Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Особливості формування попиту на фактори виробництва

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Ринки ресурсів, як і всі інші, регулюються силами попиту і пропонування. Попит фірми на фактори виробництва має спільні риси для всіх видів ресурсів, тоді як пропонування кожного з ресурсів має свої специфічні особливості. Закон попиту так само справедливий для ринку ресурсів, як для ринку готової продукції: чим вищою є ціна ресурсу, тим меншим за інших рівних умов буде обсяг попиту на нього. Проте формування попиту на ресурси зазнає впливу багатьох специфічних факторів, пов’язаних насамперед з похідним характером попиту. Попит на ресурси залежить від: попиту на готову продукцію; технології, яку фірма обирає для виробництва продукції; співвідношення продуктивності і ціни ресурсу. Ці чинники впливають на формування кривої попиту на фактори виробництва не тільки фірми, але й галузі, а також економіки в цілому. У короткостроковому періоді, коли змінним є лише один ресурс і дія закону спадної віддачі зумовлює спадання продуктивності додаткових одиниць ресурсу, перед фірмою постає проблема визначення оптимальної кількості покупок фактора виробництва з метою максимізації чистої вигоди. Чиста вигода покупця визначається як різниця між цінністю покупки і видатками на неї:. Оскільки згідно закону спадної граничної корисності кожна додатково придбана одиниця товару має для покупця все меншу цінність, він буде нарощувати чисту вигоду від збільшення кількості покупок доти, доки приріст чистої вигоди не зменшиться до нуля. Якщо приріст чистої вигоди від додаткової одиниці покупок (гранична вигода): ; приріст цінності додаткової одиниці товару (гранична цінність): ; приріст видатків на покупку додаткової одиниці товару (граничні видатки) , то ; , . Загальне правило максимізації вигоди для покупця полягає у тому, що чиста ви­года максимізується, коли гранична цінність покупки стає рів­ною граничним видаткам: . Гранична цінність покупки одиниці ресурсу вимірюється показником граничної доходності ресурсу, величина якого залежить від двох змінних: граничної про­дуктивності змінного ресурсу і граничного виторгу від продажу готової продукції, створеної додатковою одиницею ресурсу . Гранична доходність ресурсу – це грошовий вираз граничної продуктивності змінного фактора виробництва: або , де – приріст сукупного виторгу від продажу продукції, виробленої додатковою одиницею ресурсу. Для конкурентної фірми, у якої граничний виторг співпадає з ціною продукції, гранична доходність ресурсу визначається як: і називається цінністю граничного продукту : . Граничні видатки фірми на ресурс – це зміна видатків на ресурс внаслідок купівлі ще однієї одиниці ресурсу, або додаткові видатки на залучення у виробництво додаткової одиниці ресурсу: . Якщо будь-яка фірма купує ресурс на конкурентному ринку ресурсів, де ціна є величиною сталою, то граничні видатки на ресурс співпадають з середніми видатками і з ціною ресурсу: . Правило оптимального використання ресурсів: прибуток будь-якої фірми буде максимізуватись за умови, що грани­чна доходність ресурсу буде рівною граничним видаткам на ресурс, або його ціні: , або . Фірма постійно порівнює граничну доходність ресурсу з граничними видатками на нього (ціною ресурсу) і розширює попит на ресурс, доки гранична доходність ре­сурсу перевищує граничні видатки (ціну).

