Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Неспроможність ринку і державне регулювання

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Ринковий механізм забезпечує системну ефективність лише за умов досконалої конкуренції. Проте в реаліях змішаної економіки ринки не є досконало конкурентними. Сучасний ринок неспроможний вирішити багатьох важливих проблем економічного розвитку через наявність притаманних йому дефектів: циклічного характеру економічного розвитку; монопольної влади, недостатньої інформованості ринкових суб’єктів; неспроможності забезпечити виробництво суспільних благ; зовнішніх ефектів економічної діяльності; нерівномірного розподілу насущних благ. Неспроможності ринку зумовлюють необхідність державного втручання у його функціонування. Сучасна держава виконує ряд важливих функцій регулювання економічних процесів: забезпечення правової основи ефективного функціонування ринкової економіки; стабілізація економіки; перерозподіл доходів і матеріальних благ з метою вирівнювання споживання насущних благ; підтримка конкуренції; коригування зовнішніх ефектів; регулювання розподілу ресурсів для забезпечення суспільними благами. Суспільні блага – це блага, які забезпечують потреби всіх членів суспільства в однаковій мірі (національна оборона, освіта, охорона громадського порядку, наукові дослідження, природоохоронні заходи та ін.). Вони поділяються на „чисті” і „недосконалі”. Чисті суспільні блага характеризуються неподільністю, невинятковістю (неможливістю виключення будь-кого із користування даним благом) і неконкурентністю – неможливістю перешкодити споживати це благо людям, які не заплатили за нього. Недосконалі блага характеризуються обмеженими можливостями використання, зумовленими географічним положенням або необхідністю мати ще додаткові приватні блага. Особливим різновидом суспільних благ є спільні ресурси (родовища корисних копалин, дикі тварини і риби в океанах і морях), які також характеризуються невинятковістю, але викликають суперництво – використання їх однією людиною зменшує можливості споживання інших людей. Ринок неспроможний забезпечити громадян суспільними благами, тому держава стає основним їх виробником чи замовником, визначає оптимальну їх кількість і мінімізує витрати їх виробництва. Оптимальний обсяг виробництва суспільного блага визначається за допомогою „фантомних” кривих попиту (рис. 12.5). Попит на суспільне благо визначається як сума цін, які всі споживачі (А,Б) готові заплатити за останню одиницю даного товару за всіх можливих обсягів попиту на нього. Оптимальним є обсяг, за якого гранична вигода громадян дорівнює граничним витратам суспільства на вироб­ництво даного блага: . Суспільний вибір способу забезпечення громадян благами колективного користування визначається не ринком, а політичними процесами. Теорія суспільного вибору розрізняє дві основні моделі прийняття рішень щодо реалізації суспільних проектів: у моделі прямої демократії рішення найчастіше приймається більшістю голосів шляхом прямого голосування у формі референдумів; у моделі представ­ницької демократії рішення приймаються голосуванням депутатів. Зовнішні ефекти або екстерналії – це побічні наслідки економічної діяльності, які не регулюються ринком і впливають на інтереси третіх осіб як у сфері виробництва, так і у сфері споживання.

