Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Зміст Вступ 3 Сутність і значення менеджменту 3 Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту 3 1.Теоретичний аспект реалізації функцій менеджменту 3 1.1 Організація як об’єкт управління та його функції 3 1.2 Функція планування 3 1.3 Функція контролю 3 1.4 Планування та контроль капіталовкладень 3 2.Аналіз реалізації основних функцій управління ДТГО „Південно-Західної залізниці” 3 2.1 Характеристика Південно-Західної залізниці 3 2.2 Основні положення служби НКВ 3 2.3 Аналіз основних економічних показників 3 3. Рекомендації по перспективному розвитку ПЗЗ та Укрзалізниці 3 Висновок 3 Список літератури 3 Вступ Процеси глобалізації у світовій економіці, поглиблення міжнародного поділу праці, формування сучасних організацій (транснаціональних корпорацій, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, франчайзингових об'єднань тощо) вимагають створення в кожній країні клімату підприємницької активності, механізмів інноваційного розвитку, ефективної ринкової інфраструктури. Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удосконалення механізму управління організаціями як найважливішого чинника впливу на працівників з метою досягнення поставлених цілей. Саме управлінська діяльність визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість інституційних і структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. Сутність і значення менеджменту Однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн світу (СІЛА, Японія, Великобританія, Німеччина, Франція, Канада, Швеція та ін.) є використання менеджменту, тобто науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією. Менеджмент виступає як результативний засіб формування ринкових стратегій, залучення інвестицій, здійснення нововведень, оптимізації співвідношення попиту і пропозиції тощо. Наприклад, від пересічних американців дуже часто можна почути, що ефективну економіку США сформували три чинники — автомобілі, автомобільні дороги й менеджмент. Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту В умовах розвитку ринкових відносин менеджмент активно проникає на українські підприємства. Підприємці зацікавлені у використанні його основних надбань, оскільки це дає змогу досягнути стрункої побудови організації, знизити трудомісткість управлінських робіт, оптимізувати чисельність апарату управління, посилити управлінський вплив, зосередити зусилля всіх працівників на досягненні поставлених цілей. В організаціях усе більшого значення набуває діяльність керівників нової формації — менеджерів. Саме ці категорії працівників сприяють утвердженню підприємства на ринку, успіху в конкурентній боротьбі, втіленню нових ідей та результативних стратегій. Добре підготовлений менеджер, який володіє широкими знаннями у сфері сучасної економіки, основами інформаційних і комп'ютерних технологій, технікою ділового спілкування з вітчизняними та зарубіжними партнерами, може забезпечити успіх організації, її інноваційний розвиток, сприятливий інвестиційний клімат.

