Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ. 1.1 Економічний зміст реалізації продукції 1.2 Нормативне регулювання обліку реалізації продукції 1.3 Огляд літературних джерел 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В ТОВ “КУЗЕМИНСЬКЕ”. 2.1 Організаційно-економічна характеристика господарства 2.2 Первинний облік реалізації продукції, робіт і послуг 2.3.Аналітичний і синтетичний облік реалізації продукції, робіт і послуг 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ. 3.1 Шляхи вдосконалення первинного обліку реалізації продукції, робіт і послуг 3.2 Шляхи вдосконалення аналітичного і синтетичного обліку реалізації продукції, робіт і послуг 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ 5. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В ТОВ “КУЗЕМИНСЬКЕ”. Висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки ВСТУП Для того, щоб бухгалтерський облік був ефективним в кожній галузі народного господарства, він повинен бути відповідним чином організований, тобто йому потрібна організація облікового процесу, що включає в себе збирання облікової інформації, її реєстрацію, групування і обробку. Реалізація - це процес продажу готової продукції, товарів або виконаних робіт і наданих послуг. Процес продажу завершує кругообіг засобів і створює передумови для відновлення нового кругообігу. Важливість даного процесу полягає в тому, що на цьому етапі продукція підприємства знаходить своє суспільне застосування Якщо продукт потрібен суспільству для задоволення виробничих або особистих потреб, то він буде реалізований (із урахуванням ринкового закону попиту і пропозиції) і за нього підприємство отримає грошові кошти, за рахунок чого буде придбана нова партія сировини, з якої знову буде виготовлена продукція. З'являться кошти і для оплати праці робітників і службовців, для розширення виробництва тощо. У роботі розглядається облік реалізації сільськогосподарської продукції з врахуванням нових нормативних документів. Складність ведення обліку реалізації цінностей полягає в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. Бухгалтерський облік реалізації (продажу) сільськогосподарської продукції, виконаних робіт і наданих послуг, визначення та відображення в обліку доходів і витрат, податку на додану вартість, а також фінансових результатів від реалізації цінностей є однією з основних, найбільш відповідальних ділянок бухгалтерської роботи. Правильне визначення і відображення в бухгалтерському обліку зазначених показників має велике значення для забезпечення ефективної господарсько-фінансової діяльності підприємства. У процесі розробки та реалізації нових проектів стосовно обліку реалізації продукції, робіт та послуг залишається невирішеним ряд питань, що потребують врегулювання. Зокрема, це питання нарахування та відображення ПДВ (податкового кредиту), відображення в бухгалтерському та податковому обліку розрахунків бартерними угодами.

Об’єктом дослідження було обрано ТОВ “Куземинське” Охтирського району Сумської області. Метою написання даної роботи являється розробка шляхів вдосконалення організації обліку реалізації сільськогосподарської продукції. Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі основні задачі: проаналізувати законодавчі акти та вимоги до організації обліку реалізації продукції, робіт та послуг; дати загальну характеристику теоретичних основ обліку реалізації продукції, робіт та послуг; дати оцінку стану організації бухгалтерського обліку розрахунків на підприємстві; розкрити порядок складання первинних та зведених документів, які застосовуються при обліку реалізації продукції, робіт та послуг; відобразити синтетичний і аналітичний облік реалізації продукції, робіт та послуг, навести основні проводки, які його забезпечують; на основі аналізу нормативних документів висвітлити проблеми, розробити та запропонувати шляхи удосконалення організації обліку реалізації продукції, робіт та послуг. Інформаційну базу роботи склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують реалізацію продукції, робіт та послуг, первинні та звітні документи підприємства. В процесі дослідження застосовувались загальнонаукові методи та прийоми. При дослідженні теоретичних аспектів побудови та функціонування бухгалтерського обліку застосовувався системний підхід і моделювання для визначення та побудови сучасної системи бухгалтерського обліку як комплексу взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних єдиною метою, розкриття її властивостей, внутрішньої структури та зовнішніх зв’язків з урахуванням сучасних умов господарювання. Застосування історичного методу, а також методів спостереження та порівняння при досліджені вибраної теми через виявлення причинно-наслідкового зв’язку з іншими явищами та предметами дійсності дозволило встановити загальні та відмінні риси об’єкта дослідження та визначити основні етапи з удосконалення обліку реалізації сільськогосподарської продукції в Україні. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ 1.1 Економічний зміст реалізації продукції Вибір форми організації обліку відвантаження і реалізації значною мірою залежить від характеру технологічного процесу виробництва продукції, ступеня централізації фінансово-збутових служб, місцезнаходження виробничих одиниць, наявності у них рахунків у банку для розрахунків з покупцями. Відвантажена продукція - це продукція, відвантажена покупцям або здана транспортним організаціям для доставки її покупцям. Відвантаження або відпуск готової продукції, виконаних робіт і послуг зі складу покупцям проводяться на підставі наступних первинних документів: наказів, накладних або розпоряджень відділу збуту. У первинній документації зазначається номер замовлення та адреса, за якою відправляється продукція; кількість місць; вид упаковки; маса та інші дані, що характеризують відвантажену продукцію. Критерії визнання доходу застосовуються до кожного типу операцій, проте стандартом бухгалтерського обліку 15 &quo ;Дохід&quo ; визначено обставини, за яких вони застосовуватимуться до кожної з трьох категорій доходу.

