Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА Психолого-педагогічний факультет Кафедра соціальної і корекційної педагогікиФормування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення Курсова роботастудентки психолого-педагогічного факультету Науковий керівник:Полтава ЗмістВступ Розділ І. Історико-теоретичні аспекти проблеми формування писемного мовлення у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення 1.1 Історія становлення логопедичної допомоги дітям Україні 1.2 Проблема мовленнєвого розвитку молодших школярів з тяжкими вадами мовлення 1.3 Особливості та закономірності писемного мовлення 1.4 Передумови формування писемного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення Розділ ІІ. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення 2.1 Готовність дітей з тяжкими порушеннями до оволодіння самостійним писемним мовленням 2.2 Особливості оволодіння писемним мовленням молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення 2.3 Формування готовності до оволодіння писемним мовленням молодшими школярами засобами спеціальних форм навчання Висновки Cписок використаних джерел ВступУ процесі модернізації освіти в Україні, впровадження 12-річного терміну навчання, реалізації Концепції мовної освіти, Державних стандартів початкової школи в Україні значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетенції дитини, вихованню мовної особистості, яка &quo ;володіє виражальними засобами рідної мови, всіма її видами і типами, спроможна вільно, в неповторній мовленнєвій формі виражати власну позицію патріота і громадянина щодо певних життєвих явищ&quo ;, міркувати, логічно й послідовно висловлювати свої думки, пояснювати, доводити власні судження й переконання . Законом України “Про освіту” визначено, що основною метою освіти є всебічний розвиток дитини як особистості, розвинення її талантів, розумових здібностей, збагачення інтелектуального, культурного потенціалу народу. Важливу роль на шляху досягнення цієї мети відведено початковій ланці освіти. Саме на цьому етапі навчання, як свідчать дослідження М. Вашуленка, Ю. Гільбуха, Д. Єльконіна, О. Савченко, В. Тарасун, М. Шеремет та ін., в учнів формуються основи наукового світорозуміння, визначаються способи навчальної діяльності. У зв’язку з цим, період навчання школярів у початкових класах є фундаментом для засвоєння в наступні роки широкого спектру наукових знань, вироблення умінь та застосування їх на практиці. Нова модель освіти в Україні покликана переорієнтувати навчально-виховний процес на становлення духовно-здорової творчої особистості, здатної продуктивно мислити, вирішувати проблеми сьогодення й майбутнього. Згідно з Національною доктриною розвитку освіти у XXI столітті, вдосконалення системи освіти й виховання у відповідності до принципів гуманізації та індивідуалізації передбачає максимальне врахування особистісних та психофізичних особливостей дітей й створення таких умов освіти, які б сприяли своєчасному й повноцінному розвитку всіх сторін особистості дитини та її успішному навчанню У цьому контексті актуальною проблемою української педагогічної теорії і практики є реалізація прав дітей з порушеннями у психофізичному розвитку, у тому числі й дітей з тяжкими порушеннями мовлення.

