Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ПЛАН Вступ 1. Сутність фінансового ринку 2. Фінансові активи як складова фінансового ринку 3. Процеси, які відбуваються на фінансовому ринку Висновок Список використаної літератури Вступ Багатогранність, різноманітність і масштаби міжнародних ринків визначають в сучасних умовах важливість дослідження проблем, пов’язаних з аналізом та розробкою форм, методів, моделей та стратегій співробітництва України з країнами світового господарства. Серед цілого ряду світових ринків товарів та послуг (див. Додаток А) особливе місце займає світовий ринок фінансових послуг, який в останні два десятиліття активно розвивається і залучає все нових і нових учасників. Україна не стала винятком. Комерційні банки нашої країни активно залучаються в міжнародні фінансові відносини і формують певні стратегії функціонування на ньому. Для того, щоб перейти до розгляду комплексу конкретних проблем адаптації фінансової стратегії комерційних банків України до вимог світового господарства, необхідно визначити першопричини формування, етапи розвитку, основні принципи функціонування і методологію аналізу світового фінансового ринку, розкрити зміст, специфіку його взаємодії з іншими ринками. Світовий фінансовий ринок є одним з найменш досліджених українськими економістами, що пояснюється: по-перше недостатністю інформації, яка становить фінансову таємницю; по-друге, недостатнім досвідом досліджень світових ринків капіталів, товарів і послуг, а також формуванням кадрового забезпечення таких досліджень. Крім того на світовому фінансовому ринку функціонують з одного боку - великі корпорації, банки, як продавці послуг, з іншого - в основному, фізичні особи, що в свою чергу ускладнює процес вивчення цього ринку. 1. Сутність фінансового ринку Перш за все, слід сказати, що світовий ринок в загальному розумінні – сукупність національних ринків, пов’язаних між собою стійкими товарно-грошовими відносинами . Він охоплює інтернаціональну сферу обміну країн світового співтовариства, базується на їх участі в міжнародному поділі праці. Ступінь розвитку світового ринку визначається рівнем зрілості державно-відокремлених продуктивних сил, виробничих відносин та ступенем їх інтернаціоналізації. Історично світовий ринок передує формуванню світового господарства, а потім стає однією із основних його структурних ланок. Інтернаціоналізація господарського життя веде до появи нових форм світового ринку. Зараз у світовому господарстві поряд з традиційним світовим ринком товарів існують ринки капіталу, робочої сили, валюти, цінних паперів, інтелектуальної власності, послуг та багато інших. Наша увага буде приділена світовому фінансовому ринку, який визначається як сукупність економічних відносин між суб’єктами світового господарства з приводу надання фінансових послуг. В його основі лежить швидко зростаюча частина світового господарства – сфера послуг. Зараз частка всіх видів послуг у ВВП економічно розвинутих країн наближається до 70%, у тому числі і у фінансовій сфері. Серед основних передумов створення світового фінансового ринку є поглиблення міжнародного поділу праці, високий рівень розвитку продуктивних сил, зростання життєвого рівня у багатьох країнах.

