Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ АСКЕРОВ САДІГ САФАР ОГЛИ УДК 343.1 (477 479.24) ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ І НЕДОТОРКАННОСТІ СУДДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ТА АЗЕРБАЙДЖАНУ (порівняльно-правове дослідження) Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ - 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Кучинська Оксана Петрівна, Академія адвокатури України, проректор Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Шумило Микола Єгорович, Університет економіки і права “Крок”, проректор з наукової роботи кандидат юридичних наук, доцент Попелюшко Василь Олександрович, Національний університет “Острозька академія”, завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Захист відбудеться “ 4 ” березня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.122.01 в Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27 З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Академії адвокатури України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27 Автореферат розісланий “ 1 ” лютого 2008 р. В. о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради В.І. Бояров ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дисертаційного дослідження. Принцип незалежності і недоторканності суддів є одним з конституційних принципів кримінального процесу України та Азербайджану, які проголосили себе демократичними й правовими державами. Актуальність проблеми незалежності суддів завжди була в центрі уваги не тільки вчених-юристів, а й юристів-практиків, діяльність яких пов’язана в тій чи іншій мірі із здійсненням кримінального судочинства. Питання незалежності суддів особливо стало актуальним після проголошення незалежності України та Азербайджану. Стає зрозуміло, що формування громадянського суспільства та побудова правової держави неможливі без реального забезпечення незалежності й недоторканності суддів та судової влади. Тому ці молоді незалежні держави почали перебудову судової системи, створення нової законодавчої бази, вдосконалення форм судочинства з урахуванням світового досвіду. В зв’язку з цим виникає необхідність вивчення, аналізу та осмислення на теоретичному, правотворчому та правозастосувальному рівнях не тільки норм міжнародних правових актів щодо незалежності суддів, а й законодавства окремих держав щодо незалежності суддів, які можуть бути корисними у реформуванні судово-правової системи України. Ставши членами Ради Європи, Україна (1995 р.) та Азербайджан (2001 р.) взяли на себе певні зобов’язання, зокрема, одним з яких є забезпечення принципу незалежності суддів. Без незалежних суддів немає демократичного суспільства, тому зайво говорити про побудову правової держави. Отже, суддя у демократичному суспільстві повинен мати необхідну правомочність для вирішення питань, бути спроможним робити це вільно, без втручання з боку законодавчої і виконавчої влад, без будь-якого примусу або незаконних впливів.

Питання реалізації принципу незалежності і недоторканності суддів не пов’язано з однією державою, воно має міжнародно-правове значення. Так, принцип незалежності і недоторканності суддів передбачений такими міжнародно-правовими актами, як Загальна декларація прав людини від 1948 р. (ст.10), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р. (ст. 6), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 1966 р. (ст. 4). Зокрема, в них говориться про право на справедливий судовий розгляд і підкреслюються такі атрибути суддів, як незалежність, компетентність та безсторонність. Окрім зазначених міжнародних правових актів, незалежність суддів ідображена в Основних принципах незалежності судових органів від 1985 р. В цьому міжнародно-правовому акті встановлено, що незалежність судових органів гарантується державою і закріплюється в Конституції або інших законах країни. Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 13 грудня 1985 року № 40/146, резолюції 15-го пленарного засідання Економічної та Соціальної Ради ООН &quo ;Процедури ефективного здійснення Основних принципів незалежності судових органів&quo ; від 24 травня 1989 року № 1989/60 запропоновано державам та урядам дотримуватися Основних принципів незалежності суддів та впроваджувати їх у національне законодавство і практику застосування. Положення міжнародно-правових актів щодо незалежності суддів повинні бути певним орієнтиром для удосконалення існуючої та створення нової законодавчої бази у забезпеченні та гарантуванні незалежності суддів. Першим кроком щодо забезпечення незалежності суддів з моменту проголошення незалежності України було прийняття Верховною Радою України Концепції судово-правової реформи в Україні від 28 квітня 1992 року. Цей документ передбачав, що основною метою реформи та формування незалежної судової влади є перебудова судової системи, формування необхідної законодавчої бази, вдосконалення судочинства. Концепція також передбачала запровадження демократичних ідей правосуддя, прийняття необхідних законів про судоустрій та статус суддів, які максимально забезпечили б незалежність судової влади, відтак ефективний захист прав людини. Прийняття Конституції України від 28 червня 1996 року стало значною подією не тільки в історії судової реформи, а й у формуванні демократичного суспільства та правової держави в незалежній Україні. Вперше в Конституції України чітко було встановлено незалежність та недоторканність суддів, існування незалежної судової влади поряд з законодавчою та виконавчою. Заборонено вплив на суддів у будь-який незаконний спосіб, втручання в їх діяльність. Конституцією також було встановлено нову систему судоустрою, визначено основні засади здійснення судочинства, закріплено гарантії права на судовий захист. Отже, конституційні норми про незалежність та недоторканність суддів стали гарантією для реалізації відповідних норм законів України &quo ;Про статус суддів&quo ; та &quo ;Про судоустрій України&quo ;. Однак, непослідовне реформування судової-правової системи України лише частково усунуло існуючі проблеми щодо здійснення правосуддя.

