Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Споживання, зберігання та інвестиції і їх функції

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет радіоелектроніки Кафедра економічної кібернетикиКонтрольна робота з дисципліни: «Економічна теорія» на тему: «Споживання, зберігання та інвестиції і їх функції» Варіант №15 Xарків 2009 ЗМІСТВСТУП 1 СПОЖИВАННЯ І ЗАОЩАДЖЕННЯ. Гранична схильність до споживання і до заощадження 2 інвестиціЇ Та ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ВИСНОВКИ ВикористАна література ВСТУП Важливість макроекономічного дослідження поведінки домашніх господарств на споживчому ринку пояснюється такими обставинами: 1. У сучасній економіці витрати на споживання досягають трьох чвертей усіх сукупних витрат, і вже один цей факт сам по собі надає аналізу функції споживання надзвичайну актуальність. 2. Витрати на споживання складають переважну частку трансакцій в економіці, отже, характер поведінки домашніх господарств на споживчому ринку значною мірою визначає розмір і характер попиту на гроші. 3. Оскільки одну частину використовуваного доходу домашні господарства витрачають на споживання, а другу на заощадження, то очевидно, що певному характеру функції споживання відповідає певний вид функції заощадження, а оцінка обсягу заощаджень надзвичайно важлива для визначення умов як статичної, так і динамічної рівноваги в економіці. Аналіз характеру споживання домашніх господарств передбачає виявлення поведінки суб’єктів споживання при формуванні планів споживання і заощадження; співвідношення доходу і витрат на споживання і заощадження з майном суб'єкта; мотивації домашніх господарств при прийнятті рішень про формування обсягів поточного споживання і заощадження, тобто, які параметри виділяються як аргументи функцій споживання і заощадження. Відповідь на дані питання визначає тип моделі споживання – статична або динамічна модель. Типовим прикладом статичної моделі є кейнсіанська функція споживання. Динамічні моделі підрозділяються на двоперіодні (дійсний і майбутній період) і багатоперіодні (по роках життя суб'єкта). У будь-якому випадку багатоперіодні моделі мають справу з дисконтованими оцінками потоків доходу, споживання, заощадження і майна. 1 Споживання і заощадження. Гранична схильність до споживання і до заощадження Темпи економічного зростання у значній мірі залежать від співвідношення між споживанням та нагромадженням. Головним компонентом сукупних витрат є споживчі витрати (СВ). Споживчі витрати, або споживання - це витрати домашніх господарств на придбання споживчих товарів і оплату послуг для задоволення особистих потреб. Споживання є також найбільш суттєвим компонентом валового внутрішнього продукту (ВВП). У різних країнах частка споживання у ВВП коливається в межах 60-70%, що зумовлює важливість для економіки прийняття рішення щодо споживання. Структура споживчих витрат різна у різних груп населення (харчування, непродовольчі товари, послуги тощо). Тому в економічному аналізі виходять з так званих “якісних моделей поведінки”, під якими розуміють усереднені моделі поведінки людей з різними рівнями доходу, які побудовані на основі досліджень сімейних бюджетів. “Якісні моделі поведінки” ще називають “законами Енгеля”, який досліджував зміни у споживчих витратах населення в залежності від зміни доходів.

Пріоритети у споживанні різні, але можливо виділити найбільш спільні групи витрат в залежності від їх бажаності для сім’ї: харчування, одяг, освіта, медичне обслуговування, транспорт. При цьому треба враховувати, що багато залежить від доходів сім’ї, платності або безплатності тих або інших послуг. Однією з найголовніших у всій макроекономіці є функція споживання. Функція споживання розкриває взаємозв’язок між величиною видатків на споживання та обсягом використовуваного особистого доходу. Це поняття, що запроваджено Кейнсом, ґрунтується на припущенні, що існує стабільний емпіричний взаємозв’язок між споживанням та доходом. Функцією споживання можна подати у вигляді рисунка 1.1. Зв’язок між споживанням і доходом, що показано на рисунку 1.1, називають функцією споживання. Рисунок 1.1 – Функція споживання Доход після сплати податків дорівнює споживанню плюс заощадження. Отже, при розгляді чинників, що визначають споживання, водночас вивчаються чинники, що визначають заощадження. З-поміж багатьох чинників, які впливають на рівень споживчих видатків, найважливішим є доход, зокрема доход після сплати податків. А оскільки заощадження є тією частиною доходу, яка не споживається, то доход після сплати податків виступає основним чинником, що визначає і особисті заощадження. Частка загального доходу після сплати податків знижується і зростає в міру його збільшення. Оскільки доход після сплати податків або споживається, або зберігається, сума спожитої і заощадженої (не спожитої) частин повинна поглинути всю величину доходу будь-якого рівня. Виражена у відсотках частка будь-якого даного загального доходу, яка йде на споживання, називається середньою схильністю до споживання (ССС), а та частка загального доходу, яка йде на заощадження називається середньою схильністю до заощадження (ССЗ). Тобто: (1.1) Та обставина, що домогосподарства споживають певну частку загального доходу, іще не гарантує, що вони будуть споживати ту ж саму частку в разі зміни величини доходу. Частка приросту (скорочення) доходу, яка споживається, називається граничною схильністю до споживання (ГСС). Іншими словами, це відношення будь-якої зміни споживання до тої зміни величини доходу, яка зумовила зміни споживання. Графічна інтерпретація ГСС представлена на рисунку 1.2. Рисунок 1.2 – Графічна інтерпретація ГСС Розраховується ГСС по групам сімей в залежності від рівня середньодушового доходу за допомогою кривої Лоренца. Рисунок 1.3 – Крива Лоренца Теоретична можливість абсолютно рівного розподілу доходів представлена бісектрисою. Вона вказує на те, що любий даний процент сімей получає відповідний процент доходу. Це означає, що якщо 20% усіх сімей 20% від усього доходу, 40 – 40%, 60 – 60% і т.д., то відповідні крапки будуть розположенні на бісектрисі. Область між лінією, яка позначає абсолютну рівність, та кривій Лоренца вказує на ступінь нерівності доходів. Чим більше ця область чи розрив, тим більша ступінь нерівності. Якщо б фактичний розподіл доходів був абсолютно рівним, то крива Лоренца та бісектриса збіглися б, і розрив зник.

