Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Правова держава та громадянське суспільство

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота ПРАВОВА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО Сфери держави і громадянського суспільства в соціумі Весь простір різноманітної життєдіяльності людини умовно можна поділити на дві великі соціальні сфери: Сфера державно-політичних відносин Сфера приватно-громадянського життя. Перша складає зону державно-політичних відносин, в якій соціальні зв’язки між індивідами повністю регламентуються державою. Сюди, наприклад, можна віднести дії і взаємовідносини людей, зв’язані з їх роботою в урядових структурах; з отриманням громадянами паспортів, водійських прав, реєстрацій, різних ліцензій, дозволів; з сплатою ними податків й проходженням митного догляду; з участю у виборах і т.ін. Усі подібні процеси детально регламентуються законами та іншими державними постановами і тому відносяться до соціального сектора держави. Друга соціальна сфера – це сфера приватно-громадського життя людей, зона вільної діяльності та взаємовідносин індивідів, що відповідають їх особистим інтересам, цілям і бажанням. Вона й створює сферу громадянського суспільства. Таким чином, громадянське суспільство – це та сфера соціального життя, де люди взаємодіють добровільно, самостійно й вільно, виходячи з своїх індивідуальних цілей та інтересів, це сфера самодіяльності, самоорганізації і самоуправління людей. У цій сфері громадян об’єднує не сила закону і приписів держави, а взаємний інтерес, однакові потреби, взаємна вигода, добровільні зв’язки, необхідність консолідовано виступати проти можливого свавілля з боку держави. Зауважимо, що не можна змішувати або ототожнювати „суспільство” як людську спорідненість з категорією „громадянського суспільства” як історичним феноменом, що виникає на певному етапі розвитку людського суспільства. Громадянське суспільство якісно відрізняється від того, що прийнято називати людським суспільством взагалі. Якщо „суспільство” характеризує спільність життєдіяльності людей, то громадянське суспільство – це така система зв’язків та інтересів, що забезпечує вільну реалізацію кожною людиною своїх природних прав – права на життя і гідне існування, працю, свободу робити все, що не шкодить іншим; власність, рівність перед законом і т.ін. Структура громадянського суспільства складається з двох головних підсистем. По-перше, всю сукупність вільних добровільних взаємовідносин людей, що розвиваються без втручання держави. Це можуть бути: а) спільна підприємницька діяльність або колективні наукові дослідження людей; б) їх заняття в клубах по інтересах (театральні студії, літературні гуртки, спортивні секції тощо): в) взаємовідносини людей у сім’ї; г) їх діяльність у політичних партіях, громадських організаціях, рухах (у тому числі релігійних); д)міжнародні контакти людей на приватному рівні (родинні обміни, гастролі артистів, участь у ділових зустрічах, у роботі міжнародних організацій, симпозіумах, конференціях, змаганнях, конкурсах і т.ін.) По-друге, в структуру громадянського суспільства входять й ті соціальні інститути, які породжуються вільними відносинами людей (сім’я, приватна власність, домашнє господарство, підприємництво, художня самодіяльність, різні асоціації, кооперативи, комуни, церкви, жіночі, молодіжні, партійні, екологічні та інші організації як всередині країни, так і на міжнародному рівні).

