Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Економічна сутність виробничих запасів

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Вступ 1. Економічна сутність виробничих запасів згідно П (С) БО 9 ”Запаси&quo ; 2. Документальне оформлення операцій виробничих запасів 2.1 Документальне оформлення операцій при надходженні запасів 2.2 Документальне оформлення вибуття виробничих засобів 3. Аналітичний облік виробничих запасів 3.1 Синтетичний облік виробничих запасів 4. Методи оцінки запасів при їх вибутті ВступЗ переходом України до ринкових умов господарювання бухгалтерський облік зазнав докорінних змін: введено новий план рахунків, затверджено П (С) БО, які регламентують методологічні засади бухгалтерського обліку. Основним законодавчим актом, що регулює бухгалтерський облік в Україні є Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність&quo ; від 16 липня 1999р. Дана курсова робота написана на матеріалах підприємства ВАТ “Рівне Азот&quo ;, яке було засноване в червні 1969р., дане підприємство являється юридичною особою. Основна діяльність підприємства ВАТ “Рівне Азот” виготовлення мінеральних добрив. Які реалізує по регіонах України та за її межами. На підприємстві ВАТ “Рівне Азот” до запасів відносять: сировину, основні й допоміжні матеріали, малоцінні швидкозношувані предмети, напівфабрикати, товари, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності. На даному підприємстві періодично проводять інвентаризацію запасів, мета її проведення: контроль за збереженням матеріалів і роботою матеріально відповідальної особи, перевірка якісного стану матеріальних цінностей, переоцінка вартості залишку цінностей. Періодичність і строки її проведення є обов’язковим до складання річної звітності. Принцип формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності встановлено П (С) БО 9 “Запаси”. Мета написання даної курсової роботи - закріплення та поглиблення теоретичних знань студента, набуття навиків роботи бухгалтера. Завданням написання курсової роботи є: засвоєння економічної сутності виробничих запасів згідно П (С) БО 9 “Запаси”; ознайомитись з документальним оформленням операцій з виробничими запасами; засвоєння аналітичного та синтетичного обліку операцій з виробничими запасами; засвоїти методи оцінки виробничих запасів при їх вибутті; ознайомитись з автоматизацією процесу обліку виробничих запасів. Жодне підприємство - як у сфері матеріального виробництва, так і у виробничій сфері - не може обійтися без запасів. 1. Економічна сутність виробничих запасів згідно П (С) БО 9 ”Запаси&quo ;Найбільш важливою і значною часткою активів підприємства ВАТ “Рівне Азот” є запаси. Жодне підприємство не може обійтися без них. Запаси - це матеріальні ресурси, які необхідні для забезпечення розширеного відтворення, обслуговування сфери нематеріального виробництва та задоволення потреб населення, які зберігаються на складах або в інших місцях з метою їх наступного використання. Методологічні засади і принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та розкриття її у фінансовій звітності встановлено П (С) БО 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.1

