Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Політична економія

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського Економіко-гуманітарний факультет в м.Мелітополі Кафедра менеджменту ЗЕД ОПОРНІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ ПО КУРСУ ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ викладача В’юник Н.К. Мелітополь, 2006 ЗМІСТ № п/пТЕМА 1Політична економія як наука 2Економічні системи: поняття, структура, типи. 3Виробнича система, її структура, типи виробничих систем9 4Виробнича система: трансформація постійних ресурсів в продукти. Крива виробничих можливостей 5Конкурентна ринкова система 6Попит, фактори його формування, закон попиту 7Пропозиція, фактори її формування, закон пропозиції 8Ринкова рівновага попиту і пропозиції 9Монополістична ринкова система 10Змішана ринкова система 11Державний сектор 12Приватний сектор 13Інвестиції та капіталоутворення. 14Грошова система країни 15Інтеграційні процеси і формування світової економічної системи43 Тема 1. “Політична економія як наука” 1.Виникнення і розвиток ПЕ. 2.Предмет та об’єкт ПЕ. 3.Функції ПЕ. 4.Методи економічного дослідження. Методичні поради Ця тема є першою у вивченні курсу, тому вона потребує відповідної конкретної підготовчої бази, яку повинні мати студенти. Крім того, вказана тема характеризується певними складнощами, оскільки вона дає установку на вивчення всього курсу і охоплює такі проблеми, які будуть конкретизуватися і детально вивчатися у майбутньому. Тому виникає необхідність виділити найосновніші проблеми, які дали би можливість студентам зрозуміти суть цієї науки і познайомитися з тими завданнями, що потрібно буде вирішувати уже при вивченні самого курсу. Отже, виділяємо такі проблеми, як: історичні етапи розвитку політичної економії; предмет та об'єкт політичної економії; структура і функції політичної економії; методи економічного дослідження. Кожна наука характеризується своїм історичним шляхом розвитку, має свій предмет дослідження, свою структуру, виконує певні функції. Це стосується і політичної економії, однак вона є базовою наукою і використовує у своїх економічних дослідженнях систему методів, за допомогою яких стають зрозумілими економічні процеси, що відбуваються у суспільстві. Політична економія пройшла тривалий шлях свого становлення і сформувалася як самостійна наука у ХУІІ-ХУШ ст., подаючи цілісне пояснення суті економічного життя. Вона допомагає зрозуміти розвиток суспільства, допомагає описати, пояснити і спрогнозувати економічну поведінку. Сформувавшись як наука, політична економія постійно розвивається разом з економічними системами суспільства. При цьому вона пройшла ряд етапів, що пов'язано із зміною існуючих економічних систем на нові, більш прогресивніші. Сучасна політична економія не протиставляє себе ідеям економістів попередніх поколінь, а продовжує, розвиває, доповняє їх по різних напрямках, спектр яких значно розширився і суперництво між якими значно загострилось. Політична економія, як і кожна наука, має свій предмет. Це суспільна наука, вона досліджує виробничі відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг у світі обмежених ресурсів.

