Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Функціональне призначення правового регулювання

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Юридичний зміст категорії “функція”. Особливості функцій правового регулювання. Зовнішні функції правового регулювання. Внутрішні функції правового регулювання. Значення функцій правового регулювання. 1. Юридичний зміст категорії “функція” Процес характеристики функцій правового регулювання визначає необхідність врахування наступних положень: право є надбудовною формою матеріальних суспільних відносин, тому визначається матеріальними умовами життя суспільства. Зміна цих умов тягне за собою перетворення його функцій. Тому функції права є похідними від системи суспільних відносин, що набувають правової форми, хоч і залежать від специфічних властивостей і змісту самого права; право зумовлюється свідомо-вольовою діяльністю людей, що спрямована на забезпечення та охорону особистості, соціальних груп, класів, досягнення загальних цілей, соціального розвитку. В такому сенсі правове регулювання пов’язане із вирішенням завдань, які ставить перед ним суспільне життя на певному етапі історичного розвитку; право виступає в якості одного з елементів соціальної системи, що здійснюють значний вплив на всі її складові. Поняття &quo ;функція&quo ; має досить різноманітне і навіть суперечливе значення. Воно запозичене з інших наук. Цей термін походить від латинського слова &quo ;fu c io&quo ;, що означає здійснення, виконання. Лейбніц ввів в науковий обіг поняття функції як філософської категорії. Загальнофілософське значення функції полягає у співвідношення двох груп об'єктів, в якому зміна одного з них веде до зміни іншого, або визначається способом дії категорії, елементу системи, спрямованого на досягнення певного ефекту. Перший аспект такого визначення робить акцент на тому, що функція характеризує співвідношення між певними елементами, а в другий - означає дію, що має певний результат. Ця відмінність філософського розуміння функцій вплинула на визначення функцій права взагалі та функцій правового регулювання зокрема. Юридичний зміст категорії &quo ;функція&quo ; має подвійний, але внутрішньо узгоджений зміст: А) роль, яку виконує право або певний правовий інститут; Б) конкретні напрямки правового регулювання (впливу) на поведінку суб'єктів. У найбільш загальному вигляді функція права визначається як &quo ;обумовлений соціальним призначенням права напрямок його впливу на суспільні відносини&quo ;. Якщо розглядати цю проблему, торкаючись окремої галузі права, то можна виділити ще один аспект поняття функції - про дію однієї галузі права на іншу, про функціональні зв’язки галузей між собою. Функції відображають напрямки зворотної дії права на суспільні відносини, а показником їх реалізації слугують економічні, соціальні, політичні, ідеологічні наслідки, які настають завдяки дії права. Загалом, функції правового регулювання суспільних відносин – це свого роду фокуси дії права, вони об’єднують, синтезують багаточисельні шляхи, форми і способи правового впливу, відображаючи найсуттєвіші ознаки певного напрямку (регулятивного, охоронного) чи характеризуючи соціальну спрямованість дії права. 2. Особливості функцій правового регулювання Функції регулювання характеризуються такими особливостями: 1) визначають сутність правового регулювання; 2) це напрями впливу права на суспільні відносини; 3) визначають можливості та необхідність правового регулювання як засобу соціального впливу; відображають суттєві риси правового регулювання та націлені на виконання його завдань; мають динамічний характер, оскільки відображають зміни у суспільних відносинах; є безперервними і мають тривалий характер, тому що постійно забезпечують системність взаємодії; визначають особливості взаємодії елементів механізму правового регулювання та способів регулювання в процесі впливу на суспільство.

