Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Проблема ефективності - це завжди проблема вибору

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗмістВведення Розділ 1. Зміст поняття &quo ;Економічна ефективність&quo ; і чинники, що впливають на рівень економічної ефективності управління Розділ 2. Критерії ефективності управлінської діяльності Розділ 3. показники економічної ефективності управління і методика їх розрахунку Висновок ВведенняВся доцільна діяльність людини, так чи інакше, пов'язана з проблемою ефективності. В основі цього поняття лежить обмеженість ресурсів, бажання економити час, одержувати якомога більше продукцію з доступних ресурсів. Проблема ефективності - це завжди проблема вибору. Вибір торкається того, що проводити, які види продукції, яким способом, як їх розподілити і який об'єм ресурсів використовувати для поточного і майбутнього споживання. Рівень ефективності робить вплив на рішення цілого ряду соціальних і економічних задач, таких як швидке економічне зростання, підвищення рівня життя населення, зниження інфляції, поліпшення умов праці і відпочинку. Ефективність від латинського слова ’’effec us’’ – виконання, дія. Спочатку поняття ефективності відносили до техніки і технології. При цьому під ефективністю розуміли міру виконаної роботи по відношенню до енергії, що затрачує, або співвідношення між фактичним і потенційним результатом будь-якого процесу. Проте, що мається на увазі під роботою? Паровий двигун вважається менш ефективним, ніж дизельний, оскільки в першому більший відсоток енергії затрачується даремно. Але з фізичної точки зору втрачена енергія теж виконує роботу, яка комусь потрібна. Це значить, що ефективність не є чисто об'єктивною або технологічною властивістю, а неминуче залежить від оцінок і є оцінною категорією. Пізніше стали застосовувати поняття ефективності до економічної діяльності, розглядаючи ефективність виробничого процесу як відношення того, що проведено до того, що необхідне для виробництва, зокрема, відношення випуску продукції до витрат ресурсів. Ефективність економічної діяльності ще більш чітко підкреслює оцінний характер категорії ”эффективність’’. Вона завжди пов'язана з відношенням цінності результату до цінності витрат і може мінятися із зміною оцінок. В прикладі з паровим двигуном і дизелем зростання цінності нафти в порівнянні з цінністю вугілля може змінити все так, що працюючий на розі паровий двигун стане ефективно за дизель. Дизелем просто не користуватимуться через дорожнечу. Не існує такого процесу, машини, пристрою, настільки ефективного, щоб його не можна було зробити неефективним (або настільки неефективного, щоб його не можна було зробити ефективним) при відповідній зміні цінностей. Все залежить від того, яка мета повинна бути досягнутий в результаті виробничої, економічної або будь-якої іншої доцільної діяльності. Мета моєї курсової роботи – розкрити поняття економічної ефективності управління і якомога повно відобразити її єство, виділити головні і найважливіші критерії ефективності управлінської діяльності, а також роз'яснити показники економічної ефективності і методику їх розрахунку. Розділ 1. Зміст поняття &quo ;Економічна ефективність&quo ; і чинники, що впливають на рівень економічної ефективності управлінняЕкономічна ефективність - найважливіша соціально-економічна категорія, для якої характерні властивості динамічності і історичності.

Ефективність виробничої діяльності властива різному рівню розвитку продуктивних сил кожної суспільної формації. На всіх етапах історичного розвитку суспільство завжди цікавило питання: ціною яких витрат і ресурсів досягається кінцевий виробничий результат. Отже, початкова модель кількісної оцінки ефективності є співвідношенням між економічними результатами і витратами, ресурсами. Максимізація кінцевих результатів з одиниці витрат і ресурсів або мінімізація витрат і ресурсів на одиницю кінцевого результату - така первинна мета суспільства, трудового колективу, окремої особи (працівника). Ця мета, метод її досягнення, шляхи і резерви підвищення економічної ефективності (їх класифікація і кількісна оцінка) є змістом економічної науки і економічних дисциплін (галузевих і функціональних). Розрізняють загальну (абсолютну) і порівняльну (відносну) ефективність. Загальна ефективність необхідна для оцінки і аналізу загальноекономічних результатів і ефективності на різних рівнях економіки (макро- і мікрорівнях) за певний період часу і в динаміці для зіставлення рівня ефективності по підприємствах і регіонах. Порівняльна ефективність розраховується і аналізується при обгрунтовуванні ухвалюваних виробничо-господарські, технічні і організаційні рішення, для відбору з альтернативних варіантів якнайкращого (оптимального). Такий відбір здійснюється на основі зіставлення (порівняння) по варіантах системи техніко-економічних показників, розрахунку терміну окупності або коефіцієнта ефективності додаткових капітальних вкладень, величини економічного ефекту. Єство економічної ефективності разом з її критеріями конкретизується на основі класифікації економічного ефекту (результату), а також витрат і ресурсів. Реальність інформації про рівень ефективності всього пов'язана з класифікацією і формами виразу економічного ефекту. Оцінка економічного ефекту, як правило, включає три групи показників: об'ємні, кінцеві і соціальні результати. Оцінка діяльності підприємства проводиться на основі комплексного аналізу кінцевих висновків його ефективності. Економічна суть ефективності підприємства полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат добитися істотного збільшення прибутку. Кількісно вона вимірюється зіставленням двох величин: отриманого в процесі виробництва результату і витрат живої і упредметненої праці на його досягнення. Поняття &quo ;ефективність&quo ; припускає зіставлення витрат і результатів. Підвищити ефективність означає з меншими витратами отримати великі і кращі результати. Ефективність менеджменту виступає як якась умовність, символ, результат функціонування системи менеджменту, до якого необхідно прагнути. Відправним моментом дослідження і проблеми ефективності менеджменту є ефективність суспільного виробництва. Соціально-економічна природа управлінської діяльності обумовлює правомірність трактування ефективності менеджменту як форми прояву ефективності суспільного виробництва. Звідси витікає єдине єство ефективності виробництва (комерції) і менеджменту, що розглядається як економія сукупної праці в процесі створення і реалізації продукту, виражена в суспільній формі, властивій певним соціально-економічним умовам.