Побудоване на засадах сучасного менеджменту управління організацією характеризується, з одного боку, стабільністю в отриманні високих економічних, технологічних, соціальних та інших результатів, з іншого — високою динамікою позитивних змін. Вивчення науки про менеджмент є обов'язковою складовою підготовки фахівців економічних спеціальностей в усьому світі. В Україні дисципліни «Менеджмент» (напрям підготовки «Економіка і підприємництво») і «Основи менеджменту» (напрям підготовки «Менеджмент») входять у відповідні державні стандарти і є важливим чинником здобуття економічної освіти. Предметом вивчення науки про менеджмент є: 1. Теоретичні засади управлінської діяльності (закони, закономірності, принципи, категорії, механізми, моделі тощо). 2. Практика управління організаціями (підприємствами, корпораціями, господарськими товариствами тощо). 3. Проектування систем менеджменту (формування взаємопов'язаних і взаємодіючих управлінських важелів, які забезпечують управлінський вплив керуючої системи організації на керовану). Об'єкт вивчення менеджменту — процес управління виробничо- господарською діяльністю підприємств, корпорацій, господарських товариств, об'єднань та інших організацій. Дослідження процесу менеджменту, виокремлення його етапів дають змогу послідовно ознайомитись з усіма управлінськими категоріями, виявити взаємозв'язки між ними, зрозуміти характер та особливості здійснення управлінського впливу. Це сприяє формуванню в майбутніх економістів та менеджерів управлінського мислення, керівних навичок, здатності до прийняття управлінських рішень. Отже, суб'єктом вивчення менеджменту є працівники керуючої і керованої систем організації, їх професійний та кваліфікаційний рівень, ступінь виконання ними повноважень, обсяги відповідальності, а також взаємозв'язки в системі менеджменту. На сучасному етапі розвитку національної економіки України використання надбань вітчизняного та зарубіжного менеджменту дасть змогу підприємцям та управлінцям забезпечити зростання ефективності діяльності організацій, підвищити якість інституційних та структурних змін, сприяти формуванню гнучкості шляхом нарощення здатності до адаптивності в умовах жорсткої конкуренції. З розвитком людства виникла необхідність забезпечувати його зростаючі потреби, що супроводжувалося зменшенням сировинних ресурсів. Цей процес передбачав підвищення ефективності всіх видів діяльності на засадах мінімізації витрат І оптимізації результатів, що зумовило поділ і спеціалізацію праці, тобто виникнення різновидів трудових процесів (функцій). 1.Теоретичний аспект реалізації функцій менеджменту 1.1 Організація як об’єкт управління та його функції У визначенні сутності функцій менеджменту, їхньої класифікації і трактуванні немає однозначності. Одні автори класифікують функції менеджменту за ознакою їх першочерговості в діяльності організації, інші — за пріоритетністю у застосуванні на певних рівнях управління. Але всі погоджуються, що лише комбінування функцій може дати конкретні результати. 1.1.1 Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту Технологія управління підприємством (організацією) є безперервним, динамічним, послідовним, стійким, мінливим, цілеспрямованим процесом, який має циклічний характер.

Вона формується завдяки безперервному перебігу функцій менеджменту, кожна з яких є складовою цього процесу. Функції менеджменту — види управлінської діяльності, які забезпечують формування способів управлінського впливу. Сформувалися вони в процесі поділу і спеціалізації праці, оскільки будь-які управлінські процеси на підприємстві відбуваються на основі функціонального поділу. Функції менеджменту відображають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління. На першому етапі функції доцільно класифікувати за ознакою місця в системі менеджменту, що дає змогу наголосити на домінуючій ролі конкретних (часткових) функцій менеджменту і важливій ролі загальних (основних), а також виділити об'єднувальну функцію. Загальні функції (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання) задіяні в усіх управлінських процесах; за допомогою конкретних функцій відбуваються конкретні управлінські процеси; об'єднувальна функція менеджменту — керівництво — пронизує всі управлінські процеси в організації. Визначальну роль, однак, відіграють конкретні функції менеджменту, які реалізуються через загальні. Конкретні функції менеджменту класифікують за: ознакою процесів управління — функції управління основним, допоміжним виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним забезпеченням, патентно-ліцензійною діяльністю, капітальним будівництвом, зовнішньоекономічною діяльністю тощо; ознакою об'єкту — функції управління підприємством, цехом, службою, відділом, дільницею, бригадою, проектною групою тощо; ознакою елементів виробничо-господарської діяльпості — функція управління працею, предметами та знаряддями праці, інформацією тощо. Узагальнену класифікацію функцій менеджменту подано на рис. 2.1. На сучасному етапі розвитку менеджменту до загальних функцій відносять планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання. У 20-х роках XX ст. А. Файоль виділяв планування, організування, розпорядництво, координування і контролювання. У колишньому Радянському Союзі виокремлювали функції планування, організування, координував- Рис. 2.1. Класифікація функцій менеджменту ня, стимулювання, регулювання і контролювання. Привабливими є міркування американських науковців Мескона, Альберта і Хедоурі, які визнають чотири функції: планування, організування, мотивування і контролювання. Однак відмовлятися від функції регулювання невиправдано, оскільки дослідження свідчать, що без неї не обходиться жоден управлінський процес. Наприклад, після контролювання відбувається зворотний зв'язок з метою усунення недоліків, відхилень, збоїв тощо, тобто регулювання; у процесі стратегічного планування після формулювання місії та визначення цілей організації, вибору стратегії обов'язковою є оцінка розробленої стратегії шляхом її співставлення з місією організації. Що стосується функції координування, то цей важливий управлінський важіль реалізується у формі керівництва. 1.1.2 Організування як загальна функція менеджменту Наявність в організації найсучасніших техніки і технології, висококваліфікованого персоналу, вільних обігових коштів є необхідними, але не достатніми умовами забезпечення стійких конкурентоспроможних позицій на ринку.

