Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти та науки України Хмельницький Економічний Університет Фінансово-Економічний коледж Кафедра фінансів Курсова робота з дисципліни: «Фінанси» на тему : Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України Виконав: студент групи Ф.К-2.1 Чернецький Віталій Анатолійович Хмельницький 2008 ЗМІСТ ВСТУП 1. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА ЙОГО СТАДІЇ 1.1 Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу. 1.2 Проходження стадій складання, розгляду і затвердження державного бюджету України. 2. АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У 2008 РОЦІ 2.1. Основні завдання бюджетно – фінансової політики 2008 року. 2.2. Аналіз соціальних видатків у Державному бюджеті 2008 року у порівнянні з 2007 роком. 2.3. Аналіз відновлень окремих норм законодавства у 2008 році. 2.4. Аналіз нововведень бюджету 2008 року у порівнянні з попередніми роками. 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 3.1 Вдосконалення бюджетного процесу. 3.2 Шляхи (напрямки) удосконалення показників бюджетів. ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Економічний зміст бюджету та його ланок розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління. Рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях – від створення до споживання здійснюється за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається процес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впливає на формування в кінцевому підсумку фондів споживання та нагромадження визначається роль бюджету в управлінні економікою. У зв’язку з цим важливе значення має постійне удосконалення системи мобілізації доходів бюджету, краще використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Актуальність теми дослідження обумовлюється не тільки потребами практики державного будівництва, а й необхідністю всебічного наукового дослідження бюджетного процесу в цілому та фінансових основ його формування зокрема. В контексті даного дослідження найменш розробленими в науковому плані є питання формування ресурсної бази Державного бюджету. Однак, без з’ясування на науковій основі цього питань не можливе ефективне вирішення питань розподілу бюджетних коштів. Наукове осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних завдань, як створення фінансової бази, достатньої для виконання державними органами своїх завдань, створення гарантованих, передбачуваних та довгострокових доходних джерел бюджетів. Підходи до вирішення проблеми формування доходної частини бюджету наведено у працях наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: В.Андрущенка, С.Буковинського, О.Василика, Т.Вахненко, В.Гейця, В.Глущенка, А.Гриценка, І.Д'яконової, А.Ілларіонової, Б.Кваснюка, С.Лондар, І.Луніної, І.Мітюкова, А.Покритана, В.Протасова, І.Радіонової, І.Сала, В.Сумарокова, В.Суторміної, В.Федосова, І.Чугунова, С.Юрія та ін. Основна мета курсової роботи полягає у дослідження особливостей формування доходної частини Державного бюджету України. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: дослідити теоретичні основи формування доходів Державного бюджету України; проаналізувати процес формування доходів Державного бюджету України за останні роки; напрацювати можливі шляхи оптимізації формування доходної частини Державного бюджету України.

Предметом курсової дослідження є відносини по формуванню Державного В якості інформативної бази курсової роботи виступили нормативно-правові акти з питань формування Державного бюджету, літературні джерела з теми дослідження, матеріали спеціалізованої періодичної преси. В дослідженні застосовано логіко-діалектичний метод пізнання, методи системного аналізу, абстракції, синтетичних оцінок, вибірок тощо. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, визначаються мета, завдання, предмет, об’єкт, інформативна база та методи дослідження. Основна частина присвячена дослідженню визначеної проблеми. У висновках сформульовано основні результати курсової роботи. 1. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ ТА ЙОГО СТАДІЇ 1.1 Поняття, зміст та стадії бюджетного процесу Бюджетний процес — регламентована нормами права діяльність, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України. В Україні бюджетний процес регулюється Конституцією України, Бюджетним кодексом України та іншими нормативними актами. Бюджетний процес поділяється на чотири стадії: 1) складання проектів бюджетів; 2) розгляд і прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети; 3) виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети; 4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішень щодо нього. Проект закону про Державний бюджет України розробляє Кабінет Міністрів України. Міністр фінансів України відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розробки пропозицій проекту Державного бюджету України. Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не пізніше, ніж за чотири робочих дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. Не пізніше 1 червня або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради України у парламенті відбуваються слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. З доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням міністр фінансів України. Національний банк України до 1 квітня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України: 1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період; 2) проект кошторису доходів і видатків Національного банку України на наступний бюджетний період. За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів. Бюджетний запит — це документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розробку бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановлені Мінфіном. На основі аналізу бюджетних запитів Міністерство фінансів України готує проект закону про Державний бюджет України. Окрім того, Міністерство фінансів України подає проект закону про Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду, а також вносить пропозиції щодо термінів і порядку розгляду цього проекту в Кабінеті Міністрів України. Кабінет Міністрів України приймає постанову щодо схвалення проекту закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними матеріалами Верховній Раді України не пізніше 15 вересня року, що передує плановому. Не пізніше ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти вмотивоване рішення про його відхилення у разі невідповідності Бюджетному кодексу та Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період. У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов’язаний у тижневий термін з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект закону про Державний бюджет України на повторне представлення з обґрунтуванням внесених змін, пов’язаних з відповідним рішенням Верховної Ради України. Міністр фінансів України повторно представляє проект закону про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради України. Після прийняття до розгляду представленого проекту закону про Державний бюджет України не пізніше 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, проект закону про Державний бюджет України розглядається народними депутатами України, а також у комітетах, депутатських фракціях і групах Верховної Ради України. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня (20 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України і готує Висновки та пропозиції до нього, а також таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи, які пропонується підтримати чи відхилити, і приймає з цього приводу відповідне рішення.

