Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Докази та доказування в кримінальному процесі

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗмістВступ 1.Поняття та значення кримінально-процесуального доказування 1.1. Проблема визначення поняття доказування в кримінальному процесі 1.2. Зміст кримінально-процесуального доказування 1.3. Об'єктивна істина – мета доказування 1.4. Елементи кримінально-процесуального доказування 1.5. Кримінально-процесуальне значення доказування 2.ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ В ОКРЕМИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 2.1. Загальні для всіх стадій кримінального судочинства особливості процесу доказування 2.2. Особливості процесу доказування на окремих стадіях кримінального судочинства 3. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ І СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 3.1. Особливості предмета доказування в кримінальному процесі 3.2. Поняття меж доказування і їх співвідношення з предметом доказування 3.3. Суб'єкти доказування 4. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ДЖЕРЕЛ 4.1. Погляди на співвідношення доказів і фактичних даних 4.2. Ознаки і класифікація доказів 4.3. Джерела доказів та їх різновиди Висновок Список літератури Вступ В теорії і практиці кримінального процесу тема доказування є однією із найважливіших. Це пояснюється тим, що під час кримінального судочинства розглядаються справи, які вирішують долю людини. І від того, на скільки точно, повно буде досліджено всі матеріали справи, від того, чи буде додержано вимог закону, залежатиме правильність рішення суду. Це має дуже важливе значення, оскільки основним завданням кримінального судочинства є дотримання всіх вимог закону для того, щоб кожен, хто скоїв злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинуватий не був покараним. На всіх стадіях розвитку юриспруденції доказам та доказуванню приділялася значна роль. Дана проблема досліджувалася минулими і сучасними вітчизняними та зарубіжними процесуалістами. Однак сучасний кримінально-процесуальний кодекс України має чималу кількість прогалин. Зокрема у ньому не міститься самого визначення поняття доказування, через що у науковців існують різні точки зору щодо цього. Немає визначення джерел доказів, що призвело до того, що в кримінально-процесуальній літературі немає взагалі згоди з приводу того, що вважати доказом, а що його джерелом і чи є взагалі різниця між цими двома поняттями. Крім того практика показує, що органи, які проводять досудове розслідування не завжди дотримуються вимог законності при виконанні своїх обов'язків. Все це зумовлює актуальність даної теми. Основна мета даної роботи полягає в з'ясуванні сутності процесу доказування та основних проблем у цій сфері, розгляд основних понять даного питання з різних точок зору, а завданням є аналіз тих чи інших позицій та виведення на їх основі найбільш об'єктивного і якомога ближчого до істини положення з приводу різних питань, що стосуються доказів та доказування в кримінальному процесі. Об'єктом даного дослідження є процес доказування на різних стадіях кримінального судочинства. Предметом роботи є сукупність елементів, що складають зміст процесу доказування, визначення значення кримінально-процесуального доказування, характеристика особливостей процесу доказування на різних стадіях кримінального процесу, сукупність фактів та обставин об'єктивної дійсності, з'ясування яких є метою і завданням кримінального судочинства, а також характеристика джерел доказів, закріплених в кримінально-процесуальному кодексі України.