3. Зовнішні функції правового регулювання Оскільки, з одного боку, правове регулювання здійснюється в суспільстві, що є системним утворенням, а з іншого – воно саме є системою підпорядкованих елементів, то ми можемо вести мову про наявність двох рівнів функцій правового регулювання. І. Зовнішні функції мають загальносоціальний характер і визначають зміст загальнорегулятивного впливу елементів правового регулювання на суспільство. Саме вони визначають можливості взаємовпливу та взаємодії права як соціальної категорії та всіх основних сфер життєдіяльності суспільства. Найбільш поширеною є класифікація зовнішніх функцій правового регулювання на: - виховну, основним змістом якої є переконання суб’єктів суспільних відносин у необхідності правомірної поведінки як засобу реалізації власних інтересів та прав інших осіб; - культурну, що забезпечує акумулювання духовних цінностей та досягнень у сфері прав людини, демократії, справедливості, моральності, рівності; - соціального контролю, що забезпечує вплив на поведінку суб’єктів шляхом стимулювання, заохочення, обмеження певного напрямку та виду поведінки; - інформаційно-орієнтаційну, яка сприяє забезпеченню суб’єктів інформацією про можливу та необхідну поведінку, що і визначається як суб’єктивні права та юридичні обов’язки; - політичну, що визначає статус суб’єктів владних відносин та їх взаємодію з державою в процесі прийняття та реалізації владних рішень; - економічну, що характеризує взаємодію суб’єктів економічних відносин та ґарантує захист економічних прав власника; - соціальну, тобто забезпечення рівних можливостей суб’єктів суспільних відносин та гарантування їх загальносоціальних прав та інтересів. 4. Внутрішні функції правового регулювання Внутрішні функції мають спеціальноправове значення та характеризуються як напрями правового впливу на суспільні відносини, які визначають необхідність його функціонування як соціального інституту. Визначальною внутрішньою функцією правової системи є функція інтеграції, згуртування соціальних утворень (груп, класів, націй, всього суспільства). Правова система шляхом взаємодії із іншими соціальними системами - економічною, політичною, моральною - повинна діяти для досягнення основної мети - забезпечення злагоди та захисту інтересів людини, всього суспільства. Вона організовує і стимулює діяльність людей. Всі інші функції є допоміжними по відношенню до основної функції права. Таке вирішення питання відповідає сучасним соціально-економічним та політичним реаліям, оскільки сприяє адекватному розумінню змісту правових приписів всіма членами суспільства. Завдяки цьому забезпечується залучення колективів та індивідів до єдиної системи соціальної організації. Важливого значення серед внутрішніх функцій правового регулювання має регулятивна. Її основним призначенням є встановлення позитивних правил поведінки, організація суспільних відносин та координація суспільних взаємозв’язків. Вона існує у двох формах: регулятивно-динамічна характеризує мінливий характер права та його пристосування до об’єктивних факторів суспільного розвитку; регулятивно-статична, яка характеризує стабільність права як засобу регулювання суспільних відносин.

Важливу роль у впливові права на суспільство відіграє охоронна функція, що визначається як напрям правового регулювання, спрямований на охорону суспільних та особистих інтересів. Вказана функція характеризується певним специфічним проявом, що визначається наступним: характеризує правове регулювання як особливий засіб впливу на поведінку людей шляхом погрози застосування санкцій, встановлення заборон та реалізації юридичної відповідальності; є засобом інформації для суб’єктів суспільних відносин, які саме соціальні цінності та інтереси охороняються державою; визначає та безпосередньо впливає на ступінь культурного та політичного розвитку суспільства. Таким чином, охоронна функція правового регулювання забезпечує неухильне виконання суб’єктами права вимог закону та покарання осіб, винних у вчиненні протиправних діянь. Гуманістична функція правового регулювання характеризує сучасний етап правового регулювання, пов’язаний з проголошенням верховенства прав і свобод людини та інтересів безпосередньої і представницької демократії. Роль цієї функції має постійно зростати в умовах трансформації українського суспільства, поєднання розвитку демократії з відповідальністю, підвищенням довіри населення до держави. Гуманістична функція сприяє формуванню та реалізації нормативно-правових актів на засадах загальнолюдських цінностей, міжнародних стандартів прав людини, створення умов і механізмів їх втілення в життя суспільства і держави. Таким чином, встановлюються позитивні правила поведінки, забезпечується координація соціальних взаємозв’язків суб’єктів права з метою розвитку таких відносин, які відповідають інтересам суспільства, держави і окремих громадян. З огляду на зазначену функцію, в правовому регулюванні вся увага має акцентуватися на правах людини як на найважливіших цінностях безпосередньо для самої людини. Окрім того, гуманістичний характер правового регулювання означає, що воно базується на високих моральних підвалинах, на повазі до прав людини, її гідності та честі. Відновлювальна функція правового регулювання спрямована на відновлення незаконно порушених прав, примусове виконання невиконаних обов’язків. Своє відображення ця функція знаходить в усуненні або відшкодуванні негативних наслідків від вчинених правопорушень, наприклад, примусове стягнення аліментів, примусове вилучення майна із чужого незаконного володіння. Відновлювальна функція правового регулювання базується на позитивно-творчих засадах права і його суб’єктів, їх позитивних потенціях. Саме в цій функції і виражаються динамічні властивості права. Каральна функція правового регулювання отримує своє вираження у встановленні та ґарантуванні державою заходів юридичного захисту та юридичної відповідальності, порядку їх покладання та виконання, має на меті витіснення шкідливих для суспільства відносин. Ця функція спрямована на покарання правопорушника і запобігання новим правопорушенням. Державна влада підтримує загальні правила, які визнаються державою правовими. Не всі норми права дотримуються та виконуються добровільно, в силу внутрішнього переконання.