Внаслідок дії закону спадної віддачі, гранична доходність кожної додаткової одиниці ресурсу спадає. Тому фірма розширює купівлю ресурсу до обсягу, за якого гранична доходність останньої з куплених одиниць зменшується до рівня ринкової ціни ресурсу. Попит фірми на ресурс відображає множина співвідношень граничної доходності ресурсу і його кількості. Рис. 11.1 представляє криві попиту на працю досконалого конкурента та монополіста на ринку готової продукції . Кожна точка на кривих попиту фірми на працю показує кількість праці, яку купувала б фірма за кожної можливої ціни (граничної доходності). Крива попиту має від’ємний нахил: чим нижчою буде гранична доходність (і ціна), тим більша кількість ресурсу буде придбана фірмою для розширення виробництва до рівня, який забезпечить максимізацію прибутку. У конкурентної фірми спадає лише через зменшення граничної продуктивності фактора, а у недосконалого конкурента знижується з двох причин: через зменшення граничної продуктивності фактора виробництва, а також через падіння ціни на продукцію за зростання випуску. Крива монополіста спадає більш стрімко, ніж конкурентної фірми. Отже, попит на ресурс недосконалого конкурента менш еластичний, ніж попит конкурентного виробника. Криві граничної доходності на рис. 11.1 показують, що за погодинної ставки заробітної плати w=10 грн. конкурентна фірма найме двох робітників, а монополіст – лише одного, за w=6 грн. конкурентна фірма найме чотирьох робітників, а монополіст – лише двох. Чутливість виробників до зміни ціни змінного ресурсу, тобто цінову еластичність попиту на ресурс визначають наступні детермінанти: коефіцієнт зниження граничної продуктивності змінного ресурсу: якщо гранична продуктивність спадає повільно, то гранична доходність ресурсу, отже, і попит на ресурс, буде знижуватись повільно, матиме тенденцію до високої еластичності, і навпаки; здатність ресурсів до взаємозаміни: чим більше замінників має ресурс, тим більш еластичним є попит на нього; еластичність попиту на готову продукцію: чим вища еластичність попиту на готову продукцію, тим більш еластичним є попит на ресурс, і навпаки; питома вага видатків на ресурс в сукупних видатках фірми: якщо видатки на ресурс становлять значну частку сукупних видатків фірми, попит на нього буде більш еластичним, і навпаки. Зміни у попиті фірми на ресурс і відповідне зміщення всієї кривої попиту визначають наступні детермінанти: зміна попиту на готову продукцію – впливає на через залежну від споживчого попиту ціну готової продукції фірми ; зміна продуктивності ресурсу впливає на MRP внаслідок зміни MP; зміна цін інших ресурсів має різні наслідки для взаємозамінних і взаємодоповнюваних ресурсів. Якщо ресурси взаємозамінні, то зміна ціни одного з ресурсів викликає два ефекти: ефект заміни зменшує попит на відносно дорожчий ресурс, ефект обсягу випуску збільшує попит на обидва ресурси при зниженні ціни одного з них. Сукупна дія цих ефектів визначає кінцевий вплив на зміну попиту, напрямок зміщення кривої попиту на ресурс. Якщо ресурси є взаємодоповнювачами, то зміна ціни одного з ресурсів не викликає ефекту заміни, діє лише ефект обсягу випуску, який спричиняє різноспрямовані зміни у попиті на один ресурс відносно зміни ціни іншого ресурсу.

