Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Питання з екзамену Господарське право

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробниц­тво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і немайнові відносини , пов”язані з веденням домашнього господарства (відносини між членами сім”ї. Г. П. зосереджує увагу на відносинах , що виникають між юридичними особами , їх орга­нами управління , державними суб”єктами підприємницької діяльності .Предметом цих відносин в про­цесі господарської діяльності є чисельні організаційні та майнові відносини , що виникають і реалізуться між юридичними особами незалежно від їх форм власності ; між ними та органами державного управління або відносини між органами управління . 2. Понятия господарського права Г. П . -Сукупність правових норм та інститутів різних галузей права що функціонально взаїмодіють в регулюванні господарської діяльності . У сфері економіки виникають і функціонують різні відносини , пов”язані з господарською діяльністю . Гос- кі правовід-ни складаються з двох елементів- організаційного і майнового . Господарські пра вовідносини мають певні ознаки . 1.Обмежене коло суб”єктів . 2. Поєднання в них організаційних і правових елементів . 3. Їх матеріальний зміст , тобто суспільне виробництво і реалізація господарюючими суб”єктами продукції , виконання робіт надання послуг 3. Мета і принципи Г. П . Мета - забезпечення належної ефективності суспільного вироб­ництва шляхом організації і впро­вадження у використання ефек­тивного механізму господарю­вання . Мету Г. П. розглядають з двох основних точок зору : з еко­номічної та правової .З економічної точки зору мета полягає у підвищенні ефектив­ності суспільного виробництва , а з точки зору права - в поліпшенні функціонування господарського механізму . Принципи - це основні керівні начала , на яких базуються і якими характеризується пра­вове регулювання відповідних суспільних відносин . Існують такі принципи : рівноправність різних форм власності . 1. законність - держава , її ор­гани , посадові особи, підприємства , організації і громадяни повинні дотри­муватися конституції і інших норм чинного законо­давства . 2. необхідність активного ви­користання банківських кре­дитів , прибутку , податків і інших економічних важелів і стимулів . Взагалі , існує дуже багато прин­ципів Г . П . 4 . Господарські відносини на началах субординації . Господарські правові відносини поділяються на організаційні та правові . Останні в свою чергу поділяються на субординаційні і координаційні .Організаційні відносини , що ба­зуються на початках субординації Такі відносини виникають між суб”єктами , які пов”язані ор­ганізаційним влідним підпорядкуванням (відносини між міністерством та підпорядкованим йому держав­ним підприємством , відносини між господарським суб”єктом і державним органом з контрольно - наглядовою функцією .)Майнові відносини на початках субординації . В такі відносини вступають суб”єкти певних гро­шових виплат та майнових зборів (виплати податків і відрахування у фонди . ) 5 . Господарські відносини на початках координації .

Господарські правові відносини поділяються на організаційні та правові . Останні в свою чергу поділяються на субординаційні і координаційні .Організаційні відносини на початках координації .такі відносини пов”язані з рівноправністю учасників між собою .Наприклад : відносини між всіма підприємствами в цивільних правовідносинах , а також відносини між органами держав­ного управління одного рівня .Майнові відносини на початках координації .Такі відносини базу­ються на незалежності учасників один від одного , на їх рівноправності і виключенні підпорядкування .Наприклад , це відносини по угодах і договорах між підприємствами . 6 . Методи господарського права . Методи - це система способів впливу правових норм на суспільні відносини ,що регулю­ються нормами господарського права .Існує декілька методів впливу : 1. Метод обов”язкових при­писів . Він широко використовується компетентними органами управління . Прийнятий ними акт , обов”язковий для виконання фізичними і юридичними осо­бами ., а його ігнорування може розцінюватися , як правопору­шення з усіма правовими наслідками . Якщо акт прийнято з порушеннями чинного законо­давства , або за межами повнова­жень компетентних органів , він може бути визнаний повністю або частково не дійсним . 2 .Метод автономних рішень В господарській діяльності пра­вові наслідки часто наступають на під ставі волевиявлення сторін або згоди певного органу .Цей метод також називають методом погодження або дозвільним ме­тодом . 3 .Метод рекомендацій В данному випадку примус відсутній і господарський орган сам вирвшує чи слідувати данній рекомендаціїчи ні .Тут доз­воляється вибирати більш вигідний варіант . . 7 . Система госпо -го права . Г . П . ділиться на дві частини : 1 . загальна частина 2 . особлива частина До першої входять - загальні положення для всіх галузей права , правові форми і методи керівництва економікою , суб”єкти господарського права , правовий режим майна суб”єктів , господарські забов”язання . Правові положення загальної частини відповідають за результати господарської діяльності , захист прав та інтересів суб”єктів . До другої частини відносяться норми , які регулюють окремі відносини в галузях господарства та види господарської діяльності (правове регулювання якості продукції , фінансування , кредитування , правова робота в народному господарстві та правове регулювання відносин в галузях зв”язку та освіти .) 8 . Джерела Г . П . Г . П . -це сукупність правових норм по врегулюванню господарських відносин . Г . законодавство це сукупність правових актів ,що містять данні норми . Джерела : 1 .блок ( Конституція , Конституційний договір , акти референлумів) 2 блок (міжнародні акти і закони України , Укази президента щодо економічних реформ , Декрети Каб . Мін . , Постанови В. Р. У.) 3 . блок ( Укази президента України ) 4 . блок (Закони Авт . респ .Крим ) 5 . блок (Постанови В . Р . респ. Крим . ) 6 . блок (Постанови Кабінету Ради Міністрів України і Постанови Ради Міністрів СРСР .) 7 . блок ( Рішення місцевих органів самоврядування .

