Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Зміст Вступ Розділ І . Сутність і функції грошового ринку в ринковій економіці 1.1. Роль, значення і структура грошового ринку 1.2. Особливості попиту на грошовому ринку 1.3. Особливості пропозиції на грошовому ринку 1.4. Графічна модель грошового ринку та рівновага на ньому Розділ ІІ. Аналіз грошового ринку України на сучасному етапі 2.1. Динаміка грошових агрегатів 2.2. Аналіз депозитних операцій грошового ринку 2.3. Стан ринку цінних паперів Висновок Список використаної літератури Вступ Актуальність теми дослідження. Як відомо, ринок у найпростішому розумінні – це система економічних відносин з приводу купівлі - продажу товарів. Він представляє сукупність товарного і грошового обігу. У функціональному розумінні сучасний ринок – поняття більш глибоке, комплексне і представляє систему ринків, серед яких найважливіша роль належить грошовому ринку. Грошовий ринок – це сукупність усіх грошових ресурсів країни, що постійно переміщуються (розподіляється та перерозподіляються) під вплив ом попиту та пропозиції з боку різних суб’єктів економіки Грошовий ринок складається з багатьох потоків, за якими грошові кошти переміщуються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів . Інтернаціоналізація суспільно–економічного життя, перехід до відкритої економіки сприяють приєднанню України до світового господарства, її входженню в світовий економічний простір . поряд з інтернаціоналізацією відбувається збільшення міжнародних потоків товарів, послуг, капіталів і особливо грошей. Фінансовий ринок – це ринок, який опосередковує розподіл коштів серед учасників економічних відносин. За його допомогою мобілізуються вільні фінансові ресурси і спрямовуються до тих, хто може більш ефективно використати дані кошти. Це сприяє не тільки підвищенню продуктивності та ефективності економіки в цілому, а й поліпшенню економічного добробуту кожного члена суспільства. На фінансовому ринку відбувається пошук засобів для розвитку сфер виробництва та послуг. Головна роль фінансово ринку у сучасній економічній системі полягає в акумуляції заощаджень економічних агентів і використанні цих коштів для створення нового капіталу. Процеси реформування власності супроводжуються структурною перебудовою економіки і обумовлюють створення фондового ринку, як складової фінансових відносин, який забезпечує вільний обіг коштів у вигляді цінних паперів. Фондовий ринок сприяє обігу та раціональному розміщенню фінансових коштів, дає можливість самостійно оцінювати ефективність управління підприємствами та створює умови для конкуренції. Фондовий ринок дає необмежені можливості для формування фінансових ресурсів і його роль набуває все більшого значення. В силу цього дослідження проблем формування і функціонування фондового ринку є актуальним і важливим . Об’єктом дослідження курсової роботи є теоретичні засади економіки в області грошового ринку. Предмет дослідження – аналіз грошового ринку України . Метою курсової роботи є дослідження та аналіз грошового ринку. Мета роботи зумовлює виконання таких завдань : дослідити поняття та особливості функціонування грошового ринку здійснити аналіз грошового ринку України в ракурсі обертання його основних інструментів визначити недоліки діяльності грошового ринку України , запропонувати можливі шляхи їх усунення Методами , які застосовані в даній роботі є метод аналізу, статистичний, графічний та табличний.