Категорія дітей з тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) достатньо різноманітна, це діти з алалією, дизартрією, ринолалією, афазією, вираженим заїкуванням. Загальною їхньою особливістю є стійке комплексне порушення мовлення, яке зазвичай поєднується з неврологічною та психопатологічною симптоматикою, з різними відхиленнями психічної діяльності. Їхнє навчання і виховання має здійснюватися у спеціальних освітньо-виховних закладах, куди вони направляються на підставі висновку про ступінь вираженості того чи іншого мовного дефекту. Порушення таких дітей виражені такою мірою, що навчання, відповідно до Державних стандартів освіти, для них утруднене і можливості освіти ускладнюються. Вирішення практичних питань мовленнєвого розвитку дітей з ТПМ ґрунтується на Конституції України (254к/96-ВР), законі України &quo ;Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії&quo ; (2017-14) та інших нормативно-правових актах, що регулюють правовідносини у цій сфері, та міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України . У теоретичних і методичних працях українських науковців, присвячених питанням логопедичної та колекційної роботи психофізичного розвитку дітей з тяжкими порушеннями мовлення (В.І. Бондар, Л.С. Вавіна, Т.П. Вісковатова, В.В. Засенко, А.А. Колупаєва, С.Д. Максименко, Т.В. Сак, В.М. Синьов, Є.Ф. Соботович, Н.М. Стадненко, В.В. Тарасун, Л.І. Фомічова, О.П. Хохліна, М.К. Шеремет, М.Д. Ярмаченко), знаходять відображення чимало аспектів цієї складної проблеми. Логопедична робота по подоланню порушень писемного мовлення з дітьми що мають ТПМ є одним з пріоритетних напрямів спеціальної педагогіки і логопедії (Т.В. Ахутіна, Л.І. Вассерман, Т.О. Власова, Л.С. Виготський, І.І. Мамайчук, О.О. Стребелєва, Л.М. Шипіцина, М. Bor s ei , J. R. Kirby). Звідси виникає потреба впровадження у практику логопедії нових напрямів впливу формування писемного мовлення, зокрема логопедичної роботи над готовністю дітей з ТПМ до оволодіння самостійним писемним мовленням. У зв’язку з цим, вкрай важливо конструктивно переглянути засади логопедичної роботи з розвитку мовлення дітей з тяжкими порушеннями мовлення, враховуючи і впроваджуючи сучасні досягнення логопедії, бо до тепер ця проблема залишається мало розробленою, що й зумовило вибір нами теми курсової роботи: &quo ;Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення &quo ;. Мета нашого дослідження: теоретично обґрунтувати, проаналізувати закономірності формування мовленнєвої готовності до оволодіння письмом у дітей з ТПМ. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: Здійснити історико-педагогічний аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел з проблеми формування писемного мовлення у молодших школярів з ТПМ; Визначити й охарактеризувати специфіку логопедичної роботи з дітьми з ТПМ по формуванню самостійного писемного мовлення; Висвітлити провідні шляхи логопедичної допомоги дітям з ТПМ по формуванню готовності до оволодіння писемним мовленням в умовах початкової школи; Об'єкт дослідження - процес оволодіння самостійним писемним мовленням дітей молодшого шкільного віку з ТПМ.

Предмет дослідження - особливості формування самостійного писемного мовленням молодших школярів з ТПМ. Методи дослідження: історико-теоретичний аналіз і синтез зарубіжного й вітчизняного досвіду для обґрунтування теоретичних положень з проблеми формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення. Розділ І. Історико-теоретичні аспекти проблеми формування писемного мовлення у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення 1.1 Історія становлення логопедичної допомоги дітям УкраїніВ даний час відмічається помітний прогрес в розвитку логопедії. На основі психологічного аналізу отримані данні про механізми найбільш складних форм мовної патології (афазії, алалії, та загального недорозвитку мовлення, дизартрії). Вивчаються мовні порушення при ускладнених дефектах: при олігофренії, у дітей порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату. В логопедичну практику вводяться сучасні нейрофізіологічні та нейропсихологічні методи досліджень. Розширюється взаємозв’язок логопедії з клінічною медициною, дитячою невропатологією та психіатрією . Інтенсивно розвивається логопедія раннього віку: вивчаються особливості домовного розвитку дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи, визначаються критерії ранньої діагностики та прогнозу мовних порушень, розробляються прийоми та методи превентивної логопедії. Всі ці напрями досліджень значно підвищили ефективність логопедичної роботи . У зв’язку з тим, що правильне мовлення являється однією з важливих передумов подальшого повноцінного розвитку дитини, процесу навчання, виявлення та усунення порушень мовлення необхідно проводити в більш ранні терміни. Ефективність усунення мовних порушень визначається в основному рівнем розвитку логопедії як науки. Вивчення логопедії являється важливим для усих робітників дитячих та шкільних закладів. Концептуальні засади реформування спеціальних ланок освіти, визначені у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті (2001) окреслюють ключові тенденції в розвитку сучасної системи національної освіти, нові вимоги до підготовки і навчання дітей, передбачають свідомого ставлення до мови як національно-культурної цінності та обов’язкове оволодіння основами української літературної мови як провідної передумови засвоєння необхідних знань, умінь і навичок. Все це надає особливої актуальності вивченню проблеми формування мовленнєвої компетентності дітей з тяжкими порушеннями мовлення й зумовлює необхідність дослідження розвитку мовлення таких дітей та процесу їх виправлення. В сучасних умовах особливого значення набуває пошук інноваційних шляхів формування писемного мовлення у дітей з тяжкими порушеннями мовлення, що реалізували б напрями, визначені в &quo ; Концепції лінгвістичної підготовки аномальних дітей до шкільного навчання&quo ; . Перші кроки у реалізації соціальних та психолого-педагогічних завдань цього етапу стосовно осіб з порушеннями мовлення припадають в нашій країні на 90 роки ХХ століття, коли Україна здобула незалежність і розвивається як суверенна демократична держава, йдучи до інтеграції у європейське і світове співтовариство.