Ринковий попит на ресурс в умовах досконало конкурентного ринку представляє собою суму обсягів попиту всіх галузей, де використовують даний ресурс, за кожної можливої ціни ресурсу. Але галузевий попит на ресурс не є простою сумою попиту окремих фірм. Крива попиту для кожної конкурентної фірми будується за припущення про незмінність ціни готової продукції. Крива галузевого попиту на ресурс (рис. 11.2) повинна враховувати можливі зміни у попиті всіх фірм, пов’язані зі зміною ціни готової продукції. Припустимо, що галузь спочатку знаходилась у стані рівноваги в точці , ціна ресурсу становила. Ціна готової продукції . За незмінності ціни готової продукції крива попиту кожної фірми на змінний ресурс співпадає з кривою граничної доходності ресурсу. Підсумувавши обсяги попиту всіх фірм галузі, одержимо криву . Але вона не є дійсною кривою галузевого попиту на ресурс, тому що одержана з припущення про незмінність ціни готової продукції. Нехай ціна ресурсу впала до рівня . За інших рівних умов фірмам вигідно збільшити обсяги попиту на ресурс, рівновага зміщується в точку вниз по умовній кривій . Всі фірми розширюють виробництво, в результаті чого ціна готової продукції падає нижче . Це в свою чергу зменшує граничну доходність фактора. Крива зміщується ліворуч у положення , точкою нової рівноваги стане на кривій . Вона вже відображає зміну ціни готової продукції, тому належить до кривої галузевого попиту. З’єднавши точку початкової рівноваги з точкою нової рівноваги , одержуємо криву галузевого попиту на ресурс . Крива галузевого попиту більш стрімка, ніж галузеві криві граничної доходності та , побудовані за припущення про незмінність цін готової продукції, тобто галузевий попит на ресурс менш еластичний. Це означає, що зі зниженням ціни ресурсу кожна фірма розширила обсяги залучення ресурсу і випуску продукції, але на меншу величину, ніж планувалося. Таким же методом можна визначити криві попиту всіх галузей економіки, де застосовується даний ресурс. Додавши обсяги попиту на ресурс всіх галузей за кожної можливої ціни, одержимо сукупний ринковий попит на ресурс. В умовах монополії попит фірми на ресурс є галузевим попитом. У довгостроковому періоді фірми можуть змінювати обсяги всіх використовуваних ресурсів, тому довгостроковий попит фірми на ресурс є більш еластичним, ніж короткостроковий. У пошуку оптимальної комбінації вхідних ресурсів фірми повинні розв’язати дві взаємопов’язані проблеми: знайти таке співвідношення вхідних ресурсів, яке дозволило б виробляти заданий обсяг продукції з найменшими витратами; знайти таке співвідношення ресурсів, яке дозволило б одержати максимальний прибуток. Основне правило мінімізації видатків на заданий обсяг продукції: мінімальні витрати на будь-який обсяг фірма забезпечує за такого співвідношення ресурсів, для якого відношення граничних продуктивностей ресурсів до їхніх цін є однаковим для всіх видів ресурсів: . Існує багато рівнів виробництва, для яких можна мінімізувати витрати, але лише один з них дозволяє максимізувати прибуток. Для його визначення фірма застосовує правило оптимального використання ресурсів: .

У процес розкопок з'ясувалося, що на Триплл було розвинуте гончарне  металургйне виробництво, снувала писемнсть, певн державн нститути, нш ознаки цивлзац. На пдстав одержаних доказв В. Хвойка назвав Трипльську культуру «давньоарйською», а народ, що створив , «племенем безумовно арйського походження» [Космос давньо Украни.P С.1112]. Гпотеза укранського археолога знайшла сво пдтвердження у подальших наукових дослдженнях [Див.: Шилов Ю. Прародина арисв.К., 1995]. Друге Андронвська культура, вдкрита у 1927 роц в урало-казахських степах. Назва походить вд села Андроново, поблизу якого були знайден перш  пам'ятки. Численн могильники, залишки поселень епохи енеолту, на думку росйських археологв, мають вдношення до ндоарйсько етнчно спльност, точнше до раноарв. Спордненсть андронвськнх племен з рано- та ндоарями (саками, скфами), за словами вдомого спецалста у цй галуз ґ. ґ. Кузьмно, «особливо чтко виявляться в контактнй зон вд Заволжя до самого Центрального Казахстану» (тобто Семирччя Ю. К.) [Кузьмина Е. Е

1. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)

2. Особливості формування геокультури

3. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень

4. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

5. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

6. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
7. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі
8. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

9. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

10. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

11. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

12. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

13. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

14. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

15. Міжнародний поділ факторів виробництва

16. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

Ночник с проектором "Звездочка".
В свете проектора, отраженном на потолке, малыш увидит милых персонажей, медленно плывущих по кругу. Это небольшое волшебное представление
725 руб
Раздел: Ночники
Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