Залежно від сфери прояву розрізняють зовнішні ефекти: у сфері виробництва, коли один виробник впливає на діяльність іншого; у сфері споживання, коли один споживач впливає на рівень корисності іншого; між виробництвом та споживанням, коли господарська діяльність виробника впливає на добробут споживачів; між споживанням та виробництвом, коли споживання індивідів впливає на господарську діяльність фірм. Залежно від характеру впливу одних мікроекономічних суб’єктів на інших розрізняють негативні і позитивні зовнішні ефекти. Негативні зовнішні ефекти виникають, коли діяльність одних суб’єктів завдає шкоди іншим. В умовах негативних екстерналій ринкова рівновага не є ефективною, їх вплив призводить до додаткових витрат третіх осіб, знижує результативність конкурентного розподілу ресурсів. Виробник, діяльність якого спричиняє негативний зовнішній ефект, виробляє за кривою пропонування, яка відповідає його граничним приватним витратам (рис. 12.6). Оскільки він не сплачує за шкоду, яку завдає третім особам, і не несе витрат, пов’язаних з усуненням негативного ефекту, його крива розташована нижче кривої граничних суспільних витрат , які включають витрати на очищення забрудненого середовища, або граничні екстернальні витрати : . Приватний виробник обирає оптимальний обсяг випуску за правилом , тому виробляє обсяг більший, ніж суспільно оптимальний, за нижчою рівноважною ринковою ціною. Вплив негативного ефекту, спричиненого діяльністю одного виробника на стан іншого, породжує в останнього додаткові витрати, пов’язані з необхідністю усунення негативного впливу. Рівноважна ціна на його продукцію зростає, а обсяг продажу скорочується. Виробництво, пов’язане з негативними зовнішніми ефектами, призводить до неефективного використання ресурсів економіки. Виробник – забруднювач штучно використовує надлишкові ресурси, а інший виробник недоотримує їх і випускає менше продукції порівняно з ефективним випуском. У результаті структура економіки виявляється неефективною , її можна поліпшити, усунувши вплив негативного зовнішнього ефекту за допомогою державного регулювання. Позитивні зовнішні ефекти створюють додаткову вигоду для третіх осіб, які не сплачують за неї відповідному споживачу або виробнику. У випадку позитивного зовнішнього ефекту у виробництві суспільні витрати менші, ніж приватні на всіх обсягах випуску, суспільно оптимальна кількість продукції більша, а її ціна нижча, порівняно з рівноважними ринковими. Такий позитивний зовнішній ефект називається технологічним переливом. Уряду доцільно надати субсидії таким виробникам на величину різниці між приватними і суспільними граничними витратами. Це дозволить зрушити криву пропонування праворуч і збільшити рівноважну кількість продукції до суспільно оптимальної. Для виробника, діяльність якого пов’язана зі створенням позитивного зовнішнього ефекту, рівноважна ринкова ціна відображає лише цінність даного товару для його споживачів і не відображає додаткової зовнішньої вигоди (МЕВ). З точки зору суспільства було б доцільно збільшити виробництво цього товару.

Якби споживачі сплачували за додаткову вигоду, то ціна товару була б вищою і відображала б не граничну приватну, а граничну суспільну вигоду : . У разі впливу позитивного зовнішнього ефекту, створеного одним виробником, на іншого останній має можливість значно знизити свої граничні приватні витрати, його пропонування зростає. З точки зору суспільства фірма, яка користується позитивним ефектом, не тільки завищує обсяг виробництва, але й занижує ціну. А фірма, що продукує позитивний ефект, недоодержує виторгу і прибутку. З метою коригування наслідків зовнішніх ефектів уряд може застосовувати: прямі (адміністративні) методи регулювання – заборони або встановлення обмежень (нормативів) на викиди речовин, які забруднюють довкілля, запровадження штрафних санкцій; ринкові методи – встановлення прав власності на ресурси та вільний обмін цими правами, запровадження коригуючих податків і субсидій, продаж дозволів на викиди. Ринкові методи переводять додаткові суспільні витрати або вигоди з зовнішніх ефектів у приватні внутрішні витрати чи вигоди окремої фірми, оптимізують розподіл ресурсів, сприяють здешевленню суспільного виробництва продукції. Цей процес отримав назву інтерналізації або трансформації зовнішніх ефектів. Теоретичними методами інтерналізації негативних зовнішніх ефектів є податок Пігу та субсидія Пігу, ідея яких полягає у доведенні приватних граничних витрат до рівня суспільних. Не завжди інтерналізація зовнішніх ефектів потребує втручання держави. У випадку визначеності прав власності і можливості обміну цими правами покращенню ситуації сприяють приватні рішення, а ринок може самостійно справитись з проблемами зовнішніх ефектів. Коли приватні сторони мають можливість досягти згоди і не несуть надмірних додаткових витрат з розподілу ресурсів, то вони здатні укласти взаємовигідну угоду і досягти ефективного результату. Це твердження одержало назву теореми Коуза. Результативність угоди залежить від рівня трансакційних витрат – витрат на укладання угод, пов’язаних зі встановленням прав власності. Регулювання діяльності монополій пов’язане зі створенням законодавчої бази такого регулювання – антимонопольного законодавства. Антимонопольні закони покликані сприяти розвиткові конкурентної економіки, забороняючи дії, що обмежують конкуренцію. Антимонопольне законодавство спрямоване на захист і посилення конкуренції в першу чергу в тих галузях, де має місце постійний ефект масштабу, тобто довгострокові середні і граничні витрати незмінні і рівні для будь-яких обсягів виробництва. У таких галузях конкуренція можлива і бажана, оскільки витрати малих, середніх і великих фірм однакові, тому ніхто з них не має переваг. Проте суспільство за конкурентних умов отримає більше продукції за нижчими цінами, підвищиться ефективність розподілу ресурсів. Держава також здійснює регулювання діяльності природних монополій, що виникають у галузях, де зростання обсягів виробництва супроводжується значною економією на масштабах. Внаслідок значного зростаючого ефекту масштабу криві і є спадними і не перетинаються в межах аналізованих обсягів випуску.