При виявленні змісту ефективності менеджменту досліджується найважливіша лінія формування ефективності: мета – результат – ефективність, тобто оцінка здійснюється з позицій результату. Інша складова оцінки ефективності – з позицій самого процесу. Сюди слід відносити використовування ресурсів виробництва (комерції) і менеджменту, а також рівень зміни витрат, пов'язаних з ними. Іншими словами, йдеться про оцінку засобів досягнення результатів, тобто розглядається ланцюжок: ресурси (витрати) – результат – ефективність. Таким чином, ефективність виробництва (комерції) служить критерієм ефективності менеджменту, а підвищення ефективності менеджменту – один з вирішальних чинників і резервів зростання ефективності виробництва (комерції). Отже, більш ефективний менеджмент, за інших рівних умов, забезпечує і більш високий рівень ефективності виробництва (комерції). Ефективність менеджменту виступає категорією теорії менеджменту, взаємозв'язаної зі всіма іншими його категоріями. Ефективність менеджменту – складна, багатогранна категорія. Вона відображає характерні особливості економічних, соціальних і інших явищ. Багатогранність ефективності менеджменту обумовлює наявність сукупності понять для її виразу. Враховуючи взаємопроникнення, тісний взаємозв'язок цих понять, їх методологічну єдність, можна затверджувати, що тільки їх сукупність дає повне уявлення про поняття &quo ;ефективність менеджменту&quo ;. Основними критеріями ефективного управління є певна множинність показників, що характеризують результативність працюючих організаційних систем і підсистем. Кінцевий результат управління часто називають ефектом управління. Ефект є результатом здійснення заходів, направлених на вдосконалення виробництва, бізнесу і організації в цілому. Ефект управління складається з трьох становлячих: економічний ефект – вид ефекту, що має безпосередню вартісну форму, тобто що вимірюється в грошових або натуральних вимірниках; соціально-економічний ефект – має комплексну природу поєднання економічної вигоди і соціальної стабільності і спокою, наприклад, поліпшення умов роботи, зниження рівня професійних захворювань (за певних умов може бути переведений в звичайний економічний ефект); соціальний ефект – вид ефекту, який принципово не може бути перерахований в економічний, наприклад, запобігання соціального конфлікту. Загальний ефект можна умовно прийняти за суму трьох ефектів. Умовно, оскільки показники ефекту вимірюються по-різному, і напряму скласти їх не представляється можливим. Крім поняття ефекту використовують поняття ефективності. Ефективність – результат, виражений вартісними показниками, є економічним ефектом, приростом доходу, що характеризується, збільшенням прибутку. Ефективність є співвідношенням ефекту або досягнутого результату і витрат на їх отримання. Ефективність = Еффект/Затрати При управлінні прагнуть максимального скорочення витрат і до максимального підвищення всіх видів ефектів. Витрати в організації не однорідні і не завжди є в чистому вигляді грошима (хоча завжди прагнуть перевести їх в грошову форму). Звичайно витрати підрозділяють на: матеріальні витрати (сировина, напівфабрикати) і енергія; трудові витрати (час роботи і кваліфікація працівників); фінансові ресурси або гроші і їх еквіваленти (наприклад, цінні папери).