Разом з тим, у ході судової реформи невирішена низка проблем. До них можна віднести, зокрема: залежність суддів від голів судів та органів виконавчої влади, недостатнє фінансування судової влади, відсутність демократичного та прозорого порядку формування судової влади, неналежний рівень кваліфікації та безвідповідальність багатьох суддів. Таким чином, Концепцію вдосконалення судоустрою та судочинства для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, затверджену Указом Президента України від 10 травня 2006 року, можна вважати намаганням влади добитися впорядкованості та ефективності в подальшому проведенні реформи судово-правової системи. За роки незалежності Азербайджану також було прийнято чимало нових законодавчих актів, якими передбачено систему судоустрою, засади здійснення судочинства, правовий статус суддів, незалежність і недоторканність суддів, гарантій їх реалізації, права на ефективний та справедливий судовий захист. Значним кроком в утвердженні незалежності суддів та судових органів було прийняття Конституції Азербайджанської Республіки від 27 листопада 1995 року. Конституція визначає Азербайджан як демократичну правову державу, передбачає реалізацію державної влади шляхом поділу на законодавчу, виконавчу і судову гілки влади. В ст. ст. 127, 128 Конституції Азербайджанської Республіки передбачено, що судді незалежні та недоторканні, підкоряються лише Конституції і законам Азербайджану, незмінні протягом строку своїх повноважень. Судді розглядають справи неупереджено, справедливо, з дотриманням юридичної рівноправності сторін, на підставі фактів та відповідно до закону. Конституційний принцип незалежності суддів знайшов своє підтвердження у таких законах Азербайджану як „Про суди і суддів&quo ; від 10.07.1997 р., &quo ;Про Судово-правову Раду&quo ; від 28.12.2004 р., „Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів&quo ; від 11.12.1998 р., „Про відшкодування шкоди, завданої фізичним особам незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду&quo ; від 29.12.1998 р., „Про оскарження до суду рішень, дії (бездіяльності), що порушують права і свободи громадян&quo ; від 11.07.1999 р., „Про державне обов'язкове особисте страхування працівників суду та правоохоронних органів&quo ; від 05.10.1999 р., Кримінально-процесуальному кодексі від 30.12.1999 р., Указі Президента Азербайджану &quo ;Про вдосконалення судової системи&quo ; від 19 січня 2006 року. Проблеми незалежності суддів і судової влади в різні періоди були предметом дослідження вчених України та Азербайджану, але наукове порівняльно-правове дослідження принципу незалежності і недоторканності суддів в кримінальному процесі не проводилось. Закріплення в законодавстві України та Азербайджану гарантій принципу незалежності і недоторканності суддів в кримінальному процесі не тільки з урахуванням відповідних міжнародно-правових документів, а й вивчення, аналізу правових актів інших країн є запорукою для організації і здійснення незалежного, об’єктивного та справедливого судочинства.

