Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Махновський рух 1917-1921 років

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Українське суспільство в останнє десятиліття переживає період трансформації соціокультурних традицій, а виходить, і зміни, у першу чергу, ціннісних орієнтирів. Ми живемо в епоху &quo ;переоцінки цінностей&quo ;, тому аналіз фундаментальних явищ соціального життя набуває сьогодні особливо актуальне звучання. Одним із таких явищ соціального життя виступає анархія. У радянському суспільстві склалося негативне відношення до цього явища, що дотепер не переборено. Прихильники анархічного буття суспільства в літературі найчастіше виглядають принизливо. Проте, всупереч песимістичним прогнозам, анархізм як політичний рух існує і сьогодні в країнах Європи та Америки, а також в Україні та Росії. Початок ХХ ст. – це пік розвитку у світі ідей анархії, спроби втілення їх у життя. В Україні є цьому яскравий приклад – Махновський рух. В історії це явище вважається феноменом, яке мало значний вплив на на розв’язку Громадянської війни та подальшого розвитку країни. Актуальність досліджуваної теми в науковому плані визначається підвищеним інтересом останніх років до доби національно-демократичної революції 1917-1921 рр. Значний, але суперечливий внесок махновського руху в її історію привернув до нього увагу дослідників. Історіографія махновського руху, маючи в своєму доробку грунтовні дослідження, разом з цим не позбулася тенденцій, однією з яких є реконструкція його ідеології, суспільного і військового устрою та впливу на ці процеси ідей анархізму. У зв’язку з цим на сьогодні існує потреба у створенні комплексного дослідження виділених проблем, які у своїй взаємодії дають змогу відтворити історичну картину внутрішнього життя та організації даного історичного явища. Об’єктивний аналіз даної проблеми науковцями дозволить помітно скоригувати позицію вітчизняної історичної науки щодо місця і значення махновського руху в історії України. Іншим чинником актуальності теми дослідження є необхідність обов’язкового врахування нами історичного досвіду попередніх поколінь. Без вивчення ідеології махновського руху неможливо зрозуміти повний обсяг українського менталітету. Крім цього, досвід існування суспільного устрою та військової організації махновських повстанців може бути продуктивно використаний і зараз, коли в Україні остаточно формується політична система, точаться суперечки навколо питань місцевого самоврядування, землекористування, військової та освітньої реформ тощо. Об’єкт дослідження є феномен махновського руху в період історії України з 1917 до 1921 років Предмет дослідження є проблеми впливу ідеології анархізму на становлення та розвиток селянського повстанського руху Махновщини на Україні. Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з березня 1917 до серпень 1921 року. Нижня межа відповідає створенню провідної політичної організації руху — Гуляйпільської групи анархо-комуністів, з 1919 р. — Гуляйпільського союзу анархістів. Верхня межа, серпень 1921 р,. як час ліквідації і самоліквідації переважної більшості махновських організацій та побіг Махна в Румунію. Територіальні рамки дослідження визначаються сучасними кордонами Південно – Східної України – &quo ;батьківщини&quo ; військово-політичних осередків махновського руху.

Є сенс виділення території Гуляйпільської республіки, до якої згідно з дореволюційним адміністративно-територіальним поділом можна віднести території п'яти повітів Катеринославської та Таврійської губерній: Олександрівського, Павлоградського, Маріупольського, Мелітопольського та Бердянського. Територія цих повітів повністю, або частково, входила до складу махновської республіки в 1918-1920 рр. Тут спостерігаються реальні прояви махновської внутрішньої політики. Історіографічний огляд. Повстанський рух народу України у 1917-1921 рр та махновщина, як його невід'ємна складова частина, становлять з себе важливу проблему вітчизняної історіографії. Доробок вітчизняної історіографії махновського руху за хронологією умовно можна поділити на три періоди . Праці авторів першого періоду історіографії проблеми (20-ті — 30-ті рр.) відзначалися відвертою політичною спрямованістю і суб’єктивною оцінкою якості махновської ідеології, політичної та військової системи Гуляйпільської республіки. Автори відверто застосовували в своїх роботах метод приниження махновських досягнень, ставлячи собі за мету дискредитацію руху. Пріоритетними темами досліджень для радянських та емігрантських науковців були: критика махновської ідеології та вивчення партизанських методів військових дій, запроваджених Н.Махном. Серйозними дослідженнями цього періоду стали тільки праці М.Кубаніна, які базувалися на економічному аналізі особливостей махновського руху . Другий період історіографії махновського руху (40-і — кінець 80-х рр.) характеризується майже повним замовчуванням ролі махновського руху в новітній українській історії, що було пов’язано із загальними тенденціями розвитку історичної науки та суспільства в цілому. На теренах колишнього Радянського Союзу дослідницька увага до історії махновського руху відновлюється з початком &quo ;перебудови&quo ;. Для третього періоду історіографії руху (кінець 80-х — до сьогодення) характерним є початок його неупередженого дослідження та плюралізм оцінок. Серед значної кількості реабілітованих історією імен була й постать Н.Махна. В.Волковинський першим звернувся до теми і, ввівши до історіографії багато невідомих раніше джерел, опублікував цілу низку праць, присвячених біографічним дослідженням постаті Н.Махна. Виважений нарис політичної історії махновського руху, насамперед його стосунків з більшовиками, на місцевому документальному матеріалі було створено В.Верстюком . Разом з тим питання організації внутрішнього життя руху не були детально розглянуті в роботах цих науковців. Сучасна історіографія махновського руху поступово поглиблюється, як правило в персональному і краєзнавчому аспектах. В останні роки особливо посилилися краєзнавчі дослідження махновського руху. До них можна віднести праці Т. Беспечного , О. Тимківа, Ю. Федорівського та Л. Яруцького . Інформація з проблеми подається в їх роботах фрагментарно, без необхідної послідовності, часом автори свідомо ухиляються від зазначеної проблематики, і подають фактичний матеріал без належного наукового аналізу. Паралельно науковому вивченню, йде процес висвітлення подій повстанської історії і в документально-художній літературі.

