Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Житомир 2009 1. Класифікація провідникових матеріалів (ПМ) В якості провідників електричного струму використовуються матеріали, в трьох основних станах: твердому – метали та їх сплави; рідинному – розплавлені при високій температурі метали (окрім ртуті, у якої температура плавлення –390С) та різноманітні електроліти; газовому – при відповідних умовах іонізовані гази. В свою чергу до металевих провідників можна віднести: метали високої провідності (ρ≤ 0,05 , при =200C). Застосування: виготовлення дротів, струмоведучих жил кабелів, обмоток електричних машин та трансформаторів, тощо. сплави високого опору (ρ≥0,3 при =200C). Застосування: виготовлення резисторів, електронагрівальних приладів, ниток ламп розжарювання, тощо. надпровідники та кріопровідники (характеризуються незначним питомим опором при дуже низьких температурах). Проходження струму в металах (як в твердому, так і в рідинному станах) – обумовлено дрейфом вільних електронів під дією електричного поля. Тому, метали називають провідниками з електронною електропровідністю або провідниками першого роду. Провідниками другого роду або електролітами є розчини кислот, лугів та солей. Проходження струму крізь такі речовини пов’язане з рухом іонів, які разом з переносом заряду переносять і саму речовину у відповідності до законів Фарадея, внаслідок цього склад електроліту поступово зменшується, а на електродах виділяються продукти електролізу. Всі гази та пари, у тому числі і металів при низьких значеннях напруженості електричного поля (Е, ) не є провідниками. Однак, якщо напруженість електричного поля перевищить деяке критичне значення (Екр), це забезпечить виникнення ударної та фотонної іонізацій, при яких газ стає провідником з електронною та іонною електропровідністю. Сильно іонізований газ, в якому число електронів дорівнює числу іонів в одиниці об’єму, являє собою особливе провідне середовище, яке називається – плазмою. 2. Електропровідність металів Твердий металевий провідник являє собою систему з кристалічної іонної решітки в середині якої знаходиться електронний газ з вільних колективізованих електронів. У вільний стан, від кожного атома металу переходить від одного до двох електронів. До електронного газу застосовувалися уявлення та закони статистики звичайних газів. При вивченні хаотичного (теплового) та направленого (під дією сили електричного поля) руху електронів, був отриманий закон Ома: де 0 – концентрація електронів; S – площа перерізу провідника; &upsilo ;сер – середня швидкість руху електронів під дією ЕП напруженістю Е; е – заряд електрону.І= 0·S·&upsilo ;сер·е, Розгляд питання зштовхування електронів з вузлами кристалічної решітки, коли енергія, яка накопичилася за рахунок прискорення електронів в електричному полі, передається металевій основі провідника, за рахунок чого він розігрівається, привело до виведення закону Джоуля – Ленца:Q = I2·R· . Експериментальні дослідження підтвердили гіпотезу про електронний газ в металах, а саме: при тривалому проходженні струму крізь коло, що складається з різних металевих провідників, атоми одного металу не переходять в інший; при нагріванні металу до високих температур збільшується швидкість теплового руху вільних електронів, а деякі найбільш швидкі з них здатні вилітати з металу, переборюючи при цьому сили поверхневого потенціального бар’єру (термо-електронна емісія); якщо зразок металу несподівано зупинити після швидкого руху, то за законом інерції, відбудеться зміщення електронного газу в напрямку руху, що в свою чергу призведе до виникнення різниці потенціалів на кінцях зупиненого провідника.

