Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни &quo ;Основи наукових досліджень” на тему: «Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі»ПланВступ 1. Організація науково - дослідницької діяльності студентів 2. Актуальність і доцільність дослідження науково-дослідницької діяльності студентів 3. Науково–дослідницька діяльність студентів – одна із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів Висновки Список використаної літературиВступНа сучасному етапі прискореного соціально-економічного розвитку суспільства, що характеризується поступовою й неухильною інтеграцією України в європейські політичні, економічні й культурні структури, винятково важливого значення набуває підвищення освітнього рівня підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх галузей діяльності, збагачення інтелектуального та творчого потенціалу. Важливою умовою розв'язання цього завдання є необхідність озброєння спеціалістів, яких готує вища школа, умінням володіти знаннями, здатних до вільного професійного спілкування із зарубіжними колегами, які могли б користуватися оригінальною літературою, що сприятиме ефективності виконання професійних завдань. Особливого суспільного значення набуває вивчення наук у закладах вищої економічної освіти, оскільки їх знання є суттєвим фактором високої фахової компетенції майбутніх спеціалістів. Разом із тим практика й результати досліджень переконують, що рівень знань, умінь і навичок у студентів та випускників вищих економічних навчальних закладів недостатній для задоволення зростаючих потреб як професійного, так і особистого характеру. Зростаючий розрив між обсягом знань, призначених для вивчення, й можливістю їх засвоєння, може бути подоланий, головним чином, шляхом розвитку розумових здібностей студентів, формування в них здатності самим регулювати процес засвоєння нових знань і підвищення ефективності навчання. Самостійність у навчальній діяльності зумовлена структурою планів вищих навчальних закладів, у яких значна частина навчального часу виділена на самостійну роботу студентів. У даних умовах, з огляду на специфіку предмета дослідження, логічно звернутися до позааудиторної роботи студентів як одного з важливих джерел задоволення пізнавальних потреб і як засобу підтримки й подальшого розвитку навчально-професійних мотивів вивчення наук. Підвищення ефективності навчання можливе лише за умов раціональної організації всього навчального процесу. При обмеженні навчального аудиторного часу, а також з урахуванням психологічних особливостей студента й обов'язкової умови інтенсивності вправ для оволодіння цих знань, виникає необхідність навчати студентів самостійно працювати в позааудиторний час. Суперечності між рівнем знань студентів і їх умінням повноцінно спілкуватися у своїй професійній діяльності можна вирішити, використовуючи сучасні технології, що створюють пріоритетні умови для самостійної пізнавальної діяльності й дають змогу значно підвищити ефективність навчального процесу. Віддаючи належне напрацюванням, здійсненим у цій галузі науки, слід зауважити, що вони базуються на принципах загальноосвітньої діяльності й не повністю враховують специфіку вивчення наук в економічному вищому навчальному закладі, де є свої особливості щодо засобів, форм і методів підвищення ефективності навчання під час організації самостійної позааудиторної діяльності студентів.

Проблема визначення педагогічних умов організації самостійної позааудиторної діяльності студентів в економічних вищих навчальних закладах, як надзвичайно важлива педагогічна проблема, до цього часу не знайшла свого остаточного вирішення, що зумовило вибір теми, її актуальність, теоретичну й практичну значущість. Таким чином, актуальність теми дослідження зумовлена: - соціальним замовленням суспільства щодо підвищення рівня підготовки молодих спеціалістів у їх професійній діяльності; - суперечністю між соціальною потребою в глибокому оволодінні студентами й випускниками економічних вищих навчальних закладів та існуючим рівнем їх мовленнєвої компетенції. Тому важливо сьогодні, розвиваючи вищі навчальні заклади нового типу, удосконалювати систему вищої освіти з урахуванням передового досвіду, досягнень вітчизняної й зарубіжної школи. Організація науково - дослідницької діяльності студентівСучасний етап розвитку професійної освіти характеризується пошуком нових шляхів співробітництва викладачів і студентів, у процесі яких відбувається формування ініціативи, самостійності і творчості останніх, залучення їх до дослідницько-пошукової навчальної діяльності. Проблемі формування активної пізнавальної діяльності, що лежить в основі розвитку й удосконалення різних аспектів дослідницьких умінь студентів, приділено увагу в працях таких авторів, як Л.Аврамчук, Т.Алексєєнко, В.Андрєєв, П.Лузан, А.Дьомін, В.Рябець, П.Олійник. У зв’язку із спрямованістю освіти на виховання творчої особистості, яка здатна до саморозвитку і самовдосконалення, в якості приоритетного дидактичного підходу у навчанні деякі викладачі вибирають пошуковий, дослідницький. Аналіз педагогічної і методичної літератури показав, що формування дослідницьких умінь студентів залежить від методики та організації навчально-пізнавальної та науково-дослідницької діяльності студентів та від сформованості у них навчальних і дослідницьких умінь, що відображено у працях Г.Артемчук, В.Буряка і Л.Кондрашової, М.Князян, С.Копельчак, Є.Спіцина. Для предмету наших досліджень важливими є дефініції основних понять, які використовуємо у дослідженні. Уміння – це самостійна, свідома дія для практичного чи теоретичного застосування набутих знань. Це – інтелектуальна діяльність. Види вмінь класифіковані. Ми притримуємось класифікації Ю.Бабанського, який розглядає її за принципом структурних складових навчальної діяльності, таких як планування задач і способів діяльності, мотивація, організація дій, самоконтроль, а також процесу засвоєння знань. Він виділяє такі різновиди умінь: навчально-організаційні (вміння приймати та вирішувати задачі діяльності, раціонально планувати діяльність і створювати для неї сприятливі умови); навчально-інформаційні (вміння здійснювати бібліографічний пошук, працювати з книгою, довідником, технічними джерелами інформації, здійснювати спостереження); навчально-інтелектуальні (вміння мотивувати свою діяльність, уважно сприймати інформацію, раціонально запам’ятовувати і логічно усвідомлювати навчальний матеріал, виділяючи в ньому головне, вміння вирішувати проблемні пізнавальні задачі, самостійно виконувати справи і здійснювати самоконтроль у навчально-пізнавальній діяльності).

