Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та науки України Волинський національний університет імені Лесі Українки Інститут соціальних наук Курсова робота на тему: «Спільне й відмінне в консервативних , ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою.» Луцьк-2010 рік. Зміст Вступ Розділ 1. Консервативна критика буржуазного суспільства Розділ 2. Ліберальна апологія Розділ 3. Порівняльний аналіз в консервативних ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою Розділ 4. Спільне й відмінне в консервативних , ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою Висновок Список використаних джерел Вступ Актуальність: Дуже важливим у суспільно-політичній думці займає соціологічні ідеї консерватизму, лібералізму а також утопічного соціалізму. Соціальні мислителі першої половини XIX ст. прагнули у тій чи іншій формі осмислити результати революційної ломки старого суспільного ладу й оцінити той суспільний лад який прийшов на зміну феодальному. Проблеми « революційної демократії», « індустріалізму», і «капіталізму» виступають ключовими для всіх без винятку визначних мислителів даного періоду. Дуже великі наслідки для європейської історії також і для європейської суспільно-політичної думки мала подія Великої французької революції. Адже багато просвітителів XVIII ст. своєю діяльністю стимулювали значний процес революційної ломки старого суспільного ладу. Навряд чи можна заперечити , що проблема «революційної демократії», «індустріалізму», і «капіталізму» виступає ключовою для всіх, без винятку,визначних мислителів даного періоду. Дещо іншу позицію стосовно того устрою, котрий прийшов на зміну «старому порядку», займає соціальна філософія лібералізму. Патріархом лібералізму прийнято вважати класиком економічної науки А.Сміта, чия діяльність належить ще дореволюційній добі. Програмові засади лібералізму з урахуванням досвіду Великої революції опрацювали І. Бентам (1748-1832), Дж. Мілль (1806-1873), Б. Констан (1767-1830). Звичайно ж що лібералізм так само як і консерватизм, це не строго обґрунтована теоретична система, а скоріше конгломати поглядів, котрі центруються навколо кількох проповідних ідей. Ідеологи лібералізму творили у добу розвитку вільно підприємницького капіталізму. Також не випадково психологія вільного підприємця, нічим не обмеженої ділової ініціативи, набувають на той час масового характеру, стають до певної міри і стилем життя. Представники ліберальної думки надають теоретичної форми поглядам і настроям тих кіл, для яких епоха Реставрації була «їхньою добою». Певні ідеї соціалізму і комунізму мають давню історію, однак лише у XIX ст. вони виходять на передній план політичного життя і стають предметом гострих політичних дискусій. Починаючи з перших десятиліть минулого сторіччя впливовими фактором європейського політичного життя стає робітничий рух, ідеологи якого піддають гострій критиці існуючу економічну систему і весь буржуазний лад. Європейський соціалізм початку минулого сторіччя має багато різновидів. Більшість представників утопічного соціалізму прагнуть поставити соціальне знання на службу практичної реорганізації суспільства на справедливих засадах.

Вони усвідомлюють, що реформування суспільного устрою тим чи іншим чином пов’язане з перебудовою відносин у матеріально-виробничій сфері. Соціалістична критика буржуазного суспільства має певні спільні риси з його консервативною критикою, однак вона принципово відрізняється від ідеології консерватизму передусім тим, що спрямована в майбутнє, а не в минуле. Найбільш адекватне теоретичне оформлення вимоги та загальні настрої робітників знаходять у соціалістичній і комуністичних ученнях, де на відміну від лібералізму та консерватизму йдеться не стільки про свободу й права особистості, скільки про нову організацію соціально-економічного життя. Ефективного вирішення соціального питання, як переконання прихильники соціалізму й комунізму, можна досягти не шляхом розвитку індивідуальної ініціативи, конкуренції та політичного плюралізму, а через посилення суспільного контролю над виробництвом і розподілом матеріальних благ та відповідного перевиховування людей на колективістських засадах. Акцентуючи увагу на значенні праці та матеріально-виробничої сфери в цілому, прихильники соціалістичних ідей вимагають водночас ліквідації інституту приватної власності на засоби виробництва ( вимога «суспільності майна» чи « суспільної власності» - одна з найголовніших у комуністичних вченнях починаючи з античних часів). Для більшості цих ученнях характерна недооцінка значення правових і політичних інститутів представницької демократії, яка поєднується з переоцінкою значення і можливостей соціального експерименту та вольових методів суспільної організації. Об’єкт дослідження: критику буржуазного суспільства консервативні, ліберальні і соціалістичні суспільні устрої. Предмет досл.ідження: консервативне і ліберальне а також утопічне соціальне суспільство. Мета дослідження: знайти спільне й відмінне в консервативних , ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою. Завдання: 1. Проаналізувати літературу, щодо консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою. 2.Вивчити особливості соціалізації суспільних устроїв. 3.Визначити методи та форми роботи з консервативним ліберальним і утопічним суспільством. 4.Провести дослідження між спільним і відмінним у консерватизмі. Лібералізмі і утопічному соціалізмі. Розділ 1. Консервативна критика буржуазного суспільства Події Великої французької революції мали далекосяжні наслідки як для європейської історії, так і для Європейської суспільно-політичної думки. Просвітителі XVIIIст. своєю діяльністю стимулювали процес революційної ломки старого суспільного ладу. Соціальні мислителі першої половини XIX ст. прагнуть у тій чи іншій формі осмислити результати революції й оцінити той суспільний лад, котрий прийшов на зміну «старому режимові». Звичайно, все коло зацікавлень істориків, філософів,економістів тої доби не можна прямо звести до події що мали місце у Франції впродовж 1789-1794рр. і пізніше. Однак навряд чи можна заперечити, що проблема «революційної демократії»,»індустріалізму» і «капіталізму» виступає ключовою для всіх, без винятку, визначних мислителів даного періоду.

