Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ ГРАБАР Наталя Григорівна Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з соціальних комунікацій Харків – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Інформатизація змінює характер, форми, функціональні ролі учасників комунікаційних відносин, забезпечує доступ до інформаційних ресурсів, можливості вибору особистих програм навчання і кар’єри, моделей та стилів життя. Усе це відповідає суспільно-громадським функціям сучасних бібліотек, які перетворилися на соціально-комунікаційні центри, що забезпечують реалізацію завдань документальної, інформаційної та когнітивної взаємодії в суспільстві. Нині бібліотека вищого навчального закладу (ВНЗ) зазнає суттєвих трансформацій в умовах нового соціокомунікаційного середовища, визначальними ознаками якого стали електронні засоби зберігання, обробки, розповсюдження та використання інформації. Процеси навчання і виховання відбуваються в умовах становлення інформаційного освітнього простору на базі інформаційно-комунікаційних технологій. Ознайомлення з дисертаціями, монографіями та іншими науковими працями засвідчує досить високу активність у дослідженні зазначеного питання. На сучасному етапі необхідне теоретичне узагальнення для наукового обґрунтування технологій проведення виховної діяльності бібліотеками ВНЗ. Проблемна ситуація виникла внаслідок відходу бібліотек від традиційного керівництва читанням і необхідністю формування нових комунікаційних моделей впливу на користувачів бібліотек в умовах доступності інформації і знань через глобальні інформаційні мережі й інформаційні супермагістралі. Поза увагою дослідників поки що залишається питання обґрунтування теоретико-організаційних і управлінських засад виховної діяльності бібліотек ВНЗ в умовах трансформації українського суспільства, становлення національної свідомості та вільного вибору людиною свого життєвого шляху, кар’єри. Таким чином, постає необхідність здійснення аналізу й узагальнення накопиченого теоретичного і практичного матеріалу з метою створення обґрунтованої концептуальної моделі виховної діяльності бібліотеки ВНЗ у нових умовах. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до теми дослідження факультету бібліотекознавства та інформатики Харківської державної академії культури «Бібліотечно-інформаційне забезпечення науки, виробництва, освіти, культури та управління», теми дослідження кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій «Трансформація бібліотечної діяльності як складова формування нової комунікативної реальності», а також спільної науково-дослідницької теми кафедри культури та бібліотеки Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСГ) «Виховання та розвиток загальнокультурного потенціалу спеціаліста сільськогосподарського виробництва». Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретико-організаційних засад виховної діяльності бібліотек ВНЗ за умов розширення їх соціально-комунікаційних функцій і утворення єдиного інформаційно-комунікаційного простору освіти.