Політична економія вивчає економічні закони, що діють в економічній системі, допомагає їх пізнати і використати ці знання в практичній діяльності людей. Об'єктом дослідження в політичній економії є економічна система, яка функціонує на основі певних виробничих відносин. В цій якості економічні системи мають свої особливості, слід розглядати їх історичний, практичний і суспільний характер. їм властива певна внутрішня структура. Прийнято структурувати економічні системи з позицій: фаз руху виготовленого продукту; функціонування рівнів економіки; характеру регулювання економіки, характеру власності на ресурси. Політична економія виконує ряд функцій, через які відображається її роль в розвитку суспільства і в розвитку людського пізнання. З'ясовуючи внутрішні зв'язки економічних явищ, досліджуючи дію економічних законів, політична економія розробляє рекомендації щодо формування економічної політики, яку повинна проводити держава з метою підвищення ефективності суспільного виробництва і забезпечення більш високого рівня життя людей. Кожна наука використовує певні методи дослідження Політичній економії Важливою є самостійна робота студентів над засвоєнням теми &quo ;Політична економія як наука&quo ;. Рекомендовано такі проблеми для самостійного вивчення: 1.Основні теоретичні напрями на сучасному етапі розвитку політичної економії. 2.Економічні системи як об'єкт політичної економії. 3.Теорія перехідних економічних систем. 4.Внесок вітчизняних вчених у розвиток політичної економії. 5.Альтернативна вартість в системі категорій політичної економії. 6.Обмеженість ресурсів як фактор впливу на теорії господарювання в ринковій економіці. Словник нових термінів і понять Економічний аналіз - виведення економічних принципів і закономірностей із відповідних фактів економічної дійсності. Економічні ресурси - земля, праця, капітал та підприємницькі здібності, що використовуються у виробництві товарів та послуг. Економічна система - сукупність механізмів чи інститутів функціонування і розвитку національної економіки. Ефективний розподіл ресурсів - розподіл ресурсів в економіці між вироб¬ництвом різних товарів і послуг, який максимізує задоволення потреб споживачів. Економічна модель - спрощена картина реальної дійсності, абстрактне узагальнення. Кейнсіанська аналітична економія - макроекономічні концепції, які ведуть до висновку, що в ринковій економіці ресурси не завжди використовуються повністю і що за допомогою відповідної фіскальної і монетарної політики можна досягти повної зайнятості. Макрорівень - рівень агрегативного розгляду економічної системи в масштабах світового господарства, національного господарства країни, секторів економіки. Мікрорівень - рівень розгляду економічної системи в масштабах її окремої ланки, сегмента. Неокласична аналітична економія - теорія, згідно з якою непередбачені зміни рівня цін можуть спричиняти макроекономічну нестабільність в короткостроковому періоді, однак в довгостроковому періоді за повного обсягу виробництва економіка стабільна внаслідок гнучкості цін і зарплати. Підприємницькі здібності - здатність людини організовувати певне поєднання інших ресурсів для виробництва продукту, ухвалювати послідовні неординарні рішення, здійснювати інновації та йти на ризик.

Ринкова економіка - економіка, в якій рішення самих споживачів, постачальників ресурсів і фірм визначають розподіл ресурсів. Ринкова система - усі ринки продуктів і ресурсів та зв'язки між: ними; механізм, що дозволяє цінам, які складаються на цих ринках, розподіляти обмежені економічні ресурси та узгоджувати і координувати рішення, які ухвалюють споживачі, фірми та постачальники ресурсів. Рідкісність (обмеженість) ресурсів - нестача (обмеженість) землі, капіталу, праці і підприємницького таланту для задоволення безмежних матеріальних потреб людей. Основна література: № 6, 9, 10, 13. Додаткова література: № 2. Тема 2 “Економічні системи: поняття, структура, типи ” 1. Поняття економічної системи та її структура 1.1. Поняття економічної системи 1.2. Виробничі економічні системи 1.3. Ринкові економічні системи 1.4. Цінові економічні системи 1.5. Грошові економічні системи 1.6. Фінансові економічні системи 1.7. Фіскальні економічні системи 2. Функціонально-історичні типи економічних систем 2.1. Конкурентна ринкова система 2.2. Монополістична ринкова економічна система 2.3. Адміністративна економічна система 2.4. Змішана економічна система 2.5. Традиційна економічна система 3. Перехідні економічні системи 3.1. Поняття перехідної економічної систем 3.2. Типологізація перехідних економічних систем 3.3. Особливості функціонування перехідної економічної системи України Методичні поради Економічна теорія вивчає мотиви, поведінку та діяльність індивідів та інституцій, що зводяться до найраціональнішого комбінування обме-женими, рідкісними факторами виробництва з метою отримання якнай-більшої, максимальної кількості споживчих благ і послуг. Економічна теорія вивчає ще відносини між індивідами, інституціями, у певних ви-падках і державою, з приводу виробництва, обміну, розподілу і спожи-вання матеріальних і духовних благ. Уся організована сукупність зв'язків у відносинах між суб'єктами економіки з приводу виробництва, обміну, розподілу і споживання в економічній науці визначається як економічна система. Економічна система є ключовим поняттям, об 'єктом економічної теорії, вона охоплює усі аспекти господарського життя країни: від діяльності окремої маленької фірми до функціонування потужних галузей. Економічна система включає в себе всі рівні мікро- та макроекономіки. У запропонованій лекції ми ставимо перед собою завдання розкрити поняття економічної системи, розглянути її внутрішню структуру, про-стежити, як протягом історії національні господарства змінювали фор¬ми свого функціонування. Економічна система як єдність елементів підсистем, що у своїй взаємодії наповнюють змістом це поняття, має свою структуру, куди входять: виробнича підсистема економічної системи, ринкова, цінова, грошова, фінансова, фіскальна (податкова) підсистеми, підсистеми роз-поділу та регулювання. Далі ми розглянемо принципи функціонування кожної з підсистем. Економічні системи різняться між собою специфі-кою регулювання економіки: у цих системах має місце механізм ринко-вого регулювання, в інших - адміністративне державне планування і розподіл.

