Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Постановка проблеми. Сучасна Україна почала рух до змішаної регульованої ринкової економіки. Головною рушійною силою на шляху до цивілізованих ринкових відносин є розвиток підприємництва. Ставши на шлях реформ, необхідно створювати умови для активізації усіх форм підприємницької діяльності, у тому числі – для відродження й розвитку малого бізнесу. В умовах формування глобальної інноваційної системи, посилення конкуренції між суб’єктами економіки знань зростаючого значення набуває інноваційна політика держави, домінуючим вектором якої є підвищення технологічного рівня і конкурентоспроможності виробництва, у тому числі, і в сфері малого інноваційного бізнесу та перехід на цій основі інноваційного підприємництва у стадію постійного збалансованого зростання. Економічна конкурентоспроможність держав у ХХI столітті забезпечується якісними науково-технологічними зрушеннями та інтелектуалізацією основних складових виробництва в усіх сферах економіки і, насамперед, у малому бізнесі, який виступає як інноваційно активний суб'єкт національних економік. Теоретичне осмислення інноваційних систем у забезпеченні конкурентних переваг малого бізнесу дає можливість трансформувати процеси стихійного та інтуїтивного пошуку шляхів їх модифікації у науково обґрунтовані, що стане найважливішою умовою оздоровлення національної економіки. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові основи інноваційної теорії, закладені в роботах Кондратьєва М., Мілля Дж., Петті У., Рікардо Д., Сміта А., Туган-Барановського М., Шумпетера Й., які трактували нововведення як основну рушійну силу економічного прогресу, набули подальшого розвитку у працях Санто Б., Солоу Р., Твісса Б. Проблемам інноваційної діяльності та якості економічного зростання присвячені роботи Ансоффа І., Валенти Ф., Друкера П., Ламбена Ж., Менша Г., Портера М., Ростоу У., Шпітгофа А. Методологічні питання формування і розвитку національної інноваційної системи розглядаються в роботах таких вітчизняних дослідників, як Амоша О., Антонюк Л., Ареф'єва О., Білорус О., Воротіна Л., Виноградова О., Гальчинський А., Геєць В., Гуткевич С., Маркіна І., Поручник А., Руденко Л., Савчук В., Сіденко С., Ткаченко Ю., Худолій Л., Черваньов Д., Швиданенко Г., Школа І. та інших. Загальні проблеми розвитку малого бізнесу досліджуються у працях Благодатного В., Варналія З., Виноградської А., Сірополіса Н., Соболя С., Рудченко О., Чандлера А. та інших. Разом з тим багато аспектів цієї наукової проблеми залишаються недостатньо розкритими. Аналітичне оцінювання наукових джерел і практики інноваційного розвитку в країнах з трансформаційними економіками дозволяє зробити висновок про те, що проблеми формування конкурентного потенціалу малого підприємництва не лише не втратили своєї актуальності, а й потребують нових теоретико-методологічних підходів до їх дослідження. Слабо обґрунтованими залишаються сучасні моделі формування конкурентних переваг малих підприємств, які не достатньою мірою відображають синтез інтересів цих суб'єктів інноваційних систем. Удосконалення вимагають сучасні організаційно-методологічні підходи щодо оцінювання здатності підприємств до конкурування.