Разом з тим межі сфер громадянського суспільства і держави важко чітко визначити. Ці сфери взаємопов’язані, тісно переплітаються, в них діють одні й ті ж люди. Наприклад, робочі контакти двох народних депутатів у Верховній Раді відбуваються у державній сфері, а їх взаємостосунки, скажімо, у тенісному клубі, де вони займаються у вільний від роботи час – вже у сфері громадянського суспільства. Навіть приватні стосунки в сім’ї не можуть позбутися втручання, контролю з боку держави: офіційна реєстрація шлюбу, народження дітей, податки, можливо, оформлення пособій, пенсій, спільного бізнесу та інше. Важливими передумовами розвитку громадянського суспільства є: а) приватна власність (матеріальна основа самостійності і незалежності громадян від держави); б) закріплення в країні економічних, а також громадянських і політичних прав та свобод особистості; в) співдія держави розвитку демократії і самоврядування в суспільстві; г) громадянська зрілість людей (законослухняність, навички користування правами, не забуваючи про обов’язки; небайдужість до долі співвітчизників, суспільства в цілому і до всього, що відбувається на Землі; готовність активно співробітничати з іншими людьми і т.д.). В свою чергу розвинуте громадянське суспільство має для суспільства в цілому велике значення, оскільки, по-перше, воно створює умови для вільної самореалізації індивідів та їх різних об’єднань і груп, а по-друге, воно стримує державу від надмірного утискання індивідів і суспільства, роблячи державу більш демократичною і правовою. Варто зазначити, громадянське суспільство зароджувалось і розвивалось поступово – це історичне явище. В традиційних (феодальних) станово-ієрархічних суспільствах відносини між людьми жорстко регламентувались державою й „колективами” (кастами, станами, „вищим світом”, церквою, селянською общиною і т.ін.). В індустріальних (капіталістичних) суспільствах люди ставали більш самостійними, незалежними і вільними. При цьому на різних історичних етапах і в різних країнах співвідношення між громадянським суспільством і державою міняється: то розширюється сфера і посилюється вплив першого, то домінує держава. На те, яка ситуація складалась у певній державі у певний період безпосередній вплив мали політичний режим, традиції, ситуація в світі, оточення країни, рівень політичної культури суспільства та інші чинники. Правова держава: теорії та принципи Вважається, що для країн з перехідною економікою, а саме такою країною є Україна, формування громадянського суспільства являє собою необхідну умову їх переходу до ринку і правової державності. Ідея правової держави зародилася у глибокій давнині і має давні ідейно-теоретичні витоки. Ще в працях давньогрецьких філософів стверджувалось, що громадянин є особою політичною, членом суспільства й тому зобов’язаний виконувати закони цього суспільства. У суспільстві (державі) людина має свої права і обов’язки. Однак, підкорення людини суспільству не повинно доводити до утиску його особистості. Держава, яка керується в управлінні підданими законом, встановлює обов’язкові норми громадського життя, тобто обмежує свободу кожного громадянина, але й її право ущімлювати свободу інших громадян, усього суспільства, обмежено суспільством.

Ідея про необхідність панування закону в суспільстві з’явилась як противага свавіллю та самовладдю правителів держави. Наприклад, про владу закону, однакового для всіх громадян, говорив ще в VI ст. до н.е. давньогрецький архонт Солон, про співвідношення природних прав людини писали Аристотель і Цицерон. Але цілісна концепція правової держави сформувалась у період становлення буржуазного суспільства у Європі в XVII-XIX ст. У цей період в історично прогресивних теоріях здійснювалась всебічна критика феодального свавілля і беззаконня, абсолютистських режимів, стверджувались ідеї свободи і рівності усіх людей, не відчуженість прав людини, відкидались узурпація публічної політичної влади, її безвідповідальність перед людьми і суспільством. В працях філософів-просвітників Дж.Локка, Ш.-Л.Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та інших підкреслювалось, що в природі і суспільстві діють природні закони. Люди приходять до необхідності створення правової держави у результаті суспільного договору, делегуючи частину своїх прав і свобод державній владі. А влада встановлює закони, що регулюють відносини між людьми, народами і правителями і ніхто не може бути вище закону. Розвиваючи ідею про правову державу, німецький філософ І.Кант зауважував, що всі люди народжуються вільними, але кожна людина повинна узгоджувати свою свободу із свободою своїх співгромадян. Держава об’єднує людей у правових рамках законів і забезпечує виконання їх усіма підданими, реалізуючи на практиці свободу громадян. Кант передбачав, що людство у своєму розвитку буде постійно розширяти практичне застосування принципів свободи і соціальної справедливості, керуючись законами. Інший німецький мислитель К.Маркс вважав необхідним, щоб держава гарантувала народові його свободи законодавчим шляхом і в подальшому перехід держави у підкорення суспільству. Таким чином, у працях відомих філософів ідея правової держави була всебічно обґрунтована. Змістовно ця ідея полягає в утвердженні суверенності народу як джерела влади, гарантуванні державою його прав і свобод, підкоренні держави інтересам суспільства. Самий термін „правова держава” з’явився у німецькій юридичній літературі у передовій половині XIX ст. у працях К.Велькера, Р. фон Моля та ін. Існують різні визначення правової держави. У загальному вигляді можна сказати, що правова держава – це держава, де на практиці забезпечено верховенство закону, норм права, де влада заснована на праві, їм обмежується і через нього реалізується. Правовою також можна назвати державу, в якій все життя суспільства підкорено закону, а закон направлений на забезпечення всезагального рівноправ’я і соціальної справедливості. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 1. Верховенство і всезагальність закону в суспільстві. Це означає, по-перше, що лише закон (а ні окремі особи, ні відомі приписи та інструкції) регулює життя суспільства та всіх його галузей. А по-друге, що закони країни є обов’язковими для всіх: не лише для громадян, підданих, а й для самої держави, усіх її органів і посадових осіб. 2. Правовий характер самих законів, тобто їх висока правова якість.

