Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством 1.1 Концепція стратегічного управління як діяльності 1.2 Методологія стратегічного управління: елементи та принципи 1.3 Еволюція розвитку стратегічного управління як сфери управлінської діяльності 1.4 Характеристика передумов застосування стратегічного управління на підприємствах України Розділ 2. Аналіз стратегічних факторів зовнішнього середовища в діяльності підприємства 2.1 Діагностика зовнішнього середовища підприємства на основі SWОТ та РЕSТ- аналізів 2.2 Дослідження конкурентоспроможності підприємства та його конкурентних переваг 2.3 Використання оцінювання конкурентних переваг підприємства, галузі, країни в стратегічному управлінні підприємством Розділ 3. Побудова стратеги розвитку для об'єкту дослідження 3.1 Розробка основних напрямів розвитку 3.2 Розробка функціональних стратегій підприємства 3.3 Аналіз ефективності стратегії та особливості впровадження 3.4 Застосування економіко-математичних методів та моделей для обґрунтування стратегічних управлінських рішень на підприємстві Висновки Список використаних джерел94 Вступ Актуальність теми полягає в тому, що реформування економіки України визначило нові умови і принципи функціонування промислового виробництва. Сьогодні результати діяльності суб'єктів промисловості залежать значною мірою від використання ефективних ринкових механізмів управління та розвитку підприємницької діяльності. Проте тривала криза, низький рівень матеріально-технічної бази виробництва, не дають можливості повною мірою покращити макро і мікро показники нашої промисловості та підвищити конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому так і зовнішньому ринках. Вітчизняне виробництво сьогодні характеризується далеко не повним використанням факторів управління, які забезпечують підвищення його ефективності, удосконалювання структури, впровадження новітньої технології і сучасних методів управління виробництвом. За таких умов необхідний пошук нових підходів для забезпечення фінансового оздоровлення і розвитку промисловості. Одним з таких підходів є стратегічне управління підприємницькою діяльністю. В основі стратегічного управління лежить стратегія розвитку промислового виробництва, розроблена на тривалу перспективу, яка дозволяє йому за більш короткий проміжок часу адаптуватись до реалій ринку, своєчасно реагувати на зміни як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Саме тому впровадження стратегічного управління підприємницькою діяльністю є однією з основних задач і умов забезпечення ефективності промислового виробництва. Науковий внесок в дослідження організаційної культури та фірмового іміджу внесли такі вчені як Грошев І.В., Віханський О.С., Задихайло Д.В., Кабардинська І.С., Кібенюк О.Р., Наумов А.І., Співак В.О., Феофанов О., Даулінг Г., Мескон М.Х., Оучі В., Хаєт Г.Л., Шейн Е.Х. Метою роботи є розвиток теоретичних положень та розробка методичних і практичних рекомендацій щодо формування стратегічного управління підприємством, спрямованих на підвищення ефективності його діяльності. Для досягнення поставленої мети визначено такі задачі: обґрунтувати теоретичні і методологічні підходи до формування стратегічного управління підприємницькою діяльністю; уточнити поняттєво-категоріальний апарат, використовуваний при формуванні стратегічного управління підприємницькою діяльністю; визначити та обґрунтувати основні фактори, які впливають на стратегічне управління підприємницькою діяльністю; провести аналіз зовнішнього середовища підприємства та його конкурентоспроможності; визначити організаційно-економічні передумови удосконалювання діяльності підприємства.

