Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Діяльність римських магімтратів

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Cave a co sules, e quid res publica de rime i capia . (Нехай консули дбають, щоб держава не зазнала будь-якої шкоди) I. Едикти магістратів Магістрат – державний орган часів Римської імперії, мав право установлювати загальні правила поведінки і мав вищу публічну і військову владу. Правом установлювати загальні правила поведінки володіли римські магістрати, що мають вищу публічну і військову владу. Однією з форм правоформування, специфічної саме для римського права, є едикти магістратів. Термін «едикт» походить від слова digo (говорю) і спочатку позначав усне оголошення рішення магістрату по тому чи іншому питанню. Едикти видавалися магістратом при вступі на посаду, у них він викладав програму своєї діяльності, обов'язкову для нього на час його служби. Формально едикт був обов'язковий тільки для того магістрату, яким він був виданий, і отже тільки на той рік, протягом якого магістрат знаходився при владі. Однак на практиці ті пункти едикту, що виявлялися найбільш удалим вираженням інтересів пануючого класу, повторювалися й в едикті знову обраного магістрату. Приблизно з III століття до н.е. у Римі одержала досить помітний розвиток торгівля з іншими італійськими громадами, пізніше стали розвиватися торгові зв'язки з неіталійським країнами. У той же час йшов процес зосередження земельної власності в руках великих землевласників, інтереси яких виявлялися іноді в протиріччі з інтересами рабовласників- комерсантів, хоча при цьому обидві сторони були зацікавлені в збереженні рабовласницького ладу. Суспільні відносини значно ускладнилися і внаслідок цього старі норми цивільного права перестали задовольняти запитам життя. Нові потреби стали одержувати задоволення, зокрема, за допомогою едиктів магістратів, особливо преторського едикту. Саме prae or urba us, відповідальний за керування містом ( і prae or peregri us з 242 р. до н.е.) сконцентрував у своїх руках відправлення правосуддя (iurisdi io). На основі свого права (ius iuris dice di) претор наказував судді, на якій підставі виносити вирок. Рішення претора визначалося наявністю норм ius civile, що обслуговують те чи інше відношення, але на основі своєї вищої публічної і військової влади (imperium) він міг передбачити і специфічні кошти захисту й у цьому випадку провести весь розгляд самостійно. Такі екстраординарні процеси сприяли розвитку правової системи, оскільки дозволяли захищати, і значить визнати на неофіційному рівні відносини, що не передбачені ius civile. Наприклад, був введений екстраординарний захист індивідуального тримання від зазіхань з боку третіх осіб за допомогою інтердиктів (i er dicere – забороняти) створюючи особливий інститут речового права – володіння (possessio). Хоча праву і надавався прогресивний характер, але споконвічні норми, до яких консервативні римляни відносилися з особливою повагою, формально не скасовувалися. У компетенцію претора й інших магістратів не входило видання, заміна і скасування законів, однак як керівника судової діяльності претор міг додати до норми цивільного права практичне значення, чи навпаки, позбавити сили те чи інше положення цивільного права.