Криву Лоренца можливо використовувати, щоб порівняти розподіл доходів у різні періоди часу, чи у різних країнах, чи між різними групами, приймаючи до уваги доходи до і після відрахування податків і трансфертні платежі. Аналогічно частка будь-якого приросту (скорочення), яка йде на заощадження, називається граничною схильністю до заощадження (ГСЗ), що виражається у відношенні будь-якої зміни заощадження до тої зміни доходу, яка її викликала. Графічна інтерпретація ГСЗ представлена на рисунку 1.3. Рисунок 1.4 – Графічна інтерпретація ГСЗ Сума ГСС і ГСЗ для будь-якої зміни доходу після сплати податків повинна завжди дорівнювати одиниці, тобто приріст доходу може йти або на споживання, або на заощадження. Та частка будь-якої зміни величини доходу, яка не споживається, по суті, йде на заощадження. Тому спожита частка ГСС і заощаджена частка ГСЗ мають поглинати весь приріст доходу: ГСС ГСЗ=1. Рівень доходу після сплати податків є основним чинником, який визначає величину споживання і заощадження в домогосподарствах, так само, як ціна є основним чинником, що визначає попит на окремий продукт. Однак крім доходу існують й інші чинники, які спонукають домогосподарства споживати менше або більше. Ці чинники діють на взаємозалежність між споживанням і доходом після сплати податків, а також між заощадженням і доходом після сплати податків. До цих чинників передусім належать: багатство, рівень цін, сподівання, споживча заборгованість і оподаткування . Під багатством розуміється як нерухоме майно (будинок, автомобіль, телевізор та інші предмети тривалого користування), так і фінансові засоби (готівка, заощадження на рахунках, акції, облігації, страхові поліси, пенсії), якими володіє домогосподарство. Існує залежність: чим більше нагромадженого багатства мають домогосподарства, тим більша величина споживання і менша величина заощаджень будь-якого рівня поточного доходу. Домогосподарства заощаджують, утримуючись від споживання, щоб нагромаджувати багатство. За інших рівних умов, чим більше багатства нагромадили домогосподарства, тим слабший буде в них стимул для заощаджень, щоб нагромаджувати додаткове багатство. Зміни рівня цін змінюють і реальну вартість, або купівельну спроможність деяких видів багатства. Іншими словами, реальна вартість фінансових засобів, номінальна вартість яких виражена у грошах, буде обернена пропорційно змінам рівня цін. Це і є ефект багатства, або ефект реальних касових залишків. Якщо реальне фінансове багатство зменшується, зменшується і схильність до споживання поточного доходу. Навпаки, зниження рівня цін збільшує реальне фінансове багатство і буде спонукати споживати більшу частину поточного доходу. На поточні видатки і заощадження можуть суттєво впливати сподівання домогосподарств, пов'язані з майбутніми цінами, грошовими доходами і наявністю товарів. Очікування підвищення цін і дефіцитності товарів ведуть до підвищення поточних видатків і зменшення заощаджень. Це пояснюється тим, що для споживачів цілком природним є намагання уникнути сплати вищих цін. Очікувана інфляція і очікувані дефіцити спонукають людей купляти про запас, щоб уникнути майбутніх вищих цін і порожніх полиць.