В сучасних умовах світовий фінансовий ринок характеризується певними особливостями. Послуги в міжнародній торгівлі надаються і споживаються одночасно і не зберігаються. Фінансові ринки більшою мірою, ніж інші, захищаються державами, оскільки знаходяться у їх власності або контролюються ними. Світові фінансові ринки послуг діляться на окремі, більш вузькі, ринки. Так, активно розвивається система фінансових послуг на грошовому, валютному ринках, на ринках капіталів та цінних паперів. На сучасному етапі розвитку економічної думки в фінансовій галузі здійснюється багато наукових досліджень, мета яких - розгляд та встановлення взаємозв’язків між тими процесами, що відбуваються на фінансовому ринку. Теоретико-методологічні проблеми вивчення фінансового ринку пов’язані з відсутністю єдиного трактування основоположних фінансових категорій, таких, як фінанси, фінансова система, фінансовий ринок, фінансові послуги тощо. В економічній літературі відсутня єдина концепція трактування економічної сутності цих понять. Тому нашим завданням, перш за все, є уточнення цих понять для більш чіткого розуміння процесів, що відбуваються за сучасних умов. Термін „фінанси” досить різнопланове поняття, тому у літературних джерелах визначення йому дається по-різному. Фінанси – це система грошових відносин із приводу руху фондів коштів. Фінанси є системою імперативних (impera ive - “наказових” – вимога, наказ, закон) грошових відносин. Фінанси – це планомірний рух фінансових фондів, які виражають відносини з приводу необхідного, обов’язкового вилучення вартості та їхнього використання в суспільних інтересах. Фінанси – система грошових відносин, що зумовлена характером економічного ладу суспільства і його політичної надбудови – держави. Фінанси – це система грошових відносин, що виникають у процесі розподілу і перерозподілу на макрорівні валового внутрішнього продукту і національного доходу (на мікрорівні – виручки і прибутку) із приводу утворення і розподілу, використання фінансових ресурсів (що найчастіше відбувається у фондовій формі) з метою задоволення суспільних інтересів і потреб. На думку автора, найбільш точно відбиває суть поняття наступне визначення: фінанси – це система грошових відносин, що виражають формування і використання грошових фондів у процесі їх кругообігу. Отже, характерні ознаки, які випливають з економічної суті фінансів: фінанси – це категорія розподільна; фінанси беруть участь у вартісній формі розподілу; у процесі вартісного розподілу ВВП беруть участь не тільки фінанси, а й ціни, кредит, доходи домогосподарств у різних формах; фінанси завжди мають справу з рухом фінансових ресурсів. Мета їх функціонування – задоволення суспільних інтересів та потреб, до складу яких входять: загальнодержавні, галузеві, відомчі, корпоративні, колективні, групові, регіональні, місцеві, особисті, а також міжнародні, міждержавні та глобальні інтереси. Поняття “фінансовий ринок” є дуже широким, оскільки охоплює не тільки фінансові зв’язки, але і значну кількість форм відносин власності та їх перерозподілу.

Плутанину в об’єктивність оцінки фінансового ринку та його територіальної організації вносить той факт, що &quo ;фінансовий ринок” намагаються замінити в літературі поняттям “грошового” або “кредитного ринку”, “інвестиційного ринку”. З огляду на наведене вище, досить важко досліджувати той сегмент загально ринкового простору, який, маючи історичне й економічне підґрунтя, не знайшов чіткого визначення в економічній літературі як самостійна категорія. Т.Райс і Б. Койлі відзначають, що для нормального розвитку економіки постійно потрібна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових засобів між її сферами і секторами. В ефективно функціонуючих економіках цей процес здійснюється на ринку фінансових ресурсів. Ринок фінансових ресурсів, на їх думку, - це загальне визначення тих ринків, де проявляється попит і пропозиція на різні платіжні засоби, а структура цього ринку представлена кредитним ринком, ринком інструментів власності та валютним ринком. Ринок фінансових ресурсів може інтегрувати ринок інструментів власності та частину кредитного ринку (ринок інструментів позики), яка, на думку авторів, може бути позначена в літературі як ринок цінних паперів. А.А. Пересада, наводячи схему класифікації ринків, наголошує, що найбільш розроблені класифікації фінансових ринків, але єдиної принципової схеми не існує У його “спрощеному розумінні” “фінансовий інвестиційний ринок капіталу – це місце, де громадяни й організації, які хочуть взяти гроші в борг, зустрічаються з тими, у кого є зайві гроші”. Л.М. Красавіна при розгляді міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин, використовує поняття “світового кредитного ринку” як специфічної сфери ринкових відносин, де здійснюється рух грошового капіталу між країнами на умовах повернення і сплати відсотків та формується попит і пропозиція. “Світовий фінансовий ринок” – це частина ринку позичкових капіталів, де переважно здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів, у тому числі в євровалютах. Протиріччя полягає в наступному: у структурі світового ринку позичкових капіталів, такого поняття, як “світовий кредитний ринок”, ми не знаходимо, а натомість розглядається світовий ринок позичкових капіталів. Він, згідно із запропонованою автором класифікацією, включає: світовий грошовий ринок, світовий ринок капіталів, світовий фінансовий ринок. Грошовий ринок – це ринок короткотермінових позичкових капіталів, а ринок капіталів – це ринок середньо- і довгострокових капіталів, що включає і фінансовий ринок. На нашу думку, даний підхід не дає можливості об’єктивно судити про економічну сутність таких понять, як “кредитний ринок”, “фінансовий ринок”, “ринок фінансових послуг” тощо. К. Редхед, С. Х’юс при розгляді проблем управління фінансовими ризиками прив’язують її до “валютного і фондового ринку, а також ринку позичкових капіталів”, також мова йде і про фінансовий ринок, ринки акцій та облігацій, при цьому розкриття економічного змісту ключових понять відсутнє.

