Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Банківська система України

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 1.1. Загальна характеристика банківської системи УКРАЇНИ 1.2. Формування ресурсів банківської системи 1.3. Розміщення ресурсів банків України 1.4. Фінансові результати діяльності банківської системи РОЗДІЛ 2. ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 2.1. Розрахунково-касові операції 2.2. Депозитні та кредитні операції ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Враховуючи трансформацію української економіки та її бурхливий рух в напрямку будівництва ринкової економіки ефективна, дієва банківська система є запорукою успіху та фундаментом монетарної стабільності країни. Оскільки банківські установи є ефективним інструментом регулювання економічної активності в умовах вільного ринку, побудова незалежної та високопрофесійної банківської системи є запорукою успішного економічного розвитку країни. Банківські установи не лише акумулюють вільні економічні ресурси. Але і створюють умови для їх найбільш ефективного використання. Враховуючи високі темпи зростання споживчого кредитування в Україні банки стають посередником між магазинами та безпосередніми покупцями. Також через банківську систему проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб’єктів та населення у цілому. Сучасною тенденцією розвитку банківського сектору є поступове злиття банківського та промислового капіталу, що створює передумови для організації безперервного процесу виробництва, особливо в умовах спаду темпів росту виробництва промислових товарів в Україні в 1990-х роках. Український банківський сектор протягом останніх років розвивається досить динамічно і превалює у фінансовому середовищі. Незважаючи на кризові події кінця 2004 року, а також уповільнення еко­номічних процесів в Україні, у 2006 році спостерігалися позитивні тенденції в розвитку банківського сектору. За результатами цього року в банківській сис­темі зафіксовані найвищі темпи приросту показників діяльності за останніх п'ять років. Високі темпи приросту банківського кредитування і поліпшення його якісних характеристик сприяли отриманню найбільшого за обсягом при­бутку за всі роки функціонування вітчизняної банківської системи та досяг­нення найвищого рівня рентабельності активів. Поточний стан економіки та банківської справи дає змогу позитивно оцінити перспективи розвитку, зростання ролі та вкладу банківського сектору в економіку країни. Національний банк України, уся банківська система про­тягом 2006 року вирішували завдання, пов'язані із забезпеченням виконання найважливіших напрямів соціально-економічного розвитку країни, основних засад грошово-кредитної політики на 2006 рік. Метою проходження навчальної практики є вивчення загальної структури, стану та основних тенденцій розвитку сучасної банківської системи України, організаційної структури та функцій Національного банку України й особливостей функціонування Ощадного банку, а також ознайомлення з механізмом здійснення й документальним оформленням окремих банківських операцій та з організацією роботи працівників банківських установ. Досягнення мети навчальної практики передбачає вирішення наступних завдань: розробка загальної характеристики банківської системи; аналіз процесу формування ресурсів банківської системи; здійснення аналізу фінансових результатів діяльності банків України за період 2004-2006 рр.;

зібрати документи, якими оформлюються депозитні, розрахунково-касові, та кредитні операції банку. Основними завданнями навчальної практики є : здійснити порівняльний аналіз тенденцій та напрямів діяльності банківської системи в цілому; охарактеризувати сучасний стан банківської системи України; проаналізувати процес формування та розміщення ресурсів банками України; навести порівняльну характеристику банків та груп банків за фінансовими результатами їх діяльності; визначити рівень капіталізації банківської системи України; скласти основні документи, якими оформлюються розрахунково-касові, депозитні та кредитні операції банку. Об`єктом дослідження виступає інформація про Національний банк України, Державний Ощадний банк та комерційні банки, які ведуть господарську діяльність на території України і складають банківську систему України. НБУ є центральним банком України та особливим економічно незалежним органом державного управління, який регулює діяльність комерційних банків, проводить їх ліцензування та фінансовий моніторинг, розроблює правове законодавство, яке найкращим чином відповідає сучасним економічним процесам та тенденціям в Україні. Ощадбанк разом з іншими комерційними банками здійснює комерційну діяльність та ощадну справу в Україні, а держава, в свою чергу, гарантує збереження вкладів та цінних паперів в комерційних банках, гарантує права вкладників. Для написання звіту про проходження навчальної практики використовувались статистичні, емпіричні та математичні методи, а також методи порівняння та аналізу. Інформаційною базою написання звіту про проходження навчальної практики була спеціалізована статистична література в галузі банківської справи, інформація про Національний банк України, законодавство України. РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 1.1. Загальна характеристика банківської системи України Банківська система України започаткована після прийняття Верховною Радою України у березні 1991 року Закону України &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ;. Вона є дворівневою і складається з Національного банку України та комерційних банків різних видів і форм власності (рис. 1.1.). Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну грошового-кредитну політику з метою забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Банки створюються на акціонерних або пайових засадах юридичними та фізичними особами. Свої функції банки реалізують через виконання таких операцій, як залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення на депозитні, вкладні рахунки та недепозитне залучення коштів; кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян, вкладання у цінні папери, формування касових залишків та резервів, формування інших активів; касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших банківських операцій. Банки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України &quo ;Про Національний банк України&quo ;, &quo ;Про банки і банківську діяльність&quo ;, законодавством України про акціонерні товариства та інші види господарських товариств, іншими законодавчими актами України, нормативними актами Національного банку України і своїми статутами.