Інформаційна база дослідження : публікації видавництв (Вісник Національного банку України), літературних (посібники, підручники даної області дослідження), офіційні (закони). Структура курсової роботи : вступ, що обгрунтовує актуальність теми, мету задачі І розділ теоретичного характеру ІІ розділ, що носить аналітичний характер висновок список використаної літератури Розділ І . Сутність і функції грошового ринку в ринковій економіці Роль, значення і структура грошового ринку В економічній літературі немає чіткого однозначного тлумачення поняття &quo ;грошовий ринок&quo ;, воно багатьма економістами часто ототожнюється із терміном &quo ;фінансовий ринок&quo ; . В Україні цей ринок тільки розпочали серйозно досліджувати. Одними з найперших грошовий ринок грунтовно взялись аналізувати АС. Гальчинський, М.І.Савлук. А.С. Гальчинський вважає, що грошовий ринок це самостійний механізм урівноваження попиту і пропозиції грошей . Він називає цей ринок монетарним і дає йому таке визначення: &quo ;Монетарний ринок (ринок грошей) є мережею спеціальних (банківсько-фінансових) інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар, їх взаємне врівноваження&quo ;. У поданому визначенні відображено функціональнепризначення цього ринку врівноваження попиту і пропозиції на гроші. Жоден інший ринок, у тому числі й фінансовий, такої функції виконувати безпосередньо не може. Воднораз два моменти у цьому твердженні дискусійні. По-перше, якщо монетарний ринок асоціюється лише з ринком грошей, у ньому не залишається місця для ринку капіталу (хоч сам А.С. Гальчинський, посилаючись на І. Шумпетера, визначає, що ринок капіталу теж грошовий, а тому є складовою монетарного ринку). По-друге, торгівля грошима може здійснюватися і поза межами банківсько-фінансових інститутів. Грошовий ринок як самостійне явище висвітлюється і в роботах М.І. Савлука. На його думку, грошовий ринок - це &quo ;особливий сектор ринку, на якому здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формується попит, пропозиція та ціна на цей товар&quo ;. Таке визначення підтверджує те саме функціональне призначення грошового ринку, на якому наголошував і А.С. Галь­чинський. На думку інших науковців, купівля-продаж грошей на цьому ринку скоріше за все явище абстрактне, уявне і навіть віртуальне, ніж реальне. Реально продаються і купуються цінні папери, банківські депозити, банківські вимоги і т.д., що й формує попит і пропозицію грошей. Тому доцільніше робити наголос на розумінні грошового ринку як такого, де формуються попит та пропозиція, а не лише купівля-продаж грошей. Виходячи з викладеного, грошовий (монетарний) ринок можна визначити як сукупність економічних відносин, що забезпечують урівноваження попиту і пропозиції грошей та формування їх ціни, а також він є окремим сегментом фінансового ринку. Для кращого усвідомлення сутності грошового ринку важливо з'ясувати такі його структурні елементи, як об'єкт, суб'єкти та інструменти. Об'єктом грошового ринку є гроші, які продаються і купуються на ньому. Таким об'єктом можуть стати тільки тимчасово чи постійно вільні кошти, власники яких пропонують їх на ринку задля одержання додаткового доходу.

Операція продажу грошей має специфічний характер і суттєво відрізняється від традиційного продажу на товарних ринках. Продаж грошей відбувається переважно у формі кредитування. Продавець виступає у ролі кредитора, покупець у ролі позичальника. Операція продажу грошей не є еквівалентним обміном однакових цінностей, не веде до витрат продавцем права власності на відповідну суму грошей і тому повинна передбачати механізм забезпечення цього права й повернення власнику проданих коштів. Цей механізм базується на застосуванні спеціальних інструментів грошового ринку, які називають фінансовими інструментами. Інструментами грошового ринку є певні носії зобов'язань покупців грошей перед їх продавцями та одночасно носії права вимоги продавців грошей до їх покупців. Інструменти можуть мати різноманітні форми - це письмові угоди, сертифікати, облігації, акції, векселі, поліси тощо. Для продавців грошей всі вони є об'єктами грошових вкладень або фінансовими активами, які здебільшого продаються і купуються на ринку. Ставши власниками фінансових активів, ці суб'єкти дещо змінюють і свій статус на ринку - вони здійснюють продаж фінансових активів, а не купівлю грошей. Для них об'єктом ринку стають ці активи, а гроші лише посідають своє традиційне (для товарних ринків) місце - посередників в обміні. З цієї позиції грошовий ринок набуває вигляду ринку фінансових активів або фінансового ринку. Інструменти грошового ринку самі можуть набувати здатності до обігу. Найбільшою мірою ця здатність властива цінним паперам і валютним цінностям, що дає підстави виділити відповідні ділянки грошового ринку у самостійні ринки - цінних паперів та валютний. У розвинутих ринкових економіках поширена також купівля-продаж банківських позичкових вимог та зобов'язань, що дає підстави говорити про ринок позичкових угод як про самостійний вид грошового ринку. Для розуміння сутності грошового ринку важливе значення має визначення його суб'єктів. Суб'єкти грошового ринку - це будь-які економічні структури - фірми, сімейні господарства, урядові структури, банки та інші фінансові посередники. Кожний з них може виступати або в ролі продавця грошей (кредитора), в ролі покупця (позичальника), або в тій чи іншій одночасно, як, наприклад, банки та інші фінансові посередники. Умовний характер має і ціна на грошовому ринку. Ціна грошей має форму процента на позичені чи залучені кошти, що істотно відрізняє її від звичайної ціни на товарних ринках. Розмір процента визначається не величиною вартості, яку містять у собі куплені (позичені чи залучені) гроші, а їх споживчою вартістю - здатністю приносити покупцеві додатковий дохід чи блага, необхідні для задоволення особистих виробничих потреб. Чим більша буде ця здатність і чим довше покупець користуватиметься одержаними грошима, тим більшою буде сума його процентних платежів. З викладеного вище стає зрозумілішою внутрішня єдність грошового і фінансового ринків. Вони мають спільні просторові вежі. На ці ринки діють одні й ті ж суб'єкти, багато спільного є між їхніми об'єктами та інструментами. Схоже у них і функціональне призначення - забезпечити капіталізацію вільних (тимчасово чи постійно) грошових засобів у юридичних та фізичних осіб.