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации. Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, и правила аккредитации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Статья 218

1. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

2. Правове регулювання зайнятості на україні

3. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

4. Правове регулювання вільних економічних зон

5. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

6. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу
7. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності
8. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

9. Державно-правове регулювання ринку ціних паперів

10. Механізм правового регулювання

11. Особливості правового регулювання договору ренти

12. Поняття правового регулювання

13. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

14. Правове регулювання вільних економічних зон

15. Правове регулювання екологічних відносин в Україні

16. Правове регулювання орендних відносин в Україні

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Правове регулювання охорони та використання надр

18. Правове регулювання перевезення вантажів автомобільним транспортом

19. Правове регулювання податку з доходу громадян

20. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

21. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

22. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві
23. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг
24. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

25. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад

26. Цивільно-правове регулювання договору банківського рахунку

27. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

28. Функціональні і структурні схеми систем радіоавтоматики

29. Функціональний підхід у промисловому маркетингу

30. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

31. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

32. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

34. Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки

35. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

36. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

37. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

38. Правове регулювання соціальної роботи
39. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання
40. Обґрунтування й вибір функціональної схеми пристрою

41. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

42. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

43. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

44. Органы государственного управления юстиции: система, правовое положение, функции, пути реформирования

45. Правовая основа осуществления агентских функций

46. Українське телебачення в 1991-2000 роках: Становлення, функціонування, правова база

47. Національний банк України та особливості його функціонування

48. Призначення і функції бухгалтерської служби

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

49. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, функции

50. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

51. Основные формы осуществления правовым государством функций гаранта основных прав и свобод человека и гражданина

52. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

53. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

54. Правовой статус службы безопасности и ее функции по обеспечению экономической и информационной безопасности бизнеса
55. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права
56. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

57. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

58. Економіко-правовий механізм стимулювання раціонального використання і охорони довкілля

59. Функции белков в организмах живых существ

60. Синапсы (строение, структура, функции)

61. Строение и функции клетки

62. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

63. Сущность, функции и классификация налогов

64. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

65. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

66. Гражданское общество и правовая страна

67. Административно правовые отношения (Контрольная)

68. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

69. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

70. Административно-правовой статус военнослужащих
71. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права
72. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

73. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

74. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

75. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

76. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

77. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

78. Финансовые и правовые основы полного товарищества

79. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

80. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

82. Гражданско-правовой договор

83. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

84. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

85. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

86. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)
87. Правовой статус ценной бумаги
88. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

89. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

90. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

91. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

92. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

93. Место и время открытия наследства , их правовое

94. Правовой статус некоммерческих организаций

95. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

96. Особенности и правовые последствия принятия наследства в Российской Федерации

Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Сейф-книга "Alparaisa СС0023/1" (карта первооткрывателей).
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей.
576 руб
Раздел: Копилки

97. Правовое регулирование расчетов с использованием пластиковых карт

98. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

99. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.