Розкриваючи наше дослідження, розподілим його за такими видами вмінь: - переносити набуті студентом теоретичні знання з певної дисципліни, алгоритми і варіанти рішень задач в умови нової ситуації, трансформуючи їх в залежності від специфіки конкретних умов навчально-пізнавальної діяльності; - знаходити для кожної навчальної ситуації або нестандартної задачі нове рішення із комбінації відомих ідей, знань, навичок; - створювати нові задачі та конструювати нові прийоми для їх розв’язання; - адекватно оцінювати виконану роботу, виявляти причину невдач, помилок, визначати шляхи їх усунення. Особливу групу займають дослідницькі вміння. На думку В.Литовченко дослідницькі вміння є сукупністю систематизованих знань, умінь і навичок особистості, поглядів і переконань, які визначають функціональну готовність студента до творчого пошукового рішення пізнавальних задач. Автор поділяє дослідницькі вміння на групи: 1) операційні дослідницькі вміння, до яких відносять розумові прийоми і операції, що використовуються в дослідницькій діяльності: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування і узагальнення, висунення гіпотези, співставлення; 2) організаційні дослідницькі вміння, які включають застосування прийомів організації в науково-дослідній діяльності, планування дослідної роботи, проведення самоаналізу, регуляція власних дій у процесі дослідницької діяльності; 3) практичні дослідницькі вміння, які охоплюють опрацювання літературних джерел, проведення експериментальних досліджень, спостереження фактів, подій та обробка даних спостережень, впровадження результатів у практичну діяльність; 4) комунікативні дослідницькі вміння, що передбачають застосування прийомів співробітництва в процесі дослідницької діяльності, для здійснення взаємодопомоги, взаємоконтролю. Узагальнюючи погляди дослідників, можна зазначити, що формування умінь – це процес оволодіння людиною, виробленими іншими людьми, способами дій і виокремлює фази формування умінь: усвідомлення завдання і способів його виконання; спроба застосувати одержані пояснення на ділі (вправляння); утворення стереотипу дій. Поставивши за мету дослідити можливі напрямки організації дослідницької діяльності студентів ВНЗ, поділимо цей процес на етапи: підготовчий, виконавчий і результативний. Кожний етап характеризується своєю специфікою. Розглянемо ці етапи. Підготовчий етап. Головна мета цього етапу полягає у : 1) Провести планування з дисциплін на основі модульного підходу( в межах модульно-рейтингової технології навчання). Створити інтегровані плани дослідницької діяльності студентів. 2) Обрати форми організації самостійної роботи ( групові, індивідуальні, обов’язкові, добровільні). 3) Написати методичні вказівки до проведення занять з використанням елементів дослідницької діяльності( теоретичні заняття і практичні). Виконавчий етап. Мета етапу: 1) Організувати спільну діяльність викладача і студента за рахунок створення суб’єкт – суб’єктних відношень. 2) Вибір рівня складності навчально-дослідних завдань (за В.Беспальком): низький, елементарний, асоціативний, пошуковий, дослідницький.