З січня 1998 року банківська система України перейшла на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і статистики. Національний банк є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України. НБУ є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні. Рис. 1.1. Банківська система України Національний банк України (перший рівень) є центральним банком, особливим органом державного управління, який має статутний капітал у розмірі 10 мільйонів гривень, що є державною власністю. НБУ є економічно самостійним органом, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а в окремих випадках – також за рахунок Держбюджету України. Одержання прибутку не є метою його діяльності. Національний банк не відповідає за зобов'язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання. НБУ не відповідає за зобов'язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання. Основною функцією НБУ є забезпечення стабільності грошової одиниці. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, — цінової стабільності. Традиційно виділяють чотири базові функції центрального банку: емісія готівки та організація грошового обігу; банк банків; банк уряду; реалізація грошово-кредитної політики. Крім зазначеного вище, до переліку функцій НБУ належить також наглядові, регулятивні й контрольні. Їх виконання забезпечується через: здійснення всіх видів перевірок банків на місцях, інших кредитних установ та суб`єктів підприємницької діяльності, а також перевірку достовірності інформації, що надається юридичним та фізичним особам під час реєстрації банків, кредитних установ і ліцензування банківських операцій; висунення вимог щодо проведення загальних зборів акціонерів банків та інших кредитних установ і визначення питань, за якими мають бути прийняті рішення. Згідно статті 7 Закону України «Про Національний банк України» функціями Національного банку є: 1) проведення грошово-кредитної політики; 2) монопольно здійснення емісії національної валюти України та організація її обігу; 3) організація системи рефінансування комерційних банків; 4) встановлення для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності; 5) організація створення та методологічного забезпечення системи грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу; 6) визначення системи, порядку і форми платежів, у тому числі між банками; 7) визначення напрямів розвитку сучасних електронних банківських технологій; 8) здійснення банківського регулювання та нагляду; 9) ведення Державного реєстру банків та здійснення ліцензування банківської діяльності; 10) ведення офіційного реєстру ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем; 11) здійснення сертифікації аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку; 12) складання платіжного балансу, здійснення його аналізу та прогнозування; 13) представлення інтересів України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах; 14) здійснення валютного регулювання, організація і здійснення валютного контролю; 15) накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами; 16) аналіз стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин; 17) організація інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей; 18) реалізація державної політики з питань захисту державних секретів у системі Національного банку; 19) участь у підготовці кадрів для банківської системи України; 20) визначення особливостей функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку; 21) здійснення інших функцій у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.

Матюкайтеся укранською! Теоретична розвдка в добряче пдзабуту й занедбану практиками царину укрансько брудно лайки, а також деяк настанови з  вживання Нацональне самоусвдомлення укранцв зроста. Це помтно у Кив укранську мову чути дедал частше. Багато людей, особливо з-помж нтелAенц, перейшло на укранську. ¶ зткнулося з виразними труднощами. Адже творчий процес немислимий без смачного матюка. Оте саме «бля» та нш вдшлфован щоденним ужитком перли так стимулюють нтелектуальну дяльнсть! А тут раптом виявляться, що матюки явище «стнно руско». Як же бути свдомому патротов? Наш народ, слава Богу, ма доробок  в цй царин. Хоч  не такий значний, як у братв, але дещо . Система укрансько лайки Aрунтуться геть на нших засадах, анж лайка московська. Кацапськ матюки сексоцентричн або ж вдгентальн. В основ х статевий акт, часто збочений, органи, що беруть у ньому участь, та особи, як мають т чи нш сексуальн характеристики. Матюки укранськ копроректального типу, вони повязан з актом дефекац з ефекторним органом та продуктом цього акту

1. Банківська система України

2. Банківська система України та проблеми її реформування

3. Банківська система України

4. Формування та розвиток банківської системи України

5. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

6. Судова система України
7. Банківська система
8. Банківська система та пропозиція грошей

9. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

10. Місце правової системи України серед правових систем світу

11. Правова система України

12. Судова система України

13. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

14. Партійна система України. Політичний маркетинг

15. Бюджетна система України

16. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

17. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

18. Фінансова система України

19. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

20. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
23. Методики оцінки фінансового стану банків України
24. Національний банк України

25. Національний банк України та особливості його функціонування

26. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

27. Державний ощадний банк України

28. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

29. Поняття, функції та система трудового права України

30. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

31. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

32. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

33. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

34. Історія становлення митної системи на теренах України

35. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

36. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

37. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

38. Атомна енергетика України і РПС
39. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
40. Громадянство України

41. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

42. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

43. Коммерческий банк и система денежных расчетов

44. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

45. Історія України

46. Історія соборності України

47. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

48. Господарство України періоду утвердження капіталізму

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

49. Походження людини та її поява на території України

50. Історія держави та права України

51. Культура України в 30-х рока

52. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

53. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

54. Податкова політика України
55. Олігополія. Антимонопольне законодавство України
56. Основні напрямки зовнішньої політики України

57. Господарське право України

58. Конституційний суд України

59. Цивільне право України

60. Суверенітет України

61. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

62. Проект кримінального кодекса України

63. Бюджетна ситема України

64. Державний бюджет України і бюджетне право

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Сбалансованість бюджета України

66. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

67. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

68. Інтеграція України у світове господарство

69. Використання трудових ресурсів Західної України

70. Міжнародний ринок туристичних послуг України
71. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
72. Особливості перехідної економіки України

73. Роль і значення АПК для господарства України

74. Авіаційний транспорт України

75. Чорна металургія України

76. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

77. Банківська справа

78. Механізм кредитування банками України

79. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

80. Інформаційна політика України

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

81. Конституційні засади виконавчої влади України

82. шпори з цивільного права України

83. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

84. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

85. Хімічна промисловість України

86. Чорна i кольорова металургія України
87. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння
88. Законодавство України про військову службу

89. Банківська і страхова справа

90. Діяльність уряду України в галузі екології

91. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

92. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

93. Социум как система /Укр./

94. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

95. Аграрне право України

96. М.О. Скрипник - видатний діяч України

Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах
Швабра "Бабочка".
Швабра "Бабочка" предназначена для уборки напольных покрытий.
490 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

98. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

99. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.