Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Основні напрямки фінансового аналізу

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « Фінансовий аналіз »Слухач : Ю.П., зал. кн. - № 18. Спеціальність, група : .ЗФ – 02 ( фінанси ) Керівник : О.В. Результат, дата: Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2002 р. З М І С Т1. Основні напрямки фінансового аналізу, їх економічна суть.- 32. Спосіб ланцюгових підставок у фінансовому аналізі.- 103. Задача № 134. Задача № 14 Література 151. Основні напрямки фінансового аналізу, їх економічна суть. З переходом України до ринкових відносин відбувається реформування бухгалтерського обліку, розподіл його на фінансовий та управлінський. Ця перебудова не могла не вплинути і на науку «економічний аналіз». У сучасних умовах реформування бухгалтерського обліку аналіз фінансово- господарської діяльності поділяється на фінансовий та управлінський (рис. 1.1). Рис. 1.1. Схема розподілу аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства Фінансовий аналіз є частиною загального, повного аналізу фінансово- господарської діяльності. Під терміном «аналіз фінансово-господарської діяльності» слід розуміти єдиний цикл повної аналітичної роботи на мікрорівні. У наш час, в умовах побудови ринкової економіки та реформування бухгалтерського обліку у фінансовий та управлінський, фінансовий аналіз як важливий елемент аналітичної роботи стає одним з головних інструментів управління діяльністю підприємств. В основі фінансового аналізу лежить аналіз та управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання. Для того, щоб підприємство мало змогу вижити в умовах жорсткої конкуренції та бути прибутковим і рентабельним, керівництву необхідно володіти методикою фінансового аналізу, мати певну інформаційну базу для його проведення та відповідних кваліфікованих робітників для реалізації цієї методики на практиці. Фінансовий аналіз є одною із найважливіших функцій управління. Він дає змогу визначити конкурентоспроможність суб'єкта господарювання в ринковій економіці. Суб'єкт господарювання здійснює свою виробничо-торговельну діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом із конкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, що примушує виробника враховувати інтереси і попит споживача. Господарюючі суб'єкти вступають між собою в конкурентні відносини. Той, хто програє, стає банкрутом. Щоб цього не сталося, господарюючий суб'єкт повинен завжди постійно слідкувати за ситуацією на ринку, забезпечувати собі високу конкурентоспроможність. Особливістю формування ринкової економіки, крім посилення впливу жорсткої конкурентної боротьби, є зміни технології виробництва, комп'ютеризація обробки економічної інформації, нескінченні нововведення у податковому законодавстві, постійні зміни процентних ставок і курсів валют на тлі тривалої інфляції. За цих умов перед керівництвом підприємств постає багато проблемних питань. Серед них: — якою повинна бути стратегія підприємства для успішного його функціонування? — якою повинна бути тактика підприємства для досягнення стратегічної мети? — як підвищити ефективність управління матеріальними, трудовими і особливо фінансовими ресурсами, щоб раціонально організувати прибуткову діяльність підприємства? — що треба робити для того, щоб у підприємства були стійке фінансове становище, висока платоспроможність і ліквідність? — як досягти фінансової стабільності та фінансової стійкості підприємства? — як зробити підприємство конкурентоспроможним в умовах ринку, панування конкуренції? На ці та інші життєво важливі питання може дати відповідь об'єктивний фінансовий аналіз, який є одним з інструментів дослідження ринку і забезпечення конкурентоспроможності підприємства, за допомогою якого відбувається раціональний розподіл матеріальних, трудових, фінансових ресурсів.

