Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична система Індонезії

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ПЛАНВСТУП 1. Загальна характеристика політичної системи та умов її функціонування в Індонезії 1.1 Теоретичні аспекти функціонування політичної системи 1.2 Загальна характеристика Індонезії, як середовища функціонування політичної системи 2. Характеристика елементів політичної системи Індонезії 2.1 Виконавча влада та механізм її реалізації 2.2 Законодавча влада та механізм її реалізації 2.3 Судова влада та механізм її реалізації 3. Організація політичного процесу та характеристика політичних партій й громадських організацій 4. Загальна характеристика правової системи як середовища функціонування політичних інститутів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Політична система — впорядкована сукупність державних, політичних, громадських організацій та інститутів, сфера політичного життя суспільства. Політична система конкретного суспільства визначається його класовою природою, соціальним ладом, формою правління, типом держави, характером політичного режиму, політико-ідеологічними та культурними відносинами у суспільстві, політико-правовим статусом держави, історичними та національними традиціями політичного устрою. Згідно з загальною теорією систем політичної системи елементами системи вважаються її невід'ємні і взаємозв'язані складові. Наявність кожної з них необхідна для існування і функціонування системи, досягнення її цілей. Такі елементи системи називаються підсистемами, кожна з яких водночас є й окремою системою. Оскільки кожна підсистема, у свою чергу, має складні внутрішні зв'язки й будову, то стосовно її власних складових використовується термін &quo ;елементи системи&quo ;. У політичній системі суспільства зазвичай розрізняють чотири основних групи елементів: політичні інститути; політичні відносини; політичні норми; політичну свідомість і політичну культуру. Відповідно до цих елементів виокремлюються інституціональна (або організаційно-інституціональна), регулятивна, функціональна і комунікативна підсистеми політичної системи. Центральна роль у політичній системі належить державі. Саме вона забезпечує політичну організованість суспільства, надаючи політичній системі цілісності і стійкості, орієнтуючи її на найважливіші суспільні цілі. Особливе місце серед діючих у політичній системі суспільства організацій посідають партії. Політичні партії є виразниками певних соціальних інтересів. Вони ідеологічно та організаційно об'єднують людей з метою здобуття, використання й утримання державної влади для задоволення цих інтересів. Кожна партія прагне зайняти таке становище в політичній системі, яке надасть їй можливість визначати політику держави або хоча б впливати на неї. Об’єктом дослідження в дані роботі є політична система Індонезії. Предметом дослідження є механізм функціонування окремих складових політичної системи Індонезії. Метою даної роботи є аналіз політичної системи Індонезії та окремих її складових. Для реалізації вказаної мети необхідно вирішити наступні завдання: аналіз системи органів влади держави; аналіз окремих гілок влади та їх інституціональне відображення в Індонезії; розгляд механізму взаємодії гілок влади між собою та з суспільством; аналіз впливу недержавних інституцій на формування та розвиток політичної систем Індонезії; розгляд політичного процесу Індонезії.