Зокрема, Шішупальґарх — «Фортеця Шішупали», руїни якої збереглися біля Бгуванешвару, нинішньої столиці штату Оріса (Східна Індія), знаменитої середньовічними храмами. За шість миль від Шішупальгарха розташовані відомі гори Кхандагірі й Удайгірі (в Україні Удай-ріка). Залишки Шішупальгарха сьогодні ретельно вивчаються археологами й істориками, тут виявлено цікаві археологічні експонати — кушанські монети, теракотові вушні прикраси й булли, різноманітна кераміка (Law, 188). Ці факти засвідчують, що перш ніж культ Крішни став превалювати, і Шішупала міг бути об’єктом поклоніння. Він міг бути цілком позитивним божеством хоча б у тих самих асурів. Етруски знали дитину-божество Сосіпол, ім’я якого напрочуд перегукується з Шішупала (хінді Шішупал). Очевидно, етруський Сосіпол більше зберіг свої давні функції, аніж індійський Шішупал. Подібне божество існувало на теренах Давньої України. Про це свідчать боспорські написи, у яких чимало імен з компонентом Сосі: Сосій, Сосіон, Сосібій, Сосіпатр, Сосіген тощо (КБН, 900 — покажчик імен). Синонімом до санскр. шішу — шішука, а ім’я Шішука мав родоначальник династії Сатаваханів (ІІІ ст. до н. е). Іноді його ім’я подається як Сіндгука (хінді — Сіндгук), що показово й важливо

1. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

2. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

3. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

4. Загальні засади передавання документів на тимчасове та постійне зберігання

5. Банки та їх функції

6. Договір зберігання за цивільним законодавством України
7. Автоматизований облік надходження, зберігання і збуту продукції на товарній базі
8. Зберігання продуктів. Домашнє консервування

9. Зберігання лікарських засобів в аптеках

10. Міжнародні валютні ринки та їх функції

11. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

12. Закон вартості: сутність та основні функції

13. Печінка. Її будова, функції та хвороби

14. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

15. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

16. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

Жироудалитель UNiCUM "Гризли. Мята", 500 мл.
Новая формула удаления жира без запаха химии. В основу формулы легли лучшие разработки российских и израильскихученых. Главными
328 руб
Раздел: Для плит, духовок
Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные

17. Портфель цінних паперів - сутність та функції

18. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

19. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

20. Мета та функції контролінгу

21. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

22. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
23. Поняття, функції та система трудового права України
24. Функції та принципи державного управління

25. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

26. Мікропроцесорна система та її функціонування

27. Виробництво, споживання та торгівля кавою та кавовими напоями

28. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

29. Запобігання виразковій хворобі та її рецидивам

30. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

31. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

32. Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію

Магнитная игра для путешествий "Подводный мир".
Расположи 4 магнитные детали на игровой доске таким образом, чтобы только указанные в задании обитатели подводного мира остались видны.
554 руб
Раздел: Головоломки
Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

34. Функціональні проби та фізична працездатність

35. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями

36. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

37. Світова організація торгівлі: цілі та функції

38. Кризове явище функціонування та розвитку організації
39. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
40. Суспільство споживання: за та проти

41. Предмет філософії та її функції

42. Філософія, її проблематика та функції

43. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

44. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки

45. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

46. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

47. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

48. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

Подставка для колец Zoola "Кролик", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подгузники Moony, 6-11 кг, экономичная упаковка, 62 штуки.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

50. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

51. Статистика рівня доходів населення та споживання товарів тривалого використання

52. Сучасний склад: характеристика та функції

53. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

54. Функции белков в организмах живых существ
55. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
56. Функции белков в организме

57. Функции ГЛИИ

58. Полная история танков мира

59. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

60. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

61. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

62. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

63. Цивільний та арбітражний процес

64. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг
Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры

65. Функции и штаты Олонецкого губернского правления в 1825 – 1918 гг.

66. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

67. Референдум и его социальная функция

68. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

69. Функции государства

70. Функции государства: налогообложение и взимание налогов
71. Понятие налога, налогового права, его система, их функции
72. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

73. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

74. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

75. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

76. Функции государства

77. Феодальное государство (экономическая основа, сущность, механизм, функции и формы)

78. Структура и функции государственного аппарата

79. Деньги и их функции(MONEY)

80. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

81. Культура как социальное явление. Ее основные функции

82. Функции культуры

83. Поэзия природы: средства изобразительности и функции

84. Предложения с именным предикатом состояния и их коммуникативные функции

85. Реализация функций языка в ФЗ "О прокуратуре РФ"

86. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
87. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?
88. Хэш-функции в криптосистемах

89. Мастер функций в Excel

90. Основные формулы тригонометрии. Таблица частных случаев для тригонометрических функций. Таблица углов sin, cos, tg, ctg

91. Теория случайных функций

92. Функция и ее свойства

93. Построение графика функции различными методами (самостоятельная работа учащихся)

94. Гамма функции

95. Изучение функций в школьном курсе математики VII-VIII классов

96. Исследование элементарных функций

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

97. Пищеварительный тракт и его основные функции

98. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

99. Мышцы: начало, место прикрепления, функция


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.