Якраз Гернг очолив дяльнсть фашистських змовникв з економчного пограбування окуповано теритир СРСР. Ще до вроломного нападу на СРСР, 29 квтня 1941 року, вдбулася нарада з розробки економчних заходв щодо плану «Барбаросса». У результат ц наради був створений економчний штаб особливого призначення «Ольденбург», пдпорядкований Гернгу. Було передбачено створення у великих мстах СРСР спецальних господарських нспекцй  команд, перед якими були поставлен широк завдання з використання  пограбування радянсько промисловост та сльського господарства. Повдомлення Надзвичайно Державно Комс СРСР про злодяння, здйснен гтлервцями в Кив та нших мстах, говорять про те, що ц злочинн плани пдсудного Гернга  його поплчникв були значною мрою реалзован. Для забезпечення нмецько вйськово промисловост та сльського господарства робочою силою  водночас з метою фзичного винищення  економчного послаблення поневолених народв пдсудний Гернг  його поплчники використовували рабську працю ноземних робтникв

1. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

2. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

3. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

4. Громадянський фінансовий контроль та його значення

5. Фінансовий ринок та ризик

6. Екологічний зміст процесу антропогенезу
7. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
8. Туризм та його вплив на світову економіку

9. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

10. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

11. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

12. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

13. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

14. Фінансовий ринок і його роль в ринковій економіці

15. Перша світова війна. Причини та характер

16. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

17. Туризм у світовій економіці

18. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

19. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

20. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

21. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

22. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
23. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи
24. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

25. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

26. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

27. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

28. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

29. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

30. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

31. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

32. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

34. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

35. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

36. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

37. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

38. Міжнародний кредит у світовій економіці
39. Світова економічна інтеграція
40. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

41. Світовий ринок технологій

42. Світовий ринок чорних металів

43. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

44. Кон’юнктура світового ринку золота

45. Виникнення та еволюція світової політичної думки

46. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

47. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

48. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры

49. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

50. Ринок праці та його регулювання

51. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

52. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

53. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

54. Світова продовольча проблема
55. Процес управління та його основні стадії
56. Інтеграція України у світове господарство

57. Подільский економічний район

58. Товар та його властивості

59. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

60. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

61. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

62. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

63. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

64. Столипін та його аграрна реформа в Україні

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

65. Гудвіл та його облік

66. Японія: економічний огляд

67. Місто та його структура

68. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

69. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

70. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"
71. Підряд та його види
72. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

73. Поняття права природокористування та його види

74. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

75. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

76. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

77. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

78. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

79. Буковина в роки другої світової війни

80. Військові події на території України у роки Першої світової війни

Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: серебро).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

81. Головні події Другої світової війни

82. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

83. Друга світова війна і Україна

84. Іван Виговський та його державотворча програма

85. Історія Криворіжжя в роки Другої світової війни

86. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки
87. Нюрнберзький процес та його уроки
88. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

89. Причини початку Другої Світової війни

90. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

91. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

92. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

93. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

94. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

95. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

96. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

97. Україна у Другій світовій війні

98. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

99. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.