Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління виробничими витратами

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Національний університет кораблебудування імені адмірала МакароваКафедра менеджменту Курсова робота на тему: „Управління виробничими витратами” Виконав: Студент гр. 4437 Дмитрієв Б.С.Перевірила: Запорожець І.М. Миколаїв 2007 Зміст Вступ Теоретична частина Поняття й класифікація витрат виробництва Управління виробничими витратами Зарубіжний досвід визначення виробничих витрат Аналітична частина 2.1. Прогнозування незалежного попиту 2.2. Сукупне планування виробництва Висновок Література Вступ Тема курсової роботи є актуальною й своєчасної, оскільки на підприємствах останнім часом управлінню витратами на виробництво й реалізацію продукції не приділяється достатньої уваги. Становлення ринкових відносин вимагає вдосконалювання практики керування витратами виробництва з урахуванням особливостей перехідного до ринкової економіки періоду й міжнародного досвіду. Це дозволить підприємству забезпечити оптимальний рівень витрат виробництва, максимізувати прибуток, підвищити конкурентноздатність. Як указує автор керування витратами - це складний процес, що означає по своїй сутності керування всією діяльністю підприємства, тому що охоплює всі сторони виробничих процесів, що відбуваються. У ній представлені теоретичні основи управління витратами виробництва. Тут розкривається сутність, склад, докладно розглядається класифікація витрат, представлений закордонний досвід визначення витрат виробництва, де досить докладно й у тісному взаємозв'язку охарактеризовані основні його елементи. 1. Теоретична частина 1.1. Поняття й класифікація витрат виробництва Діяльність фірми пов'язана з певними витратами. Витрати відбивають, скільки і які ресурси було використано фірмою. Загальна величина витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукцією (робіт, послуг), називається собівартістю. Собівартість продукції (робіт, послуг) є найважливішим якісним показником, що відбиває результати господарської діяльності підприємства, а також інструментом оцінки техніко-економічного рівня виробництва й праці, якості керування. Вона виступає як вихідна база для формування цін, а також безпосередньо впливає на прибуток, рівень рентабельності й формування загальнодержавного грошового фонду - бюджету. Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво й реалізацію». Наведене визначення собівартості ставиться до виробничих витрат й у прийнятій класифікації становить виробничу собівартість, а з урахуванням витрат по реалізації продукції - повну собівартість промислової продукції. У собівартість продукції включають: витрати на підготовку й освоєння виробництва; витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, обумовлені технологією й організацією виробництва; витрати на оплату праці; витрати, пов'язані з використанням природної сировини; витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконалюванням технології й організації виробництва, а також з поліпшенням якості продукції; витрати, пов'язані з винахідництвом, технічним удосконаленням і раціоналізаторськими пропозиціями; витрати по обслуговуванню виробничого процесу (поточний, середній і капітальний ремонт); витрати по забезпеченню нормальних умов праці й техніки безпеки; витрати, пов'язані з набором робочої сили; поточні витрати, пов'язані зі змістом й експлуатацією фондів природоохоронного призначення; витрати, пов'язані з підготовкою й перепідготовкою кадрів; витрати по транспортуванню працівників до місця роботи й назад; виплати, передбачені законодавством про працю (оплата відпусток, компенсації й т.д

