Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Поняття, предумови формування та типологія СЄЗ стор. 2-6 Регіональна економічна політика України та місце в ній спеціальних (вільних) економічних зон стор. 7-9 Український досвід спеціальних (вільних) економічних зон стор. 10-12 Світовий досвід формування СЕЗ стор. 13-15 Список використаної літератури стор. 16 ВСТУП Перетворення планово-директивної економіки у відкриту ринкову пов'язано сьогодні з вирішенням ряду актуальних проблем: заміною старої господарської структури, реструктуризацією промисловості, освоєнням ринкових принципів діяльності, інтеграцією до світової економічної системи. Названі завдання не можна вирішити без розширення Інвестиційної діяльності, яка забезпечує неперервність відтворювального процесу та дієве стимулювання всіх відомих форм зовнішньоекономічного співробітництва. В той же час економічна криза, що охопила Україну, не стимулює інвестиції, а навпаки, продукує скорочення відтворювальних процесів за критичну межу. Подібні тенденції характерні і для зовнішньоекономічних зв'язків, реформування яких також суттєво ускладнено. Але потреба країни у зовнішніх ресурсах розвитку - в тому числі іноземних інвестиціях як одній з форм зовнішньоекономічних зв'язків, обумовлює використання нестандартних підходів. Як свідчить практика, таким нетрадиційним підходом може стати формування спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ). Спеціальні зони створюють сприятливі умови для економічного розвитку базових об'єктів та територій їх розташування. Запропонований Вашій увазі навчальний посібник "Спеціальні (вільні) економічні зони: теорія та практика" є першим в Україні і, на думку авторів, повинен значною мірою задовольнити існуючу потребу студентів та викладачів у навчальних матеріалах з питань СЕЗ. Він дозволяє також отримати необхідну теоретико-методологічну базу щодо розуміння процесів формування і управління спеціальними (вільними) економічними зонами, виховати практичні навички у роботі з проектними документами СЕЗ. Розв'язанню вказаних завдань підпорядкована структура та методика подачі матеріалів, сформульовані контрольні питання по кожному розділу, рекомендовано літературу для поглибленого вивчення матеріалу. Поняття, предумови формування та типологія СЄЗ Безперервний і послідовний розвиток виробничих сил супроводжується адекватним процесом усуспільнення виробництва і суспільного розподілу праці. Одночасно суспільний розподіл праці приводить до посилення інтеграційних зв"язків. У цьому випадку буде досягатися такий рівень усуспільнення виробництва і розподілу праці, коли у забезпеченні різних потреб зможуть брати участь не тільки галузі народного господарства, але й багаточисельні виробництва та їх групи. Оскільки вони знаходяться на певній території, то у сукупності складають взаємозв'язані територіальні формування. На практиці процес розвитку виробничих сил обумовлює зростання кількості галузей, виробництв, технологічно самостійних підприємств. Водночас це супроводжується поширенням технологічної залежності підприємств і галузей, ускладненням міжгалузевих зв"язків, об'єднанням виробництв, які виділилися, в галузеві і територіальні сукупності.