Нельзя не привести отрывки из "Притчи о Белом Ките" рано ушедшего от нас самобытного философа Н. Н. Трубникова, притчи, специально посвященной проблеме жизни и смерти - проблеме смысла жизни и ответственности за нее ныне живущих. "Полюби же ты, наконец, эту жизнь, твою, единственную, ибо другой не будет никогда... Полюби ее, и ты легко научишься любить и ту, другую, чужую жизнь, так по-братски переплетенную с твоею, - тоже единственную... Не бойся умереть, прожив. Бойся умереть, не узнав жизни, не полюбив ее и не послужив ей. А для этого помни о смерти, ибо только постоянная мысль о смерти, о пределе жизни поможет тебе не забывать о предельной ценности жизни" [3]. 1 Буева Л. П. Человеческая жизнь в социокультурном контексте // Сб. материалов совещания по философским проблемам современной медицины. М., 1997. С. 24. 2 Франк С. Л. Смысл жизни // Духовные основы общества. М., 1992. С. 194, 197. 3 Трубников Н. Н. Притча о Белом Ките // Вопросы философии. 1989. № 1. С. 77. "...Мы уже не дети, нуждающиеся в опеке... не только призванные, но и избранные по достижении зрелого возраста стать Мужами-Вседержителями этого мира, ответственные за все в нем происходящее

1. Экологические проблемы атмосферы. Кислые осадки. Проблема озонового слоя в атмосфере. Понятие о парниковом эффекте

2. Володимир Великий і проблема вибору монорелігії

3. Навчити цікаво та ефективно – основнa проблема сучасної школи

4. Проблема ансамбля в архитектуре XVII века (барокко)

5. Проблемы изучения космоса

6. Проблемы существования внеземных цивилизаций
7. Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме
8. Проблема происхождения и эволюции человека

9. Химическое оружие и проблемы его уничтожения в России

10. Демографические проблемы России

11. Пищевая промышленность Украины. Проблемы и перспективы развития

12. Проблема применения моделей устойчивого развития на региональном уровне

13. Проблемы добычи алмазов в Якутии

14. Проблемы формирования промышленности европейского севера России

15. Сырьевая и энергетическая проблема мира

16. Проблема ресурсообеспечения

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

17. Территориальная проблема Курильских островов

18. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

19. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

20. Рост населения, проблема продовольствия

21. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

22. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике
23. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания
24. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

25. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

26. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

27. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

28. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

29. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

30. Проблемы избирательного права современной России

31. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

32. Актуальные проблемы гражданского права

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

33. Проблема рабства в США

34. Проблема отношений всей России с Кавказом

35. Государство и проблемы монополий

36. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

37. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

38. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России
39. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)
40. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

41. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

42. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

43. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

44. Проблемы наказания несовершеннолетних

45. Проблема происхождения права

46. Проблемы страхования автотранспорта в России

47. Проблемы сочетания представительного и прямого правления

48. Проблемы законности в Российской Федерации

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

49. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

50. Региональные проблемы экологической безопасности на полуострове Ямал

51. Проблемы молодежи (Young people’s problems)

52. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

53. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

54. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи
55. История изучения проблемы культуры, предмет культурологии
56. Проблема воздействия телевизионной рекламы на процесс инкультурации в современном российском обществе

57. Проблемы теории культуры в отечественной философии (А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили)

58. О некоторых проблемах современной английской лексикографии

59. Нравственные проблемы общества в современной литературе (Русские люди в рассказах В.М. Шукшина)

60. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

61. Проблема истории в художественных произведениях А.С. Пушкина

62. Проблема человека в эпоху раннего итальянского гуманизма

63. Актуальные проблемы отцов и детей (по роману "Отцы и дети" Тургенева И.С.)

64. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

Сушилка для белья напольная складная, 180x55x96 см, голубая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 180x55x96 см. Цвет каркаса: бело-голубой.
936 руб
Раздел: Сушилки напольные
Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок

65. Проблема "героя времени"

66. Проблемы социальной защиты в произведениях художественной литературы 20-30 годов XX века

67. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

68. Проблемы постановки рук (теоретическое обоснование)

69. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

70. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)
71. Экономическая реформа в Болгарии и проблемы ее интеграции в мировую экономику
72. Антигитлеровская коалиция: военно-политические проблемы и отражение их в современной и советской историографии

73. Египет как дар Нила. Проблема общины

74. Проблема интерпретации мифа в аттической трагедии

75. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

76. Кибернетика и сознание. Проблемы искусственного интеллекта

77. Философские проблемы математики

78. Вирусы и бактерии. Проблемы СПИДа

79. Генетика и проблемы человека

80. Проблемы заболевания щитовидной железы в Хакасии

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

81. Детский церебральный паралич как проблема невропатологии и специальной педагогики

82. Некоторые проблемы преступности на государственных границах РФ /по данным 1994-95 гг./

83. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений

84. Проблемы совершенствования борьбы с терроризмом в современных условиях

85. Проблема смертной казни

86. Проблемы квалификации преступлений
87. Экологические проблемы государств Средней Азии и Казахстана
88. Влияние деятельности человека на биосферу. Проблемы городских отходов

89. Проблемы загрязнения Мирового океана

90. Проблемы биосферы

91. Проблема опустынивания

92. Экологические проблемы развития промышленного производства

93. Проблемы мирового океана

94. Проблема существования человечества в свете теории Вернадского о ноосфере

95. Глобальные экологические проблемы

96. Психологическая проблема в области экологии

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные

97. Экологические проблемы озер в России

98. Экологические проблемы в связи с загрязнением почв

99. Проблема хозяйственного использования и освоения территорий, подвергшихся радиационному заражению


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.