Таким чином, буде розглянуто у повному обсязі структурно-функціональні зв’язки та особливості побудови політичної системи Індонезії. 1. Загальна характеристика політичної системи та умов її функціонування в Індонезії 1.1 Теоретичні аспекти функціонування політичної системи Політична система суспільства або політична організація суспільства – організована на єдиній нормативно-ціннісній основі сукупність взаємодій (відносин) політичних суб'єктів, пов'язаних зі здійсненням влади і управлінням суспільством. Політична система не тільки формується, але й діє головним чином на раціональній основі (на основі знання). Раціональність політики втілюється в таких її інститутах, як лідерство, органи влади й регламентація. Визнання інституту лідерства досить точно характеризує специфіку політичної системи, що цілеспрямовано формується й діє. У даному контексті поняття &quo ;лідерство&quo ; означає якусь нормативну модель поведінки індивіда або групи (еліти, партії), що включає, в силу займаного ними в даному суспільстві положення, право й обов'язок здійснювати ініціативу в ім'я досягнення загальної мети й залучати до її реалізації все суспільство. Політичну систему можна розглядати як соціальну систему, для якої передбачається такий взаємозв'язок її елементів, що утворює певну цілісність, єдність. А це означає об’єднання вхідних у систему суб'єктів (суспільних груп, організацій, індивідів) специфічними ознаками, що характеризують систему, а не окремі елементи. Причому ці ознаки не можна розглядати як суму властивостей, що становлять систему елементів. У свою чергу, властивості елементів не виведені з ознак цілого. Політичній системі властиві загальні риси соціальних систем. Крім того, її характеризують специфічні ознаки, що випливають із природи політики й влади. Ця система, на відміну, скажімо, від економічної, формується в основному цілеспрямовано. У її фундамент покладена сукупність відповідних ідей, цінностей – ідеологія, що відбиває соціальні інтереси великих соціальних груп і визначає тип системи. Утворюючу політичну систему інститути, являють собою матеріалізовані політичні ідеї й проекти. Звідси необхідність ураховувати в аналізі особливу роль духовного фактора у відпрацьовуванні механізмів функціонування й модернізації системи. Політична система, будучи обумовленою соціально-економічними структурами, відноситься стосовно них і до всього соціального середовища як ціле, функціонує в якості самостійного комплексу соціальних інститутів і політичних відносин. Вона має своє життя, свої закономірності, що визначаються наявністю спеціальних структурних зв'язків, ролей, функцій, а також закріпленням і регулюванням особливими нормами – правовими й політичними. Як частина суспільства, функціонуючи в соціальному середовищі, політична система підпадає під вплив тих факторів, які виходять ззовні, від суспільства, а також імпульсів зсередини – взаємодій її інститутів, цінностей тощо. Структура політичної системи означає, з яких елементів вона складається, як вони між собою співвідносяться. Виділяють наступні компоненти політичної системи: політична організація суспільства держави, політичні партії й рухи, громадські організації й об'єднання, трудові колективи; політична свідомість, що характеризує психологічні й ідеологічні сторони політичної влади й політичної системи; соціально-політичні й правові норми, що регулюють політичне життя суспільства й процес здійснення політичної влади; політичні відносини, що утворюються між елементами системи з приводу політичної влади; політична практика, що складається з політичної діяльності .

Сутність політичної системи суспільства найбільш яскраво проявляється в її функціях. Виділяють наступні функції політичної системи: Забезпечення політичної влади для певної соціальної групи або для більшості членів даного суспільства (політичною системою встановлюються й здійснюються конкретні форми й методи володарювання – демократичні й антидемократичні, насильницькі й ненасильницькі й т.п.). Керування різними сферами життєдіяльності людей в інтересах окремих соціальних груп або більшості населення (дія політичної системи як керуючої включає постановку цілей, завдань, шляхів розвитку суспільства, конкретних програм у діяльності політичних інститутів). Мобілізація засобів і ресурсів, необхідних для досягнення цих цілей і завдань (без величезної організаторської роботи, людських, матеріальних і духовних ресурсів поставлені цілі й завдання приречені на відоме недосягнення). Виявлення й представництво інтересів різних суб'єктів політичних відносин (без селекції, чіткого визначення й вираження на політичному рівні даних інтересів ніяка політика неможлива). Задоволення інтересів різних суб'єктів політичних відносин за допомогою розподілу матеріальних і духовних цінностей відповідно до тих або інших ідеалів конкретного суспільства (саме в сфері розподілу зіштовхуються інтереси різноманітних спільнот людей). Інтеграція суспільства, створення необхідних умов для взаємодії різних елементів його структури (поєднуючи різні політичні сили, політична система намагається згладжувати, знімати неминуче виникаючі в суспільстві протиріччя, переборювати конфлікти, усувати колізії). Політична соціалізація (за допомогою якої формується політична свідомість індивіда й він включається в роботу конкретних політичних механізмів, завдяки чому відбувається відтворення політичної системи шляхом навчання всіх нових членів суспільства й залучення їх до політичної участі й діяльності). Легітимація політичної влади (тобто досягнення певного ступеня відповідності реального політичного життя офіційним політичним і правовим нормам). 1.2 Загальна характеристика Індонезії, як середовища функціонування політичної системи Республіка Індонезія, найбільша країна в Південно-Східній Азії й найбільша острівна країна у світі. Згідно з останніми даними, до складу Індонезії входить 18 108 островів, з яких близько 1000 мають постійне населення. Кордони країни переважно морські. На північному заході Індонезія відділена Малакською протокою й Південно-Китайським морем від Західної Малайзії й Сінгапуру, на північному сході морями Сулу й Сулавесі від Філіппін і Тихим океаном від Палау, на південному сході Тиморським і Арафурським морями від Австралії. На Калімантані Індонезія граничить зі Східною Малайзією, на о. Тимор – зі Східним Тимором і на о. Нова Гвінея - з Папуа – Новою Гвінеєю. Починаючи з 1610 територія Індонезії перебувала в сфері інтересів нідерландської Ост-Індськой компанії, а в 1816 була перетворена в колонію, що йменувалася Нідерландської (або Голландської) Ост-Індією. 17 серпня 1945 сили національно-визвольного руху Індонезії проголосили незалежність своєї країни.