Особливо громадянською  мужньою проявила себе С.Кириченко. На початку допиту вона звернулась до суду: "Прошу суд запитати у Василя Стуса, чи визна вн цей судовий процес законним?" На що Василь вдповв: "Не визнаю!" - "У такому випадку  я вдмовляюся брати участь у цьому процес". У вдповдь на вимоги прокурора притягнути до кримнально вдповдальност за вдмову вд надання свдчень  на аналогчн погрози судд Свтлана Кириченко вдповла: "Я буду давати покази на тому суд, де Василь Стус буде звинувачувати, а не сидти на лав пдсудних". Дв жнки у неправедному суд захищали не лише Василя Стуса - вони рятували честь Украни. Вктор Медведчук навть не пробував цього робити - у нього були зовсм нш думки  завдання. ¶ ще один дуже цкавий штрих, який характеризу В.Медведчука з погляду морал  професйно вдповдальност. Як свдчить згадувана вище "Хроника текущих событий", пзно ввечер 30 вересня 1980 року Михайлина Коцюбинська, Свтлана Кириченко  Валеря Андрвська отримали повстки про виклик на 1 жовтня до суду в якост свдкв

1. Достатність доказів у кримінальному процесі України

2. Проект кримінального кодекса України

3. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

4. Поняття злочину у кримінальному праві України

5. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

6. Принципи кримінального процесу
7. Постанови з кримінального процесу
8. Докази та доказування в кримінальному процесі

9. Доказування у кримінальному процесі

10. Захисник у кримінальному процесі

11. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

12. Речові докази в кримінальному процесі

13. Суб’єкти кримінального процесу

14. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

15. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

16. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры
Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

18. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

19. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

20. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

21. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

22. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
23. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
24. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

25. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

26. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

27. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

28. Напрями співробітництва України та Угорщини

29. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

30. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

31. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

32. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы

33. Кримінальна відповідальність в Україні

34. Кримінальне процесуальне право України

35. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

36. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

37. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

38. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)
39. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
40. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

41. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

42. Звільнення від кримінальної відповідальності

43. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

44. Кримінальна відповідальність

45. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

46. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

47. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

48. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор столовый детский "Антошка" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая -1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - нож столовый - 1 шт; - ложка чайная - 1
399 руб
Раздел: Ложки, вилки

49. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

50. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

51. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

52. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

53. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

54. Планування розслідування кримінальних справ
55. Поняття й принципи громадянства України
56. Преамбула і загальні засади Конституції України. Особливості конституційного статусу Автономної Республіки Крим

57. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

58. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

59. Стадії порушення кримінальної справи

60. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

61. Теорія з Кримінального права

62. Вирок в кримінальному судочинстві

63. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

64. Акт відновлення незалежності України 30 червня 1941 р. і початок боротьби з німецькою окупацією

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

66. Акт проголошення Незалежності України

67. Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

68. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

69. Україна та інтеграційні процеси

70. Вища освіта України і Болонський процес
71. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення
72. Зміни в церковному житті незалежної України

73. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

74. Науковий потенціал незалежної України

75. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

76. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

77. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

78. Громадянство України

79. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

80. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

81. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

82. Історія України

83. Історія соборності України

84. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

85. Господарство України періоду утвердження капіталізму

86. Походження людини та її поява на території України
87. Історія держави та права України
88. Лекції з української та зарубіжної культури

89. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

90. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

91. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

92. Процес управління та його основні стадії

93. Економічне районування України

94. Загальна характеристика конституції України

95. Господарське право України

96. Конституційний суд України

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

97. Цивільне право України

98. Суверенітет України

99. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.