Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Еколого-соціальній моніторинг

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Високий рівень забруднення об'єктів довкілля в Україні призводить до деградації екосистем, підвищення рівня захворюваності населення та погіршення демографічних показників. Ці проблеми особливо актуальні для техногенно-навантажених регіонів України, у тому числі Дніпропетровської області, яка є однією з найбільших індустріально-розвинених, з високим рівнем урбанізації. На території області створена потужна енергетична база, яка стала основою розвитку гірничо-металургійного комплексу. Тому намітилася цілком обґрунтована тенденція необхідності оцінки екологічного стану довкілля не тільки традиційними фізико-хімічними методами, що встановлюють фактичні значення концентрацій різноманітних забруднювачів, але й шляхом використання цитогенетичних методів біоіндикації. Останні, як відомо, дають відповіді на питання про загальну токсичність і мутагенність забруднених об'єктів довкілля та ступінь їх небезпеки для біоти та людини, тобто сприяють розв'язанню низки актуальних екологічних проблем у системі сталого розвитку гірничопромислового регіону і держави в цілому. В Україні проведений ряд біоіндикаційних досліджень для визначення екологічного стану окремих об'єктів довкілля або окремих територій: Горова, 1996; Дуган, 1998; Скворцова, 1996; Клімкіна, 2003; Безсонова, 1996; Ковальчук, 1998; Случик, 2001; Коршиков, 1996; Назаренко, 1998, Нікорич, 2001; Дронь, 2002; Руденко, 2002; Морозова, 2005. Натомість майже не проводилися дослідження комплексного впливу забруднювачів окремих гірничо-промислових виробництв на стан компонентів довкілля та здоров'я населення. Тому в дисертаційній роботі розв'язується актуальна науково-практична задача, яка полягає у встановленні кількісних і якісних закономірностей деградаційного впливу різних видів гірничої промисловості на стан довкілля та здоров'я людини і біоти з використанням методів біоіндикації. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно плану наукових досліджень кафедри екології Національного гірничого університету, відповідно до &quo ;Концепції поліпшення екологічного становища гірничодобувних регіонів України&quo ;, узгодженої Постановою Кабінету Міністрів України за № 1606 від 31 липня 1999 р. та інших нормативно-правових актів з питань моніторингу довкілля та стану здоров'я населення. Теоретичні розробки й експериментальні дослідження за темою дисертації проводилися при виконані держбюджетних і госпдоговірних тем, у яких автор приймав участь як виконавець, а саме: &quo ;Проведення дослідження екологічного стану м. Нікополя за програмою медико-екологічного моніторингу. Відпрацювання методології з метою подальшого впровадження в державній системі моніторингу довкілля&quo ; – № ДР 0103U008284; &quo ;Розробка концепції &quo ;Техногенна безпека в гірництві як складова частина стійкого розвитку держави&quo ; – № ДР 0102U000342; &quo ;Екологічна безпека у гірничо-металургійному комплексі як основа сталого еколого-економічного та соціального розвитку України&quo ; – № ДР 0104U004092; &quo ;Розробка засобів застосування біогенних ресурсів для зменшення негативного впливу гірництва на соціоекосистеми&quo ; – № ДР 0102U003017; &quo ;Цитогенетична оцінка ефективності заходів, спрямованих на зниження та запобігання еколого-генетичних наслідків дії підвищеного опромінення на території м.

