Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ ЛУБЕНСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ ПДАА РЕФЕРАТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ТЕМУ : Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві Виконав студент 25 групи Півторонос Євген Лубни 2009 Органи державного керування охороною праці Державне керування охороною праці в Україні здійснюють: Кабінет Міністрів України. Державний комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці і соціальної політики України. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади. Місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів. Кабінет Міністрів України є вищим державним органом, що здійснює державне керування охороною праці в країні. Він забезпечує реалізацію державної політики в області охорони праці. При Кабінеті Міністрів створена Національна рада з питань безпеки життєдіяльності населення, що реалізує систему державного керування охороною праці. Державний комітет з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) безпосередньо реалізує державну політику з охорони праці та здійснює комплексне керування охороною праці в країні. Рішення Держнаглядохоронпраці є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, іншими органами державної влади і підприємствами. Міністерства й центральні органи державної влади проводять єдину науково-технічну політику в області охорони праці, розробляють і реалізують комплексні заходи з поліпшення умов і охорони праці, здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств з охорони праці; організують і контролюють навчання і перевірку знань з питань охорони праці, здійснюють внутрішньогалузевий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі. Для виконання цієї роботи в міністерствах та інших центральних органах державної виконавчої влади створені служби охорони праці. Місцеві державні адміністрації й Рада народних депутатів проводять роботу з контролю за охороною праці в межах підлеглої території і забезпечують реалізацію державної політики з охорони праці, формують міжгалузеві регіональні програми заходів щодо питань охорони праці, здійснюють контроль за дотриманням нормативних актів про охорону праці. у цих органах створені відповідні структурні підрозділи. Основні функції й завдання керування охороною праці Основні функції керування охороною праці: організація й координація робіт, облік показників стану умов і безпеки праці, аналіз ы оцінка стану умов і безпеки праці, планування й фінансування робіт, контроль за функціонуванням системи керування охороною праці, стимулювання працівників. Основні завдання керування охороною праці: навчання працівників безпечним методам праці й пропаганда питань з охорони праці; забезпечення безпеки технологічних процесів, виробничого устаткування, будинків і споруд; нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; забезпечення оптимальних режимів праці й відпочинку працівників; організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників; професійний відбір працівників за професіями; удосконалення нормативної бази питань з охорони праці.

Фінансування охорони праці Фінансування охорони праці в Україні (згідно Закону України «Про охорону праці», ст. 19) здійснюється роботодавцем. Організація наукових досліджень Фундаментальні й прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці, ідентифікації професійної безпеки організовуються в межах загальнодержавної та інших програм з цих питань і проводяться науково-дослідними інститутами, проектно-конструкторськими установами й організаціями, вищими навчальними закладами і відповідними фахівцями (ст. 37 Закону). Організація служби охорони праці на підприємстві Власник створює на підприємстві з чисельністю працюючих 50 і більше осіб службу охорони праці. На підприємстві з чисельністю менше 50 чоловік функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з чисельністю менше 20 чоловік для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні фахівці, які мають відповідну підготовку, на договірних засадах (ст. 15 Закону, «Типове положення про службу охорони праці», затверджене Держнаглядохоронпраці, наказ № 79 від 3.08.93). Керівники й фахівці служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і фахівців основних виробничо-технічних служб. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства. Служба охорони праці комплектується фахівцями, які мають вищу освіту і стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Фахівці з середньою фаховою освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. Обмеження за виробничим стажем не стосується осіб, які мають фахову освіту з охорони праці. Перевірку знань з охорони праці працівників служби охорони праці здійснюють у встановленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків і періодично, один раз у три роки. З урахуванням специфіки виробництва на підприємстві розробляються і затверджуються його власником Положення про службу охорони праці. Розпорядження фахівця з охорони праці, у тому числі про зупинку робіт, може скасувати в писемній формі тільки посадова особа, якій підлегла служба охорони праці. Працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом «Про охорону праці» і Типовим положенням. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства. Служба охорони праці вирішує такі завдання: забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будинків і споруд; забезпечення працюючих засобами індивідуального й колективного захисту; професійної підготовки й підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи; вибору оптимальних режимів праці й відпочинку працюючих; професійного відбору виконавців для певних видів робіт. Служба охорони праці виконує такі основні функції: 1. Розробляє ефективну цілісну систему керування охороною праці, сприяє вдосконалюванню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу й кожної посадової особи. 2. Проводить оперативно-методичне керівництво всією роботою з охорони праці.

3. Складає разом з структурними підрозділами комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені нормативи досягнуті, а також вимог розділу «Охорона праці» колективного договору. 4. Проводить з працівниками вступний інструктаж з питань охорони праці. 5. Організує: забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями й іншими нормативними документами з охорони праці; паспортизацію цехів, ділянок, робочих місць на відповідність вимогам з охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також збитку від цих подій; підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; розробку перспективних і поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; роботу методичного кабінету охорони праці; пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій; поширення засобів наочної агітації – оформлення інформаційних стендів та ін.; допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в розробці необхідних матеріалів і реалізації її рекомендацій; підвищення кваліфікації й перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці. 6. Бере участь у: розслідуванні нещасних випадків і аварій; формуванні фонду охорони праці підприємства й розподілі його засобів; роботі комісії з питань охорони праці підприємства; роботі комісії з уведення в експлуатацію закінчених будівництвом, рекомендацією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого й соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування; розробці положень, інструкцій та інших нормативних актів з охорони праці, що діють у межах підприємства; роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. 7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки й техніки, в тому числі ергономіки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного й індивідуального захисту працюючих, захисту населення й навколишнього середовища. 8. Розглядає листи, заяви й скарги трудящих з питань охорони праці. 9. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства в розробці заходів з питань охорони праці. 10. Готовить проекти наказів і розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього підприємства. 11. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя або здоров'я працюючих чи для навколишнього природного середовища і людей, у випадку відмови працівників від виконання дорученої їм роботи з цих причин. 12. Контролює: дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працюючими посадових інструкцій з питань охорони праці; виконання розпоряджень органів державного нагляду, пропозицій і подання уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням засобів фонду охорони праці; відповідність нормативним актам з охорони праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів; засобів протиаварійного, колективного й індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях; своєчасне проведення навчання та інструктажу працюючих, атестації й переатестації з питань охорони праці посадових осіб і осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт; забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мийними засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими чи шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок й інвалідів відповідно до діючого законодавства; проходження попереднього і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, або таких, де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року; виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів, спрямованих на усунення причин нещасних випадків і аварій, зазначених в актах розслідування.