Курсова робота складається з чотирьох основних розділів, серед яких: поняття і значення кримінально-процесуального доказування; особливості процесу доказування в окремих стадіях кримінального процесу; предмет, межі і суб'єкти доказування в кримінальному процесі; поняття та класифікація доказів та їх джерел. Готуючи дану роботу, я керувалася літературними джерелами, зокрема, підручниками Є.Г. Коваленка і В.Т. Маляренка, М.М. Міхєєнка, Л.Д. Удалової, Л.М. Лобойка та деяких інших, нормативно-правовими актами України, зокрема, законами України та постановами пленуму Верховного суду України, а також науковими статтями таких авторів, як С. Стахівський, Ю. Чорноус, О. Астапенко, О. Степанов та інші. 1.Поняття та значення кримінально-процесуального доказування Як об'єктивна істина в цілому, так і окремі факти, обставини справи встановлюються слідчими органами, прокурором і судом лише шляхом кримінально-процесуального доказування, під час якого збираються, перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються й обґрунтовуються процесуальні рішення. Цим зумовлюється те, що доказування має найбільшу питому вагу в усій діяльності органів і осіб, які ведуть процес, осіб, яких вони залучають до цієї діяльності, а також те, що нормативне регулювання й теоретичне дослідження проблем доказування посідає чільне місце в кримінально-процесуальному праві, найважливішою складовою якого є доказове право, і в науці кримінального процесу, де провідну роль відіграє теорія доказів (її ще називають ученням про докази). У кінцевому підсумку в кримінальному процесі як науці, навчальній дисципліні, галузі права і практичній діяльності все зводиться до доказування і доказів, бо вони є основним змістом кримінального процесу. 1.1. Проблема визначення поняття доказування в кримінальному процесі На сьогодні не існує нормативно закріпленого поняття доказування, тому різні науковці трактують його по-різному. Зокрема, на думку Л.М. Лобойко кримінально-процесуальне доказування – це здійснювана в правових і логічних формах частина кримінально-процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, що полягає у висуванні можливих версій щодо системи юридично значущих обставин кримінальної справи, у збиранні, перевірці та оцінці доказів за цими версіями, а також в обґрунтуванні на досудовому слідстві достовірного висновку про доведеність вини особи та його подальше обстоювання у судових стадіях процесу. Л.Д. Удалова вважає, що доказування в кримінальному процесі – це здійснювана у встановленому законом порядку діяльність органів слідства, прокуратури, суду, особи, що проводить дізнання за участю інших суб'єктів процесу із збирання, перевірки та оцінки доказів та їх процесуальних джерел, а також формулювання на цій основі певних тез і наведення аргументів для їх обґрунтування. Є.Г. Коваленко визначає процес доказування як формування, перевірка та оцінка доказів та їх процесуальних джерел, обґрунтування висновків з метою встановлення об'єктивної істини і прийняття на її основі правильного, законного і справедливого рішення. Як бачимо, зазначені вище науковці включають в процес доказування збирання, перевірку та оцінку доказів, що проводиться органами дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.

На думку М. Костіна поняття доказування можна визначити таким чином. Це — діяльність у порушеній кримінальній справі судді, прокурора, слідчого, дізнавача, інших уповноважених кримінально-процесуальним законом суб'єктів, основу якої складають логічно-аналітичні операції з перевірки й оцінки сформованих доказів з метою встановлення підстав для кримінальної відповідальності і застосування покарання, захисту невинних осіб від необґрунтованого засудження, шляхом використання доказів для обґрунтування і мотивування відповідних процесуальних рішень. Вказаний науковець вважає, що збирання і практичні дії по перевірці доказів передують доказуванню, а їх результат слугує основою доказування. Отже М. Костін виключає з поняття доказування збирання доказів і їх перевірки. Ми не погоджуємося з такою точкою зору і більш схильні до думки трьох попередніх авторів. Ми вважаємо, що під доказуванням слід розуміти діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду по збиранню, перевірці та оцінці зібраних доказів та їх джерел та формування на їх основі відповідного висновку. Не можна починати процес доказування із оцінки доказів і відривати цей етап від самого збирання матеріалів, що стосуються справи. Діяльність із доказування вини особи здійснюється на виконання обов'язку, який дістав назву „тагар доказування”. Досить велика група науковців під обов'язком доказування вбачає обов'язок органу дізнання, слідчого, прокурора і суду повно, всебічно і об'єктивно встановити шляхом збору, перевірки і оцінки доказів усі обставини, необхідні для правильного вирішення справи, в тому числі встановлення яких забезпечує законні інтереси обвинуваченого, потерпілого, інших учасників процесу. Однак є й інший погляд на обов'язок доказування, який полягає в обов'язку доведення винності особи у скоєнні злочину. У той же час існує у теорії кримінального процесу і думка, що обов'язок доказування може переходити на обвинуваченого, підсудного та захисника. Ми вважаємо, що обов'язок доказування має покладатися саме на сторону обвинувачення і ні в якому разі не на обвинуваченого чи підсудного. Протилежна точка зору суперечить принципам кримінального процесу і кримінальному законодавству взагалі. За своєю гносеологічною сутністю кримінально-процесуальне доказування є різновидом пізнання людиною дійсності. Тому в ньому застосовуються з урахуванням специфіки всі закони і категорії сучасної гносеології. Водночас кримінально-процесуальне доказування не є науковим в тому розумінні, що воно: не ставить за мету пізнання закономірностей розвитку природи і суспільства (пізнавальну діяльність спрямовано на з'ясування обставин конкретного діяння); не може тривати нескінченно, воно обмежене процесуальними строками; здійснюється спеціальними суб'єктами за допомогою специфічних засобів, у визначеній кримінально-процесуальним законом формі. Однак кримінально-процесуальне доказування має багато спільного з науковим пізнанням, передусім з історичним, бо досліджуються події минулого. Отже, на сьогодні немає законодавчо закріпленого поняття кримінально-процесуального доказування.