Лише в останні роки побачили світ присвячені цій темі романи В. Ахинько, В. Воловика та В. Савельєва. Відомими сучасними дослідниками повстанського руху Н. махна є молоді історики В. Чоп . У своїх дослідженнях вони роблять глибокий історіографічний аналіз та вивчають всі напрями руху, постать Махна, визначають його значення. Західна історіографія махновського руху виходить на належний науковий рівень з середини 70-х років. Першою в 1976 р. з'явилася праця американського історика М. Палія, в якій махновський рух трактувався як військовий самозахист українського селянства від руйнуючих його економічний базис заходів різних політичних режимів. Автор розглядає махновський рух як терористичну організацію, яка мала помітні українські риси, але уособлюючий її Н.Махно був нездатний виробити позитивну програму ні як національний діяч, ні як анархіст. Вагомим доповненням до позиції М.Палія стала книга M. Mале. Підтримуючи висновки щодо махновців як представників національних сил, він, вперше в західній історіографії, звернув увагу на військовий, соціально-економічний та політичний аспекти руху, виявляючи співчуття до його ідеалів. Разом з цим, книга M.Mале проілюструвала слабкі місця західної історіографії. У першу чергу, це слабкість аргументації, що викликана обмеженою джерельною базою, побудованою в основному на мемуарах. Спробу дослідження національного аспекту руху було здійснено Ф.Сисіним. Однак обмежений комплекс джерел привів автора до парадоксального висновку — &quo ;український анархізм&quo ; Н.Махна виник лише в еміграції, під впливом успіхів в Україні політики коренізації. Суттєвим недоліком західної історіографії є її мізерні тиражі і недоступність для українського науковця. Комплекси західної та вітчизняної історіографії до сьогодні лишаються роз'єднаними, що болісно позначається на загальному фоні дослідження проблеми. Загалом, розробка визначених дослідницьких завдань мала в західній історіографії епізодичний характер Отже, в оцінках ідеології махновського руху в історіографії проблеми склалися такі підходи: домінуючим фактором в махновській ідеології були бандитсько-погромницькі настрої (Д.Лебедь, А.Денікін); ідеологія руху була анархо-комуністичною (А.Тимощук) ; псевдоанархістською (М.Кубанін); становила перехідний етап до анархізму (П.Аршинов, В.Волін); була регіональним проявом загальноукраїнської ідеології &quo ;селянського анархізму&quo ; (І.Лисяк - Рудницький) ; &quo ;неокозацького анархізму&quo ; (Р. Пайпс); являла собою &quo ;запорізьку фракцію&quo ; національно-визвольного руху (В.Дубровський). Дехто з дослідників вважає ідеологію махновського руху окремим варіантом анархізму, а саме: махновським анархізмом (О.Шубін) ; &quo ;анархізмом дії&quo ; (В.Єрмаков). Сучасні дослідники В.Волковинський і В.Верстюк зводять сутність ідеології махновського руху до пошуків селянством &quo ;третього шляху&quo ; в революції. Мета роботи полягає дослідженні впливу ідей анархізму на Махновський рух у 1917 – 1921 рр. Мета конкретизується у наступних завданнях: - визначити сутність ідей анархізму; - проаналізувати ідейні погляди Нестора Махна; - розглянути Махновщину як приклад анархізму на Україні у 1917- 1921 рр.

