Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя Керівник роботи С.О. Топалова Старший викладач Студент факультету Банківської справи, Обліку і фінансів, ІІ курсу, групи 27-ОА, Спеціальності &quo ;Облік і аудит&quo ; Т.В. Кущ ХАРКІВ – 2008 ЗМІСТ Вступ Розділ I. Інститути правосуддя в системі органів державної влади 1.1 Призначення органів правосуддя. Зміст самого поняття 1.2 Організація діяльності судової влади. Принципи, що забезпечують її незалежність, гарантують рівність всіх перед законом Розділ II. Специфіка функціонування судової влади в Україні 2.1 Організація діяльності органів правосуддя ( конституційні принципи, правові норми) 2.2 Реальний стан правосуддя в державі 2.3 Причини негативізму в системі правосуддя і шляхи його подолання Висновки Список використаних джерел ВСТУП З проголошенням незалежності України, реформою її політичної системи, появою нових форм власності, виникненням нових економічних відносин, демократизацією суспільства, гостро виникає потреба правової держави з верховенством закону в усіх сферах громадського життя. Кожен громадянин повинен безумовно поважати й виконувати закони держави. Контроль за дотриманням законів покладено в Україні на правоохоронні органи, які включають в себе органи дізнання, слідчі підрозділи, органи прокуратури, суддю та суд. На суд та суддю покладено забезпечення правових гарантій суб’єктів процесу та контролю за дотриманням законів. Особливу увагу приділено процесам винесення суддею вироку, застосування справедливого покарання, щоб винна особа була покарана, а не винну не було притягнуто до кримінальної відповідальності. Ці правові положення уособлюються в незалежній діяльності суду. Найвищою соціальною в державі є людина, її життя, здоров’я, недоторканість, безпека. Отже, саме людина головним ключовим елементом у системі правосуддя, задля її блага та інтересів воно і здійснюється. Але це не стосується України, бо тут правосуддя майже відсутнє , хоча це дуже ретельно приховується. Метою моєї наукової роботи є виявлення та дослідження основних причин відсутності правосуддя у нашій державі, недовіри підлеглого до становлення судової влади. А також, як це можна подолати, задля того, щоб судді і працівники прагнули і досягли того, щоб наша людина, як люди у багатьох країнах світу, приходила до суду як дох раму, по захист і справедливість, щоб права і свободи людини та громадянина в Україні захищалася на рівні європейських стандартів. РОЗДІЛ І. ІНСТИТУТИ ПРАВОСУДДЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 1.1 Призначення органів правосуддя. Зміст самого поняття Розглядаючи повноваження судді, його взаємини з правоохоронними органами та органами державної влади, зупинимося на понятті судової влади. Судова влада – незалежна гілка державної влади, яка має захищати права і свободи громадян, інтереси держави і суспільства, забезпечувати додержання законності та справедливості шляхом застосування законів до конкретних життєвих ситуацій.

Самостійна судова влада, яка діє незалежно від законодавчої і виконавчої влади, - одна з ознак правової держави. Суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист, гарантованих Конституцією України та законами держави, прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави. Судова влада виступає в ролі арбітра, що вирішує спір, незалежно від того, між ким цей спір виникає: між громадянами, громадянами і підприємствами, громадянами і державними чи громадськими організаціями, між громадянами і державою в цілому тощо. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Суди, відповідно до ст.6 Конституції України, є самостійною гілкою влади і діють незалежно від законодавчої і виконавчої влади. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі. Визначаючи поняття судової влади, слід зауважити, що судова влада утворює систему органів, покликаних до застосування закону в порядку судового провадження; вона має функціональний характер, який притаманний усім суб’єктам кримінального процесу. Поняття судової влади має дві концепції, які утворюють нерозривну єдність судової влади. Перша концепція – юридична – полягає в тому, що судова влада – це повноваження судді з розв’язання конфліктів, що виникають у суспільстві, з використанням спеціальної юридичної процедури. Друга концепція – організаційна – полягає в тому, що процесуальні повноваження належать тільки судді. Акцентування того, чи іншого моменту у визначенні судової влади не змінює суті цього поняття. Визначити судову владу тільки як особливе повноваження в розв’язанні конфліктів, або ж систему судових органів, що здійснюють правосуддя, неможливо. Також неможливо назвати одну з її складових частин більш важливою порівняно з іншою. Не можуть існувати повноваження щодо розв’язання соціальних конфліктів поза системою органів, яким надано ці повноваження. Неможливо уявити судову установу, яку не наділено такими повноваженнями. Причини сформованого двоїстого розуміння судової влади варто шукати в різниці двох термінів: &quo ;судова влада&quo ; та &quo ;суд, суддя&quo ;. Цю суперечку було вирішено закріпленням в Конституції України принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Судову владу почали визначати через форми її здійснення як специфічну незалежну гілку державної влади. Після прийняття Закону України &quo ;Про судоустрій України&quo ; від 07.02.2002р., судова влада визначається як система судових органів, що володіє власними повноваженнями спрямованими на встановлення істини в справі, відновлення справедливості та покарання винних. Судова влада реалізується здійсненням правосуддя у формі кримінального, цивільного, адміністративного, господарського та конституційного судочинства. Однак у суспільстві склалося й інше розуміння судової влади. Судову владу ототожнюють з її носіями. Судова влада в цьому розумінні – це особи, які мають урядові, адміністративні повноваження, тобто є уособленням державних органів. Така точка зору не може бути правильною, оскільки тільки судова влада в науці кримінально-процесуального права виражається через поняття влади можливості, права судити, або через органи, що здійснюють правосуддя.