) 8 . блок (Відомчі та ін . акти) 9 . блок (Локальні акти ) 9 . Вимоги до правових актів господарювання .Акти господарських суб”єктів це дія органів, що здійснює управлінські функції в прцесі господарської діяльності , спрямовані на прийняття в межах своєї компетенції рішень щодо встановлення зміни або припинення господарських відносин . Вимоги до актів : 1 . загальні -згідно чинного законодавства України учасники господарських відносин повинні приймати акти в межах своєї компетенції , у відповідності до закону , в певному порядку , по встановленій формі . 2 . Спеціальні - встановлюються до певних груп господарських актів , які регулюють конкретні господарські відносини . 3 . Організаційнотехнічні - це вимоги до самої технології прийняття рішень в сфері господарської діяльності , до змісту і якості рішення . Це вимоги до процедури підготовки і пртйняття рішень - чіткість ясність , конкретність . Якщо акт прийнятий суб”єктом ігнорує вимоги передбачені чинним законодавством , то він може бути визнаний неістотним ( акти що не породжують для учасників госп . відн . юридичних наслідків .)чи спірним (акти , що в певному відношенні не відповідають вказаним вимогам .) 10. Значення арбітражної практики в госп . відн . Правосуддя в госп . відн . здійснюється арбітражними судами . Вони є першим органом у вирішенні госп . спорів . Завдання - захист прав і законних інтересів суб”єктів госп . віднос . , сприяння зміцненню законності у сфері госп . відн ., внесення пропозицій спрямованих на вдосконалення правового регулювання госп діяльн . Застосовуються арбітражні норми та норми арбітражно - процесуального кодексу , інші норми госп . законодавства також застосовують закон до конкретних відносин деталізують та конкретизують норми законодавства . Арб . суди вивчають практичне застосування норм за конкретних обставин , аналізують причини госп . конфліктів і власну арбітражну практику . Це дає можливість вирішувати спори і визначати тенденц ію госп . відносин , проводити профілактичну роботу . В результаті такої діяльності видаються інструктивні вказівки і роз”яснення держ . арбітражів , як засобів тлумачення госп . арбітр . практики . 11 . Понятия госп . правовідносин . Суспільні відносини врегульовані нормами права прийнято називати правовідносинами або правовими відносинами . Характерні риси госп . правовідн . Вони відбивають характер і структуру суспільно - виробничих відносини Носять вольовий характер . Вони є результатом застосування госп . норм . Суб”єктами правовідносин виступають юридичні ,а не фізичнв особи (виняток громадяни підприємці ) Змістом цих відносин є права та обов”язки учасників госп . првовілн . Госп . правовідн . складаються з : 1 . Об”єкт 2 . Суб”єкт 3 . Зміст 12 . Характерні риси госп правовідн . Суспільні відносини врегульовані нормами права прийнято називати правовідносинами або правовими відносинами . Характерні риси госп . правовідн . Вони відбивають характер і структуру суспільно - виробничих відносини Носять вольовий характер . Вони є результатом застосування госп .