Одночасно проходить розподіл праці як у галузевому, так і територіальному розрізах. Закріплення певних видів і підвидів суспільного виробництва на даній території визначає його просторовий розподіл. Територіальні формування є однією з якісно нових форм усуспільнення виробництва, в яких проявляється його прогресивний напрямок розвитку шляхом концентрації, спеціалізації, комбінування виробництва. Такий характер їх розвитку забезпечує значний економічний ефект завдяки використанню фактора комплексності. Розміщення виробничих об"єктів на одній чи на сумісній території дозволяє ефективно використовувати не тільки єдині енергетичні джерела, водні, мінеральні, природні ресурси, але й потужності виробничої і невиробничої інфраструктур. Територіальні формування виступають у різноманітних формах комплексів: 1) виробничо-територіальних; 2) аграрно-виробничих; 3) оудівельних; 4) транспортних та їх галузевих різновидів. промислово-територіальні комплекси можуть включати машинобудівний, хімічний, лісопромисловий та багато інших. Так само аграрно-промислові комплекси складаються з зернового, буряко-цукрового, льонарського та ін. Разом з тим останнім часом з'являються нові види територіальних формувань, націогосподарських комплексів. Одними з них слід назвати вільні економічні зони (ВЕЗ). Якщо розглянути ВЕЗ в історичному плані, то виявиться, що територіальні формування - "вільні економічні зони" - це явище, яке мало місце в господарській практиці деяких античних держав та було розповсюджене у середньовіччі. Проте, зацікавленість до ВЕЗ як елементу територіальної організації виробничих сил з"явилася у науковців І практиків України наприкінці 80-х - початку 90-х років. Це пов"язано з вивченням досвіду становлення ринкових відносин у розвинених в економічному відношенні країнах, а також країнах, які мають в останні роки позитивні результати у стабілізації національної економіки. Ставилося за мету шляхом вивчення і запровадження позитивного досвіду стимулювати економічні перетворення, які б забезпечили поступовий перехід до господарської самостійності не тільки окремих підприємств, але і цілих регіонів. Формування вільних економічних зон у багатьох країнах світу віддзеркалює дію об"єктивних інтеграційних процесів, притаманних національній економіці. Поряд з подальшим розвитком усуспільнення виробництва шляхом .його спеціалізації і концентрації, збільшенням випуску товарної продукції, відбувається посилення міжрегіональних, а, особливо - міжнаціональних контактів. Відбувається формування світової територіальної структури, відповідно до якої проходить закріплення виробництва певних видів продукції чи послуг за окремими країнами. Такому закріпленню сприяє розвиток зовнішньоекономічних зв"язків через вільні економічні зони. Економічні системи окремих країн поступово інтегруються шляхом спеціалізації на певних видах продукції, встановлення стабільних економічних зв"язків, торгівлі науково-технічними досягненнями, послугами, інформацією. В кінцевому результаті господарські системи країн- партнерів взаємно пристосовуються, вони утворюють нову економічну структуру, яка поглинає відокремлені потенціали, відтворюючи систему більш високого рівня.

У новій економічній системі з"являється можливість ефективного використання основних факторів виробництва, до складу яких відносяться робоча сила, капітал та інформація. Виникають додаткові можливості для прискореного зростання національних економік, які інтегровані в економічну систему певного регіону. Вільні економічні зони є одним з елементів здійснення інтеграційних процесів і структурних перетворень у світовій економіці. Це - один з інструментів досягнення відкритості економіки України зовнішньому світові і стимулювання міжнародного економічного співробітництва на основі залучення іноземних інвестицій. На сьогодні територіальні утворення цього типу розміщені практично у всіх країнах світу, представлені на всіх континентах. Неабиякий вплив їх на економічні процеси, що відбуваються у державах розміщення, оскільки в зонах створюються різноманітні виробництва, нові робочі місця, активізуються зовнішньоторговельні операції. Для вільних економічних зон характерні певні принципи формування безвідносно до типу та місця розміщення. Саме за цими принципами і визначається можливість віднесення окремих об"єктів до територіальних формувань даного типу. Спеціальні (вільні) економічні зони (СЕЗ) - один з досить помітних елементів структурних перетворень світової економічної системи другої половини XX ст. Вони географічне розосереджені практично на всіх континентах та присутні у різних групах країн - як у тих, що розвиваються, так і у промислово розвинених. Вивчення світового досвіду СЕЗ дозволяє зробити висновок про широке різномаїття форм, цілей, механізмів, стратегій розвитку та результатів зонування. Але це різномаїття може і повинно бути ідентифіковане, зведене в загальну схему, тобто теоретично усвідомлено. Таким чином, практика використання подібних утворень не тільки не заперечує, але й вимагає опрацювання чітких формулювань, встановлення закономірностей розвитку, відпрацювання понятійного апарату. Насамперед необхідно визначитися з дефініціями. Одним із початкових, що визначали суть вільної зони, був термін "вільна гавань" (por o fra ko). З розповсюдженням механізму зон та модифікації, його цільовою та функціональною спрямованістю понятійний ряд розширювався, в тому числі під впливом мовних особливостей держав-засновниць. В результаті явище, шо має внутрішню цілісність, отримало значну кількість понять та визначень: вільні зони, вільні торгові зони, експортно-виробничі зони, вільний порт, вільні експортно-виробничі зони, вільні експортні зони, технологічні зони, вільні зони заохочення експорту, зони безмитного ввозу, індустріальні зони, зони сприяння інвестиціям, спеціальні економічні зони, зони безмитного виробництва, зони безмитного промислового експорту, зони спільного підприємництва, зони зовнішньої торгівлі, промислово-виробничі зони, зони вільної економіки, техніко-впроваджувальні зони, зони безмитної торгівлі тощо. Існує не менше ЗО різних дефініцій, що визначають це явище. Найбільш розповсюдженими з них є терміни "вільна економічна зона" (БЕЗ) та "експортно-виробнича зона" (ЕВЗ). Перший найбільш точно відображає той ключовий момент, що зона представляє собою економічне, а зовсім не політичне, соціальне чи інше утворення з вільним (спрощеним відносно національної економіки і максимально наближеним до світової) режимом підприємницької діяльності.