Серед матеріальних, трудових і фінансових ресурсів перше місце посідають фінансові, оскільки вони є єдиним видом ресурсів підприємства, що трансформується в будь-який інший вид у мінімальний термін. Кожен господарюючий суб'єкт для проведення своєї діяльності повинен мати певні фінансові ресурси, які формуються за рахунок власних і прирівнених до них позикових коштів. За рахунок цих джерел здійснюється фінансове забезпечення процесу кругообігу засобів суб'єкта господарювання. Кругообіг засобів (коштів) здійснюється за схемою, наведеною на рис.1.2 Рис. 1.2. Схема кругообігу коштів підприємства Для того, щоб розпочати виробництво, необхідні гроші (стадія фінансування). За ці гроші купуються необхідні складові виробничого процесу — машини, устаткування, сировина, матеріали, приймаються на роботу робітники (стадія купівлі засобів і предметів праці, прийом на роботу і підготовка відповідних робітників). Далі здійснюється безпосередньо виробничий процес (стадія виробництва продукції і формування її собівартості). Коли вироблено готову продукцію, її продають (стадія реалізації товару). Після продажу продукції отримують гроші, але не ті, які були на стадії фінансування, а гроші нові. Тут відбувається процес формування фінансових результатів підприємства, їх розподіл. Одна частина спрямовується на подальший розвиток виробництва, інша — на накопичення і т. д., залежно від того, яке підприємство, якої форми власності, яка його основна діяльність. Ці процедури можна віднести до стадії формування і розподілу фінансових результатів. З усіх видів ресурсів першочергове значення мають фінансові ресурси. Фінансовий аналіз являє собою систему способів накопичення, опрацювання, трансформації та використання інформації фінансового характеру з метою забезпечення життєдіяльності господарюючого суб'єкта в умовах дії ринку та панування конкуренції. Зміст і цільовий напрям фінансового аналізу полягає в оцінюванні результатів діяльності та фінансового стану господарюючого суб'єкта, у виявленні можливостей підвищення ефективності його функціонування за допомогою раціональної фінансової політики. Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства господарюючого суб'єкта, треба добре знати, як управляти фінансовими ресурсами і якою повинна бути фінансова політика. Кожна наука має свій предмет. Предмет науки відповідає на запитання: «Що вивчає ця наука?». Предметом науки «фінансовий аналіз» є фінансові відносини, фінансові ресурси та їх потоки в єдиному виробничо-торговельному процесі. Фінанси є суттєвим складовим елементом системи управління, кровотворною системою будь-якого бізнесу, яка забезпечує успішне існування підприємницької діяльності. Рух коштів, його швидкість і масштаби визначають ефективність фінансової системи. З руху коштів розпочинається і рухом коштів закінчується кругообіг засобів господарюючого суб'єкта, оборот всього капіталу підприємства (рис. 1.2). Головна роль тут належить фінансовим ресурсам. Фінанси на рівні підприємства виражають грошові відносини, пов'язані з первинним розподілом вартості суспільного продукту, формуванням і використанням грошових доходів та децентралізованих фондів .

Спочатку на підприємстві грошові засоби формуються в процесі утворення статутного фонду. Далі вони інвестуються для забезпечення, розширення і розвитку виробництва, для забезпечення фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта. Так підприємства мають можливість займатися виробничою і збутовою діяльністю, отримувати від неї доходи. Кошти підприємства зберігаються на поточному, валютному та інших рахунках у банківських установах. Незначна частина коштів знаходиться у касі підприємства. При здійсненні процесу реалізації продукції (робіт, послуг) на рахунки надходять грошові кошти у вигляді виручки від реалізації. Кошти надходять також від фінансово-інвестиційної діяльності підприємства: від цінних паперів, від вкладання коштів на депозитні рахунки, від здавання майна в оренду тощо. Але підприємство розпоряджається лише певною частиною тих грошових коштів, що надійшли. Наприклад, податок на додану вартість, мито, суми акцизного збору підприємство повинне перераховувати до бюджету. Інша частина спрямовується на заміщення засобів, авансованих в основний та оборотний капітал підприємства, на виконання зобов'язань перед бюджетом, здійснення відрахувань у позабюджетні фонди та ін. Частина грошових надходжень, що залишається після здійснення всіх обов'язкових відрахувань, являє собою валовий та чистий дохід, прибуток. Фінансові ресурси — це грошові кошти у формі грошових фондів (статутний фонд, фонд оплати праці, резервний фонд) та у нефондовій формі (використання грошових коштів для виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом і позабюджетними фондами, банками, страховими кампаніями і т. д.). Основними джерелами фінансових ресурсів підприємств є власні і залучені кошти. Перехід на ринкові умови господарювання, існування підприємств з різними формами власності потребує нових підходів до формування фінансових ресурсів. Наявність фінансових ресурсів, їх ефективне використання, оптимальне співвідношення структури джерел їх формування визначають ринкову та фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність і ліквідність, ділову активність, конкурентоспроможність. Від величини фінансових ресурсів, рівня забезпеченості та раціонального їх використання залежить формування виробничого потенціалу, забезпечення поточної діяльності, зростання обсягів виробництва і реалізації, соціально- економічний розвиток підприємства. Тому на сьогодні фінансовий аналіз є особливо актуальним, оскільки він вивчає всю сукупність фінансових ресурсів, яка характеризується визначеною системою показників їх наявності, розміщення та використання. Крім цього, фінансовий аналіз являє собою систему знань про методи і організаційні форми його проведення. Тому оволодіння знаннями з фінансового аналізу полягає не лише у вивченні фінансових ресурсів та їх потоків, але й методики цієї науки. Причому для підготовки фахівців вивчення методики має першочергове значення. Основними завданнями фінансового аналізу є: — вивчення теоретичних основ фінансового аналізу; — загальна оцінка фінансового стану підприємства (оцінка складу і структури джерел фінансових ресурсів, аналіз джерел власних і позикових коштів, аналіз кредиторської заборгованості; оцінка складу та структури активів, їх стану і руху, аналіз основного та оборотного капіталу, аналіз дебіторської заборгованості); — аналіз ринкової стійкості підприємства; — аналіз фінансової стійкості (аналіз абсолютних та відносних її показників, оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності); — аналіз платоспроможності та ліквідності; — аналіз грошових потоків; — аналіз ефективності використання капіталу (аналіз прибутковості, обертання оборотних коштів, дослідження ефекту фінансового важеля); — оцінка кредитоспроможності підприємства; — оцінка виробничо-фінансового лівериджу; — аналіз ділової активності підприємства; — прогнозування фінансових показників підприємства; — аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств і пошук шляхів запобігання банкрутству; — стратегічний аналіз фінансового ризику та пошук шляхів нового зниження.