Ці критерії, звичайно, застосовуються окремо до кожної операції. Водночас, за певних обставин, додержуючи принципу превалювання сутності над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми), критерії визнання застосовуються до: • окремих тотожних елементів операції, коли компенсація охоплює одночасно і реалізацію продукції (товарів), і окремо супутню послугу (наприклад, коли ціна реалізації продукції (товару) включає певну суму за подальше обслуговування, ця сума відстрочується і визначається як дохід за період, впродовж якого здійснюється обслуговування); • двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті господарської операції (операцій) (наприклад, підприємство може продати товари (продукцію) і одночасно укласти окрему угоду на придбання товарів (продукції) у майбутньому. У такому разі дві операції розглядаються разом). Визнання доходу за сутністю операції подано на рис. 1 . Рис. 1. Визнання доходу за сутністю операції Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) повинен визнаватися у разі наявності всіх таких умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами), сума доходу може бути достовірно визначена; впевненість, що в результаті операції збільшаться економічні вигоди підприємства, втрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені. Достовірність вимірювання витрат, які були або будуть понесені в зв'язку з операцією, визначає визнання доходу від продажу. Так, якщо понесені витрати або ті, що будуть понесені в зв'язку з операцією, неможливо достовірно виміряти, дохід від продажу не визнається. Цей критерій випливає з принципу відповідності доходів і витрат. За цим принципом для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Інакше кажучи, коли визнається дохід, визнаються і пов'язані з ним витрати, включаючи оцінку майбутніх витрат. Звичайним прикладом майбутніх витрат, які будуть оцінені і нараховані, є гарантійні витрати. Якщо майбутні витрати не можна достовірно оцінити, визнання доходу відкладається доти, поки сума таких витрат буде найбільш достовірно оцінена або фактично понесена. За таких обставин будь-яка вже отримана компенсація за реалізацію товарів визнається як зобов'язання або відкладений прибуток. Застосування принципу нарахування та принципу відповідності доходів та витрат, фактичне надходження грошових коштів чи грошових еквівалентів під час визнання доходів зумовлюють розподіл доходів та витрат відповідно на фактичні, відстрочені та нараховані. Схематично розподіл доходу та витрат показано на рис. 2 і 3 . Рис. 2. Розподіл доходу Рис. 3. Розподіл витрат Продукція вважається реалізованою з моменту її оплати, а інколи і після оформлення її відповідними документами. Вартість модернізації, капітального і середнього ремонтів власного устаткування і транспортних засобів, а також робіт промислового характеру, виконаних для власного підприємства, включається у реалізовану продукцію з моменту відбиття їх на рахунках обліку реалізації.

За правильнсть ц визвольно полтики   реалзацю буде ОУН змагатися на форум Укрансько Нацонально Ради. ОУН (р) визнаватиме переформований, оновлений  розбудо ваний на широкй полтичнй  громадськй баз, вдповдно до ниншнх вимог укранського визволення, диний на емграц Державний Центр Укрансько Народно Республки, з усма прерогативами, як повстають вд того визначення. Ршення ОУН (р), зазначен в п. 1  2 ц постанови, основуються на тому, що Державний Центр Укрансько Народно Республки визна Укранську Головну Визвольну Раду (УГВР), як кервний революцйний орган, що постав у процес боротьби з нмецьким  московським окупантами 1944 р. на Рдних Землях з нцятиви УПА,  що УГВР залиша за собою ц завдання кервного органу боротьби до повного досягнення мети утворення Самостйно Соборно Укрансько Держави. Питання усталення взамовдносин мж центром Укрансько Народно Республки  Укранською Головною Визвольною Радою належить до компетентних органв обох сторн»

1. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

2. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

3. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

4. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

5. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

6. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
7. Облік готової продукції та її реалізації
8. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

9. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

10. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

13. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

14. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

15. Організація обліку в магазині "Світанок"

16. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

17. Організація обліку доходів

18. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

19. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

20. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

21. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

22. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
23. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
24. Організація управлінського обліку

25. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

26. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

27. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

28. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

29. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

30. Організація обліку грошових коштів в касі

31. Організація бухгалтерського обліку

32. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

33. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

34. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

35. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

36. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

37. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

38. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"
39. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту
40. Механізм реалізації форфейтингу

41. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

42. Договір позики (проблеми правової реалізації)

43. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

44. Реалізація і застосування права

45. Реалізація Конституції України

46. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

47. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

48. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

49. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

50. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

51. Реалізація двохзв’язного списка

52. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

53. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

54. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B
55. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії
56. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

57. Експертиза та контроль реалізації товару

58. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

59. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

60. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

61. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

62. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

63. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

64. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

66. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

67. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

68. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

69. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока

70. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
71. Основи побудови обліку праці та її оплати
72. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

73. Діюча практика обліку операцій з векселями

74. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

75. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

76. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

77. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

78. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

79. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

80. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

81. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

82. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

83. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

84. Система та процес бухгалтерського обліку

85. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

86. Теоретичні основи обліку та аудиту
87. Теоритичні основи бухгалтерського обліку
88. Українська школа бухгалтерського обліку

89. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

90. Аналіз обліку витрат виробництва

91. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

92. Автоматизована система обліку праці та зарплати

93. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

94. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

95. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

96. Зміна системи державних закупівель сільськогосподарської продукції в 1950-60 рр.

Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок

97. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

98. Аналіз обліку платників податків в Україні

99. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.