.); відрахування на державне соціальне страхування й пенсійне забезпечення, у державний фонд зайнятості від витрат на оплату праці працівників, зайнятих у виробництві відповідної продукції; відрахування по страхуванню майна підприємства; витрати на оплату відсотків по короткострокових позичках банків, оплата послуг банків; витрати по гарантійному обслуговуванню; витрати, зв'язані зі збутом продукції (упакування, зберігання, транспортування); витрати на відтворення основних виробничих фондів (амортизація на повне відновлення); зношування (амортизація) по нематеріальних активах; втрати від шлюбу; втрати від простоїв по внутрівиробничих причинах. Величина цих витрат залежить від цін на ресурси, необхідні для виробництва товарів, а також від технології їхнього використання. Ціна, по якій здобуваються виробничі ресурси, не залежить від діяльності підприємства. Вона визначається складним попитом та пропозицією на ресурси. Отже, для підприємства надзвичайно важливий технологічний аспект формування витрат виробництва, що визначає, з одного боку, кількість приваблюваних виробничих ресурсів, а з іншого боку - якість їхнього використання. Причому підприємство повинне використати такі методи виробництва, які були б ефективними як з технологічної, так і з економічної точок зору й забезпечували б найменші витрати виробництва. На практиці керування витратами для цілей планування, обліку й калькулювання існує наступна класифікація: по виду виробництва - основне й допоміжне; по виду продукції - окремий виріб, група однорідних виробів, замовлення, переділ, роботи, послуги; по місцю виникнення витрат - ділянка, цех, виробництво, госпрозрахункова бригада; по складу й економічному змісті - по елементах і статтям витрат; по способах включення в собівартість - прямі й непрямі; по ступені участі в процесі виробництва - основні й накладні. Для підприємств всіх галузей промисловості встановлена наступна обов'язкова номенклатура витрат на виробництво по економічних елементах: матеріальні витрати (за винятком вартості поворотних відходів). Сюди ставиться вартість продукції, що здобувають зі сторони для виробництва, сировини й матеріалів, що комплектують виробів і напівфабрикатів, палива й енергії всіх видів, що витрачають як на технологічні цілі, так і на обслуговування виробництва (опалення будинок, транспортні витрати й т.д.). З витрат на матеріальні ресурси виключається вартість поворотних відходів, під якими розуміються залишки сировини, матеріалів, що утворилися в процесі виробництва продукції й втрачені повністю або частково споживчі якості вихідного продукту й у силу цього використовувані з підвищеними витратами або зовсім не використовувані по прямому призначенню; витрати на оплату праці. Сюди ставиться основна й додаткова заробітна плата промислово-виробничого персоналу підприємства, у тому числі премії робітникам та службовцям за виробничі результати, що стимулюють і компенсують виплати, а також витрати на оплату праці не складаються в штаті підприємства працівників, зайнятих в основній діяльності; відрахування на соціальні потреби. Сюди ставляться обов'язкові відрахування по встановлених нормах органам соціального страхування, Пенсійного фонду, Державного фонду зайнятості й медичного страхування у відсотках до оплати праці працівників; амортизація основних фондів.

Сюди входить сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів, обумовлені виходячи з їхньої балансової вартості й установлених норм, включаючи й прискорену амортизацію їхньої активної частини; інші витрати. Сюди ставляться всі інші витрати, що не ввійшли в раніше перераховані елементи витрат. Це податки, збори, відрахування в спеціальні фонди й плата по кредитах у межах установлених ставок, витрати на відрядження, оплата послуг зв'язку й інших. Залежно від способів включення в собівартість окремих видів продукції витрати підрозділяються на прямі й непрямі. Прямі витрати - це витрати, пов'язані з виробництвом окремих видів продукції (на сировину, основні матеріали, основна заробітна плата виробничих робітників і т.п.), які можуть бути прямо й безпосередньо включені в їхню собівартість. Непрямі витрати не можуть бути віднесені до випуску певного виробу, тому що вони пов'язані з роботою цеху або підприємства в цілому. Вони розподіляються між різними виробами пропорційно тому або іншому умовному вимірнику, наприклад, заробітній платі основних виробничих робітників. У ринковій економіці витрати класифікують також на явні й неявні (імпліцитні). До явних (бухгалтерських) ставляться витрати, що приймають форму прямих платежів постачальникам факторів виробництва. Наприклад, заробітна плата робітників, службовців, менеджерів, виплати банкам й іншим постачальникам фінансових і матеріальних ресурсів і багато чого іншого. Неявні (імпліцитні) витрати - це альтернативні витрати використаних ресурсів, що належать власникам фірми або, що перебувають у власності фірм як юридичної особи. Такі витрати не передбачені контрактами, зобов'язаннями для явних платежів і не відбиваються в бухгалтерській звітності, але від цього вони стають менш реальними. Наприклад, фірма використає приміщення приналежному її власникові й нічого за це не платить, отже імпліцитні витрати будуть рівні можливості одержання грошових платежів за здачу цього будинку кому-небудь в оренду. 1.2. Управління виробничими витратамиДосягнення високих результатів роботи підприємства припускає управління витратами на виробництво й реалізацію продукції. Це складний процес, що означає по своїй сутності керування всією діяльністю підприємства, тому що охоплює всі сторони виробничих процесів, що відбуваються. Під керуванням собівартістю продукції розуміється планомірний процес формування витрат на виробництво всієї продукції й собівартості окремих виробів, контроль за виконанням завдань по зниженню собівартості продукції, виявлення резервів її зниження. Основними елементами системи керування собівартістю продукції є: прогнозування й планування, нормування витрат, облік і калькулювання, аналіз і контроль за собівартістю. Важливим елементом керування витратами є планування. Планування собівартості здійснюється з метою визначення розмірів і вишукування можливостей її зниження. Планування собівартості може бути поточної й перспективним. Перспективний план розробляється на кілька років. При поточному плануванні (на рік) уточнюються перспективні плани на основі даних планових кошторисів і калькуляцій витрат на виробництво.