Об'єктом роботи є процес стратегічного управління на конкретному підприємстві. Предметом роботи є механізм впровадження управлінських рішень по вдосконаленню роботи підприємства заснований на принципах стратегічного управління. Методологічною основою роботи є наукові положення вітчизняних і зарубіжних економістів, присвячених стратегічному управлінню підприємницькою діяльністю в промисловому виробництві, системний підхід до аналізу його особливостей у формуванні ринкових механізмів управління. При виконанні дослідження використовувався ситуаційний підхід, методи експертних оцінок, структуризації цілей при розробці елементів механізму використання контролінгу та обґрунтуванні послідовності комплексної оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів промисловості. Метод економіко-статистичного аналізу використовувався для дослідження впливу стратегічного управління на ефективність промислового виробництва, визначення передумов його подальшого розвитку. Методи порівняння, статистичних угруповань використовувались при розробці та обґрунтуванні організаційно-методичного забезпечення стратегічного управління підприємницькою діяльністю в промисловості. Розділ 1. Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством 1.1 Концепція стратегічного управління як діяльності Стратегічне управління базується на вивченні відносин, які можна охарактеризувати за допомогою системи «середовище - організація». Більшість серед існуючих сьогодні концепцій управління розглядає організацію як відкриту систему, котра постійно взаємодіє з окремими елементами зовнішнього середовища: іншими організаціями, банками, організаціями, що належать до соціально-політичних та економічних інституцій держави, місцевих органів тощо і дає змогу організаціям підтримувати більш-менш стійке становище, виживати в умовах, що постійно змінюються. Концепції існування та розвитку організацій у зовнішньому середовищі використовують різні підходи та моделі, сформовані на базі різних теорій управління. Ще на початку XX сторіччя у перших працях з менеджменту зазначалось, що планування є інструментом, який допомагає у прийнятті управлінських рішень. Його мета - забезпечення нововведень та змін в достатньому обсязі, щоб адекватно реагувати на зміни у зовнішньому середовищі. Планування - необхідна передумова успішної реалізації будь-якого ділового починання організації. Як загальна функція управління, планування є процесом підготовки на перспективу рішень про те, що, ким, як, коли повинно бути зроблено. Сучасне розуміння розвитку економіки, передбачення майбутнього організації можна охарактеризувати чотирма основними етапами. Залежно від розвитку ринку комерційній діяльності фірм відповідає певна теорія управління організацією. Товарна орієнтація ринку характеризується прагненням до покращення якості товарів без серйозного врахування потреб, смаків, бажань покупців. Теорією управління фірмою за таких умов є бюджетний контроль, що базується на внесенні поправок в обсяг і структуру доходів - витрат виробництва та збуту залежно від поточної ситуації на ринку. В основі концепції бюджетного контролю лежить уявлення про загальну незмінність основних умов і закономірностей на ринку.

Коректування діяльності здійснюється лише час від часу, якщо назріла необхідність. Збутова орієнтація характеризується забезпеченням ма-ксимізації збуту за допомогою реклами та інших методів впливу на покупця з метою примусити його здійснити покупку. При такій орієнтації використовується довгострокове планування, що грунтується на уявленні про можливість прогнозувати забезпечення довгострокового приросту основних показників діяльності фірми. Процес планування передбачав визначення довгострокових змін обсягу продаж, рівня витрат, продуктивності праці та інших показників згідно з набутим досвідом та існуючими тенденціями, що зберігатимуться досить тривалий час. Довгострокове планування пристосовує виробничу діяльність до змін на ринку, які мають відбитись на комерційній активності фірми на найближчі 2-10 років. Ринкова орієнтація діяльності фірм передбачає відбір товарів найвищої якості, що користуються найбільшим попитом і забезпечують максимум продаж саме цих товарів. У таких випадках використовується стратегічне планування. Стратегічне планування вносить суттєві корективи в методи управління, відкидаючи можливість керування діяльністю фірми виходячи з екстраполяції минулих тенденцій. Виникає необхідність вносити стратегічні корективи в поставлені завдання згідно зі змінами на ринку і аж до можливості прогнозування виходу на ринок інших товарів. Ця управлінська концепція робить акцент на умови ринку, особливо на умови конкуренції та збуту, як на критерій управління. Ця концепція вже наближається до маркетингу, але в ній ринкові умови враховуються лише як фактори випадкових відхилень від виробленої стратегії, а стратегічний план прилаштовується до таких змін, але не передбачає заходів, що спроможні активно впливати на ситуацію ринку. Періодичне коригування запланованої стратегії не може вирішити завдання відповідно до умов ринку виробничо-збутової діяльності фірми. Провідні сучасні фірми використовують систему стратегічного управління, яка лежить в основі концепції маркетингу. Маркетинг розуміють як цілісну систему організації та управління діяльністю підприємством, яка забезпечує максимальний збут її продукції, досягнення значної активності виробничої діяльності та розширення ролі ринку. Суть маркетингу можна сформулювати так: «Виробляти те, що безумовно знаходить збут, а не намагатися нав'язати покупцю те, що вироблено». Основна мета маркетингу конкретної організації (фірми) - забезпечення максимальної рентабельності її функціонування, що може бути досягнуто лише в разі відповідності продукції фірми ринковим вимогам. Залежно від умов комерційної діяльності кожна фірма використовує відповідну теорію управління. Найпрогресивнішою є теорія стратегічного управління. Світова практика бізнесу показує, що більшість організацій, які досягли значних результатів в бізнесі, завдячує саме впровадженню системи стратегічного управління. Будь-яка модель управління організацією базується на відповідній концепції. Концепція управління – це система ідей, принципів, уявлень, що зумовлюють мету функціонування організації, механізми взаємодії суб'єкта та об'єкта управління, характер взаємовідносин між окремими ланками його внутрішньої структури, а також необхідний ступінь урахування впливу зовнішнього середовища на розвиток організації.

