Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Реферат: Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення План Вступ 1. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення Висновок Література Вступ У найбільш загальному значенні під міжнародно-правовою відповідальністю у даній галузі розуміють настання негативних наслідків для суб’єкта міжнародного права, який допустив порушення норм міжнародного екологічного права (екологічне правопорушення). З цього визначення випливають такі головні ознаки міжнародно-правової відповідальності за екологічні правопорушення: єдиною підставою для її настання є міжнародне екологічне правопорушення; порядок застосування цієї відповідальності регулюється нормами міжнародного права; вона пов’язана з відповідними негативними наслідками для правопорушника; її метою є забезпечення міжнародного екологічного правопорядку. Норми, що визначають екологічну відповідальність держав у міжнародному праві, становлять особливий міжнародно-правовий інститут. Ні в екологічній, ні в інших сферах дії міжнародного права ці норми на сьогодні достатнім чином не кодифіковані. Тому істотну роль тут відіграють вироблені міжнародною практикою звичаї. Сутність міжнародного екологічного правопорушення полягає в порушенні державою своїх міжнародних зобов’язань екологічного характеру. Фактично тут йдеться про відповідні дії або бездіяльність органів і посадових осіб держави. Якщо ті або інші органи чи посадові особи діяли чи не діяли від імені держави, то їх неправомірна поведінка не може бути предметом екологічного правопорушення держави. 1. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення Міжнародні екологічні правопорушення поділяють на відповідні міжнародні злочини і міжнародні делікти. Ці категорії відрізняються між собою ступенем небезпеки для міжнародного співтовариства. З урахуванням цього до міжнародних екологічних злочинів належать істотні порушення державою міжнародних зобов’язань, які є визначальними для охорони і захисту навколишнього середовища. Будь-яке інше міжнародно-протиправне діяння екологічного характеру відносять до категорії міжнародних деліктів. За скоєння міжнародного екологічного злочину відповідальність несуть як винні у цьому держави, так і посадові особи цієї держави. До міжнародно-злочинних дій належать: масове забруднення атмосфери і морського середовища; застосування методів і засобів ведення воєнних дій, які мають на меті завдати великої і довготривалої шкоди природному середовищу (ст. 35 Протоколу І до Женевських конвенцій 1949 p.); екоцид, що виявляється у примусовому використанні природних умов і явищ для досягнення воєнної переваги над противником за допомогою ведення геофізичної (вулканічна діяльність, землетруси тощо) чи метеорологічної війки (урагани, лавини, зсуви, цунамі тощо), широкому застосуванні зброї масового знищення. Конвенція про заборону воєнного або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище (1977 р.) забороняє також використання будь-яких засобів впливу на природне середовище для зміни шляхом цілеспрямованого керування природними процесами динаміки, складу і структури Землі, включаючи її біоту, літосферу, гідросферу або космічний простір (ст.

2). Частина з зазначених екологічних правопорушень належить до категорії військових злочинів. Кримінальна відповідальність за міжнародні екологічні злочини може застосовуватися спеціальними міжнародними судами (трибуналами) або судами держав, на території яких вчинено злочин. Але конкретної практики застосування такої відповідальності фактично немає. Нині вона виконує переважно роль превентивного засобу в галузі забезпечення міжнародного екологічного правопорядку. Більш реальними є санкції, які застосовуються за вчинення міжнародних екологічних деліктів. У зв’язку з цим виділяють два види відповідальності — нематеріальну і матеріальну. Конкретними формами нематеріальної відповідальності за екологічні делікти можуть бути реторсії (правомірні примусові дії держави у відповідь на недружній акт з боку іншої держави), сатисфакція (принесення державою-порушником вибачень постраждалій державі) та репресалії (правомірні примусові дії держави, що мають на меті відновлення своїх прав, порушених іншою державою). Як репресалії, зокрема, досить часто застосовується затримання чи арешт рибальських суден за порушення правил рибальства. Сутність матеріальної відповідальності полягає у повній або частковій компенсації матеріальної чи моральної шкоди, завданої внаслідок порушення міжнародних екологічних зобов’язань. У більшості випадків вина правопорушника є необхідною умовою настання такої відповідальності. Про це безпосередньо йдеться у ряді міжнародних документів. У Протоколі про відповідальність і компенсацію за шкоду, завдану внаслідок транскордонного перевезення небезпечних відходів та їх видалення (2000 p.), зокрема, говориться, що ніяка відповідальність не покладається на особу, якщо вона доведе, що шкода є результатом: а) військових дій чи громадянської війни; б) природних явищ, які мають виключний і небезпечний характер; в) навмисної протиправної поведінки третьої сторони, включаючи й особу, якій завдана шкода (ст. 4). Водночас у міжнародній практиці застосовується й безвинна, або так звана абсолютна, відповідальність. Вона здебільшого пов’язана із завданням шкоди джерелами підвищеної небезпеки (ядерними установками, повітряними і космічними апаратами тощо). Конвенція про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами (1972 p.), наприклад, передбачає, що «запускаюча держава несе абсолютну відповідальність щодо виплати компенсації за шкоду, завдану її космічними об’єктами на поверхні Землі чи повітряному судну в польоті» (ст. II). У ряді випадків обов’язок відшкодування екологічної шкоди покладається не на державу, а на операторів як державних, так і приватних підприємств, установок тощо. Відповідно до Конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою внаслідок розвідки і розробки мінеральних ресурсів морського дна (1976 p.), зокрема, таким оператором може бути спеціально призначена державою особа або особа, яка здійснює загальний контроль за діяльністю нафтової морської установки. Оператор установки відповідає за шкоду від забруднення, яка є результатом інциденту.