Нде не обговорються дея договору, така важлива для капталзму; домовленост мж державами також не розглядаються як договори. Пдручники не пояснюють рзниц мж вропейським феодалзмом, який був певного роду договором мж суспльними станами, та росйською системою державно власност. Створються враження, що не було принципово рзниц мж московською автократю  захдним абсолютизмом  що захдн крани пройшли загалом той самий шлях, що й Рося, за винятком того, що, можливо, Захд трохи швидше перейшов вд феодалзму до капталзму та впровадив капталстичн реформи. Хоча сторя дей не розглядаться в росйських радянських пдручниках взагал, велику увагу в них присвячено вонним дям  вдосконаленню збро. Як правило, надзвичайна увага придляться технчнй сторон вон. У пдручниках, що мстять вправи й тести, учнв  студентв весь час запитують про детал цих справ. У роздл «запитань  вдповдей» одного пдручника для студентв вищих навчальних закладв автор зада учням так запитання: «Чим рзниться виробництво дзвонв  гармат? Як додатков металургйн вмння потрбн для виробництва гармат ( як не потрбн для виробництва дзвонв)? Звдки Рося брала метали, необхдн для виробництва гармат  дзвонв? Коли росяни почали вперше застосовувати вогнепальну зброю; як вони називали солдатв, як користувалися вогнепальною зброю; чим перша вогнепальна зброя вдрзнялася вд сучасно збро?» Або: «Назвть першу битву, яку виграли завдяки застосуванню гармат

1. Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів

2. Науково-дослідна робота студентів і шляхи її удосконалення

3. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

4. Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов

5. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

6. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
7. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності
8. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

9. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

10. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

11. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

12. Основи наукових досліджень

13. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

14. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

15. Структура наукових революцій

16. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

17. Курс сольфеджіо в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі

18. Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах

19. Рухливі ігри в дошкільному навчальному закладі

20. Теоретико-методичні основи екологічного виховання у позашкільних навчальних закладах

21. Навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі

22. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів
23. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (10–11 клас)
24. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

25. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

26. Маркетингові дослідження діяльності фірми

27. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

28. Методологія науково-педагогічного дослідження

29. Наукова організація праці студента

30. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

31. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

32. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

Этажерка "Люкс-5" с сидением, 3-х ярусная.
Удобная, компактная и функциональная этажерка для обуви с ящиком «Люкс 5» выполнена из металлических трубок с антикоррозионным
1624 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

33. Форми групової навчальної діяльності на різних етапах уроку іноземної мови

34. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

35. Планування і організація навчальної діяльності

36. Проблеми адаптації і дезадаптації студентів до навчального процесу та феномен стресу

37. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

38. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу
39. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів
40. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

41. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

42. Эволюция, образование и структура Вселенной

43. Структура и функции клеточного ядра

44. Синапсы (строение, структура, функции)

45. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

46. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

47. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

48. Государственный аппарат и его структура

Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики

49. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

50. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

51. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

52. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

53. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

54. Налоги, их состав и структура
55. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
56. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

57. Структура правовых норм

58. Структура и функции государственного аппарата

59. Латинский язык: Практические задания для студентов заочного отделения исторического факультета

60. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

61. Структура культуры. Классификация ее видов

62. Структура и организация учебного процесса в средневековом университете (Болонья, Париж, Прага)

63. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

64. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), черная.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование

65. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта

66. Структура ораторской речи

67. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

68. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы

69. Микропроцессор Z80 его структура и система команд

70. Выбор логической структуры процессора
71. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы
72. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

73. Структура и реализация макроязыков

74. Управление общежитием, учет прибывших, убывших студентов, контроль над своевременной уплатой сумм за проживание в общежитие

75. Программа сложной структуры с использованием меню

76. Разработка базы данных, отражающей учет успеваемости студентов

77. Семантический анализ структуры EXE файла и дисассемблер (с примерами и исходниками), вирусология

78. Обработка данных о студентах

79. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

80. Структура сходящихся последовательностей

Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", А4, 1 штука, 25 листов, белые.
Этикетки самоклеящиеся для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не слипаются
330 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники

81. Программа государственного экзамена по математике для студентов математического факультета Московского городского педагогического университета

82. Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета

83. Структура исчисления предикатов построение логического вывода

84. Методическая разработка по практическому занятию для студентов лечебного факультета

85. Структура отитов у детей по данным ЛОР-отделения ПЦ НЦМ-РБ

86. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах
87. Структура и управление МВД КР (Киргизской Республики)
88. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок

89. Биосфера и её структура

90. Научно-исследовательская работа студентов и пути ее совершенствования

91. Разработка методического пособия для самостоятельной работы студентов по теме: "Газовые законы" (MS Word`97)

92. Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке студентов

93. Возможности воспитательной работы со студентами в общежитии

94. Политика (как социальное явление, ее структура)

95. Материалы оптоэлектроники. Полупроводниковые светоизлучающие структуры

96. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Структура строительного комплекса

98. Структура транспорта в Европе

99. Синапсы (строение, структура, функции)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.