Звернмося до наукових нтерпретацй. Професор унверситету ВсконснМедсон (США) Стенл Дж. Пейн, автор фундаментально прац про фашизм, характеризу ОУН 1930х рокв як право радикальний терористичний рух, який дедал бльше пдпадав пд вплив нацоналсоцалзму[35]. При цьому йдеться не стльки про деологчну спордненсть, скльки про полтичн та органзацйн контакти. Якихось подальших коментарв про вплив нацоналсоцалзму на ОУН Дж. Пейн не пода, оскльки ОУН згадуться у нього побжно, у загальному контекст. Олександр Мотиль визна наявнсть цлого набору рис, як уподбнюють свтоглядн основи ОУН та талйського фашизму: держава  наця як найвищ цнност (чи  тут яксь вдмнност вд «класичного» нацоналзму?), визнання вчного конфлкту як сут життя, пропаганда млтаризму, визнання вол та ври рушйними силами стор, культ д як засобу виршення всх проблем, погляд на нацю як на живий органзм, а на окрему особистсть та суспльний клас як на органчн складов нац, абсолютне заперечення марксизму та комунзму, вддансть де капталзму з елементами державного регулювання, визнання вищост дност нац над соцальними суперечностями  вдповдно прагнення регулювати соцальн конфлкти, будувати авторитарну, рархчно побудовану, корпоративну державу та суспльну структуру з тоталтарною нацональною деологю  тоталтарною полтичною елтою[36]

1. Державне регулювання фондового ринку в Україні

2. Державне регулювання ринку цінних паперів

3. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

4. Державне регулювання ринкової економіки

5. Державне регулювання страхової діяльності

6. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні
7. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні
8. Державне регулювання інноваційної діяльності

9. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

10. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

11. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

12. Валютне державне регулювання

13. Державне регулювання економіки

14. Державне регулювання економіки

15. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

16. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

17. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

18. Державне регулювання природних монополій

19. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

20. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

21. Сучасні моделі державного регулювання економіки

22. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів
23. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
24. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

25. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

26. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

27. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

28. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

29. Формування асортименту ниток в умовах ринку та їх якість

30. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

31. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

32. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

33. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

34. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

35. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

36. Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

37. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

38. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення
39. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)
40. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

41. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

42. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

43. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

44. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

45. Приватизація як засіб припинення державної власності

46. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

47. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

48. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

49. Творчість Рембрандта

50. Маркетингова сутність реклами

51. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

52. Світові ринки зброї та військового спорядження

53. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

54. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
55. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
56. Сутність та зміст сучасного менеджменту

57. Відповідальність за порушення податкового законодавства

58. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

59. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

60. Діяльність римських магімтратів

61. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

62. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

63. Поняття та форми державного устрою

64. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

66. Законодавче регулювання робочого часу

67. Свідомість та творчість

68. Суспільна свідомість та її структура

69. Державній бюджет України

70. Державний контроль
71. Сбалансованість бюджета України
72. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

73. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

74. Інтегральна ефективність діяльності

75. Бідність в України

76. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

77. Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці

78. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

79. Поняття та структура світового ринку

80. Ринкова пропозиція та її еластичність

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

81. Ринок зерна в Україні

82. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

83. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

84. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

85. Види ринку

86. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
87. Ліквідність банку
88. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

89. Ринок цінних паперів

90. Ринок цінних паперів

91. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

92. Рио-де-Жанейро

93. Питання державного комитету по нагляду за охороною праци

94. Підсудність і її види

95. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

96. Хімічна промисловість України

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

97. Сільське господарство i харчова промисловість України

98. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

99. Акти державного управління


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.