Наприклад, претор міг при відомих умовах захистити власника, залишивши при цьому без захисту того, хто був власником по цивільному праву, але не міг “не власника” перетворити у власника. Джерело і пояснення цього суперечливого положення треба шукати в особливостях римського державного права, а саме: закон не може виходити від магістрату, закон виражає волю народу. Магістрат же в силу приналежної йому imperium керує діяльністю суду й у цьому порядку дає судовий захист новим суспільним відносинам, які потребують в захисту. Поряд із преторами, що володіли загальною iurisdic io, спеціальна юрисдикція придавалась курульным еділам (aediles curules), тобто магістратам, відповідальним за порядок у місті й особливо на ринках (cura urbis). У рамках своєї посади курульні еділи також володіли ius edice di і теж видавали едикти. Тісний зв'язок edic io es c officium, як по функції, так і за часом дії, що обмежувалося перебуванням у посаді, пояснює чому магістрати стали повідомляти загальні принципи їхній iurisdic io з моменту вступу на посаду, фіксуючи на побілених дошках (i albo) процесуальні кошти, що протягом року будуть надаватися для захисту тих чи інших відносин. Gai., 1,6 : Ius au em edice di habe Правом видавати едикти володіють magis ra us populi Roma i; магістрати римського народу; sed amplissimum ius es i але найбільш важливе право міститься edic is duorum prae orum, в едиктах двох преторів urba i e peregri i, quorum міського і претора перегрінів, у i provi ciis iuris dic io em провінціях такої ж юрисдикцією praesides earum habe . володіють їхні губернатори. В другій половині II ст. до н.е. затвердився новий вид процесу – per formulas, і в результаті цього едикти магістратів придбали особливе значення. Відтепер претор міг захищати відносини, не передбачені ius civile, не тільки адміністративними, але і звичайними цивільно-правовими коштами. Процедура per formulas поширювалася і на захист відносин, передбачених у законах, і в результаті цього в преторських едиктах поряд з позовами, заснованими на його iurisdic io, з'явилися позови, засновані на ius civile. Оскільки останні виявилися в залежності від загальних принципів преторського правосуддя, це відбилося і на цивільних правах громадян. У ХVII ст. до н.е. відбулося скасування процесу за допомогою legis ac io es, у результаті чого едикти магістратів придбали майже монопольне положення в плані створення цивільних процесуальних коштів. Так сформувалася особлива нормативна система – ius ho orarium (почесне право), що мало у відношенні ius civile прикладне значення: якщо громадянин не використовував особливі преторські кошти у захисті, він залишався в нормативних рамках цивільного права, що мало значення саме по собі. Розвиток преторського права модифікувало інститути цивільного права в їхньому практичному бутті. Par.,2 def., D/ 1,1,7,1: Ius prae orium es , quod Преторське право – це те, що ввели претори prae ores i roduxeru adiu- заради поліпшення, чи доповнення, чи va di vel supple di vel cor- виправлення цивільного права для rige di iuvilis gra ia prop er суспільної користі.

u ili a em publicam. Але поряд з неординарним прийняттям рішень по окремих питаннях стали спостерігатися зловживання своєю владою претором. Претор міг відмовити в позові, навіть якщо він оголошений в едикті, а також видати протягом року едикт, який би суперечив положенням едикту, виданого при вступі на посаду. Зловживання претора чи проконсула провінції могли бути припинені тільки утручанням вищого чи рівного йому за рангом магістрату, яке б паралізувало несправедливе рішення – i ercessio. Зрозуміло, можливість такого втручання була слабким нормативним бар'єром проти сваволі претора. У 67 р.до н.е. з ініціативи плебейського трибуна Г.Корнелія був прийнятий закон, що наказував преторам відправляти правосуддя тільки на основі edic um perpe uum:” u prae ores ex edic is suis diceba ”,-що поклало кінець порочній практиці змін оголошеної програми процесуального захисту. Викорінювання edic a repe i a в області правосуддя не торкнулася права претора приймати неординарні рішення по окремих випадках. Lex Cor elia перетворив едикт у систему норм, що регулюють поводження самого судового магістрату, що відтепер зобов'язувався адекватно реагувати на потреби громадян у процесуальному захисті. Сваволя претора у встановленні особливого режиму в окремих випадках обмежувався перспективою випробувати на собі самому по виходу з посади дію виняткової норми. Можливо, як реакція на помітну дезорганізацію преторського правосуддя в роки диктатури Суллы, претором Гнеем Октавієм був виданий особливий преторський едикт. Цей едикт поширював дію decre um у відношенні самого магістрату, що установив ius ovum, у такий спосіб підкоряючи на майбутнє автора нововведення як би його власної юрисдикції. Значення цього едикту збереглося і після прийняття lex Cor elia, що не обмежував право претора видавати decre a. Стабільність едикту як форми позитивного права установилася вже до I ст. н.е. Кожен новий претор при вступі на посаду відтворював у своєму едикті більшість положень едикту попередника, що передавалися щорічно, складаючи основу постійного тексту едикту – edic um rala icum. Відправленням правосуддя в провінції займалися екс-магістрати, в інших громадах Італії судові магістрати. Для цієї мети періодично влаштовували у великих містах спеціальні збори – co ve us, куди можна було викликати жителів віддалених місць. Застосування процедури per formulas до спорів римських громадян між собою і з перегрінами зажадало від прокунсулів видання власницьких едиктів по моделі преторів Рима. Поступово первісна розмаїтість едиктів в окремих провінціях перемінилася уніфікацією, якій багато в чому сприяв провінційний едикт, прийнятий Цицероном. Взаємне зближення провінційних едиктів і їхня неминуча залежність від постійно прогресуючих едиктів римських преторів підготували становлення уніфікованого edic um provi ciale. Сприяло цьому процесу і розподіл провінцій, що відбувся в епоху Принципату, на сенатські й імперські, оскільки pri ceps не протиставлявся populus. Imperium префекта , призначеного принцепсом, був еквівалентний владі проконсула, уповноваженого сенатом. Папіруси, що дійшли до наших днів, III століття засвідчили, що praefec us Aegup i видавав провінційний едикт.

