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

73. Сплата податку на додану вартість

74. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

75. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

76. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

77. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

78. Оцінка стану міської системи м. Києва

79. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками

80. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

81. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

82. Економічна оцінка екологічних збитків

83. Інвестування як процес створення капіталу

84. Капітал і праця: механізм взаємодії

85. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

86. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")
87. Ринок праці та капіталу
88. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

89. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

90. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

91. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

92. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

93. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

94. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

95. Ліквідність інвестицій

96. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов

97. Електроємність. Конденсатори. Закони постійного струму

98. Інвестиційна діяльність

99. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.