Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Природно-ресурсный потенциал Днепропетровской области

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Мінистерство освіти України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра зовнішньоекономічної діяльності Курсова роботаз курсу “Розміщення продуктивних сил” на тему “Природно-ресурсний потенціал Дніпропетровської області” Студента 1 курсу ОФФ 4 групи денної форми навчання Горевого Миколи Миколайовича Науковий консультант, Головня Ю.І. Київ,2000 ПЛАН 1. Роль природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу 2. Структура, розміщення та економічна оцінка природно-ре­сурсного потенціалу Дніпропетровської області 3. Провідні галузі господарства Дныпропетровської області області, що роз­виваються під впливом її природно-ресурсного потенціалу 4. Проблеми антропогенного впливу на навколишнє природнє середовище. 5. Найважливіші напрями раціоналізації використання охо­рони і відтворення природно-ресурсного потенціалу Дніпропетровської області. ВступМоя курсова робота – “Природно-ресурсний потенціал Дніпропетровської області”- має важливий характер, тому що природні умови істотно впливають на особливості й засади територіальної організації виробництва, а що головне, на нас з вами, на ЛЮДЕЙ. Природні умови, до яких выдносять клімат, рельєф, геологічну будову, географічне положення, можуть в одному випадку гальмувати розвиток суспільного виробництва та вважатись несприятливими для людини, а в іншому - створювати сприятливі умови для технічного та матеріального прогресу: нормальне зволоження, достатня річна сума додатніх температур, родючість рівнинного грунту, наявність тих або інших природних ресурсів, а також корисних копалин може бути одним із головних стимулів, поштовхом для розвитку економіки області, регіону, країни в цілому. Природні умови справляють істотний вплив на по-перше людину, яка буде в них працювати, структуру народного господарства країни, регіону та види виробництва, що залежать від природних умов. Присутність або брак якихось природних умов, диктує розміщення продуктивних сил на території. Щоправда, інколи, через зміну природних умов - доводиться перерозподіляти продуктивні сили на території. Природні ресурси є тим елементом продуктивних сил, на який спрямована праця людини. Вигідність чи невигідність використання природних ресурсів визначають за критеріями господарської віддачі цих ресурсів при порівнянні затрат на їх освоєння і переробку. Ці затрати залежать від виду ресурсу, його місця перебування і корисного вмісту. Вони не є постійними, а можуть зростати чи знижуватись залежно від об'єктивних економічних обставин. З економічного погляду, вони виражають категорію оборотних фондів, тобто частини виробничих фондів, яка повністю споживається в кожному виробничому циклі і яка цілком переносить свою вартість на створену продукцію і для продовження виробництва відтворюється як у натуральній, так і у вартісній формі після кожного циклу. Варто зазначити, що який би природно-ресурсний потенціал на мала країна, регіон чи область, найважливішим критерієм його корисності є економічна оцінка, тобто уміння як найменше його витрачати, а отримувати максимальну віддачу, та не приносити великої шкоди природно-територіальному комплексу.

1. Роль природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу Починаючи ций розділ, треба по-перше зазначити, що чіткого визначення “потенціал” та “ресурси” не мають. У різних тлумачних виданнях, з економічної та соціальної географії світу, можна знайти таке формулювання: природно-ресурсний потенціал (ПРП) території (акваторії) — це сукупна продуктивність природних ресурсів, засобів виробництва і предметів споживання, яка виражається у Їх сукупній споживній вартості, У такому розумінні ПРП території (акваторії) посідає цілком певне місце в системі &quo ;суспільство — природа&quo ;. Сфера взаємодії природи й суспільства охоплює не лише безпосередньо експлуатовані, а й усі розвідані природні ресурси, що складають ПРП території, оскільки в перспективі, решта теж може бути залучена до народногосподарського обігу. Разом із поняттям ПРП території (акваторії) використовують терміни &quo ;потенціал ландшафтний&quo ;, &quo ;потенціал природних ресурсів&quo ;. Потенціал ландшафтний характеризує фізичний стан і енергетичну забезпеченість географічних ландшафтів, які визначають їхню здатність виконувати природоохоронні та соціально-економічні функції, а також задовольняти суспільні потреби через різні види природокористування. Потенціал природних ресурсів — це здатність природного комплексу або його окремих компонентів задовольняти потреби суспільства в енергії, сировині, здійсненні різноманітних видів господарської діяльності. Величина потенціалу природного і потенціалу ландшафтного, на відміну від природно-ресурсного, оцінюється в природних (натуральних) показниках (мм/рік — водний, кВт-год — енергетичний та ін.). За системним ученням, ПРП території акваторії — цілісна система складноорганізованих об'єктів. Його цілісність визначається закономірним сполученням взаємноумовлених природних і соціально-економічних зв’язків і залежностей, що поєднують територіальне всі природні ресурси. ПРП — це об'єктивна дійсність і водночас — сукупність економічних відношень, що складаються на базі його використання. Найважливішою властивістю ПРП території як системи є те, що він становить природний комплекс, у якому існують тісний взаємозв'язок та ієрархічна підпорядкованість усіх компонентів, що його складають. Зміни в одному з них викликають відповідні зміни в іншому, й навпаки. Для ПРП території характерна наявність компонентної, функціональної, територіальної та організаційної структур. Компонентна структура ПРП — це внутрішні та міжвидові співвідношення природних ресурсів (лісових, земельних, водних тощо). Щодо цього ПРП території (акваторії) може бути поділений на такі групи ресурсів: мінеральні (паливно-енергетичні й металеві корисні копалини, нерудна сировина, сировина для металургійної промисловості, гірничо-хімічна сировина, будівельні матеріали), водні (поверхневий стік, підземні води), земельні (з урахуванням сільськогосподарського призначення Й характеру грунтового покриву), лісові (щорічний приріст деревини), природно-рекреаційні (рекреаційні території, придатні для створення санаторно-курортних закладів, баз відпочинку, туристичних маршрутів тощо).

