Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «ДОНТЕХСНАБ» 1 Методика документування процесу організації аудиту Як функція управління економікою, аудит є формою незалежного фінансового контролю. Здійснення аудиту полягає в перевірці публічної фінансової звітності і бухгалтерського обліку з метою з’ясування їх достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам. З економіко-правових позицій аудит являє собою засіб захисту інтересів власників. Він може бути зовнішнім та внутрішнім. Зовнішній аудит здійснюється у встановленому законодавством обов’язковому порядку чи ініціативи власників, що потребують економіко-правового захисту. Внутрішній аудит запроваджується державою чи ініціюється господарюючими суб’єктами з метою забезпечення надійності та підвищення ефективності внутрішньо корпоративного менеджменту. Здійснення кожного з вказаних різновидів аудиту потребує документального оформлення. Документування аудиторської діяльності регламентується відповідними законодавчими та нормативними положеннями. Основні з вимог, що стосуються документування процесу аудиту, врегульовуються Законом України «Про аудиторську діяльність». Стаття 20 Закону визначає умови документального оформлення підстав для проведення аудиту та надання аудиторських послуг. Отже, законодавчими нормами прямої дії, що врегульовують документування аудиту, передбачено складання таких документів, як договір між аудитором (аудиторською фірмою) та замовником, аудиторський висновок, інші офіційні документи за наслідками надання аудиторських послуг, акт прийому-здачі аудиторського висновку та інших документів. Виходячи з вказаних законодавчих та нормативних положень, аудитори зобов’язані документувати рішення, що приймаються ними у процесі та за результатами проведення аудиту. Важливість ведення документації, яка стосується прийнятих рішень, обумовлюється тим, що така документація є основою складання аудиторських висновків. Отже, робочою є документація, за допомогою якої фіксується процес здійснення аудиторських перевірок, тестувань, отримання інформації, формулюються висновки за результатами проведення аудиту чи надання інших послуг. Що стосується підсумкової документації, то вона складається з аудиторського висновку та інших офіційних документів, які передаються замовникам аудиторських перевірок. Аудиторський висновок є найважливішою, обов’язковою складовою підсумкової документації. Ведення робочої документації не є самоціллю, а здійснюється з метою належної підготовки та оформлення підсумкової документації. Відтак робочі документи охоплюють інформацію, яка, з одного боку, є важливою для проведення аудиту, а з іншого – повинна підтверджувати узагальнення та пропозиції, викладені в аудиторському висновку. За кожним з аспектів діяльності господарюючого суб’єкта, що підлягають обов’язковому, ініціативному чи внутрішньому аудиту, робочі документи повинні відображати: – методику аудиторської перевірки; – тестування, використане під час перевірки; – рішення, прийняття аудитором, та його пропозиції за підсумками перевірки.

Практична цінність робочої документації полягає в тому, що її використання для планування, здійснення та узагальнення наслідків аудиту сприяє покращенню перевірок, дає змогу контролювати процес і результати їх проведення. Важливість цієї документації обумовлюється й тим, що її ведення забезпечує реєстрацію результатів експертиз, здійснюваних аудиторами для підтвердження прийнятих ними рішень. В умовах збільшення обсягів аудиторської діяльності зростають вимоги до змісту, оформлення, дотримання конфіденційності, прав володіння робочими документами та їх зберігання. Конкретні форми цих документів визначаються аудитором самостійно, враховуючи специфіку окремих аспектів аудиту. У той же час доцільно запроваджувати стандартні форми робочої документації, використання яких покращує якість аудиторської діяльності. Робочі документи можуть бути оформленими у вигляді стандартних форм і таблиць на паперових носіях інформації, зафіксованими на електронних носіях. Для належного оформлення робочої документації мають бути дотримані наступні вимоги: – перша сторінка кожного робочого документа повинна містити: назву аудиторської фірми, назву підприємства, період перевірки чи дату перевірки документації клієнта; – кожний робочій документ повинен мати назву а код (шифр); – сторінки кожного робочого документу в межах однієї назви мають бути пронумеровані; – в кожному робочому документі вказується прізвище аудитора, який підготував його, та зазначається дата остаточного виконання процедур аудиторської перевірки, відображених у цьому документі. Закон України «Про аудиторську діяльність» врегульовує найважливіші з вимог, що стосується збереження комерційної та іншої таємниці. Відповідно до статті 23 Закону, аудитори (аудиторські фірми) зобов’язані зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Отримані після завершення аудиту робочі документи залишаються в аудиторів і знаходяться в їх власності. Відтак аудитори мають змогу формувати довідки та іншу вибіркову інформації на основі витягів із робочих документів. У той же час це право власності обмежується згаданими умовами комерційної таємниці чи конфіденційності. Робочі документи не можуть використовуватися як частина фінансової документації клієнта або як її заміна. Їх не можна вимагати або вилучати в аудитора за винятком випадків, передбачених законодавством України. Забезпечення комерційної таємниці та конфіденційності інформації, отриманої в процесі аудиту, потребує надійності та визначення тривалості зберігання робочої документації. Мінімальний період її зберігання слід визначити, виходячи з досвіду аудиторської діяльності, термінів позовної давності. Таким чином, регламентація документування аудиторської діяльності дозволяє економити час на проведення й узагальнення аудиторських перевірок, сприяє підвищенню якості аудиту та контролю за його здійсненням. 2. Аудит валових витрат і валового доходу підприємства «Донтехснаб» З введенням у дію Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» з'явився такий термін, як «податковий облік».