Не визираючи з вкна, вн бачить Споконвчне Дао. Вн не йде далеко, щоб пзнати бльше. Мудрий нкуди не здить але все зна, не дивиться але все назива, зовн бездяльний але всього досяга. Вн у серц свому знаходить усе, що треба.[24] Ось чому мудрий зна те, до чого не дохати, не дйти. ¶ вн може бачити те, чого не видно звичайному оку. 48 Хто вчиться той щодень збльшу сво знання. Хто служить Дао той день у день зменшу сво «земн» бажання. У безперервному зменшенн «земних» бажань людина доходить до недяння. У недянн лише можливе оволодння всма тамницями всесвту! А без недяння цього досягти неможливо. 49 Мудра людина не ма корисливих спонукань. Вона живе нтересами нших людей. Добрим я роблю добро, недобрим теж бажаю добра. Це   чеснота, властива Де. ¶з чесними людьми я чесний, з нечесними чесний теж. Це   чеснсть, властива Де. Мудра людина живе в споко у свой кран. Але тут також живуть  нш люди: добр  зл, чесн  брехлив, розумн  дурн, корислив й т, хто живе нтересами нших, т, хто щиро врить у Дао  т, хто заперечу Його

1. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

2. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

3. Розвиток мовлення молодших школярів

4. Розвиток мовлення молодших школярів

5. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

6. Управління інноваційним розвитком підприємств
7. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі
8. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

9. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

10. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

11. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

12. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

13. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

14. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

15. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

16. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

17. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

18. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

19. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

20. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

21. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

22. Формування геометричних понять у молодших школярів
23. Формування екологічної культури молодших школярів
24. Формування здорового способу життя молодших школярів

25. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

26. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

27. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

28. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

29. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

30. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

31. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

32. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

34. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

35. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

36. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

37. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

38. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях
39. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
40. Формування організаційних структур управління підприємством

41. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

42. Редагування як засіб вдосконалення писемного мовлення учнів

43. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики

44. Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів

45. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

46. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

47. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

48. Проблемы взаимодействия семьи и детского дошкольного учреждения в формировании готовности ребенка к школьному обучению

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

49. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

50. Диагностика психологической готовности к школе

51. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

52. Формування рок- культури

53. Перша допомога. Травматичні ушкодження. Отруєння

54. Ділові взаємовідносини в апараті управління
55. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
56. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

57. Процес управління та його основні стадії

58. Системний підхід до управління персоналом фірми

59. Управління затратами

60. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

61. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

62. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

63. Психологическая готовность к школьному обучению детей с речевыми нарушениями

64. Акселерация развития и готовность к обучению в школе

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Проблемы готовности детей к обучению в школе

66. Формування духовності учнів у навчальному процесі

67. Диагностика психологической готовности к школе

68. Изучение готовности к риску

69. Психологическая готовность к школьному обучению детей с задержкой психического развития

70. Диагностика психологической готовности к школе
71. Психологическая готовность ребенка обучению в школе
72. Оценка готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе

73. Результаты апробации комплексной процедуры диагностики школьной готовности

74. “Психология самости” о религии

75. Понятие "физическая готовность" в структуре общей готовности человека к профессиональной деятельности

76. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

77. Формування основних фондів підприємства

78. Організаційна система управління природокористуванням України

79. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

80. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Формування ресурсів коммерційних банків

82. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

83. Управління утворенням прибутку підприємства

84. К вопросу о готовности садонских месторождений полиметаллических руд к технологической конверсии

85. Виникнення писемності та історія кодування інформації

86. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області
87. Українське ділове мовлення
88. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

89. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

90. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

91. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

92. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

93. Психологическая готовность детей к школе

94. Социальная готовность детей к обучению в школе

95. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

96. Мораль і соціальне управління

Точилка "Божья коровка", электрическая с контейнером (2 запасных лезвия EG-5009).
Электрические точилки помогут быстро, качественно и без каких-либо усилий заточить карандаши. А яркие и необычные дизайны порадуют детей и
451 руб
Раздел: Точилки
Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Кредитний ризик та методи управління ними

98. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

99. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.