Самостійні організації функціонували в районі Бобринське-Цвіткове, на Румунському фронті та на фронті Махна. Крім суто військових, існували "політично-розвідочні" (інформаційні) групи в найважливіших пунктах: Бердичів, Ставка, Штаб Корпусу січових стрільців, Вінницький залізничний пункт з рухомою агентурою, Кам'янець-Подільський, Житомир, Проскурів, лінія зони Антанти (станція Бірзула). Нарешті, силами Відділу внутрішньої інформації обслуговувалися територія розташування Департаменту і навколишня місцевість. Директор Департаменту звертав увагу керівника МВС на те, що з огляду на напруженість ситуації, швидку зміну обстановки, матеріальну скруту, брак кадрів та надійних співробітників можливі певні проблеми із своєчасністю надання інформації. Юрисконсультський і слідчий відділ провадив свою діяльність у напрямку "полагоджування всіх судових функцій передвступного (слідчого) характеру". Крім цілої низки справ щодо окремих осіб, звинувачених в антидержавній діяльності "чи то більшовицькій, чи чорносотенній", відділ провів слідство й зібрав необхідні матеріали стосовно цілих підпільних організацій, які діяли в Києві, а саме: двох тимчасових більшовицьких урядів, котрі мали захопити владу в разі відходу українських військ з Києва; Військово-революційного комуністичного штабу; Совдепу з представників військових частин; чорносотенної контррозвідки та ін. Г.Кульчицький підкреслив, що роботі відділу дуже шкодить втручання інших державних органів у справи, які не входять до їхньої компетенції

1. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

2. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

3. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

4. Внесок винахідників, інженерів і вчених в розвиток залізничного транспорту

5. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

6. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
7. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
8. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

9. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

10. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

11. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

12. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

13. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

14. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

15. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

16. Основные функции менеджмента

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

17. Функции менеджмента

18. Функции менеджмента

19. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

20. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

21. Сущность и содержание функций менеджмента

22. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду
23. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях
24. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

25. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

26. Облік готової продукції та її реалізації

27. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

28. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

29. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

30. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

31. Договір позики (проблеми правової реалізації)

32. Застосування права як особлива форма його реалізації

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

33. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

34. Реалізація і застосування права

35. Реалізація Конституції України

36. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

37. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

38. Особливості реалізації фонеми в мовленні
39. База даних по приватних підприємствах регіону
40. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

41. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

42. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

43. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

44. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

45. Інтернаціоналізація підприємств

46. Реалізація шкіряного взуття

47. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

48. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические

49. Менеджемт как профессия, основные функции менеджмента

50. Мотивация, как функция менеджмента

51. Организация контроля в организации как важная функция менеджмента

52. Паблик рилейшнз как стратегическая функция менеджмента

53. Природа и состав функций менеджмента

54. Связи с общественностью как функция менеджмента
55. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
56. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

57. Функции менеджмента в условиях рыночной экономики

58. Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль

59. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

60. Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти

61. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах

62. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

63. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

64. Проблеми запобігання криз на підприємствах

Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Фінансове планування на підприємствах

66. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

67. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

68. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

69. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

70. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"
71. Статистичне вивчення виручки від реалізації молока
72. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

73. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

74. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

75. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

76. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

77. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

78. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

79. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

80. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Настольная игра "Спящие королевы" (делюкс).
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
961 руб
Раздел: Карточные игры

81. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

82. Організація облікової політики підприємства

83. Організація обліку на підприємстві

84. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

85. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

86. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві
87. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
88. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

89. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

90. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

91. Організація збутової діяльності на підприємстві

92. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

93. Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

94. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

95. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

96. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

97. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

98. Менеджмент сущность, функции, принципы и модели

99. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.