З деяким спрощенням найцікавіші думки з цього приводу можна згрупувати за трьома напрямами. Перший напрям об’єднує ти, хто позитивно сприйняв ті суспільні «даності», що виникли в наслідок революційних подій, насамперед реалі буржуазного суспільства, котре остаточно вивільнилося з-під тиску «старого режиму». Приймаючи ці реалі як щось нормальне, позитивне, мислителі прагнуть водночас осмислити внутрішні закономірності функціонування цього суспільства, дати поради щодо поліпшення тих чи інших аспектів нового суспільного устрою. Це-позиція ліберальної соціально-політичної думки, зокрема позитивізму, який концептуалізував її висновки. Безперечно, сюди можна віднести й соціологію у її контівсько-позитивістському варіанті. До другого напряму можна віднести ті концепції, які у тій чи іншій формі висловлюють несприйняття нових порядків і прагнуть критикувати їх з позицій минулого. Найчастіше при цьому йдеться про позитивні сторони зруйнованого революцією «старого режиму», ідеалізацією феодально-дворянської старовини та досить гостре викриття негативних аспектів буржуазного суспільства. Цей напрям суспільно-політичної думки називають консерватизмом. Нарешті третя позиція пов’язана також критичним ставленням до буржуазного ладу, який утвердився внаслідок революційних подій, однак при цьому і «старий порядок» також стає об’єктом засудження. Феодальному минулому і буржуазному сьогоденню тут протиставляються майбутній справедливий лад, який має бути побудований самими людьми. Це-позиція представників утопічного соціалізму. Звичайно, загадані напрями не вичерпують собою усіх інтелектуальних течій першої половини минулого сторіччя. Однак вони належать до найвпливовіших серед них. Слід мати на увазі, що між цими течіями існують певні спільні «точки дотику», а в окремих визначних мислителів( Гегеля, Токвіля та ін.) простежується поєднання і консервативних, і ліберальних ідей. Формально представників консервативної ідеології об’єднує негативне ставлення до революції як насильницького, брутального розриву з традиційними засадами народного життя. Найвливовіші з ідеологів консерватизму(Е.Берк (1729-1787), Л.Бональд (1754-1840), Ж. де Местр (1753-1821) та ін.)- це, як правило, вихідці із знатних аристократичних родин, що зазнали утисків і переслідувань у результаті якобінського терору. У своїй творчості вони обстоюють типові для представників «вищих станів» ціночті – принципи монархії, станової ієрархії, католицької віри. Твори консерваторів пройняті прямою чи прихованою полемікою проти ідеології просвітництва як духовного фундаменту революції. Консерватори критикують абстрактно-раціоналістичні засади соціальної філософії Просвітництва, вказують на наявність і значущість ірраціональних аспектів людського життя, пов’язаних з почуттям, вірою і т. п. Уявлення про суспільство та людину «взагалі» вони протиставляють уявлення про конкретні, історично зумовлені форми життя народу. «Я не знаю, що таке людина взагалі- пише Л.Бональд,- натомість я знаю французів, італійців,росіян». Суспільне життя розвивається згідно з органічними законами, у відповідності до «духу народу», тому для нього небезпечні всіякі раціонально заплановані експерименти.(