Если в рационе хомячков недостаточно кормов, содержащих этот элемент, то для них необходимо покупать готовую кормовую смесь с повышенным содержанием меди или, посоветовавшись с ветеринарным специалистом, приобрести в зоомагазине минеральные добавки. Молибден (Мо) и селен (Sе) Молибден и селен входят в состав некоторых ферментов. Эти элементы содержатся во всех видах зерновых кормов. Сера (S) Сера входит в состав многих органических соединений, необходимых для нормального функционирования организма хомячков. Потребность организма животных в этом веществе покрывается за счет распада аминокислот цистина и метионина, содержащих серу. Данными аминокислотами богаты бобовые культуры и мясокостная мука. Кроме того, цистин и метионин содержатся в зерновых кормах. Йод (I) Йод входит в состав гормона тироксина, который вырабатывается щитовидной железой. Йод содержится во многих кормах, поэтому при сбалансированном питании хомячки, как правило, не испытывают в нем недостатка. Виды кормов Корма для хомячка должны полностью отвечать его потребностям в питательных веществах, витаминах и минералах

1. Господарське право

2. Основи господарського права

3. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

4. Правові питання часу відпочинку

5. Влияние цитокинина на рост и развитие проростков пшеницы в зависимости от условий минерального питания

6. Грибы. Строение. Питание. Размножение. Происхождение. Развитие
7. Микробиология продуктов детского питания
8. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

9. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

10. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

11. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

12. Административное право

13. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

14. Административное право (шпаргалка)

15. Государственное и административное право (Контрольная)

16. Проблемы избирательного права современной России

Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы

17. Административное право

18. Предмет, метод, источники Административного права

19. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

20. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

21. Административно-процессуальное право РФ

22. Природа и система административного права
23. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей
24. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

25. Банковское право

26. Учебник по банковскому праву

27. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

28. Авторское право

29. Субъекты гражданского права

30. Защита авторских прав

31. Авторское право

32. Брачно-семейное право мусульман

Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда

33. Вещно-правовые способы защиты права собственности

34. Гражданское и семейное право

35. Гражданское право

36. Гражданское право (Контрольная)

37. Гражданское право (Шпаргалка)

38. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)
39. Гражданское право РФ (шпаргалка)
40. Договорное право

41. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

42. Гражданское право

43. Засоби захисту права власностi

44. Значение срока в Гражданском праве

45. Наследственное право: завещание

46. Объекты Гражданского права

47. Ответственность в гражданском праве

48. Понятие гражданского права как отрасли права

Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения

49. Права ребенка

50. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

51. Право собственности на природные ресурсы

52. Право: сделки

53. Предмет и метод гражданского права

54. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета
55. Способы защиты гражданских прав
56. Ценные бумаги как объект гражданского права

57. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

58. Шпаргалка по гражданскому праву

59. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

60. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

61. Представительство по гражданскому праву

62. Осуществление гражданских прав

63. Шпаргалки по гражданскому праву

64. Шпора по гражданскому праву

Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры

65. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

66. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

67. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

68. Граждане как субъекты гражданского права

69. Субъекты патентного права

70. Развитие наследственного права в России
71. Шпаргалки по гражданскому праву
72. Имущественные права и обязанности супругов

73. Вещные права на землю

74. Гражданское право РФ

75. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

76. Защита авторских прав в интернете

77. Актуальные проблемы гражданского права

78. Толкование норм гражданского права

79. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

80. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Защита прав потребителей при продаже товаров

82. Ответственность в российском гражданском праве

83. Принципы гражданского процессуального права

84. Предмет гражданско-процессуального права

85. Контрольная по жилищному праву

86. Жилищное Право РФ (Шпаргалка)
87. Аграрное право (Контрольная)
88. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

89. Право собственности на землю

90. Земельное право (шпаргалка)

91. Шпаргалка по земельному праву (2005г.)

92. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

93. Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

94. Государство и право Древнего Рима

95. История государства и права зарубежных стран

96. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

97. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

98. Обязательственное право средневекового Китая

99. Право Древней Греции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.