Функціональна структура ПРП відображає класифікацію природних ресурсів за їхньою здатністю до формування комплексів та участі в територіальному поділі праці, що втілюється в господарській спеціалізації окремих територій (видобуток вугілля, лісове господарство тощо). Територіальна структура ПРП характеризує різні форми просторової організації природно-ресурсних комплексів ( вугілля залізна руда для виплавлення металу тощо). Організаційна структура ПРП розглядає природні ресурси під кутом зору Їхньої самоорганізації, самовідтворення, а також щодо ефективності їхньої експлуатації, охорони й відтворення. Розвиток ПРП території в часі має циклічний характер і веде до формування ресурсних циклів, які відображають життєдіяльність потенціалу природних ресурсів. Під ресурсним циклом розуміється сукупність перетворень і просторових переміщень певної речовини або групи речовин, що присутні на всіх етапах використання його людиною (виявлення, підготовка до експлуатації, вилучення з природного середовища, перероблення, споживання, повернення в природу) в межах суспільної ланки загального кругообігу даної речовини на Землі. Важливе значення в системі раціонального природокористування мас природно-ресурсне районування. Воно базується на економіко-географічному вивченні ПРП і відображає підсумки еколого-економічної оцінки ПРП, дає змогу встановити не тільки якісні, а й певні кількісні межі ресурсу. Крім цього, природно-ресурсне районування розкриває особливості організаційної структури ПРП як системного утворення в компонентному, функціональному й територіальному аспектах. У практичному аспекті природно-ресурсне районування може слугувати науковим обгрунтуванням для схем комплексного використання, охорони Й відтворення ПРП, тобто природокористування в цілому. Раціональне використання та охорона ПРП — найважливіша проблема сучасності в багатьох регіонах світу. Під охороною ПРП розуміють систему заходів, що спрямовані на підтримання якісних і кількісних параметрів його продуктивності в інтересах розвитку суспільства. Відтворення ПРП можна розглядати як процес відновлення попереднього стану й збільшення продуктивності природних ресурсів території. Охорона і відновлення ПРП охоплює широкий комплекс заходів щодо функціонування природокористування — технологічних, відтворювальних, господарських. Важливим завданням природокористування є також відновлення природних ресурсів, щонайперше родючості грунтів, відновлення рибних ресурсів, продуктивності лісів і т. ін. Господарські заходи пов'язані з удосконаленням територіальної організації в природокористуванні, розробленням схем комплексного використання, охорони природних ресурсів (їхніх окремих компонентів), провадженням ефективної цінової політики, викликаної введенням плати за користування природними ресурсами. Високий рівень концентрації промисловості в багатьох регіонах світу, інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, не завжди виважена з економічного погляду політика в розміщенні й розвитку окремих галузей виробництва призвели до надмірних техногенних навантажень на природні ресурси.

У этих составных частей во многом разная природа, разными должны быть и мероприятия по снижению остроты каждого из аспектов региональной проблемы. Разные задачи должны решаться методами, адекватными этим аспектам. Следует избегать перекрещивания и наложения этих методов, т. е. решения, например, экономических задач с помощью социальных мер. 10. Исторический очерк административного устройства России Огромная территория России еще на первых этапах становления Российского государства требовала территориального изучения ее особенностей, природно-ресурсного потенциала, создания административных органов для сбора налогов и управления всеми социально-экономическими процессами. Поэтому возникла необходимость деления России на отдельные административные единицы. В России после ликвидации удельных княжеств существовало деление на воеводства, станы, уезды. Управление ими представляло собой одновременно и «кормление» их правителей. Создание Российского государства в XVIII в. (с командным управлением) потребовало образования однородных административных «единиц» – губерний

1. Экономико-географическая характеристика Южного Федерального округа РФ. Влияние экономико-географического положения на размещение ведущих отраслей производства

2. Выдающиеся деятели сельского хозяйства Липецкой области

3. Конституционное право- ведущая отрасль Российского права

4. Экономико–статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области

5. Крестьянство и сельское хозяйство Омской области в 70-80 гг. 20 века

6. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области
7. Монополия и конкуренция в условиях рыночного хозяйства. Антимонопольное регулирование: проблемы и опыт реализации в России.
8. Природный рекреационный потенциал и рекреационное зонирование территории Рязанской области

9. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

10. Нервы и подъязычная область шеи. Характеристика органов шеи: гортань, щитовидка, глотка, пищевод

11. Экономический потенциал Свердловской области (на примере анализа межрегиональных и внешнеэкономических связей региона)

12. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

13. Размещение производительных сил и территориальная организация хозяйства на примере Томской области

14. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

15. ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

16. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее

17. Предмет экономической социологии как отрасли социологии. Метод социометрических измерений. Сущность и область применения

18. Организация финансов на коммерческих предприятиях. Экономико-статистический анализ производительности труда в хозяйствах центральной зоны Кировской области

19. Оптимизация производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере хозяйства "Путь Ленина"

20. Структура и особенности развития мирового хозяйства

21. Использование процессов, присущих объемному взрыву в различных областях народного хозяйства

22. Структура социальной психологии как отрасли науки
23. Отраслевая структура мирового хозяйства
24. Удобрение картофеля. Известкование и система удобрения в специализированном севообороте хозяйства Нечерноземной зоны Владимирской области

25. Размещение отраслей промышленности строительных материалов

26. Анализ структуры и задач основных подразделений Азовского НИИ Рыбного Хозяйства

27. История развития домашнего птицеводства как отрасли сельского хозяйства

28. Региональные программы развития отрасли продовольствия и сельского хозяйства: направления развития, проблемы, перспективы

29. Развитие и размещение промышленности Ульяновской области

30. Концепция территориальной структуры хозяйства

31. Особенности размещения отраслей и экономико-географическая характеристика экономических районов РФ

32. Предмет административного права (области отношений административно-правового регулирования). Государственное регулирование в отраслях культуры

Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

33. Мировое хозяйство: понятие, структура

34. Масштабы и структура мирового хозяйства

35. Структура бизнеса Ульяновской области

36. Применение нанотехнологий в различных отраслях народного хозяйства

37. Влияние отраслей народного хозяйства на окружающую среду

38. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей легкой промышленности Украины
39. Отрасль машиностроения и ее роль в Вологодской области
40. Структура отрасли. Издержки обращения в сфере торговли

41. Экономическая оценка использования отходов лесной отрасли Иркутской области

42. Моделирование структуры производства продукции животноводства в СХОАО "Белореченское" Усольского района Иркутской области

43. Типы и элементы планировочной структуры города

44. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

45. Структура организации материи

46. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

47. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

48. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

49. Радиация и радиационная обстановка в Ростовской области

50. Растения, занесённые в Красную книгу Вологодской области

51. Оползни в Саратовской области

52. Мерзлотные явления в земной коре (кpиолитология) (. Иpкутская область. Доклад)

53. Размещение черной металлургии России

54. Золотодобывающая промышленность Амурской области
55. Место США в мировом капиталистическом хозяйстве
56. Природные условия Магаданской области и Чукотского Автономного Округа

57. Промышленность и сельское хозяйство в ТАССР с 1945 по 1960 гг.

58. Рельеф Запорожской области

59. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

60. Территориальные особенности демографического кризиса в России (на примере Самарской области)

61. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

62. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)

63. Смоленская область

64. Хозяйство Древнего Египта

Шкатулка для рукоделия "Сундучок", 18x13x8 см, арт. 80863.
Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
627 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

65. Калининградская область

66. Сийский заказник Архангельской области

67. Оценка рекреационных ресурсов Владимирской области

68. Анализ демографической ситуации Ивановской области

69. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

70. Разработка региональной справочной общегеографической карты Смоленской области для Атласа Центра РФ
71. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края
72. Экономико-географическое положение Волгоградской области.

73. Экономическая характеристика Псковской области

74. История Астраханской области

75. Использование ассимиляционного регионаэкономике Курганской области/

76. Регулирование естественной монополии /тарифная политика в области электросвязи/

77. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

78. Аппарат государственной власти и его структура

79. Соотношение административного права со смежными отраслями права

80. Управление в области обороны

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для колясок "Книжка".
Размер: 360х930х500 мм. Цвет: черный.
840 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Шкатулка музыкальная "Сердце", 20x19x8 см, арт. 24804.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1027 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки

81. Понятие гражданского права как отрасли права

82. Формирования крепостного права. Крепостное хозяйство

83. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

84. Восстановление народного хозяйства в 1945 – 1964гг. после Великой Отечественной войны

85. Налоговая политика в ведущих странах мира с развитой экономикой

86. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года
87. Современная законодательная база Украины в области страхования
88. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

89. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

90. Понятие и структура компетенции местного самоуправления

91. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

92. Структура налоговых органов Российской Федерации

93. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

94. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

95. Современная законодательная база Украины в области страхования

96. Структура нормы права

Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки

97. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

98. Структура и функции государственного аппарата

99. Отличие трудовых отношений от отношений других отраслей права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.