У виробництв порцеляни укранц мали досвд вд Трипльських часв (4 тисяч рокв); бжутер, зокрема рзнобарвно склиц (полхромно емал) вд Сарматських часв (2 тисяч рокв)  т. д. За Русько держави ¶ХХ¶¶¶ ст. укранськ архтектори, будвельн майстри, маляр були одними з кращих у ґвроп, про що свдчать хн твори в Укран  поза нею. Наш ремсники добре заробляли, були заможними  висококультурними. Петро ¶, Катерина ¶¶ та хн наступники заборонили ремснич союзи (х нколи не було в Московщин). Майстрв вивезли силомць до Московщини  примусили х там навчати москвинв. Закрили Мистецьку академю в Харков, а всх професорв забрали до Московщини, щоб заснувати там потм «Строгановское училище живописи». Московщина вивезла в XVIII ст. до себе вс укранськ найлпш ткальн разом з майстрами. Виробництво сукна в Укран одразу впало на 75%. Украна заробляла велик грош на скляних виробах. Московщина заборонила 1720 р. продавати х до Захдно ґвропи, а оскльки москвини розумлися на скл, то Московщина навмисне наклала велике мито, щоб укранц не могли продати х  в Московщин

1. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

2. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

3. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

4. Військові події на території України у роки Першої світової війни

5. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

6. Першопочатки людського життя на території України
7. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
8. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

9. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

10. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

11. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

12. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

13. Економічне районування України

14. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

15. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

16. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

17. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

18. Регіональна економіка промисловості України

19. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

20. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

21. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

22. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності
23. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
24. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

25. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

26. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна

27. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

28. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

29. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

30. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

31. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

32. Економічні чинники регіональної політики в Україні

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

33. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

34. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

35. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

36. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

37. Екологічний стан водоймищ Причорноморської зони України

38. Екологічні проблеми міст України
39. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України
40. Економіка України на початку ХХІ століття

41. Економічна і національна безпека України

42. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

43. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

44. Основні риси перехідної економіки України

45. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

46. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

47. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

48. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Доска гладильная НВ1 Валенсия. Принт чехла "Доброе утро", 46x123,5 см..
Гладильная доска выполнена из высококачественного металла. Рабочая поверхность оснащена отверстиями для пара и обтянута чехлом из хлопка.
2647 руб
Раздел: Доски гладильные
Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы

49. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

50. Політичні права і свободи громадян України

51. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

52. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

53. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

54. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
55. Історія України
56. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

57. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

58. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

59. Центральна Рада і пролетаріат України

60. Культура України в 30-х рока

61. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

62. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

63. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

64. Загальна характеристика конституції України

Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

65. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

66. Господарське право України

67. Конституційний суд України

68. Цивільне право України

69. Суверенітет України

70. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
71. Проект кримінального кодекса України
72. Бюджетна ситема України

73. Державний бюджет України і бюджетне право

74. Управління фінансами України

75. Організаційна система управління природокористуванням України

76. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

77. Інтеграція України у світове господарство

78. Використання трудових ресурсів Західної України

79. Місце України в глобалізаційних процесах

80. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые

81. Авіаційний транспорт України

82. Чорна металургія України

83. Грошовий обіг України

84. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

85. Органи внутрішніх справ України

86. Грошові розрахунки в господарському обороті України
87. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
88. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

89. Інформаційна політика України

90. Конституційні засади виконавчої влади України

91. Судова система України

92. Грошова система України

93. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

94. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

95. Хімічна промисловість України

96. Чорна i кольорова металургія України

Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

98. Законодавство України про військову службу

99. Діяльність уряду України в галузі екології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.