Суд, суддя, судова влада, правосуддя – однорідні слова, тому визначення одного через інше не є ефективним. Зрозуміло, що названі слова походять від кореня суд. Тому можна дійти висновку, що судова влада – це влада, яка здійснюється судом чи суддею. Судити означає вживати, застосовувати, здійснювати владу. Судова система України – це сукупність усіх судів, що діють на її території, мають загальні завдання, організовані і функціонують на єдиних демократичних принципах, пов’язаних між собою відносинами із здійснення правосуддя. Відповідно ст.124 Конституції України, правосуддя здійснюється, виключно, судами. Завданням правосуддя є: всебічне зміцнення законності та правопорядку; захист соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян; охорона, закріплених у Конституції України, політичної та економічної систем від будь-яких посягань; захист прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань; виховання громадян у дусі точного і неухильного виконання Конституції і законів України, дотримання дисципліни праці, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до честі і гідності інших громадян; запобігання злочинам та іншим правопорушенням; виправлення та перевиховування осіб, які порушили закон. 1.2 Організація діяльності судової влади. Принципи, що забезпечують її незалежність, гарантують рівність всіх перед законом Згідно з Конституцією, судочинство в Україні здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Судова система України встановлюється Конституцією України (розділи VIII та ХІІ), Законами України: &quo ;Про судоустрій&quo ; від 07.02.2002р., &quo ;Про статус суддів&quo ; від 15.12.1992р., &quo ;Про судову експертизу&quo ; від 25.02.1994р., &quo ;Про Конституційний Суд України&quo ; від 16.10.1996р., &quo ;Про Вищу Раду юстиції&quo ; від 15.01.1998р., &quo ;Про державну виконавчу службу&quo ; від 24.03.1998р. Діяльність судів з розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних, господарських, адміністративних справ стосовно спорів про права і інтереси громадян, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, а також з розгляду кримінальних справ регламентована процесуальними нормами, що містяться, насамперед, у Цивільному процесуальному кодексі, Кримінально-процесуальному кодексі та Господарському процесуальному кодексі. Правосуддя в Україні здійснюється на наступних засадах: Здійснення правосуддя виключно судами. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами, чи посадовими особами не допускається. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадським обов’язком. Право на судовий захист. Усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, на участь у розгляді своєї справи.

Н, нмецький Aенерал  в це не мав някого права втручатись, це була воля народу, вн же не смв ламати чи хоч пальцем торкнути народню волю. ¶ те, що вн, нмецький Aенерал, вв переговори з делеAатами, це з його боку було тльки посередництво мж ними й верховною владою Украни, Гетьманом. Все ж ршення залежало тльки вд верховно влади. Але вн усе ж таки, як цлком незантересована сторона, радив укранцям узяти ц п'ять-шсть важнщих портфелв, не вдаватись у дебати, а братись до дла. А дал виднще буде, що  як. ¶ радив робити то як найшвидче. Але швидксть  ршучсть  огидн для щиро укрансько вдач. Есефи мусли ще порадитись  подумати. Поки вони радились  думали, руськ кадети ршуче й швидко згодились на вс умови нмецького Aенерала, продали йому вс вйськов запаси, мунцю, склади, що лишились од вйни, продали хлб, жири, вовну, вугль, продали все, що хотли нмц, на самих ганебних умовах  коли есефи, надумавшись, прийшли згодитись, було знову... zu spat: усе вже було захоплено руськими помщиками, фабрикантами й Aенералами

1. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

2. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

3. Захист прав споживачів в Україні

4. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

5. Захист екологічних прав громадян

6. Конституцiя США та реальнi права громадян
7. Конституційні засади виконавчої влади України
8. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

9. Захист прав і свобод людини та карний процес

10. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

11. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

12. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

13. Судова влада та органи, що її здійснюють

14. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

15. Екологічні права громадян

16. Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

17. Интеллектуальная собственность как институт гражданского права англосаксонской и романской системы права

18. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

19. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

20. Захист інформації в інформаційних системах

21. Международное право как особая правовая система

22. Права, вільності і зобов’язання громадян України
23. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні
24. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

25. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

26. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

27. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

28. Права профспілок в Україні

29. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

30. Судова система України

31. Влада і право

32. Верховна Рада України в системі органів влади

Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские

33. Аграрне право - юридичні аспекти в Україні

34. Аграрне право України

35. Адміністративне право України

36. Громадяни як суб’єкти трудового права

37. Житлове право України

38. Захист житлових прав
39. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
40. Кримінальне право України

41. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

42. Основи адміністративного права України

43. Основи цивільного права України

44. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

45. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

46. Право на відпустку за трудовим правом України

47. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

48. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки
Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров

49. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

50. Правовідносини у сфері соціального захисту

51. Предмет та методологія інформаційного права України

52. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

53. Система соціального захисту в Україні

54. Спадковий договір в цивільному праві України
55. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні
56. Судова система України. Конституційний Суд України

57. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

58. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

59. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

60. Держава і право України в період перебудови соціалізму

61. Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України

62. Україна під владою Польщі

63. Українські землі під владою сусідніх держав

64. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

65. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

66. Верховна Рада України в системі органів влади

67. Президент України і виконавча влада

68. Політична влада у світі та в Україні

69. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

70. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади
71. Фінансове право України
72. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

73. Формування системи соціального захисту в Україні

74. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

75. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

76. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

77. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

78. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

79. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

80. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Административное право

82. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

83. Административное право (шпаргалка)

84. Государственное и административное право (Контрольная)

85. Проблемы избирательного права современной России

86. Административное право
87. Предмет, метод, источники Административного права
88. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

89. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

90. Административно-процессуальное право РФ

91. Природа и система административного права

92. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

93. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

94. Банковское право

95. Учебник по банковскому праву

96. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

97. Авторское право

98. Субъекты гражданского права

99. Защита авторских прав


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.