Останнє особливо цінувалося творчими, схильними до критичного мислення людьми, творчою елітою, яка відіграє авангардну роль у житті кожного суспільства, істотно впливає на моральний клімат, настрої. У підсумку, як видно, на кінець 1920 р. основні верстви нації — селяни, робітники, інтелігенція в своїй переважній більшості виявилися на боці радянської влади, соціалістичної революції. *** Ядром політичної системи УСРР була Комуністична партія (більшовиків) України, яка брала на себе відповідальність за стан справ у республіці, визначала основні напрямки розвитку нації, ініціювала і здійснювала політику соціалістичних перетворень, узгоджувала її з програмними засадами, стратегічною метою. Керівництво всією партійною роботою здійснював призначений Політбюро ЦК РКП(б) ще в квітні тимчасовий ЦК КП(б)У і тривалий час в умовах воєнних обставин не вдавалося виправити це загалом анормальне становище. Потрібно було зібрати черговий партійний форум і розв'язати на законних (статутних) підставах організаційне питання. З цією роллю впоралася V Всеукраїнська конференція КП(б)У

1. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

2. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

3. Політична система США

4. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

5. Політологія. Політичні системи в Україні

6. Політична система Аргентини
7. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
8. Політичні права і свободи громадян України

9. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

10. АНТИТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ: ВИКОРИСТАННЯ ЗМІ

11. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

12. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

13. Cучасні політичні партії в Україні

14. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

15. Утворення Скіфії та її політична історія

16. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

Карандаши металлик, трехгранные, 12 цветов.
Карандаши цветные металлик. Трехгранные. Удобно точить. Прочный грифель. Количество цветов: 12. В ассортименте, без возможности выбора.
324 руб
Раздел: 7-12 цветов
Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция

17. Політичний портрет М. Грушевського

18. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

19. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

20. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

21. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

22. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні
23. Політично-правова теорія Жана Бодена
24. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

25. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

26. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

27. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

28. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

29. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

30. Запорозька Січ, її політичний устрій та право

31. Історія України. Соціально-політичні аспекти

32. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Політична діяльність Лазара Кагановича

34. Політична історія Київської Русі

35. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

36. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

37. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

38. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.
39. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.
40. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

45. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

46. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

47. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

48. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

50. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

51. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

52. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

53. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

54. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
55. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
56. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

57. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

58. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

59. Етапи розвитку політичної думи в Україні

60. Ідейно-політичні течії в Україні

61. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

62. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

63. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

64. Основні політичні течії

Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

65. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

66. Політичні партії, організації и рухи

67. Політичні погляди Липинського

68. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм

69. Політичні режими

70. Політичні технології
71. Розвиток політичної думки України
72. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

73. Становлення української політичної думки

74. Суспільна думка та політична філософія

75. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

76. Трансформація політичного устрою Югославії в кінці 90-х – початку ХХІ ст.

77. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

78. Формування іміджу політичного лідера

79. Політик і політичний режим

80. Політична влада

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Політична влада

82. Політична влада у світі та в Україні

83. Політична діяльність і політичні відносини

84. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

85. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

86. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності
87. Політична культура
88. Політична опозиція в Україні

89. Політичне лідерство

90. Політичне лідерство

91. Політичне прогнозування

92. Політичний PR

93. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

94. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

95. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

96. Політичні еліти

Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Політичні еліти та лідерство

98. Політичні ідеї Стародавнього світу

99. Політичні ідеології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.