Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Вступ Розділ 1. Теоретико-законодавчі аспекти обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві 1.1визначення, класифікація та оцінка основних засобів 1.2документальне оформлення основних засобів 1.3 міжнародні стандарти бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві Розділ 2. Облік операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві 2.1 Особливості обліку основних засобів 2.2 Облік нарахування амортизації основних засобів 2.3 Облік вибуття основних засобів 2.4 Оренда основних засобів 2.5 АРМ обліку основних засобів Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ В даний час усі підприємства незалежно від їхнього виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавства. Виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки за рахунок використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, але і за рахунок основних фондів. Невід'ємною частиною господарських засобів підприємства є основні засоби. Відмінною рисою основних засобів є їхнє багатократне використання в процесі виробництва, зберігання початкового зовнішнього вигляду протягом тривалого періоду. Під впливом виробничого процесу і зовнішнього середовища вони зношуються поступово і переносять свою початкову вартість на витрати виробництва протягом нормативного терміна служби шляхом нарахування зносу (амортизації) по встановлених нормах. Вартість виробничих потужностей адекватна функціональній (виробничій) корисності предметів протягом усього терміна їхньої експлуатації (тобто періоду, протягом якого майно, що відноситься до основних засобів, здатне виконувати функції, що приносять прибуток його власнику). Основні засоби беруть участь у процесі виробництва тривалий період (протягом багатьох виробничих циклів), зберігаючи початкову форму і властивості, але поступово зношуються і переносять свою вартість на виготовлений продукт. Відповідно до принципів бухгалтерського обліку вартість виробничих потужностей повинна рівномірно розподілятися протягом гаданого терміна їхньої експлуатації шляхом розподілу (списання) на звітні періоди, протягом котрих ці потужності будуть мати продуктивну корисність (спроможність). Цей процес називається амортизацією основних засобів. Активи – це майбутні економічні вигоди, які можливі до одержання в результаті минулих операцій або угод по придбанню майна. Майбутні економічні вигоди пов'язані зі спроможністю активів приносити прибуток підприємству при його обміні на що-небудь ще, що подає цінність для підприємства; шляхом його використання у виробництві чого-небудь цінного для підприємства або шляхом застосування для погашення зобов'язань. Майбутні економічні вигоди від активів звичайно приймають форму притоку чистої готівки на підприємство. Для того щоб бути активом, будь-який ресурс, крім готівки, повинний володіти трьома важливими характеристиками : 1. Ресурс повинний окремо або в сполученні з іншими ресурсами забезпечувати прямо або побічно майбутній притік коштів. 2. Підприємство повинно мати можливість отримувати прибуток і контролювати доступ до нього інших зацікавлених осіб.

зацікавлених осіб. 3. Операція або інша угода, що дає підприємству право на прибуток або контроль над ним, повинна бути завершена. угода, що дає підприємству право на прибуток або контроль над ній, повинна бути завершена. Оцінка вартості активів за останній час широко обговорюється. Не було вирішене питання про те, яким методом краще оцінювати вартість активі: на основі минулих витрат або на основі ринкової вартості. Експерти і спеціалісти в області здійснювали тиск на користь переходу на облік ринкової вартості. Банки ж продовжують застосовувати метод оцінки по минулих витратах, що відбиває неторговий характер більшості видів їхньої діяльності. Розділ 1 Теоретико-законодавчі аспекти обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві 1.1 Визначення, класифікація та оцінка основних засобів Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року . Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за використанням і належністю. За функціональним призначенням розрізняють виробничі ОЗ, що безпосередньо беруть участь виробничому процесі або сприяють його здійсненню (будови, споруди, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання тощо). За галузями народного господарства ОЗ розподіляються на: промисловість, будівництво, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо . Більша частина ОЗ належить до галузі &quo ;Промисловість&quo ;. Вона безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції. Але наявність інших видів господарської діяльності зумовлює необхідність обліку ОЗ, що належать до інших галузей господарства, які знаходяться на балансі промислового підприємства, належать до галузі &quo ;Будівництво&quo ;. У зв'язку з цим у бухгалтерському обліку ОЗ промислових підприємств розподіляються на промислово-виробничі, виробничі ОЗ інших галузей народного господарства і невиробничі. До виробничих ОЗ належать : будови, споруди, передавальні пристрої, машини і устаткування, робочі машини і обладнання, вимірювальні й регулюючі прилади, лабораторне устаткування, обчислювальна техніка, інші машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, меліорація земель і водойми та інші ОЗ. У складі виробничих ОЗ виділяють їх активну частину - машини, обладнання, транспортні засоби. Невиробничі ОЗ безпосередньо не беруть участі у процесі виробництва. До невиробничих ОЗ належать: будови і споруди житлово-комунального та культурно-побутового призначення, транспортні засоби, обладнання, інструменти та інші основні засоби невиробничого призначення для обслуговування житлових, комунальних та культурно-побутових потреб населення. За використанням ОЗ поділяються на діючі (всі ОЗ, що використовуються у господарстві), недіючі (ті, що використовуються у даний період часу у зв'язку з тимчасовою консервацією підприємств або окремих цехів), запасні (різне устаткування, що знаходиться в резерві і призначене для заміни об'єктів ОЗ).