17. Колектив як фактор формування особистості

18. Особливості технології виробництва цукру-піску в промислових умовах

19. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування

20. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

21. Співвідношення факторів виробництва

22. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)
23. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него
24. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

25. Миграция элементов и ее факторы

26. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

27. Пространство и время как факторы специфики культуры

28. Влияние климатического фактора на развитие древних цивилизаций

29. Религиозный фактор в политической жизни и национальном развитии Ирландии

30. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

31. ФАТ (фактор активации тромбоцитов)

32. Факторы неспецефической защиты - продолжение: Эндоцитоз, экзоцитоз, фагоцитоз, фагоцитарная активность

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

33. Факторы лесной среды и сердечно-сосудистые заболевания

34. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

35. Изменение физических характеристик почв под влиянием антропогенного фактора

36. Влияние факторов окружающей среды на человека

37. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

38. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
39. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения
40. Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

41. Политический центризм как фактор стабилизации общества

42. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

43. Ресурси виробництва

44. Биологические факторы формирования личности

45. ВПФ, нейропсихологический синдром и фактор, блоки мозга

46. Факторы развития агрессивности в детском возрасте

47. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

48. Факторы, влияющие на формирование cпособностей у мужчин и женщин

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

49. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

50. Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы (платная или бесплатная) (обучения абитуриентами)

51. Проблема суицида. Анализ, социальные факторы

52. Культура как фактор общения

53. Двигательная активность как важнейший фактор взаимодействия организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к вредным воздействиям

54. Вредные и опасные факторы при работе лазерных установок"
55. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека
56. Влияние физических и химических факторов на основность алкиламинов

57. Природные ресурсы как экономический фактор

58. Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка

59. Как Запад стал богатым: институциональне факторы роста

60. Сущность, классификация и показатели измерения издержек обращения в книжной торговле. Основные факторы, влияющие на уровень издержек книготоргового предприятия

61. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

62. Факторы, способствующие и препятствующие притоку иностранных инвестиций в российскую экономику

63. Факторы внешнего окружения фирмы и их учет(Теория + практика на примере СЛДК)

64. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

65. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

66. Концепция убывающей производительности факторов производства

67. Эконометрика (оценить тесноту связи между факторами при помощи коэффициентов корреляции рангов Спирмена и Кендела и другие задачи)

68. Ценообразование на факторы производства

69. Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

70. Понятие экономического роста, его типы и факторы
71. Труд как фактор производства: спрос и предложение
72. Экономический рост, его типы и факторы

73. Факторы и резервы в экономичексом анализе

74. "Окинава как фактор многообразия Японии - историко-культурные аспекты"

75. Особливості економічного розвитку Київської Русі

76. Релігійний фактор в історії Росії

77. Особливості функціонування глобальної мережі

78. Прогнозирование с учетом фактора старения информации

79. Социальные, лингвистические и психологические факторы языковой ситуации в Папуа Новой Гвинее

80. Формування рок- культури

Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие

81. Цена как фактор потребительского поведения

82. Человеческий фактор

83. Особливості маркетингу послуг

84. Туризм XXI века: факторы и тенденции развития спроса на рынке туристических услуг

85. Сосудистые факторы риска развития глаукомы с нормальным давлением

86. Алкоголизм как фактор социального поражения
87. Значение иммунологических факторов бесплодия
88. Показатели красной крови у новорожденных детей юга и севера тюменской области, больных гемолитической анемией по аво-системе и rh-фактору

89. Здоровье и факторы риска

90. Жизненно-необходимые факторы среды для организма человека. Вода

91. Факторы, влияющие на экономику Испании

92. Культура как фактор потребительского поведения

93. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

94. Мотивация труда работников как фактор эффективности управления

95. Факторы риска невостребованности продукции

96. Критические человеческие и организационные факторы коммерциализации технологий

Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

97. Условия и факторы качества управленческих решений

98. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

99. Дискриминация профессиональных прав ученых как фактор «утечки умов»


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.