Завдання дослідження: – з’ясувати рівень наукової розробки проблем виховної діяльності бібліотек ВНЗ в умовах трансформаційних змін у суспільстві й освіті; – обґрунтувати теоретико-методологічні засади виховної діяльності бібліотек ВНЗ як елементу комунікаційних відносин у сфері освіти; – визначити умови і можливості інтеграції бібліотек до системи виховної діяльності ВНЗ; – дослідити трансформаційні зміни функціонально-змістового наповнення та структурно-організаційного стану виховної діяльності бібліотек ВНЗ; – розробити концептуальну модель удосконалення виховної діяльності бібліотеки як інформаційно-комунікаційного центру ВНЗ. Об’єкт дослідження – виховна діяльність бібліотеки ВНЗ як елемент комунікаційних відносин у сфері освіти. Предмет дослідження – системні трансформації виховної діяльності бібліотек ВНЗ в умовах розгортання їх соціокомунікаційних функцій. Методи дослідження базуються на системному осмисленні об’єктивних процесів виникнення та розвитку соціально-комунікаційних процесів при здійсненні бібліотекою виховної діяльності. Для розв’язання поставлених завдань дослідження застосовувалися такі методи: системно-функціональний та системно-діяльнісний – визначення місця бібліотеки в структурі виховного процесу ВНЗ; метод концептуалізації – виявлення основних конструктів моделі; соціологічні (опитування, анкетування, спостереження) – вивчення професійної діяльності бібліотекарів, створення концептів виховної діяльності бібліотеки ВНЗ, а також дослідження взаємодії та співпраці бібліотеки з лідерами студентського самоврядування. Теоретичним підґрунтям дослідження стала соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності, відображена в працях В.О. Ільганаєвої. Основні положення дослідження базуються на комунікаційних аспектах бібліотечно-інформаційних структур і висвітлюються також у працях М.Я. Дворкіної, В.О. Ільганаєвої, В.А. Мінкіної, М.С. Слободяника, В.А. Соколова, Ю.М. Столярова, А. С. Чачко. Теоретичну основу дослідження склали положення про структурно-функціональні зміни в діяльності бібліотек ВНЗ, розвинуті в наукових працях Н.І. Апшай, О.В. Башун, В.М. Волинець, В.Г. Дригайло, Н.П. Пасмор. Наукова новизна одержанихрезультатів полягає в тому, що: – вперше на теоретичному рівні обґрунтовано особливості виховної діяльності бібліотек ВНЗ, що зумовлені розгортанням соціально-комунікаційних функцій бібліотек, які на своєму найвищому рівні еволюційного розвитку реалізуються через формування суспільної свідомості студентської молоді відповідно до цілей її соціалізації; – доведено взаємопов’язаність зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на організаційно-структурні та функціонально-змістові особливості виховної діяльності бібліотек ВНЗ; – розвинуто уявлення про цільову компоненту як елемент комунікаційної взаємодії в процесі навчання і виховання, засоби комунікаційних аспектів соціалізації студентської молоді в умовах ВНЗ; – визначено роль бібліотеки в системі виховної діяльності ВНЗ (на організаційно-структурному рівні: взаємозв’язки з іншими структурами, громадськими організаціями; функціонально-змістовому: культурно- виховна і дозвіллєва діяльність); – доповнено уявлення про цілі виховної діяльності бібліотек ВНЗ (з урахуванням попередніх етапів виховання в освітніх структурах) як кінцевий результат комунікаційного впливу бібліотек на процес соціалізації студентів в умовах ВНЗ; – розроблено концептуальну модель виховної діяльності бібліотеки ВНЗ, що містить: організаційно-функціональні і психолого-педагогічні концепти, узгоджені зі структурно-функціональною трансформацією в бібліотеці ВНЗ, вимогами комунікаційної та педагогічно-виховної компетенції кадрів бібліотек в умовах інформаційно-комунікаційного середовища.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що доведена дієздатність розробленої моделі виховної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу, яка відбиває можливості, потенціал і ресурсну інформаційно-комунікаційну базу сучасних бібліотек ВНЗ. Запропонована модель може бути поширена на всі рівні вищої освіти й бібліотек інших галузей і стати основою для моделювання, управління й розвитку виховної діяльності в системі бібліотек України. Сформульовано практичні рекомендації щодо вдосконалення виховної діяльності бібліотек. Результати дослідження можуть використовуватися в навчальному процесі в спеціальних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації при викладанні професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін і в системі підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців. Теоретичні та практичні положення дисертації реалізуються в бібліотеках Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка (ХНТУСХ), Харківського державного університету харчування та торгівлі (ХДУХТ), про що свідчать акти про впровадження. Особистий внесок здобувача. Наукові результати та висновки, наведені в дисертаційній роботі, одержані автором особисто. Практичний досвід роботи бібліотеки ХНТУСГ ім. Петра Василенка висвітлено в методичному практикумі. Практикум, підготовлений у співавторстві з Л.І. Бездольною, відображає зміст документально-комунікаційних форм діяльності бібліотеки ВНЗ. Дольова участь автора (групування матеріалу та рекомендації бібліотекарям-початківцям, бібліотекарям-фахівцям, які займаються виховною діяльністю) складає 75% обсягу матеріалу. Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюднені на 7 конференціях, серед яких: міжнародні: «Агpаpні pефоpми в Укpаїнi: теоpiя, iстоpiя, полiтика, інформація» (Харків, 2001), «Духовна культура в інформаційному суспільстві» (Харків, 2002), «Інформаційно-культурна складова освіти: основні проблеми та перспективи у формуванні особистості» (Харків, 2006); конференція молодих науковців: «Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (2007); регіональні науково-практичні конференції: «Українська культура: проблеми і перспективи» (Харків, 2004), «Студентське самоврядування в системі навчально-виховного процесу аграрних вищих навчальних закладів» (Київ, 2005), «Г.С. Сковорода та проблеми формування особистості» (Харків, 2007). Текст дисертації, наукові висновки і рекомендації обговорено на засіданні кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури. Публікації. Основні положення дисертації викладено в 14 публікаціях, серед яких 6 – одноосібні статті у фахових наукових виданнях України, 7 – матеріалів і тез конференцій, 1 – практичний посібник. Структура дисертації підпорядкована досягненню мети і вирішенню завдань дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків (на 9 сторінках) та списку використаних джерел (267 найменувань на 22 сторінках). Загальний обсяг дисертації 196 сторінок, з них 164 – основного тексту. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі обґрунтовано актуальність теми та її зв’язок з науковими програмами і планами, визначено об’єкт, предмет, мету й завдання дослідження, його методологічні та теоретичні основи, розкрито наукову новизну і практичне значення, наведено відомості про апробацію результатів дисертації та публікації автора.