Але там, де йдеться про зміст діяльності органів безпеки, системно-структурний аналіз виконує допоміжну роль, бо має певні межі свого застосування. Ось чому на озброєння при підготовці та написанні праці береться ціла низка діалектико-методологічних засобів. Це насамперед єдність історичного та логічного. Адже історія пишеться не тільки для історії, а й для сьогодення, бо вона - це не лише минуле. Точніше, це не стільки минуле, скільки людська діяльність, яка має свої закономірності, одна із яких - спадкоємність минулого, сьогодення й майбутнього. Ось чому в роботі використовуються ретроспективний, порівняльно-історичний методи та метод історичної аналогії. Автор ставить за мету довести в дослідженні, що в логічне, тобто сьогодення діяльності спецслужб, треба взяти історичне, але виправлене, звільнене від усякої лузги, від випадковостей та помилок минулого. Через дослідження проводиться діалектична ідея наступності, яка вимагає брати з історії для сьогодення прогресивно-позитивне. Тому практичне значення теоретичного дослідження - відповісти на запитання: якими повинні бути сьогодні Служба безпеки, військова розвідка, інші спецслужби України, що вони мають запозичити з минулого, яку спадщину, яке надбання? Лише в цьому випадку об'єктивне, позбавлене кон'юнктурних ідеологічних нашарувань дослідження минулого спеціальних органів України дозволить запобігти повторенню певних негативних явищ, помилок, котрі можуть об'єктивно загрожувати вітчизняним органам безпеки у складних, нерідко суперечливих і напружених сучасних суспільно-політичних, економічних і міжнародних умовах періоду подальшої розбудови суверенної демократичної держави

1. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

2. Внесок українських економістів у розвиток політичної економії

3. Предмет і методи політичної економії

4. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

5. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

6. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.
7. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.
8. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

9. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

10. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

11. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

12. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

13. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

14. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

15. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

16. Нестор Махно: історично-політичний портрет

Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки

17. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

18. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

19. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

20. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

21. Політичний іслам

22. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)
23. Суспільно-політична діяльність Костомарова
24. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

25. Політична географія як складова частина СЕГ

26. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

27. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

28. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

29. Політична система Великовританії

30. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

31. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

32. Роль політичних партій у розвитку демократії

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

33. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

34. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

35. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

36. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

37. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

38. Ідейно-політичне життя Полтавщини
39. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч
40. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

41. Політична і судова система Київської Русі

42. Політична історія Київської Русі

43. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

44. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

45. Політичний портрет Ф.Д. Рузвельта

46. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

47. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

48. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

49. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

50. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

51. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

52. Суспільно-політичне та культурне життя України

53. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

54. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.
55. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище
56. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

57. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка

58. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

59. Вибори та їх роль у політичному житті України

60. Етапи розвитку політичної думи в Україні

61. Ідейно-політичні течії в Україні

62. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

63. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

64. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

65. Основні політичні течії

66. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

67. Політичні партії в Україні та їх основні типи

68. Політичні погляди і діяльність Платона

69. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

70. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського
71. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
72. Політичня система як механізм влади

73. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

74. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

75. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

76. Структура політичної влади

77. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

78. Технології політичної діяльності

79. Трансформація суспільства та політична модернізація

80. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки
Многоразовые пакеты для хранения детского питания Happy Baby "Baby Food Pouches On-The-Go", 5.
Многоразовые пакеты для хранения детского питания c крышкой — это простой и удобный способ для питания в дороге, на прогулке или в машине.
399 руб
Раздел: Прочие
16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые

81. Формування іміджу політичного лідера

82. Політик і політичний режим

83. Політична влада

84. Політична влада

85. Політична влада у світі та в Україні

86. Політична діяльність і політичні відносини
87. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
88. Політична ідеологія Николло Макіавеллі

89. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

90. Політична культура

91. Політична опозиція в Україні

92. Політична система Індонезії

93. Політичне лідерство

94. Політичне лідерство

95. Політичне прогнозування

96. Політичний PR

Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

97. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

98. Політичний портрет О.Г. Лукашенко

99. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.