Idea restityriji Ukrainskiej Republiki Ludowej (1920–1939). - Lublin, 1999. - S. 69. 472 Какурин Н., Берендс К. Киевская операция поляков 1920 года. М.-Пг., 1920. — С. 16–21. 473 Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни. — С. 12. 474 Цит. за: Мазепа І. Назв. праця. — С. 7. 475 Цит. за: Зарецька Т. Назв. праця. — С. 111. 476 Зарецька Т. Назв. праця. — С. 6–7. 477 Українська РСР в період громадянської війни. 1917–1920 рр. — В 3-х т. К., 1970. — Т. 3. — С. 154–156. 478 Там само. — С. 157. 479 Там само. — С. 164. 480 Див.: Удовиченко О. І. Україна у війні за державність: історія, організація і бойові сили 1917–1921. — К., 1995. — С. 160–164; ЦДАВО України. — Ф. 2. — Оп. 1. — Спр. 645. — Арк. 5. 481 Dokumenty I materially do historii stosunkiw polsko-radzieckich. - T. II. — Warszawa, 1961. - S. 123. 482 Українська РСР в період громадянської війни… — Т. 3. — С. 167. 483 Josef Pilsudski. Pisma zbiorowie. - T. IV — Warszawa, 1990. - S. 158. 484 Цит. за: Зарецька Т. Назв. праця. — С. 114–115. 485 Див.: Симоненко Р. Г., Табачник Д. В. Назв. праця. — С. 683. 486 Симоненко Р. Г., Табачник Д. В. Назв. праця. — С. 684. 487 Там само. 488 Там само. 489 Там само. 490 Див.: Зарецька Т. Назв. праця. — С. 248. 491 Цит. за: Симоненко Р. Г., Табачник Д. В. Назв. праця. — С. 684. 492 Там само. — С. 685. 493 Там само. 494 Див.: Зарецька Т. Назв. праця. — С. 115. 495 Цит. за: Волковинський В. М

1. Організація праці

2. Організація праці бухгалтера

3. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

4. Наукова організація праці студента

5. Основи організації оплати праці

6. Організація охорони праці на виробництві
7. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
8. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

9. Організація оплати праці на підприємстві

10. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

11. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

12. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

13. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

14. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

15. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

16. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

18. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

19. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

20. Організація оплати праці

21. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

22. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві
23. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність
24. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

25. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

26. Організація виробництва на АТ "Будівельник"

27. Процес організації виробництва та виробництва

28. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

29. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

30. Організация виробництва

31. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

32. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки

33. Суспільна організація життя слов

34. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

35. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

36. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

37. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

38. Організаційна система управління природокористуванням України
39. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
40. Охорона праці

41. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

42. Організація евакуаційних заходів

43. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

44. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

45. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

46. Організація банківської справи

47. Організація біржової торгівлі

48. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

Противень глубокий "Easy" (42х32х5 см).
С противнем Easy вы всегда сможете порадовать своих родных оригинальной выпечкой. Изделие равномерно и быстро разогревается, что
487 руб
Раздел: Противни
Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры

49. Організація діяльності "ПриватБанку"

50. Організація кредитної роботи в комерційному банку

51. Організація та планування кредитування

52. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

53. Типове положення "Про охорону праці"

54. Планування та фінансування заходів з охорони праці
55. Аналіз стану охорони праці на підприємстві
56. Економічні і законодавчі питання охорони праці

57. Інструкція з охорони праці для водіїв вантажних автомобілів

58. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

59. Нормування і контроль у галузі охорони праці. Предмет "охорона праці" і його місце серед інших наук

60. Організація будівельного майданчика

61. Основи охорони праці

62. Охорона праці

63. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання

64. Охорона праці в господарстві

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Охорона праці в машинобудуванні

66. Охорона праці і навколишнього середовища

67. Охорона праці користувачів ПК

68. Охорона праці при виготовленні виробів з дерева

69. Охорона праці та техніка безпеки

70. Охорона праці у Швейцарії
71. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
72. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

73. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

74. Етапи організації бухгалтерського обліку

75. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

76. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

77. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

78. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

79. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

80. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы

81. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

82. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

83. Організація документаційного забезпечення установи

84. Організація і методика аудиту

85. Організація і методика аудиту доходів підприємства

86. Організація і методика проведення аудиту касових операцій
87. Організація облікового процесу на підприємстві
88. Організація обліку

89. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

90. Організація обліку власного капіталу підприємства України

91. Організація обліку запасів на підприємствах

92. Організація обліку на підприємстві

93. Організація обліку орендних операцій

94. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

95. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

96. Організація складського обліку запасів в установах

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

97. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

98. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

99. Організація управлінського обліку на підприємстві

100. Основи організації бухгалтерського обліку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.