Цим вдваром також лкують при алкоголзм. Як вдхаркувальний засб вживають при бронхт: беруть 1 столову ложку сумш (порвну) листкв копитняка, розхдника звичайного  нетреби на 1 склянку окропу, настоюють 10 хвилин  п'ють по пвсклянки 56 разв на день, Настй листкв полпшу серцеву дяльнсть, спричиню значне звуження судин  пдвищення тиску кров. Вдвар кореня копитняка використовують як примочку при хворобах очей. Королиця звичайна (Leucanthemum vulgare Lamb.) Родина складноцвт (Asteraceae) Багаторчна рослина висотою 3060Pсм, здебльшого з одним кошиком. Листки прост, довгаст, по краю зарубчасто-зубчаст. Копйки велик 35 см у даметр. Язичков квтки бл, трубчаст жовт. См'янки без чубка. Цвте з травня до кнця лта. Росте на луках, схилах, галявинах, уздовж дорг по всй Укран. Назва роду походить вд грецьких слв, що означають "бла квтка". Видова назва в переклад з латинсько мови «звичайна». Часто цю рослину неправильно називають ромашкою, вд яко вона вдрзняться цлсними листками (у ромашки листки перистоскладн)

1. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

2. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

3. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

4. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

5. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

6. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
7. Життя та діяльність І.П.Котляревського
8. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

9. Діяльність СГ "ТАС"

10. Маркетингова діяльність комерційного банку

11. Інвестиційна діяльність страхових компаній

12. Життєдіяльність личинок волохокрильців

13. Аудиторська діяльність

14. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

15. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

16. Правотлумачна діяльність

Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Много-Много", новая версия.
«Много-Много» — единственная в своём роде игра, в которой дети знакомятся с арифметической операцией умножения. С помощью специально
792 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

17. Сутність Римського права

18. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

19. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

20. Діяльність Євгена Коновальця

21. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

22. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги
23. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі
24. Політична діяльність Лазара Кагановича

25. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

26. Акторська діяльність І. Тобілевича

27. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

28. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

29. Комерційна діяльність

30. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

31. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

32. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

33. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

34. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

35. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

36. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

37. Діяльність ФАТФ

38. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"
39. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
40. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

41. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

42. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

43. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

44. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

45. Операційна діяльність підприємства

46. Групова навчальна діяльність

47. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

48. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее

49. Діяльність викладача в процесі навчання

50. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

51. Політичні погляди і діяльність Платона

52. Діяльність Пирятинського сирзаводу

53. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

54. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини
55. Пророк Мухаммад: життя та діяльність
56. Соціально-педагогічна діяльність як професія

57. Життя і діяльність О. Конта

58. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

59. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

60. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

61. Інвестиційна діяльність

62. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

63. Фінанси і фінансова діяльність

64. Фінансова діяльність підприємства

Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. Фінансова діяльність та політика держави

66. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

67. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

68. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

69. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

70. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення
71. Консалтингова діяльність
72. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

73. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

74. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

75. Магия

76. Зарождение магии и ее отражение в монотеистических религиозных системах на примере Христианства

77. Битва при Маг Туиред (Cath Muighe Tuireadh)

78. Содержание искусства Древнего Египта: сюжетный круг, религия, культ, мифология, магия

79. Творчість Рембрандта

80. Маркетингова сутність реклами

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

81. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

82. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

83. Поняття та сутність менеджменту

84. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

85. Суеверия, оккультизм и магия в представлениях современного человека

86. Демократія: сутність, доктрини, різновиди
87. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін
88. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

89. Друиды: Жрецы и маги кельтов

90. Лечебная магия коми-зырян и коми-пермяков

91. Магия речи

92. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

93. Магия духовного мира в двигательных действиях человека

94. Свідомість та творчість

95. Суспільна свідомість та її структура

96. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы
Форма для кексов "Easy", 27х18х3 см.
Форма для кексов с антипригарным покрытием. Материал: углеродистая сталь. Размер: 27х18х3 см.
385 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Інтегральна ефективність діяльності

98. Бідність в України

99. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.