0.1999р. №246. Запаси згідно з П (С) БО 9 - це активи, які: утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримують для використання у процесі виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, управління підприємством. На ВАТ “Рівне Азот” запаси поділяють на дві групи: Виробничі: сировину, МШП, комплектуючі та запасні частини, напівфабрикати. Товарні: товари, ГП, напівфабрикати які призначені для продажу. Придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Формування первісної вартості відбувається залежно від форми надходження запасів на підприємство (грошові розрахунки, бартер, безоплатне одержання тощо). Підприємство ВАТ “Рівне Азот” відображаючи вартість запасів у фінансовій звітності, використовує меншу з двох оцінок: первісну вартість; чисту вартість реалізації. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням не прямих податків; суми ввізного мита; суми не прямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; ТЗВ (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи, витрати на перевезення, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів). ТЗВ включаються до собівартості придбаних запасів або загальною сумою відображаються на окремому субрахунку рахунків обліку запасів. Інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість, яка визначається П (С) БО 16 “Витрати”. Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визначається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість. Згідно з П (С) БО 19 справедливою вартістю виробничих запасів, зокрема, матеріалів, є їхня відновна вартість (сучасна собівартість придбання) - вартість їх відтворення в сучасних умовах і цінах. Відповідно до П (С) БО 9 чисту вартість реалізації визначають за кожною одиницею запасів (найменування за групою або видом) відніманням від очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва та збут. На ВАТ “Рівне Азот” чиста вартість реалізації використовується для тих видів запасів, ціна яких на дату складання фінансової звітності знизилась або ж вони зіпсувалися, застаріли чи іншим чином утратили очікувану початкову економічну вигоду. Порядок визначення чистої вартості реалізації встановлено наказом Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 15.12.1999р. №149 300. До складу запасів включаються всі цінності, якими володіє підприємство не залежно від місця їх знаходження. Підприємство ВАТ “Рівне Азот” визнає запаси активом якщо: Існує ймовірність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди пов’язані з використанням даного активу; Їх вартість може бути достовірно визначена.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; незавершене виробництво у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання не закінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу; готова продукція, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбачених договором або іншим нормативно-правовим актом; товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу; малоцінні швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид). На підприємстві ВАТ “Рівне Азот” крім придбання за грошові кошти, досить поширеним є одержання виробничих запасів за бартером. Згідно з П (С) БО 9 первісна вартість запасів придбаних в обмін на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. На ВАТ “Рівне Азот” запаси, які не принесуть економічних вигод в майбутньому визнаються не ліквідними і списуються в бухгалтерському обліку на витрати звітного періоду, та згідно п.27 П (С) БО 9 враховуються на позабалансовому рахунку 007. Значна увага в П (С) БО 9 приділена питанням оцінки запасів. Згідно з П (С) БО оцінку запасів за їх окремими видами слід розглядати на наступних етапах їх руху: при надходженні запасів (детальніше буде розглядатися в наступному питанні); при вибутті запасів (детальніше буде розглядатися в наступному питанні); на дату складання звітності. На даному підприємстві транспортно-заготівельні витрати включають до собівартості придбаних запасів або загальною сумою відображають на окремому субрахунку рахунків обліку запасів. Суму транспортно-заготівельних витрат, яка узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляють між сумою залишків запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані на виробництво, реалізовані, безоплатно передані, тощо) за звітний місяць. Отже, запаси є невід’ємною складовою частиною як на підприємстві ВАТ “Рівне Азот” так і на інших виробничих підприємствах. 2. Документальне оформлення операцій виробничих запасів 2.1 Документальне оформлення операцій при надходженні запасівНа виробничому підприємстві ВАТ “Рівнеазот” при надходженні запасів використовують наступні документи: прибутковий ордер; податкова накладна; накладна на внутрішнє переміщення; підписка; відомість 3.3; картка складського обліку матеріалів; довіреність; реєстр здачі документів в бухгалтерію. Прибутковий ордер - призначений для оприбуткування матеріалів, які надійшли на підприємство від постачальника, або з переробки.

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Економічний аналіз

2. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

3. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

4. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

5. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

6. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
7. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця
8. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

9. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

10. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

11. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

12. Північно-Кавказький економічний район Росії

13. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

14. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

15. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

16. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

21. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

22. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті
23. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
24. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

25. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

26. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

27. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

28. Економічний потенціал національної економіки

29. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

30. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

31. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

32. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

33. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

34. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

35. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

36. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

37. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

38. Економічне моделювання в економічному аналізі
39. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
40. Правовая база МСУ

41. Роль власності у соціально-економічних процесах

42. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

43. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

44. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

45. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

46. Правовая база анализа финансового состояния должника и установление размера требований кредиторов в ходе процедур банкротства

47. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

48. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Правовая база благотворительной деятельности

50. Создание нормативно-правовой базы для Интернет-класса в образовательном учреждении

51. Інформаційні ресурси економічної діяльності

52. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

53. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

54. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах
55. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання
56. Формирование государственной инновационной политики и нормативно-правовой базы, стимулирующей инновационную деятельность

57. Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю

58. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

59. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

60. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу

61. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

62. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

63. Технічний аналіз ринку форексних операцій

64. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

65. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

66. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

67. Економічна роль держави в ринковій економіці

68. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

69. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

70. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами
71. Роль грошей у ринковій економіці
72. Экономічний аналіз підприємства

73. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

74. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

75. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

76. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

77. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

78. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

79. Аналіз діяльності комерційних банків

80. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие

81. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

82. Аналіз діяльності Приватбанку

83. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

84. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

85. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

86. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг
87. Організація складського обліку запасів в установах
88. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

89. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

90. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

91. Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

92. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

93. База даних по обліку вогнепальної зброї

94. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

95. Аналіз діяльності компанії Nokia

96. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие
Набор разделочных досок на подставке.
Материал: полипропилен. Размер: 335х240х78 мм. В наборе: 3 разделочные доски. В ассортименте без возможности выбора.
453 руб
Раздел: Пластиковые

97. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

98. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

99. Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності

100. Аналіз господарської діяльності підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.