Цейтнот создавал и нервозные, и комические ситуации, когда мы лихорадочно украдкой поглядывали на часы, а Зелинский (вскоре он ушел из театра и навсегда перешел на телевидение.P Ф.Р.), выглядывая из-за камеры со страшным выражением лица, зловещим шепотом призывал: «Веселей, еще веселей!..» Как вы понимаете, веселиться можно было только в рамках сценарного текста. Импровизации исключались: цензура не дремала. Но интонации, мимика, жест это было в нашем подчинении. И многим из нас, наверное, казалось, что мы ловко обводим цензоров вокруг пальца, намекая чисто актерскими средствами на те пороки и политические типажи, которых авторы миниатюр вовсе и не имели в виду. Впрочем, некоторые как раз имели. Но это проявилось позже, когда польских журналов стало не хватать и все чаще использовали миниатюры и рассказы наших сатириков и юмористов... Передачу несколько раз пытались закрыть. Говорят, спасало благорасположение Брежнева и его семьи. Зрители нас в основном хвалили, давали дружеские советы, просили спеть ту или иную песню, которую потом стремились записать на магнитофон. (Стоит отметить, что первое время в передачу приглашались живые звезды эстрадыP в основном из Польши (Анна Герман, Веслава Дроецка, Барбара Брыльска и др.) Затем их выступления стали заменять «фанерой» (фонограммой), под которую герои «Кабачка» умело раскрывали рты

1. СППР фінансового аналізу на базі алгоритмів нечіткої логіки

2. Основи фінансового аналізу

3. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

4. Основні аспекти аналізу демократії

5. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

6. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
7. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості
8. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

9. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

10. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

11. Фінансовий аналіз

12. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

13. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

14. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

15. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

16. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши

17. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

18. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

19. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

20. Основні напрямки організації праці менеджера

21. Літературознавчі основи аналізу художніх творів

22. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу
23. Методи аналізу міжособистісних конфліктів
24. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

25. Фотометричні методи аналізу

26. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

27. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

28. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

29. Методи аналізу рідких, твердих і газоподібних речовин

30. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

31. Історія розвитку економічного аналізу

32. Концептуальні основи аналізу національної економіки

Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

33. Основи проектного аналізу

34. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

35. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

36. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

37. Методи та прийоми економічного аналізу

38. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста
39. Облік і аналіз фінансових результатів
40. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

41. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

42. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

43. Аналіз ефективності використання основних засобів

44. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

45. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

46. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

47. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

48. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции

49. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

50. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

51. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

52. Аналіз фінансового стану підприємства

53. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

54. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
55. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
56. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

57. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

58. Аналіз виробничих основних засобів

59. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

60. Аналіз поглядів основних преставників історичної школи Німеччини

61. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

62. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

63. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

64. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Аналіз фінансового стану підприєсвта

66. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

67. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

68. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

69. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

70. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения
71. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ
72. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

73. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

74. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

75. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

76. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

77. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

78. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

79. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

80. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

81. Задачи, основные функции и система ОВД

82. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

83. Основные направления внешней политики республики Беларусь

84. Формирование советской культуры: основные направления

85. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

86. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
87. Конституция - основной закон государства
88. Основные права и свободы Российских граждан

89. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

90. Конституция, как Основной Закон РФ

91. ООН: история создания и основные направления деятельности

92. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

93. Налоговое право как основной институт финансового права

94. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

95. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

96. Правовое государство - сущность и основные черты

Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок

97. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

98. Основные правовые системы современности

99. Основные правовые системы современного мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.