Коли є кілька операторів установки, вони відповідають солідарно. Оператор не відповідає за шкоду від забруднення, якщо доведе, що шкода стала наслідком військових чи ворожих дій, громадянської війни, повстання або стихійного явища. Конвенція передбачає максимальну суму стягнення з оператора однієї установки і за кожний інцидент — 30 млн. доларів США. Але це правило не діє, якщо буде доведено, що шкода від забруднення стала наслідком навмисних чи недбалих дій чи бездіяльності самого оператора (ст. 6). Висновок Досить детально врегульовано «абсолютну» відповідальність оператора ядерної установки Віденською конвенцією про цивільну відповідальність за ядерну шкоду. Нею, зокрема, встановлено, що оператор ядерної установки несе відповідальність за ядерну шкоду, якщо доведено, що вона завдана ядерним інцидентом: а) на ядерній установці; б) пов’язана з ядерним матеріалом, який вироблений на такій установці, направлений для неї чи надійшов з неї. Оператор не несе відповідальності за ядерну шкоду, завдану: а) самій ядерній установці або будь-якому майну на місці розташування цієї установки; б) транспортному засобу, на якому ядерний матеріал знаходився під час ядерного інциденту. Відповідальність оператора може бути обмежена відповідаючою за установку державою не менш як 5 млн. доларів США за кожний ядерний інцидент. Право на відшкодування шкоди за даною конвенцією втрачає силу, якщо позов не було заявлено протягом 10 років з моменту ядерного інциденту (ст. VI). Міжнародним правом передбачені й деякі інші санкції компенсаційного характеру у сфері екології. Йдеться, зокрема, про позбавлення держав, які порушують відповідні міжнародні угоди, фінансової допомоги, конфіскацію суден та інших транспортних засобів, використовуваних з метою незаконного рибальства тощо. Література Баб’як О. С, Біленчук П. Д., Чирва Ю. О. Екологічне право України: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2000.- 216 с. Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с. Екологічне право. Особлива частина Підручник. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина, 2001 Екологічне право України: Підручник / За ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. - X., 2005. Екологічне право України За редакцією професорів В. К. Попова і А. П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001 Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с/ Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. – К., 1991. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». – К., 1992 Бринчук М. М. Правовая охрана атмосферного воздуха. — М., 1986. Габитов Р. X. Воздухоохранное право. — Уфа, 1999. Габитов Р. X Теоретические проблемы организации правовой охраны атмосферы Земли в современных условиях. — Уфа, 2000. Кузнецова О. К, Радчик О. Л. Загрязнение окружающей среды отходами и опасными веществами. — М., 2001. Роун Ш. Озоновый кризис. Пятнадцатилетняя эволюция неожиданной глобальной опасности. — М.,