США є знаряддям глобалізації, головним її рушієм. Проте є багато свідчень того, що за Америкою стоїть певна «світова еліта», що має претензії на роль світового уряду й управління світом. Чимало відомих учених вважають думку про наявність центрів, що виношують ідеї світового панування, бездоказовими. Однак поява в російській «Независимой газете» за 7 вересня 2000 року статті генерального директора інформаційного аналітичного агентства при управлінні справами президента Російської Федерації (РФ) Олександра Ігнатова «Стратегія «глобалізаційного лідерства» для Росії. Першочергові непрямі стратегічні дії для забезпечення «національної безпеки»» підтверджує існування і вплив світового уряду на процеси глобалізації, що відбуваються у світі. «Ключовим фактором, що впливає на сучасні глобалізаційні процеси, — пише О. Ігнатов, — є діяльність Світового уряду. Не вдаючись у жахітливі подробиці, які змальовують нам численні теорії змови, треба визнати, що ця наддержавна структура цілком ефективно виконує роль штабу «Нового світового порядку»

1. Стратегічне планування і управління на підприємстві

2. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

3. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

4. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

6. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
7. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств
8. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

9. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

10. Управління якістю на підприємстві

11. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

12. Організація управлінського обліку на підприємстві

13. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

14. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

15. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

16. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

17. Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі

18. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

19. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

20. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

21. Податок на прибуток підприємств

22. Суть комерційної діяльності на підприємстві
23. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
24. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

25. Планування діяльності підприємств

26. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

27. Правила поведінки на підприємстві

28. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

29. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

30. Кредитування підприємств

31. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

32. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

33. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

34. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

35. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

36. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

37. Бухгалтерський облік на підприємстві

38. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
39. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві
40. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

41. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

42. Облік собівартості продукції на підприємстві

43. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

44. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

45. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

46. Організація обліку на підприємстві

47. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

48. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Розподіл прибутку державних підприємств

50. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

51. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

52. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

53. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

54. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"
55. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств
56. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

57. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

58. Комерційна діяльність підприємств

59. Маркетингові дослідження на підприємстві

60. Організація обліку на торгівельному підприємстві

61. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

62. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

63. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

64. Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки

Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки
Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры

65. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

66. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

67. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

68. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

69. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

70. Організація виробництва на металургійному підприємстві
71. Особливості діяльності інноваційних підприємств
72. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

73. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

74. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

75. Бізнес-планування на підприємстві

76. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

77. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

78. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

79. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

80. Інноваційний розвиток готельних підприємств

Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

81. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

82. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

83. Грошові розрахунки підприємств

84. Державна фінансова підтримка санації підприємств

85. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств

86. Кредитування підприємств
87. Методика інвестування підприємств
88. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

89. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

90. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

91. Основи фінансів підприємств

92. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

93. Сутність і призначення санації підприємств

94. Фінанси підприємств

95. Фінансова санація та банкрутство підприємств

96. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

98. Фінансовий облік на підприємстві

99. Формування власного капіталу підприємств

100. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.