Адже Казань на той час уже мала водопровід і вищі навчальні заклади, а в самій столиці імперії, Сараї, зводилися чудові палаци, каменем мостилися вулиці, будувалися водостоки. Хоч як це дивно, але й Дмитро (син Невського), уже відмовившись від великокнязівського престолу на користь брата Андрія і дізнавшись, що його вотчина Переславль спалена, помер по дорозі біля Волока: чи його теж отруїли, чи — своєю смертю. Та цього разу Переславль спалили не татаро-монголи, а родичі Рюриковичі — князь Федір Ростиславович, так би мовити, «подбав» про ближнього. На цьому ворожнеча між синами Олександра Невського не закінчилася. У брудну гру вступив молодший син — Данило. Знаючи, як середній брат Андрій наклепом скинув із великокнязівського престолу старшого брата Дмитра, він також спробував відокремитися від Андрія, щоб самому збирати й відвозити данину в Орду. Адже саме в цьому і полягала причина ворожнечі між братами. Розсудливий читач розуміє, який простір для злодійства відкривався перед князем, — не тільки через завищення кількості данини, а й через банальне утаювання татаро-монгольської частини

1. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

2. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

3. Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі

4. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

5. Групова навчальна діяльність

6. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини
7. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності
8. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

9. Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу

10. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

11. Інвестиційна діяльність страхових компаній

12. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

13. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

14. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

15. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

16. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Життя та діяльність І.П.Котляревського

18. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

19. Діяльність СГ "ТАС"

20. Маркетингова діяльність комерційного банку

21. Інвестиційна діяльність страхових компаній

22. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
23. Життєдіяльність організму
24. Аудиторська діяльність

25. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

26. Підприємницька діяльність

27. Приватна детективна і охоронна діяльність

28. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

29. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

30. Створення власних бібліотек компонентів в Protel 99

31. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

32. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

33. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

34. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

35. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

36. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

37. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

38. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
39. Діяльність першого професійного театру Полтави
40. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування

41. Акторська діяльність І. Тобілевича

42. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

43. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

44. Комерційна діяльність

45. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

46. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

47. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

48. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

49. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

50. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

51. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

52. Діяльність ФАТФ

53. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

54. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
55. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
56. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

57. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

58. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

59. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

60. Операційна діяльність підприємства

61. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

62. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

63. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

64. Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Стилі керівництва в навчальних закладах

66. Формування іміджу дошкільного навчального закладу

67. Діяльність дошкільника

68. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

69. Політичні погляди і діяльність Платона

70. Діяльність Пирятинського сирзаводу
71. Професійна діяльність шкільних психологів
72. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

73. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

74. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

75. Соціально-педагогічна діяльність як професія

76. Життя і діяльність О. Конта

77. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

78. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

79. Діяльність державної податкової інспекції

80. Діяльність фінансових фондів

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

81. Інвестиційна діяльність підприємства

82. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

83. Фінансова діяльність акціонерних товариств

84. Фінансова діяльність субєктів господарювання

85. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

86. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів
87. Екологія і практична діяльність людини
88. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

89. Інноваційна діяльність

90. Інфляція та інвестиційна діяльність

91. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

92. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

93. Бібліотека і краєзнавство

94. Сутність і значення соціального страхування

95. Соціальна обумовленість державної служби

96. Сутність та соціальне призначення держави

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

98. Сутність, види та канали комунікацій

99. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.