Повстанська розвдка доносила з усх сторн про прибуття до Сяну численних ворожих вддлв. У Польщ продовжувалася моблзаця, а упвськ формац майже щодня зводили завзят бо з ворожими частинами по обидвох сторонах «лн Керзона». Дич польсько вулиц, розбурхана ще дикшою московською сваволею, хотла нещадно винищити ввесь укранський нард. Пдлостям ворожих метод, застосовуваних у боротьб, не було меж. Озврл комунсти отруювали воду, залишали навмисне розривн набо, поширювали рзн хвороби. -PЯ щасливий, що дожив до цих днв, - говорив професор селянам, а сам дивився на упвських старшин. - Коли спостергаю оцих наших вонв, як в таких неймоврно важких часах привертають честь нашй безталаннй Укран, то мимовол пригадую роки Визвольних Змагань 1917-1921 рокв, коли полковнику Коновальцев й багатьом ншим вйськовикам доводилося нелегальним шляхом, проти ршень тодшнього уряду, творити укранську армю Мову професора перебив котрийсь з старшин УПА запитом: -PПане професоре, а яка ваша думка про наш тепершн змагання. -PДруже старшино, - грко усмхнувся професор, - коли б Захд не мав таких короткозорих полтикв, як Чемберлен, Гтлер, Рузвельт  компаня, то можливост для акцй УПА були б набагато кращ

1. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

2. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

3. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

4. Несколько рефератов по культурологии

5. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

6. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)
7. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"
8. Несколько рефератов по Исламу

9. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

10. Реферат по информационным системам управления

11. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

12. Національно визвольний рух в Індії

13. реферат

14. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

15. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

16. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

17. Реферат по менеджменту

18. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

19. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

20. Реферат кондитерское изделие

21. Реферат по экскурсоведению

22. Реферат по статье Гадамера Неспособность к разговору
23. Реферат Евро
24. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

25. Лесные пожары - реферат

26. ДЫХАНИЕ - реферат за 9-й класс

27. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

28. Реферат по Мексике

29. Хрущовська “відлига” та рух шістдесятників

30. Позиковий капітал у системі товарних відносин. Банки - інструмент руху позикового капіталу

31. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

32. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Прыгунки 3 в 1 "Спортбэби" (прыгунки, качели, тарзанка) с качельным крюком.
Характеристики: Петля из стропы для крепления на крепежный крюк или на специальный зажим. Пряжка для регулировки высоты (при правильной
659 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"

34. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

35. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

36. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

37. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

38. Національно визвольний рух в Індії
39. Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговині
40. Падпольны і партызанскі рух на тэрыторыі Карэліцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны

41. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

42. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

43. Реформаторський рух в Китаї

44. Рух опору на Харківщині у роки Великої Вітчизняної війни

45. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

46. Український національний рух напередодні Першої світової війни

47. Гайдамацький рух: причини, характер, рушійні сили

48. Форми ЛФК та рухові режими

Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения

49. Рух кадрів на підприємстві

50. Особливості навчання техніці рухів

51. Політичні партії, організації и рухи

52. Модернізація приводу головного руху зі ступеневим регулюванням свердлильного верстата

53. Поняття руху населення

54. Математичне моделювання руху поїзда
55. Гідродинамічна нестійкість вихрового руху в системах з об’ємним стоком речовини
56. Закони збереження та динаміка обертального руху

57. Рух в інерціальних системах відліку

58. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

59. "Повстанські республіки" як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.)

60. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

61. Росписи Успенского собора Княгинина монастыря XVII века в г. Владимире. История создания памятника.

62. История появления реактивной авиации

63. История авиации

64. Поползень (птицы нашего края)

Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы

65. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

66. История развития БТР

67. КРАТКИЙ ОЧЕРК ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СССР (1917-1971 Г.) (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТНОШЕНИЙ СССР - ЗАПАД)

68. История российской гражданской обороны

69. Конспект истории великих географических открытий

70. История изучения и использования природных вод на Урале
71. Ставропольский край
72. Степные реки Краснодарского края

73. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

74. История Астраханской области

75. Геологическая история развития Австралии. Большой Водораздельный хребет

76. Местные денежные эмиссии в России (1917-1920 гг.)

77. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

78. Всеобщая история государства и права зарубежных стран (Шпаргалка)

79. История государства и права зарубежных стран

80. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные

81. История государства и права зарубежных стран (Контрольная)

82. История Китая

83. Лекции по истории

84. Шпаргалка по истории государства и права зарубежных стран

85. Правление дома Медичи во Флоренции в XV веке по "Историям Флоренции" Франческо Гвиччардини и Никколо Макиавелли

86. Шпаргалки по истории государства и права Казахстана
87. Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке
88. История Латвии

89. Ответы на ГАК по истории Кыргызстана

90. История Германии

91. История штата Аляска

92. История России (шпаргалка)

93. История государства и права России

94. История государства и права России

95. История государства и права России

96. История государства и права России. (Образование Русского централизованного государства в XV-XVI вв. Свержение Временного правительства и захват власти большевиками. WinWord)

Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы

97. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

98. Ответы на экзаменационные вопросы по истории

99. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.