Псля цього хиткий картярський будиночок обвинувачення повалився. Якщо Нтрбт не було вбите у т клька годин 29 жовтня, обвинувачення проти Польмана втрачало всякий сенс, бо наступн два дн вн дйсно перебував у Гамбургу. Подальший перебг процесу був нецкавий , головне, не мг уже вплинути на кнцевий результат. Лише раз у зал пожвавшали: несподвано голова суду запитав Польмана про походження грошей, на як псля загибел Нтрбт той придбав нову машину та клька дорогих костюмв. У полц Польман твердив, нби заощадив ц грош з свох прибуткв ( ховав х пд тумбочкою). Але то була вдверта брехня, бо комвояжер Польман не заробляв стльки, щоб заощадити, ще й при «дуже вльному» способ життя, таку солдну суму. Отже, грош надходили з нших, безсумнвно темних джерел, про як Польман, звсно, згадувати не бажав. Що то за джерела, полц та судов неважко було збагнути: до цього Польмана разв з десять притягали до кримнально вдповдальност за краджки, шахрайство, розтрати. Замсть того, щоб прямо вдповсти на запитання судд, Польман заходився непереконливо, безглуздо викручуватися, потм замовк, через що в судд та присяжних, звсно, виникла думка, що то грош Нтрбт

1. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

2. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

3. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

4. Контрольна робота з зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

5. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

6. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення
7. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
8. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

9. Сутність технологій в соціальній роботі

10. Маркетингова сутність реклами

11. Поняття та сутність менеджменту

12. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

13. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

14. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

15. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

16. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло

17. Сутність і значення соціального страхування

18. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

19. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

20. Економічна сутність виробничих запасів

21. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

22. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу
23. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя
24. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

25. Сутність держави

26. Сутність і сфера міжгалузевого управління

27. Сутність Римського права

28. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

29. Поняття "культура" та її сутність

30. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

31. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

32. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления

33. Сутність спонсорства

34. Міжнародні контракти: сутність структура види

35. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

36. Економічна сутність та форми оплати праці

37. Поняття та сутність ефективності управління

38. Сутність лідерства та управління
39. Сутність планування і етапи планування
40. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

41. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

42. Сутність і зміст педагогічної етики

43. Партійні системи: сутність і типи

44. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

45. Сутність лібералізму

46. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

47. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

48. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

50. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

51. Сутність протестантської філософії

52. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

53. Сутність державного фінансового контролю

54. Сутність і призначення санації підприємств
55. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
56. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

57. Антимонопольна політика держави та її сутність

58. Економічна сутність монополізму

59. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

60. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

61. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

62. Сутність керування ризиками

63. Сутність нагромадження капіталу

64. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые

65. Доказування у кримінальному процесі

66. Збирання доказів у кримінальному процесі

67. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

68. Адвокат у кримінальному процесі

69. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

70. Захисник у кримінальному процесі
71. Підозрюваний у кримінальному процесі
72. Принципи кримінального процесу

73. Стадії кримінального процесу

74. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

75. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

76. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

77. Проект кримінального кодекса України

78. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

79. Давність у кримінальному праві

80. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные
Глобус "Двойная карта" рельефный, с подсветкой, на подставке из пластика.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре;
1072 руб
Раздел: Глобусы

81. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

82. Звільнення від кримінальної відповідальності

83. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

84. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

85. Кримінальна відповідальність в Україні

86. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування
87. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
88. Кримінальна відповідальність медичних працівників

89. Кримінальне покарання за грабіж

90. Кримінальне процесуальне право України

91. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

92. Кримінально-правовий аспект тероризму

93. Обмеження волі як вид кримінального покарання

94. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

95. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

96. Поняття злочину у кримінальному праві України

Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

97. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

98. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

99. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.