Істотне значення в обліку ОЗ має розподіл їх за ознакою належності на власні й орендовані. Власні засоби можуть складатися із Статутного (пайового, акціонерного) капіталу, допоміжного фінансування з відповідних джерел на розширення роботи підприємства, власних прибутків, коштів Амортизаційного фонду, спеціальних фондів. Орендовані ОЗ показуються у балансі орендодавача, тим самим виключається можливість подвійного обліку одних і тих же засобів. В балансі по статті &quo ;Основні засоби&quo ; показується вартість ОЗ, як діючих, так і тих, що знаходяться на консервації або в запасі. Первісна вартість визначається : - по об'єктам, виготовленим на самому підприємстві, а також придбаним за плату у інших підприємств та осіб - виходячи із фактичних затрат на зведення або придбання цих об'єктів, включаючи витрати на доставку, монтаж, установку. Вона виявляється в момент введення об'єкта в експлуатацію та залишається незмінною на протязі всього строку надходження ОЗ на підприємство, за винятком випадків дообладнання та добудови об'єктів в порядку довгострокових інвестицій, реконструкцій та часткової ліквідації об'єктів; - по об'єктам, внесеними засновниками в рахунок їх вкладів в Статутний капітал - по домовленості сторін; - по об'єктам, одержаним від інших підприємств та осіб безоплатно - експертним шляхом або по даним документів прийому-передачі. ОЗ, які були в експлуатації та придбані за плату, приймаються на облік по купівельній вартості з додаванням витрат на доставку та установку, а також сум зносу по цим об'єктам, вказаних в документах на купівлю-продаж. Переоцінена вартість ОЗ - це вартість необоротних активів після їх переоцінки. Оцінка об'єктів ОЗ по залишковій вартості визначається відніманням від первісної (переоціненої) вартості нарахованого зносу, що обліковується в бухгалтерському обліку. В балансі приводиться окремо первісна та залишкова вартість основних засобів, а також окремо сума нарахованого зносу. Згідно з Законом України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; №334/94-ВР п.8.2.1 під терміном &quo ;основні засоби&quo ; потрібно розуміти матеріальні активи, які використовуються у виробничій діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення до експлуатації таких матеріальних активів, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. Згідно з п.8.2.2 основні фонди діляться на три групи: 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальне устаткування; 2 – автотранспорт і вузли (запасні частини) до нього, меблі; електронні оптичні, електромеханічні пристрої і інструменти, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи,телефони, мікрофони, рації, інше офісне обладнання; 3 – любі інші основні фонди, які не включені в групи 1 і 2. Згідно з П(С)БО 7 та Інструкцією №291 &quo ;Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій&quo ; до ОЗ належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації), який перевищує 1 рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Ленину во время переписки по вопросу о внешней торговле. В своем ответе тов. Ленин солидаризовался с развитыми мною соображениями. Я считаю необходимым приложить к этой записке оба названные документа: т. е. мое письмо к тов. Ленину и его ответ, как имеющие непосредственное отношение к изложенным выше соображениям. Л. Троцкий 15 нюня 1923 г. Копия Сов. секретно В ПОЛИТБЮРО По поводу основных положений о ЦКК. Я не думаю, чтобы нынешняя организация ЦКК отвечала той мысли, которая положена в ее основу. Поэтому воздерживаюсь от критики основных положений, на деясь на то, что дальнейший опыт подскажет более правильную органи зацию. Считаю необходимым отметить, что назначение тов. Гусева предсе дателем комиссии по Красной Армии вряд ли способно обеспечить хоть в минимальной мере нормальную плодотворную работу в этой области. Полагаю, что опыт прошлого достаточно ясен и не требует с моей стороны никаких доказательств. Троцкий 16 июня 1923 г. С. секретно ЧЛЕНАМ ЦК ЧЛЕНАМ ЦКК На последнем пленуме снова, как оказывается, поставлен вопрос о допущении свободной продажи питей в фискальных целях - вопрос, который я считал погребенным

1. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

2. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

6. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
7. Організація бухгалтерського обліку
8. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

9. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

10. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

11. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

12. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

13. Організаційні якості і особливості менеджера

14. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

15. Основні організаційні форми та види туризму

16. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

18. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

19. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

20. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

21. Організація обліку орендних операцій

22. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах
23. Вибір форми організації бухгалтерського обліку
24. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

25. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

26. Організація обліку в магазині "Світанок"

27. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

28. Організація обліку доходів

29. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

30. Організація обліку на підприємстві

31. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

32. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки

33. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

34. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

35. Організація управлінського обліку

36. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

37. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

38. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
39. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
40. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

41. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

42. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

43. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

44. Організація документування господарських операцій

45. Організація облікового процесу на підприємстві

46. Ревізійні комісії підприємств і організацій

47. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

48. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

49. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

50. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

51. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

52. Інтеграційні форми підприємств і організацій

53. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

54. Суспільна організація життя слов
55. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку
56. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

57. Організація праці менеджера

58. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

59. Організаційна система управління природокористуванням України

60. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

61. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

62. Основи побудови обліку праці та її оплати

63. Організація евакуаційних заходів

64. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

65. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

66. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

67. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

68. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

69. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

70. Організація кредитної роботи в комерційному банку
71. Організація та планування кредитування
72. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

73. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

74. Організація охорони праці на виробництві

75. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

76. Організація охорони праці на виробництві

77. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

78. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

79. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

80. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

81. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

82. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

83. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

84. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

85. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

86. Облік операцій дарування
87. Облік операцій основних господарських процесів
88. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

89. Організація і методика аудиту

90. Організація і методика аудиту доходів підприємства

91. Організація праці бухгалтера

92. Основи бухгалтерського обліку

93. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

94. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

95. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

96. Система та процес бухгалтерського обліку

Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения

97. Становлення професійних бухгалтерських організацій

98. Сучасні моделі управлінського обліку

99. Теоретичні основи обліку та аудиту


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.