Втм, снувало щось на зразок короткочасного полегшення. ¶мтаця сповд, хвилини притомност, прозрння, сполохв, «мсячних зайчикв»,P коли хотлося одного: щоб це живе, сповнене конкретики бачення не зникало нколи. Свт тод такий об'мний, барвистий  цкавий; свт тод озиваться до серця без перешкод, без оц проклято багатоклометрово товщ; з'являються тн у дерев  людей, виявляться, спвають птахи  кожна з цих пташок ма якесь гарне м'я, досконало обходячись без будь-яких флософй цього мен, не вдаючи н про орфкв, н про хнх крейзанутих послдовникв та хн безпредметн страждання. «¶ вигляд ус осен вже став таким, як обрис мсяця за густим дощем». Найуживанш слова тепершнього тривалого часу «тоталтарний», «демократичний», «ринок», «нацональний», «незалежний», «менталтет», «ґвропа», «Украна», «постмодернзм», «плюралзм», «громадянське суспльство» та деяк нш, з яких новтнй Флобер мг би при бажанн скласти ще один «Лексикон прописних стин». Слова закликання, слова розпзнавальн знаки, як от зрочки на офцерських погонах, слова, як внаслдок безперервного використання стали до того багатозначними, що в них розчинилася притаманна кожному символов магчнсть

1. Громадянське суспільство та держава

2. Громадянське суспільство в правовій системі

3. Громадянське суспільство

4. Громадянське суспільство і демократія

5. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

6. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності
7. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні
8. Історія держави та права України

9. Шляхи формування правової держави в Україні

10. Вчення Гегеля про державу та право

11. Поняття держави та її історичні форми

12. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

13. Характеристика громадянського суспільства в сучасному праві

14. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

15. Первісне суспільство на етнічних українських землях

16. Утворення давньоруської держави: проблеми походження, суспільного устрою і розпаду

Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

17. Армія і суспільство

18. Правова держава: ідея і дійсність

19. Громадське суспільство й соціально-трудові відносини

20. Інформаційне суспільство: стан розробки і проблеми

21. Соціологія - наука про суспільство

22. Суспільство як цілісна соціальна система
23. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні
24. Суспільство як предмет філософського знання

25. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

26. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

27. Філософська культура особи та її суспільна значущість

28. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

29. Поняття сущність та ознаки держави

30. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

31. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

32. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

34. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

35. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

36. Правове регулювання охорони та використання надр

37. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

38. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України
39. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності
40. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

41. Сутність та соціальне призначення держави

42. Теорія суспільного договору походження держави

43. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

44. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

45. Джерела права та правова система Запорізької Січі

46. Київ та Давньоруська держава

47. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

48. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки
Универсальный стиральный порошок "Meine Liebe", концентрат, 1000 г.
Предназначен для стирки цветного и белого белья во всех типах стиральных машин при температурах от 30 С до 90 С, а так же для ручной
438 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

50. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

51. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

52. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

53. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

54. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві
55. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
56. Трансформація суспільства та політична модернізація

57. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

58. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

59. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

60. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

61. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

62. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

63. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

64. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

66. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

67. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

68. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

69. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

70. Полная история танков мира
71. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
72. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

73. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

74. Гражданское общество и правовая страна

75. Административно правовые отношения (Контрольная)

76. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

77. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

78. Административно-правовой статус военнослужащих

79. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

80. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги

81. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

82. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

83. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

84. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

85. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

86. Финансовые и правовые основы полного товарищества
87. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации
88. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

89. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

90. Гражданско-правовой договор

91. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

92. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

93. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания

94. Правовое регулирование отношений собственности (Контрольная)

95. Правовой статус ценной бумаги

96. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи
Кроватка-качалка для куклы.
Красивая и удобная кровать-качалка станет прекрасной колыбелькой для куклы. Кровать-качалка прекрасно дополнит интерьер кукольной комнаты
386 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

98. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга) в Россйской Федерации

99. Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.