В піщаному ґрунті — 1-ша катеґорія, з перекиданням лопатою на віддаль до 25 м. — норма на одну людину 18 кубометрів. Наведені тут норми не є загальними для всіх концтаборів, бо кожне управління має власні норми, в залежності від умовин праці, виробничої діяльности та таборового режиму. Нормувальник має право завжди збільшувати, але не зменшувати норми виробів. При великих морозах норми можуть за особистим розпорядженням начальства відповідно зменшуватися, але на те складається спеціяльний акт, який виправдує зниження норм. Акт підписують нормувальник і нарядчик, а затверджує заступник начальника по виробництву. До 25 ступенів морозу акти не складаються і в'язні повинні працювати нормально. В частині концтаборів, якщо мороз досягає 30–35 ступенів, норми зменшуються на 15 %, а в'язням на протязі кожних 4 години праці дозволяється півгодини обігріватись при вогнищах. Коли мороз досягає 40–45 ступенів, норми зменшуються на 25 %, в'язням дозволяється через кожні 2,5 години обігріватись одну годину; при більших морозах норми зменшуються на 35 %, а в'язні обігріваються через кожну годину протягом 1,5 години

1. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

2. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

3. Управління витратами

4. Аналіз та удосконалення оперативного управління

5. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

6. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
7. Рішення в системі управління
8. Управління запасами

9. Управління проектами

10. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

11. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

12. Організаційна система управління природокористуванням України

13. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

14. Управління утворенням прибутку підприємства

15. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

16. Акти державного управління

Тележка багажная ТБР-22, синяя.
Грузоподъемность: - для сумки 25 кг, - для каркаса 50 кг. Максимальная вместимость: 25 л. Размеры: 95х28х34 см. Предназначена для
588 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Микрофон "Новогодние песенки".
Этот удивительный микрофон превратит новогодний праздник в настоящее шоу! Он светится под музыку, как настоящий диско-шар! Слушай и пой 15
314 руб
Раздел: Микрофоны
Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей

17. Мораль і соціальне управління

18. Методи управління банківськими ризиками

19. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

20. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

21. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

22. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
23. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів
24. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

25. Облік виробничих витрат у птахівництві

26. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

27. Державне управління в сфері охорони здоров’я

28. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

29. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

30. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

31. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

32. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

34. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

35. Структура державного управління

36. Сучасні принципи державного управління

37. Теорія і методологія дослідження управління

38. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
39. Форми державного управління
40. Функції управління в аграрному праві

41. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

42. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

43. Системи управління базами даних

44. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

45. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

46. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

47. Інформаційні технології управління маркетингом

48. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

50. Управління ціновою політикою підприємства

51. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

52. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

53. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

54. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
55. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
56. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

57. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

58. Діяльність органів управління освітою

59. Економічні та правові основи управління організацією

60. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

61. Закономірності формування корпоративного управління

62. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

63. Контроль – функція управління

64. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

65. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

66. Менеджмент та система управління

67. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

68. Механізм і методи управління фірмою

69. Моделі корпоративного управління

70. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
71. Організаційна структура управління персоналу підприємства
72. Організаційна структура управління підприємством

73. Організація управління персоналом підприємства

74. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

75. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

76. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

77. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

78. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

79. Поняття та сутність ефективності управління

80. Проблема управління прибутком на підприємстві

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

82. Розвиток науки управління

83. Система управління персоналом

84. Стратегічне планування і управління на підприємстві

85. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

86. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
87. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
88. Сутність лідерства та управління

89. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

90. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

91. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

92. Управління енергетичною безпекою

93. Управління інноваційним розвитком підприємств

94. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

95. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

96. Управління корпоративною власністю підприємства

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Управління людськими ресурсами

98. Управління персоналом

99. Управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.