З усх тканин 95% ткалося в Московщин з завезеного прядива. Чужоземну бавовну привозили до Одеси, везли дал до Московщини; там ткали, а тканини везли назад в Украну на продаж. Так було  до 1917 р.,  псля. На нших виробах ще бльше мльйонв рублв. Ц трести дали небачений у свт прибуток: у ґвроп, наприклад, 56% рчних доходв, а Московщин 1012%. В Укран хнй зиск сягав аж 57%  нколи не був нижче за 23%[337]. Рчки золота плили з Украни до Московщини та до Захдно ґвропи. Державний бюджет московсько мпер 1885 р. становив 765 млн. руб., а 1913 р. уже 3240 млн. руб. За якихось 28 рокв пдскочив аж на 425%. Французи-бельгйц заробили ще бльше: вклавши в Донбас  Кривий Рг 179,4 млн. рублв, у промисловсть Украни взагал 413,8 млн. руб.[338], лише за 25 рокв (18881913) вони збагатилися в Укран на 5 мльярдв золотих рублв[339], акц французьких пдпримств в Укран цнилися на свтових бржах дорожче за акц африканських (найбагатших у свт) золотих копалень. Ще б пак! Вираз «укранець любить свою землю» не переда й крихти ставлення укранського селянина до сво земл

1. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

2. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

3. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

4. Бюджет України: актуальні проблеми

5. Сбалансованість бюджета України

6. Державний лад України в роки Другої світової війни
7. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України
8. Автоматизована система Державного казначейства України

9. Бюджет України

10. Зведення бюджету України

11. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

12. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

13. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

14. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

15. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

16. Державний ощадний банк України

Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

17. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

18. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

19. Принципи розробки та оцінки державної політики України

20. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

21. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

22. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення
23. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
24. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

25. Державно-церковні відносини в період незалежної України

26. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

27. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

28. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

29. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

30. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

31. Громадянство України

32. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие

33. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

34. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

35. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

36. Історія України

37. Історія соборності України

38. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
39. Період гетьманщини України
40. Центральна Рада і пролетаріат України

41. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

42. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

43. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

44. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

45. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий

46. Економічне районування України

47. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

48. Основні напрямки зовнішньої політики України

Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные

49. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

50. Поняття, форма та функції Конституції України

51. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

52. Суверенітет України

53. Бюджетна ситема України

54. Фінансова система України
55. Організаційна система управління природокористуванням України
56. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

57. Інтеграція України у світове господарство

58. Використання трудових ресурсів Західної України

59. Міжнародний ринок туристичних послуг України

60. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

61. Особливості перехідної економіки України

62. Роль і значення АПК для господарства України

63. Авіаційний транспорт України

64. Чорна металургія України

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

66. Банківська система України

67. Механізм кредитування банками України

68. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

69. Інформаційна політика України

70. Конституційні засади виконавчої влади України
71. Судова система України
72. Грошова система України

73. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

74. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

75. Хімічна промисловість України

76. Чорна i кольорова металургія України

77. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

78. Законодавство України про військову службу

79. Діяльність уряду України в галузі екології

80. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Легка промисловість України укр

82. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

83. Аграрне право України

84. М.О. Скрипник - видатний діяч України

85. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

86. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"
87. Ліквідність банківської системи України
88. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

89. Національний банк України

90. Національний банк України та особливості його функціонування

91. Проблеми функціонування фінансових бірж України

92. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

93. Структура страхового законодавства України

94. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

95. Формування та розвиток банківської системи України

96. Банки на валютному ринку України

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

97. Банківська система України

98. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

99. Негативні фактори, що впливають на населення України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.