Цей етап реалізується за допомогою різних політичних партій, які створюються таким чином, щоб охопити все ідеологічне поле, їх можна поділити на три основні типи: інтернаціональні (комуністичні, соціалістичні, робітничі), національні (монархічні, націоналістичні, націонал-соціалістичні, консервативні), «болото» (партії без чіткої орієнтації). Надаючи гроші тим чи іншим партіям й виводячи їх на політичну сцену, легко контролювати Глобальний історичний процес. Гроші на це були отримані шляхом пограбування народів під час революцій, а також за рахунок так званого позичкового процента — фінансового капіталу. Саме у такий спосіб добування грошей з «повітря» без матеріального виробництва і став характерною рисою для представників світових залаштунків. Таким чином, є стратегія завоювання всесвітнього панування, є ідеологія духовного сіонізму, є програма «Протоколи сіонських мудреців». Але ж хто є рушійною силою, або, точніше, — матеріальним носієм цього плану? Згідно з висновками багатьох дослідників єгипетські жерці використовували для цього первісні єврейські кочові племена, з яких і були підготовлені перші «біороботи»

1. Соціалістична індустріалізація в Україні

2. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

3. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

4. Держава і право України в період перебудови соціалізму

5. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

6. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму
7. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності
8. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

9. Соціалізація індивіда. Девіантне поводження

10. Гуманізм і гуманітаризм: спільне і специфічне

11. Матеріалістичне вчення Карла Маркса

12. Матеріалістична філософія Нового часу

13. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

14. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

15. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)

16. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы
Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Диагностика и консервативное лечение асимметрии таза у детей

18. Производство красителя "Кислотного алого"

19. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

20. Динамика социо-культурных изменений

21. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

22. Развитие идеологии социал-демократов в России
23. Царствование Александра I: либеральные начинания и консервативный слом
24. Либерально-консервативный реформизм. Религиозное направление

25. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

26. История развития идеологов социал демократии

27. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

28. Пио Бароха-и-Несси. Алая заря

29. Русская консервативная журналистика при Николае II

30. Дорога к алым парусам

31. Международная маркетинговая программа СП «Инволюкс» ООО

32. Исследование систем управление на примере ООО «Алена»

Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные

33. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

34. Соціальні групи

35. Дар аль-Кибт (Дом коптов)

36. Охранительно-консервативная деятельность русской церкви

37. Консервативная школьная политика

38. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
39. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)
40. Экономические идеи социал-демократии

41. Форми співучасті та види співучасників у злочині

42. Формирование консервативной политико-философской концепции М.Н. Каткова

43. Абу Хамид, Ал- Газали

44. Консервативный экуменизм: эсхатология Льва Тихомирова

45. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

46. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

47. Организация экспортной деятельности на предприятии СП «Инволюкс» ООО

48. Суспільне виробництво та заробітна плата

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. К вопросу об СП

50. Роль власності у соціально-економічних процесах

51. Абу Али Ибн Сина

52. Али-Бей

53. Ал-Джахиз

54. Аль-Газали Абу Хамид Мухаммад Ибн Мухаммед
55. Муамар аль Каддафи
56. Алесь (Александр Михайлович) Адамович

57. Хамид Ал-Гарнати Абу

58. Саудовская Аравия, Королевство Саудовская Аравия (Аль-Мамляка аль-Арабия ас-Саудия)

59. Пространственно-временная динамика процессов и освоения социо-культурных территорий

60. Право як спеціальне соціальне явище

61. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

62. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

63. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

64. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

65. Співзвучність поезії І.Я.Фpанка з наpоднопісенною твоpчістю

66. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

67. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

68. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

69. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

70. Производство красителя «Кислотный Алый»
71. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування
72. Екзистенціалістська естетика

73. Етика і етикет у спілкуванні

74. Мораль і соціальне управління

75. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

76. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

77. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

78. Соціальне та особисте страхування

79. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

80. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

81. Державна політика соціального страхування

82. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

83. Принципові відмінності живих систем від неживих

84. Людина: біологія й соціологічні проблеми

85. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

86. Организация компьютерного учета на примере УФКСС и ДМ Администрации г. Жуковского
87. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності
88. Соціальна інфраструктура України

89. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

90. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

91. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

92. Розвиток соціальної географії в СРСР

93. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

94. Історія соціально-економічної географії світу

95. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

96. Державна соціальна допомога

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

98. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

99. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.