Починалися смутні часи для її народу. Водночас наближалася до своєї критичної межі активність Темного сателіта (див. графік 3 розділу «Темний сателіт (Орб)». Відтак загострювалося протистояння між поневоленими іудеями та римлянами, і взагалі між людьми. Ширилися чутки про скорий прихід Месії — нового царя іудейського, покликаного звільнити народ від поневолювачів. Це були часи піднесення також національної свідомості та очікування божої милості. Стіни єврейських осель, на відміну від римських та грецьких, прикрашених веселими жанровими малюнками, були вкриті священними висловами з Тори. У такій ситуації формувалася свідомість майбутньої Богородиці. А через 1800 років (точніше 1835 р.), у час, коли Темний сателіт наближався до своєї максимальної активності і найгустішої його тіні на землі, у людський світ було скинуто сутність анти-Марії, лоно якої стане «місцем виходу» анти-Христа. Ось що пишеться про неї в УРЕ (т.15): «Відзначалася силою волі, твердістю характеру, великим педагогічним тактом. Вона завжди жила інтересами своїх дітей…» «Всі знання й сили віддавала вихованню своїх дітей, які стали видатними революціонерами.» Якщо додати, що вона екстерном склала екзамени на звання народної вчительки, то можна переконатися, що ім’я Марія, а отже відповідні енергетика й програма, що з тим пов’язані, донька Олександра й Анни отримала не випадково

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

2. Сутність витрат та методи їх зниження

3. Сутність експортного та бюджетного відшкодування ПДВ

4. Сутність демократії та її основні цінності

5. Міжнародні контракти: сутність структура види

6. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин
7. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
8. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

9. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

10. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

11. Поняття та сутність менеджменту

12. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

13. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

14. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

15. Портфель цінних паперів - сутність та функції

16. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

17. Ґрунт та його родючість

18. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

19. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

20. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

21. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

22. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів
23. Економічна сутність та форми оплати праці
24. Сутність лідерства та управління

25. Предмет політології, сутність та зміст

26. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

27. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

28. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

29. Сутність та призначення фінансів

30. Антимонопольна політика держави та її сутність

31. Закон вартості: сутність та основні функції

32. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Трюк с мячом!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Снежкобластер "Тройной".
Снежкобластеры спасут вас от замерзших рук и мокрых перчаток! Для настоящих лидеров зимних баталий в нашем арсенале есть тройной
1585 руб
Раздел: Прочее

33. Маркетингова сутність реклами

34. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

35. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

36. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

37. Сутність перестрахування

38. Товарна біржа: структура та функції
39. Сутність токсикоманії
40. Виробничі запаси - облік та аналіз

41. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

42. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

43. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

44. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

45. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

46. Сутність держави

47. Сутність і форми експертної профілактики

48. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

49. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

50. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

51. Сутність міжнародного маркетингу

52. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

53. Сутність спонсорства

54. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
55. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
56. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

57. Сутність корпоративної культури

58. Сутність планування і етапи планування

59. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

60. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

61. Структура та зміст віщої освіти

62. Сутність педагогічного спілкування

63. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

64. Сутність лібералізму

Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

66. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

67. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

68. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

69. Сутність соціальної роботи

70. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання
71. Сутність неореалізму
72. Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошового ринку

73. Сутність і особливості фінансів

74. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

75. Об’єкт, предмет, структура та функції екології

76. Ефективність виробництва та фактори її зростання

77. Нерегламентована зайнятість населення та способи її регламентування

78. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

79. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

80. Сутність керування ризиками

Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки

81. Сутність нагромадження капіталу

82. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

83. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

84. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

85. Поняття та структура світового ринку

86. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
87. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні
88. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

89. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

90. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

91. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

92. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

93. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

94. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

95. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

96. Аналіз та прогнозування ринку праці

Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

97. Валютний ринок та його регулювання

98. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

99. Необхідність боротьби з виготовленням та розповсюдженням фальшивих грошових знаків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.