Потребують поглибленого дослідження та обґрунтування аналітичні аспекти визначення впливу домінуючих факторів на конкурентоздатність підприємств малого бізнесу. Таким чином, необхідність теоретичного вивчення вказаних проблем і підпорядкування проведених досліджень практичному застосуванню зумовили вибір теми, мети і завдань роботи. Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування і розроблення теоретичних положень та методико-практичних рекомендацій щодо вдосконалення конкурентного потенціалу малого підприємництва та забезпечення конкурентоспроможності малих підприємств на прикладі Вінницької області. Відповідно до мети були поставлені і вирішені такі завдання: оцінено і доповнено класифікаційні ознаки малого підприємництва; обґрунтовано необхідність управління розвитком малого підприємництва; виявлено та проаналізовано основні проблеми їх розвитку; систематизовано і оцінено діючу концепцію його підтримки; розроблено модель управління та визначено основні етапи процесу управління розвитком малого підприємництва; обґрунтовано механізм фінансового стимулювання суб’єктів малого підприємництва згідно з концепцією циклічно-цільового підходу; обґрунтовано форми інтеграції та вдосконалено систему забезпечення конкурентоспроможності інтегрованих малих підприємств. Об‘єктом дослідження є управління конкурентоздатністю малого підприємництва в Україні (на прикладі Вінницької області). Предметом дослідження є умови, підходи і механізми формування конкурентного потенціалу суб’єктів малого підприємництва. Методи дослідження. Теоретичною базою дослідження є сучасні теорії ринкової економіки, наукові концепції, монографії та періодичні публікації українських та зарубіжних учених з питань малого підприємництва, менеджменту, формування механізмів управління розвитком малого підприємництва, формування конкурентних стратегій. У роботі використано законодавчі і нормативні акти України, інструктивні відомчі матеріали. Інформаційну базу дослідження склали економічна література і періодичні видання, аналітичні дані з різних напрямків діяльності малого підприємництва, матеріали органів державної статистики України, регіональні програми розвитку малого підприємництва, рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо малого підприємництва, а також результати досліджень, виконаних автором. У роботі використані статистичні та евристичні методи, порівняльний та техніко-економічний аналіз, узагальнення експертних оцінок. 1.1 Суть та функції малого підприємництва Суть малого підприємства завжди була предметом суперечок у розвинутих країнах. Використовуються наступні визначення малого підприємства (фірми): Мала фірма – це фірма, якою керує власник і яка не має складної організації управління. Мала фірма – це та фірма, у якої доступ до ринку капіталу обмежений і яка має незначну частку свого товару на ринку. Мале підприємство – це фірма, якою керує незалежний власник, яка не посідає у своїй галузі домінуючого становища і відповідає певним критеріям за кількістю зайнятих і щорічним критеріям продажів. Мале підприємство – це невелике виробництво.

Мале підприємство – це підприємство з невеликою кількістю штатних працівників. Отже, при визначенні малого підприємства можуть використовуватись кількісні та якісні критерії. До якісних критеріїв відносять: висока організаційно-функціональна гнучкість, високий рівень конкуренції, простота організації на основі безцехової структури, поєднання в одній особі кількох виробничо-управлінських функцій, переважна орієнтація на місцеві джерела сировини і ринки збуту продукції, обмеженість грошових і матеріальних ресурсів, потреба у розумній підтримці державою і великим бізнесом. До кількісних критеріїв відносять: кількість працівників, оборот (обсяг) продаж, величину активів, кількість філій або підрозділів, частку фірми на ринку, сукупний капітал фірми. Європейський Союз запропонував наступні критерії: кількість персоналу не перевищує 500 чол., вартість фондів підприємства не перевищує 75 млн.ЕКЮ, велика фірма володіє не більше, ніж третиною його капіталу. З врахуванням вищесказаного можна дати наступне визначення малому підприємству: це імманентний елемент системи економічних відносин в економіці ринкового типу, який забезпечує її інноваційну активність і підтримує конкурентне середовище. Роль і місце малих підприємств в національній економіці найкраще виявляється в виконуваних ними функціях. 1. Вагомий внесок у формування конкурентного середовища. Малий бізнес сприяє становленню конкурентних відносин, оскільки є антимонопольним за своєю природою. Здатність малого бізнесу швидко реагувати на тенденції ринку й розробляти нові товари для задоволення потреб споживачів визнана великими компаніями. 2. Надає ринковій економіці гнучкості, оперативно реагуючи на зміни кон’юнктури ринку, особливо, в умовах швидкої індивідуалізації та диференціації споживчого попиту, зростання номенклатури товарів та послуг. Невеликий обсяг виробництва і обмежені ресурси змушують МП швидко пристосовуватись до нових умов, а великі компанії є менш повороткими в плані пристосування власної стратегії до нових тенденцій в економіці. 3. Прискорення реалізації новітніх технічних та комерційних ідей, наукоємкої продукції. Понад 60% новизни XX ст. створено незалежними винахідниками й невеликими компаніями. Основою таких досягнень є більш вільні організаційні умови на малих підприємствах, більше індивідуального підходу в розробках. 4. Створення нових робочих місць і поглинання надлишкової робочої сили під час циклічних спадів та циклічних зрушень економіки (вирішення проблеми зайнятості). 5. Пом’якшення соціальної напруги, демократизація ринкових відносин, передумова створення середнього класу. Малий бізнес виконує функцію послаблення притаманній ринковій економіці тенденції до соціальної диференціації та розширення соціальної бази реформ. В залежності від того, який вид діяльності і яку стратегію поведінки вибирає підприємство на ринку, в економіці західних країн виділяють такі види МП: комунанти, патієнти, експлеренти. МП-комунанти спеціалізуються на виготовленні окремих вузлів і деталей. Ці підприємства тісно взаємодіють з великими підприємствами через систему кооперативних зв’язків, системи субпідряду.