РОЗВИТОК РЕАКЦ¶ЙНОСТИ РЕЖИМУ ОТАМАНЩИНИ 1. Мж двох стн  "орнтаця на власн сили". Взяття Кам'янця й утворення з його ново "столиц" не принесло отаманськй влад особливих, Aрунтовних змн в  тяжкому становищ. Це становище було з одного боку обумовлено внутршнми орAаничними якостями само природи се влади, а з другого факторами мжнароднього характеру. ¶ ц сили робили те, що час "кам'янецького сидння" був клькамсячним, важким, але неминучим, лоAчним процесом розкладу й конання отаманщини. В бд, в нещастю неAативн риси нещасного завсгди виступають опуклще, виразнще. Це спостереження цлком пдтвержуться на отаманщин й на тй укранськй демократ, яка тинялася за отаманщиною по закутках Украни, жалюгдно силкуючись не загубити диного, що в не лишилось, - нацонального кольору тих клаптикв укрансько державности, на яких гарцювала реакцйна отаманя. Безконтрольнсть, безвдповдальнсть, самовладнсть, нездатнсть до орAанзац, безпрнцпнсть, малоросянський патротизм  безглуздий шовнзм, словом, ус т риси, якими одзначалась отаманщина з самого початку, але як в кращих умовах втримувались стороннми факторами, тепер випнулись, оголились, як смердюч рани, й отруювали круг себе все оточення

1. Відповідальність за податкове правопорушення

2. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

3. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

4. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

5. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

6. Адміністративно-правова відповідальність в Україні
7. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність
8. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

9. Відповідальність у міжнародному праві

10. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

11. Матераільна відповідальність працівників

12. Відповідальність аудитора

13. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

14. Адміністративна відповідальність

15. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

16. Кримінальна відповідальність

Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки

17. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

18. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

19. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

20. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

21. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

22. Юридична відповідальність
23. Юридична відповідальність у підприємництві
24. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

25. Відповідальність за порушення законодавства про надра

26. Відповідальність у житловому праві

27. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

28. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

29. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

30. Екологічні завантаження

31. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

32. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Міжнародно-правовий режим Антарктики

34. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

35. Олії селективного очищення. Екологічні вимоги до виробництва

36. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

37. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області

38. Екологічні права громадян
39. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області
40. Екологічні проблеми енергетики

41. Екологічні проблеми міст України

42. Екологічні проблеми народонаселення

43. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

44. Екологічні проблеми, пов’язані з експлуатацією теплових двигунів

45. Міжнародна правова охорона навколишнього середовища

46. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

47. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

48. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

49. Политические и правовые учения в России в период дальнейшего укрепления дворянской монархии (вторая половина XVIII в.)

50. Діяльність уряду України в галузі екології

51. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

52. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

53. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

54. Общие и индивидуальные свойства правовых систем стран Дальнего Востока
55. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій
56. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

57. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

58. Методологічні основи міжнародного маркетингу

59. Сутність міжнародного маркетингу

60. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

61. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

62. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

63. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

64. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая

65. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

66. Міжнародні економічні відносини

67. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

68. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві

69. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

70. Україна та міжнародні економічні організації
71. Правова держава: ідея і дійсність
72. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

73. Участь держав у міжнародній мережі глобального екологічного моніторингу

74. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

75. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

76. Циклічність економічного розвитку

77. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

78. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

79. Дальний Восток как ПТК

80. Владимир Клавдиевич Арсеньев — выдающийся исследователь Дальнего Востока

Лото пластиковое. Орнаменты. Комплект из трех игр.
Набор «Орнаменты» – это комплект из трёх игр для развития для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия цвета. В него
549 руб
Раздел: Лото детское
Пазл "Динозавры" (35 элементов).
С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков планеты. Многообразие форм вырубки и
548 руб
Раздел: Пазлы-вырубки
Насадка для зубных щеток "Oral-B (Орал-би). Kids Stages Cars Miki Princess", 2 штуки.
Сменные насадки Oral-B Stages Kids имеют специальные укороченные щетинки, которые обеспечивают бережную, сверхмягкую чистку и делают ее
1064 руб
Раздел: Зубные щётки

81. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

82. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

83. Гражданское общество и правовая страна

84. Административно правовые отношения (Контрольная)

85. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

86. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ
87. Административно-правовой статус военнослужащих
88. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

89. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

90. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

91. Правовое регулирование банкротства кредитных организаций в России и США"

92. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

93. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

94. Правовые основы создания, реорганизации и ликвидации кредитной организации

95. Финансовые и правовые основы полного товарищества

96. Гражданская правовая защита чести, достоинства и деловой репутации

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних

98. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

99. Гражданско-правовой договор

100. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.