при дії поперечного магнітного поля на металевий провідник, в ньому виникає поперечна ЕРС та змінюється його електричний опір, що є наслідком викривлення траєкторії електронів в металевому провіднику. Між класичною теорією термодинаміки та реальною залежністю властивостей електронного газу від температури існують протиріччя. Пояснення дає квантова механіка, яка твердить, що електронний газ в металах при звичайній температурі знаходиться в стані виродження. В цьому стані енергія електронного газу практично не залежить від температури, тобто тепловий рух практично не змінює енергію електронів. Тому на нагрівання електронного газу теплота не витрачається. В стан, аналогічний звичайним газам, електронний газ переходить при температурах тисяч кельвінів . Уявляючи метал, як систему, в якій позитивні іони скріплюються за рахунок електронів, що здатні вільно рухатися, легко зрозуміти природу основних властивостей металів: пластичність, ковкість, значні електричну та теплову провідність. Рухаючись в металі, електрони мають корпускулярно – хвильову природу, а тому основними їх параметрами є не тільки маса (m), швидкість (v), енергія частки (W), але і частота та довжина хвилі: де h – постійна Планка, h = 6,62 · 10 - 34 . При звичайних температурах електрони в металах підпорядковуються статистиці Фермі – Дірака. Якщо в енергетичній зоні електронів менше ніж потрібно, щоб заповнити «заповнену зону», то вони займають рівні починаючи від «дна» зони знизу доверху. Імовірність заповнення рівнів залежить від їх енергії і верхня межа заповнення стає розмитою. Криву розраховують за допомогою статистики Фермі: якщо W = Wf то Р (W) = , де: W – енергія рівня, ймовірність заповнення якого визначається; Wf – енергія етапного рівня, на якому ймовірність заповнення дорівнює 0,5; k =1,38 • 10 –23 – постійна Больцмана. Ця енергія відповідає верхній межі електронного розподілення при Р= 0, Wf – називають рівнем Фермі. Відповідний йому потенціал: називається електрохімічним потенціалом. 3. Властивості провідників До найважливіших параметрів, які характеризують властивості провідникових матеріалів відносяться: 1. Питома провідність та питомий опір провідника. Зв’язок щільності струму J () в провіднику пов’язані диференційною формою закону Ома: де - це питома провідність провідника; величина ρ = 1/ – питомий опір провідника довжиною (l), з поперечним перерізом (S), у якого опір матеріалу (R). . Для вимірювання ρ провідникових матеріалів інколи користуються несистемною одиницею вимірювання або . Зв'язок між приведеними одиницями вимірювання має вигляд: 1 Значення ρ для провідників з металу знаходяться в межах: 0,016 (для залізохромоалюмінієвих сплавів). Питома провідність металевих провідників згідно з класичною теорією металів може бути визначена за формулою: де е – заряд електрона; 0 – число вільних електронів в одиниці об’єму; λ – середня довжина вільного пробігу електрона (відстань між вузлами решітки); μ – маса електрона; & u;т – середня швидкість теплового руху вільного електрона в металі. При перетворенні останнього виразу на основі положень теорії квантової механіки, отримаємо: де K – чисельний коефіцієнт.

Величини & u;т та 0 для всіх металів приблизно однакові, тому значення питомої провідності γ головним чином визначається довжиною вільного пробігу електрону λ, яка в свою чергу визначається структурою матеріалу. Всі чисті метали з найбільш правильною кристалічною решіткою мають найменший питомий опір (ρ); при наявності домішок, кристалічна решітка пошкоджується, що приводить до зростання питомого опору (ρ). До такого ж висновку можна прийти, на підставі хвилевої природи електронів. Розсіювання електронних хвиль відбувається на дефектах кристалічної решітки, які співрозмірні з відстанню, що становить близько чверті довжини електронної хвилі. Порушення менших розмірів не викликають помітного розсіювання хвиль. В металевих провідниках, де довжина хвилі електрона близько 0,5 , мікродефекти створюють значну відстань, яка зменшує рухливість електронів, і відповідно, приводить до зростання питомого опору матеріалу(ρ). Температурний коефіцієнт питомого опору металів З ростом температури кількість вільних носіїв заряду в металевому провіднику залишається практично незмінною, але підсилюються коливання вузлів кристалічної решітки, що впливає на зменшення середньої довжини вільного пробігу електрону (λ) (кількість перешкод на шляху направленого вільного руху електронів зростає), як наслідок зменшується рухливість електронів, а це у свою чергу призводить до збільшення питомого опору металу (ρ). ТКρ = Таким чином ТКρ – температурний коефіцієнт питомого опору металів має позитивне значення. Згідно з висновками електронної теорії металів αρ чистих металів має дорівнювати температурному коефіцієнту розширення ідеальних газів, тобто 1/273=0,0037 (виключення: феромагнітні метали – залізо, нікель, кобальт, хром). При зміні температури у вузьких діапазонах можна для розрахунків застосовувати кусочно-лінійну апроксимацію. , де - середній температурний коефіцієнт питомого опору даного матеріалу в діапазоні температур Т1 ч Т2, причому Т2 &g ; Т1. Теплопровідність металів Передачу тепла через метал забезпечують ті ж самі вільні електрони, які визначають його електропровідність. Число електронів в одиниці об’єму металу є дуже великим, а тому коефіцієнт теплопровідності (γт) металів є значно більшим за коефіцієнт теплопровідності діелектриків. При підвищенні температури, коли рухливість електронів в металі, а відповідно і його електропровідність зменшуються, відношення коефіцієнта теплопровідності металу (γт) до його питомої провідності (γ) зростає (γт/γ)­. Математично це виражається законом Відемана – Франца – Лоренца: γт / γ = L0 · , де Т – термодинамічна температура , L0 – число Лоренца: , де: k =1,38 • 10 –23 – заряд електрона. Можна отримати: L0 = 2,45 • 10 –8 . Даний закон виконується (в області температур, близьких до нормальної або підвищених), за винятком марганцю та берилію, для більшості металів. В області низьких температур відношення (γт/γ) вже не залишається незмінним. Якість та характер механічної обробки металу може значно впливати на теплопровідність матеріалу провідника.