Основною метою ведення податкового обліку є визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню. Як відомо, з 1 січня 2003 р. прибуток підприємств, що підлягає оподаткуванню, визначається шляхом зменшення скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань. У зв’язку цим одним із основних об'єктів перевірок державними контролюючими органами стали валові витрати та валовий доход, що, перш за все, пов'язано з оподаткуванням підприємницької діяльності. Основними завданнями аудиту валових витрат і валового доходу є: – перевірка обґрунтованості валових витрат; – повнота відображення валового доходу підприємства; – точність визначення чисел збільшення валових витрат і валового доходу; – правильність обчислення прибутку, що підлягає оподаткуванню у звітному періоді. Валовий доход підприємства визначається як загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами. До складу валового доходу підприємства включаються: – загальні доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, які не мають статусу юридичної особи, а також доходу від реалізації цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску та операцій з їх кінцевого погашення); – доходи від здійснення страхових та інших операцій щодо надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та вимогами; – доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди); – доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді; – доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій. Аудитору слід пам'ятати, що поняття «валовий доход» та «валові витрати», характерні для податкового обліку, докорінно відрізняються своїм змістом від понять «доход» та «витрати», визначених у національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Більш того, з введенням у дію з 01.01.2000 р. нового Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, в якому відсутні рахунки для накопичення інформації щодо валових доходів і валових витрат підприємств (типу 18 та 48 рахунків за старим Планом), можна говорити про повне розмежування податкового та бухгалтерського обліку. Тому в сучасних умовах до розробки моделі взаємодії бухгалтерського обліку та системи оподаткування, що передбачається Програмою реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою КМУ в 1998 р, облік валових доходів і валових витрат може вестися тільки позасистемна, тобто без запису на бухгалтерських рахунках. Але всі валові доходи та валові витрати підприємства мають бути підтверджені первинними документами, які використовуються і в бухгалтерському обліку. Під час аудиту необхідно перевірити обґрунтованість усіх доходів підприємства відповідними документами, повноту їх відображення у податковому обліку і проконтролювати своєчасність їх включення до складу валового доходу.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

2. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

3. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

4. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

5. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

6. Планування діяльності підприємства
7. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
8. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

9. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

10. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

11. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

12. Аудит доходів підприємства

13. Аудит установчих документів підприємства

14. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

15. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

16. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Організація діяльності підприємства

18. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

19. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

20. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

21. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

22. Аналіз фінансових ресурсів підприємства
23. Аналіз фінансового стану підприємства
24. Аналіз фінансового стану підприємства

25. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

26. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

27. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

28. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

29. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

30. Оцінка фінансового стану підприємства

31. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

32. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Математический планшет.
Детская развивающая игрушка "Математический планшет" предназначена для занятий с детьми в детских учреждениях и домашних
433 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Аэрозоль от клещей и комаров "Gardex Baby" на одежду, 100 мл.
Аэрозоль "Gardex Baby" от клещей и комаров, для обработки детской одежды 100 мл. Обеспечивает эффективную защиту от клещей
319 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

33. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

34. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

35. Управління фінансовою санацією підприємства

36. Фінансова санація та банкрутство підприємства

37. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

38. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"
39. Фінансовий стан підприємства
40. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

41. Аналіз діяльності підприємства

42. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

43. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

44. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

45. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

46. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

47. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

48. Покращення фінансового стану підприємства

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

49. Статистичні показники виробничої діяльності підприємства

50. Фінансова санація підприємства

51. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

52. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

53. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

54. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів
55. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
56. Інформаційні системи і технології підприємства

57. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

58. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

59. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

60. Фінанси підприємства

61. Формування основних фондів підприємства

62. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

63. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

64. Персонал підприємства

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

65. Рентабельність підприємства

66. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

67. Управління утворенням прибутку підприємства

68. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

69. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

70. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
71. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства
72. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

73. Економічна оцінка активу балансу підприємства

74. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

75. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

76. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

77. Організація і методика аудиту доходів підприємства

78. Організація обліку власного капіталу підприємства України

79. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

80. Правовий статус приватного підприємства

Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее

81. Реєстрація приватного підприємства

82. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

83. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

84. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

85. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

86. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
87. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну
88. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

89. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

90. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

91. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

92. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

93. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

94. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

95. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

96. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Розробка маркетингової стратегії підприємства

98. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

99. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.