Жовті Води&quo ; – № ДР 0104U007690; &quo ;Медико-екологічний моніторинг міста Нікополя: створення бази даних цитогенетичного моніторингу м. Нікополя та їх співставлення з реальним радіаційним і хімічним забрудненням території міста&quo ; – № ДР 0104U000787; &quo ;Обґрунтування використання природних адаптогенів для реабілітації довкілля та людини, ушкоджених діяльністю гірництва&quo ; – № ДР 0104U010900; &quo ;Комплексний екологічний контроль стану довкілля та здоров'я людини біологічними та фізичними методами&quo ; – № ДР 0107U000377. Автор брав безпосередню участь у науково-дослідній роботі кафедри, зокрема в проведенні біологічного, цитогенетичного та хімічного моніторингу Дніпропетровської області. Мета і задачі досліджень. Метою роботи є біоіндикаційна екологічна оцінка наслідків впливу гірничої промисловості на навколишнє середовище та здоров'я населення на території гірничопромислових центрів Дніпропетровської області, а також наукове обґрунтування реабілітаційних заходів. Для досягнення поставленої мети були сформульовані і вирішені наступні завдання: 1. Визначити екологічний стан об'єктів навколишнього середовища на територіях, порушених діяльністю гірничої промисловості, з використанням біоіндикаційних та фізико-хімічних методів дослідження. 2. Оцінити за даними медичної статистики стан здоров'я населення, яке мешкає у гірничопромислових центрах, та екологічну ситуацію за цією ознакою. 3. Оцінити загальну екологічну ситуацію на територіях гірничопромислових центрів за проявами біоіндикаторів та здоров'ям людини і встановити рівні екологічної та генетичної небезпеки для біоти та людини. 4. Встановити кореляційні зв'язки між екологічним станом довкілля за токсико-мутагенним фоном та фізико-хімічними параметрами. 5. Обґрунтувати можливість застосування фізіологічно-активних гумінових речовин для поліпшення стану ґрунтів порушених діяльністю гірництва. Об'єкт дослідження – створення комплексної системи біомоніторингу стану довкілля на територіях гірничопромислових центрів. Предмет дослідження – біоіндикаційна оцінка екологічного стану територій гірничопромислових центрів Дніпропетровської області на основі зміни тест-ознак біоіндикаторів. Методи дослідження. При виконані роботи застосовані наступні методи: біоіндикації, зокрема, тест &quo ;Стерильність пилку рослин-фітоіндикаторів&quo ; – для оцінки токсичності атмосферного повітря та Allium-тест – для оцінки токсико-мутагенної активності ґрунтів; атомно-абсорбційний метод для визначення вмісту в ґрунтах рухомих форм важких металів; медико-статистичний – для оцінки стану здоров'я населення за даними медико-соціальної статистики; кореляційний аналіз – для оцінки ступеню впливу важких металів на відповідні реакції біоіндикаторів; математичного моделювання на основі рівнянь регресії – для встановлення залежностей зміни стану здоров'я населення від стану довкілля; лабораторні і натурні дослідження – для обґрунтування ефективності використання гумінових сполук для реабілітації порушених ґрунтів. Статистична обробка даних проводилася з використанням стандартного програмного забезпечення.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проведена комплексна біоіндикаційна оцінка впливу діяльності гірничої промисловості на стан об'єктів навколишнього середовища за цитогенетичними тестами &quo ;Стерильність пилку рослин-фітоіндикаторів&quo ;, &quo ;Частота аберантних хромосом&quo ;, &quo ;Мітотичний індекс&quo ; та здоров'ям населення за поширенням загальної захворюваності, що дозволило на їх основі розробити систему оцінки рівнів екологічної небезпеки для здоров'я населення. Удосконалена і дістала подальшого розвитку відома методика екологічного обстеження та районування території за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об'єктів довкілля з використанням інтегральних цитогенетичних методів. Обґрунтована доцільність використання Allium-тесту, для кількісної оцінки ступеню забрудненості ґрунтів рухомими формами важких металів (M , Pb, Z , Cr, Cu, i, Co, Cd), шляхом зіставлення з результатами фізико-хімічного аналізу відповідних зразків ґрунту. Запропоновано технічне рішення зі зниження токсичності та мутагенності ґрунтів, порушених впливом гірничої промисловості, шляхом обробки їх розчином гумату натрію у певних концентраціях, залежно від рівнів забруднення. Практичне значення отриманих результатів. Розроблені та апробовані методи біоіндикації для оцінки рівнів екологічної небезпеки для людини та біоти на територіях, що зазнають впливу гірничої промисловості, які запропоновані для впровадження у Державну систему моніторингу довкілля (лист Міністерства екології та природних ресурсів України №7124/04-10 від 25.06.2004). На основі виконаних досліджень розроблені методичні рекомендації &quo ;Обстеження та районування території за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об'єктів довкілля з використанням інтегральних цитогенетичних методів&quo ; (МР 2.2.12-141-2007 затверджені Наказом МОЗ від 13.03.2007 №184; та рекомендовані для практичного використання листом МОЗ №05.01.01-09/58-3248 від 17.05. 08). Визначено ряд біоіндикаційних тест-ознак для подальшого проведення ефективного біомоніторингу в межах Дніпропетровської області (лист Виконавчого комітету Жовтоводської міської Ради у Дніпропетровській області № 1/1-912 від 24.12.04) та впровадження їх на інших територіях (Акт впровадження у Науково-експериментальному фітоцентрі УААН від 07.06.05, Акт впровадження на ДП &quo ;НВО &quo ;Павлоградський хімічний завод&quo ; від 04.02.08). На основі отриманих результатів розроблений спосіб зниження токсичності ґрунтів, порушених діяльністю гірничої промисловості, шляхом обробки їх розчином гумату натрію. (Патент України 79802 UA від 25.07.07). Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес Національного гірничого університету (Акт впровадження від 10.04.2008 р.) та Керченського державного морського технологічного університету (Акт впровадження від 14.04.2008 р.) при підготовці фахівців за спеціальністю 8.07081 &quo ;Екологія та охорона навколишнього середовища&quo ;. Введено новий розділ у лекційну частину курсів &quo ;Біоіндикація&quo ; та &quo ;Цитогенетичний моніторинг довкілля&quo ; – &quo ;Застосування цитогенетичних методів біоіндикації для оцінки стану об'єктів довкілля&quo ;.

АНГЛИЙСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ. Наиболее древняя форма А. д., связанная с языческими нар. играми,- диалоги между двумя запевалами (или жен. с ким и мужским полухориями) в нар. балладах f записи относятся к более поздним временам). Лит. форму А. д. приобрела после христианизации (7 в.) и возникновения церковной литургич. драмы. Расцвет ср. век. драмы наступил в 14-15 вв., после того как драматич. представления были изгнаны из церкви и устройство их перешло в руки городских цехов. В средние века получили развитие осн. жанры мисте-риальной драмы на сюжеты из Библии и житий святых. В отличие от Франции, где произошло обособление жанров мистерии и миракля в Англии между этими двумя разновидностями различия не было и все пьесы на религ. сюжеты обозначались обоими терминами. Англ. мистерии создавались циклами, объединявшими небольшие пьесы на отд. сюжеты из Библии. Сохранилось 4 цикла средневековых городских мистерий: Йоркский - 48 пьес, Честерский - 25, Таунлий ский - 32 и Ковентрийский - 42 (Таунлийский цикл назван по фамилии владельцев сохранившейся руко писи, остальные три - по названию городов, в к-рых они возникли). Религиозно-нравоучит. тематика сочеталась в отд. пьесах с реалистич. бытовыми и соци-ально-сатирич. мотивами

1. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

2. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

3. Соціальні групи

4. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

5. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

6. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах
7. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
8. Право як спеціальне соціальне явище

9. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

10. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

11. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

12. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

13. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

14. Сутність і значення соціального страхування

15. Державна політика соціального страхування

16. Соціальна інфраструктура України

Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные

17. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

18. Розвиток соціальної географії в СРСР

19. Історія соціально-економічної географії світу

20. Державна соціальна допомога

21. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

22. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
23. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
24. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

25. Соціальна держава

26. Соціальна обумовленість державної служби

27. Соціальна цінність права

28. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

29. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

30. Суть та принципи соціальної держави

31. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

32. Мова як символ соціальної солідарності

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

33. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

34. Історія України. Соціально-політичні аспекти

35. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

36. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

37. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

38. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
39. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
40. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

41. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

42. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

43. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

44. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

45. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

46. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

47. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

48. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

50. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

51. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

52. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

53. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

54. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект
55. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"
56. Експрес-гастро-рН-моніторинг

57. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

58. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

59. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

60. Ожиріння як медико-соціальна проблема

61. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

62. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

63. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

64. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор зубных щеток "Pigeon" (2 штуки), от 12 месяцев.
Щетки предназначены для самостоятельной чистки зубов. Набор зубных щеток для детей с 12-ти месяцев до 3 лет. Мягкая щетина. Специально
321 руб
Раздел: Зубные щётки

65. Зайнятість: соціально-трудові відносини

66. Організація як соціальне утворення

67. Соціальна психологія організацій

68. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

69. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

70. Управління персоналом в соціальній сфері
71. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою
72. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

73. Моніторинг діяльності навчально-виховних комплексів

74. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

75. Особливості діяльності соціального педагога в дошкільному навчальному закладі

76. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

77. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

78. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

79. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

80. Тривожність як соціально-педагогічне явище

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

81. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

82. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

83. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

84. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

85. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

86. Політика та соціальний конфлікт
87. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології
88. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

89. Лабораторне експериментування в соціальній психології

90. Основи формування соціальних стереотипів

91. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

92. Поняття соціальної установки

93. Предмет соціальної психології

94. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

95. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм

96. Соціальна психологія як наука

Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы

97. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

98. Соціальні ролі та особистість

99. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.