Крм того, висувалися й так причини невеликого навантаження на одного переселенця з Украни, як вдсутнсть житла. Псля виселення татар залишилося 156 вльних помешкань  куди попередньо вселили 188 родин загиблих морякв Чорноморського флоту, а придатного житла в наявност було лише на 2 010 смей. Звичайно, це мало призвести до того, що частина колгоспникв виявиться в грших умовах, нж вони перебували в Укран (там само.P Арк. 6 7). Однак плану щодо переселенцв до Криму Москва не зменшила, хоча й сама Украна, спустошена гтлервською окупацю, вдчувала гостру нестачу робочих рук, особливо в пвденних регонах. А тому з Кива змушен були спустити на мсця план: Внницька область мала вдправити 600 господарств, Кам'янець-Подльська 600, Житомирська 500, Кивська 400, Чернгвська 350, Сумська 350, Полтавська 200 (там само.P Арк. 2). Це завдання Украна перевиконала: до Криму було переселено 3 023 см', в яких налчувалося 10 379 осб, у тому числ 6 260 працездатних (там само.P Спр. 1320.P Арк. 117)

1. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

2. Промисловий потенціал Харківської області

3. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

4. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

5. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

6. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
7. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура
8. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

9. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

10. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

11. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

12. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

13. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

14. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

15. Науково-технічний потенціал України

16. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

17. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

18. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

19. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

20. Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

21. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

22. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України
23. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах
24. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

25. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

26. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

27. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

28. Науковий потенціал незалежної України

29. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

30. Статистика капітальних інвестицій у Вінницьку область

31. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

32. Сім чудес Вінницької області

Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

33. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

34. Конкурентная разведка в области военно-технического сотрудничества

35. Ветроэнергетический потенциал Калининградской области

36. Природный рекреационный потенциал и рекреационное зонирование территории Рязанской области

37. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

38. Природно-ресурсный и экономический потенциал Могилевской области
39. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів
40. Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

41. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

42. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

43. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

44. Формування терапевтичної ремісії в амбулаторних умовах у хворих залежних від алкоголю

45. Оценка инновационного потенциала отдела информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ департамента информации администрации Новосибирской области

46. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

47. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

48. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

49. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

50. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

51. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

52. Исследование рекреационного потенциала Слободо-Туринского и Ирбитского районов Свердловской области

53. Рекреационный потенциал и перспективы развития рекреации и туризма в Тюменской области

54. Рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в Липецкой области
55. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
56. Туристский потенциал Минской области и особенности его использования

57. Функціональні райони потенційного ринку туристсько-екскурсійної діяльності в Південному регіоні Одеської області

58. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації

59. Налоговый потенциал (на примере Орловской области)

60. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

61. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

62. Экономический потенциал Свердловской области (на примере анализа межрегиональных и внешнеэкономических связей региона)

63. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

64. Радиация и радиационная обстановка в Ростовской области

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

65. Растения, занесённые в Красную книгу Вологодской области

66. Оползни в Саратовской области

67. Золотодобывающая промышленность Амурской области

68. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки

69. Рельеф Запорожской области

70. Физико-географический очерк Тульской области
71. Смоленская область
72. Демографическое положение России и Мурманской области

73. Сийский заказник Архангельской области

74. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

75. Агропромышленный комплекс Новосибирской области

76. Внешнеэкономические связи Владимирской области

77. Оползни в Саратовской области

78. Заповедники Челябинской области

79. История Астраханской области

80. Политика правительства РФ в области валютных отношений

Ручка перьевая "Silver Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный.
Перьевая ручка Silver Prestige. Цвет корпуса: черный. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
361 руб
Раздел: VIP-ручки
Набор мебели игровой "Малыш-2".
Замечательный набор детской мебели "Малыш-2" отлично подойдет для деток от 2 до 6 лет. Набор включает в себя столик и стульчик.
2025 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Регулирование естественной монополии /тарифная политика в области электросвязи/

82. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

83. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

84. Современная законодательная база Украины в области страхования

85. Устав Свердловской области

86. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)
87. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля
88. Исполнительная власть субъектов РФ (на примере Оренбургской области)

89. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)

90. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

91. Чуваши Самарской области

92. Свадебный обряд в Тамбовской области

93. Музейное дело в Вятской губернии - Кировской области в 1918-1940 гг.

94. Ф.И.Лощенков – политический портрет руководителя области

95. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

96. Разработка альтернативных моделей предметной области в виде многоуровневых контекстных диаграмм

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

98. Операции в вентральной области шеи

99. Открытый травматический перелом нижней челюсти справа в области 8го зуба с переходом на угол без смещения (история болезни)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.