Хоча вона формально залежала вд Константинополя,  часто забарвлювали окремим кольором, як на карт Цюрнера 1712 року. А згодом, коли Велика Татаря у сучаснй географ перетворилася на Сибр, Мала Татаря стала Кримом. Коли Жокур писав статт для «Енциклопед», географя Татар цкавила його набагато менше, нж етнографя татар. (278) Вн описав х як «народи, що заселяють майже всю пвнчну Азю», зAнорувавши хню присутнсть на пвдн ґвропи. Опсля, у дус Лннея, вн подав класифкацю, за якою татари подлялися на пятнадцять основних «народв», перелчених за абеткою. Барабинськ татари були розмщен у Великй Татар, а буджацьк татари, звсно, проживали в ґвроп, на захдному узбережж Чорного моря, поблизу гирла Дунаю. Калмики не мали «постйного осдку, а жили у повстяних наметах, як вони розбивають  складають в одну мить, на територ вд Монгол до Волги»P125. Кримськ татари, за Жокуром, скидалися на калмикв, «але вони не так потворн». Вони невисок на зрст  кремезн, з «засмаленою шкрою (teint br«l™), напввдкритими свинячими оченятами (yeux de porc), пласколиц, з маленьким ротом, блими, наче слонова кстка, зубами  майже безбород»

1. Системи оптичного розпізнавання образів

2. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

3. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

4. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів

5. Класіфікація та асортимент скляних товарів

6. Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів
7. Тканини бавовняні. Характеристика асортименту господарських виробів з пластичних мас
8. Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

9. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

10. Методы обучения математике в 10 -11 класах

11. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

12. Критичний огляд памфлету І.Дзюби Інтернаціоналізм чи русифікація?

13. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

14. Маркетингові комунікації

15. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

16. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Поверхневі напівпровідникові хвилі в напівпровідникових структурах

18. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

19. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

20. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

21. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

22. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
23. Версифікація Оксани Лятуринської
24. Деякі засоби інтенсифікаціі eксприсивності в англомовній рекламі тексту

25. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

26. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

27. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

28. Отруйні речовини та їх класифікація

29. Клас "Двостулкові молюски"

30. Загальна характеристика класу Птахи

31. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

32. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

33. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

34. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

35. Згвалтування - проблеми кваліфікації

36. Криміналістична ідентифікація

37. Наукові основи кваліфікації злочинів

38. Процес кваліфікації злочинів
39. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів
40. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

41. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

42. Стратифікація мовних одиниць на території Німеччини

43. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

44. Верифікація 3d зображень на основі фотографій

45. Верифікація програмного забезпечення

46. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

47. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

48. Специфікація якості програми

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы
Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее

49. Електронні публікації

50. Дакументы справаводства перыяду Расійская Імперыі і савецкага часу: агульная характарыстыка і класіфікацыя

51. Першы вопыт кадыфікацыі права ў ВКЛ: Прывілей 1447 года і Судзебнік Казіміра 1468 года

52. Русифікація в Україні – ідеологія і практика КПРС–КПУ

53. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

54. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю
55. Телекомунікаційний ринок України
56. Дисперсія у одномодових телекомунікаційних волокнах

57. Дріжджові вироби у фритюрі

58. Субпродукти і кулінарні вироби з них

59. Товарознавство м’яса. Ковбасні вироби

60. Бібліографічні класифікації

61. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

62. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

63. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

64. Асортимент та споживчі властивості сушеного винограду

Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие

65. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

66. Маркетингова політика комунікацій

67. Маркетингові комунікації

68. Особливості експертизи овчино-шубних виробів

69. Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів

70. Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"
71. Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"
72. Система сертифікації аптечного бізнесу

73. Товарознавча експертиза ковбасних виробів

74. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

75. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

76. Експертиза макаронних виробів

77. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них

78. Гострий і хронічний пієлонефрит. Клініка. Класифікація. Діагностика. Ускладнення. Лікування

79. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

80. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие
Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья

81. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

82. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

83. Класифікація документів

84. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

85. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

86. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій
87. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва
88. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

89. Сертифікація і стандартизація

90. Сертифікація товарів іноземного походження

91. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

92. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

93. Класифікація документів

94. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

95. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

96. Вивчення історичного роману у віршах "Маруся Чурай" Ліни Костенко в 11 класі

Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили

97. Вивчення правопису у 1-4 класах з допомогою засобів мультимедіа

98. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

99. Використання диференціаційного навчання при вивченні креслення на прикладі теми: "Нанесення розмірів" у 8 класі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.