Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Уголовное право Уголовное право

Воссоздание обстановки и обстоятельств в следственной практике

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИИ УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра цивільного права студента ІІІ курсу Будюха Д.Є. К У Р С О В А Р О Б О Т А на тему СТВОРЕННЯ І УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА Науковий керівникст.викладач Нечипорук Л.Д. УЖГОРОД - 1996 План курсової роботи Вступ 3 1. Установчий договір , його зміст 4 2. Статут , його зміст 14 3. Державна реєстрація господарського товариства 16 Висновки 21 Список використаних джерел та літератури 22 Додатки 1. Проект установчого договору товариства з обмеженою відповідальністю 2. Проект Статуту товариства з обмеженою відповідальністю 3 В С Т У П Підприємницька діяльність громадян і юридичних осіб на територіїї України здійснюється в організаційних формах і у порядку , встановлених законодавством. Вибір її конкретної організаційної форми проводиться підприємцем самостійно. При цьому враховуються зміст і основні напрями діяльності , сфера її здійснення , ресурси , які можуть бути включені до неї , форма власності , кількість і склад осіб , які безпосередньо об”єднуються для ведення підприємницької діяльності , інші початкові умови. Вибір організаційної форми підприємництва здійснюється через механізм державної реєстрації конкретного виду підприємства , господарського товариства або іншої організаційної форми. Тема даної курсової роботи обрана для того , щоб зробити спробу дослідити сам процес обрання організаційно-правової форми ведення підприємницької діяльності , а саме створення господарського товариства. Процес створення господарського товариства обрано в якості об”єкту дослідження, оскільки , як свідчать статистичні дані , найбільш розпоширеною організаційно-правовою формою , яка обирається для здійснення підприємницької діяльності є саме господарське товариство. Від прийняття Закону України “ Про господарські товариства “ пройшло чимало часу , але практика свідчить , що ефективність ведення підприємницької діяльності багато в чому залежить від якості установчих документів : можуть виникати різного роду суперечності щодо майна , яке було внесене засновниками , відповідальності засновників за невиконання зобов”язань по внесенню вкладів ( оплати акцій ) , можливості уступки долі в статутному фонді третій особі , тощо. 4 Установчий договір господарського товариства , його зміст Узгоджена діяльність учасників цивільних правовідносин може бути спрямована на досягнення спеціальної мети - створення нового суб”єкту цивільного права ( юридичної особи ) , яку вони наділяють необхідним майном і якому вони визначають предмет діяльності. За наявності у юридичної особи декількох засновників вони повинні погодити свої взаємовідносини , в тому числі вид ( характер ) і предмет діяльності створюваної організації , розмір і порядок передачі у її статутний фонд майнових внесків , порядок спільної діяльності по створенні юридичної особи та інші умови. Для цього і використовується установчий договір. За За загальним правилом юридична особа створюється згідно з рішенням власника або уповноваженого ним органу. Якщо власників або уповноважених ним органів два або більше , то таким рішенням є установчий договір.

Створенню господарського товариства передує рішення як мінімум двох власників. Цим і пояснюється необхідність укладення установчого договору для створення господарського товариства. У цивільному праві України відомі п”ять видів господарських товариств , в основі створення яких лежить установчий договір : акціонерне товариство , повне і командитне товариства , товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю . Поняття і види господарських товариств , правила їх створення , діяльності , а також права і обов “ язки їх учасників та засновників визначає Закон України “ Про господарські товариства “ від 19 вересня 1991 року № 1576-XII . В силу установчого договору його учасники ( засновники юридичної особи ) взаємно зобов”язуються у встановленому законом порядку створити нову юридичну особу і надати ій необхідне майно. За своєю юридичною природою установчий договір господарського товариства є багатосторонньою угодою консенсуального і оплатного характеру . Установчий договір відноситься до групи так званих організаційних договорів . Сторонами установчого договору господарського товариства можуть бути фізичні та юридичні особи. У відповідності з частиною 3 ст. 3 Закону України “ Про господарські товариства “ іноземні громадяни , особи без громадянства , іноземні юридичні особи , а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України , крім випадків , встановлених законодавчими актами України. Обов”язковою ознакою для сторони в установчому договорі господарського товариства є наявість правосуб”єктністі - правоздатності і дієздатності. Договір повинен заключатися у письмовій формі. Підписи фізичних осіб потребують нотаріального засвідчення , а підписи керівників юридичних осіб повинні завірятися печаткою . 5 Предметом установчого договору господарського товариства є створення господарського товариства . Спецефічним в даному аспекті є установчий договір акціонерного товариства відкритого типу , оскільки він укладається між засновниками акціонерного товариства та визначає порядок здійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства , відповідальність перед особами , що підписалися на акції і перед третіми особами. Такий договір по суті є договором про спільну діяльність і діє до моменту державної реєстрації акціонерного товариства . Учасники договору також мають на меті створення юридичної особи , але даний договір не визначає статус організації , що формується учасниками. На відміну від цього установчий договір визначає не тільки узгоджену діяльність його учасників ( засновників ) , але й правове становище нової юридичної особи, будучи одним з ії установчих документів. Від договору про спільну діяльність договір про спільну діяльність по створенню акціонерного товариства відкритого типу відрізняється тим , що у першому випадку нема створення нової юридичної особи , а у другому - створюється нова юридична особа , новий самостійний власник майна. Зміст установчого договору господарського товариства визначають ті умови , по яким сторони досягли згоди.

Учасники установчого договору - засновники нової юридичної особи - взаємно зобов”язані передати у власність створюваної ними організації встановлені ними ж внески , а також провести узгоджені дії по формуванню господарського товариства до його реєстрації. Закон визначає загальні обов”язкові умови , які повинні бути зазначені в установчих документах господарського товариства. У відповідності до частини 2 статті 4 Закону України “ Про господарські товариства “ установчі документи повинні містити відомості про вид товариства , предмет і цілі його діяльності , склад засновників та учасників , найменування та місцезнаходження , розмір та порядок утворення статутного фонду , порядок розподілу прибутків та збитків , склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень , включаючи перелік питань , з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів , порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації та реорганізації товариства. Закон передбачає інші обов”язкові умови , в залежності від виду господарського товариства. Відсутність зазначених відомостей ( включаючи відомості , які повинні містити установчі документи в залежності від виду товариства ) в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства. Згідно змін до Закону України “ Про господарські товариства “ , внесених Законом України від 02.03.95 р. № 82/95 ВР також установчі документи гоподарського товариства у випадках , передбачених чинним законодавством , погоджуються з Антимонопольним комітетом України. В установчому договорі учасники перш за все закріплюють своє волевиявлення на створення юридичної особи і визначають його вид і характер . Установчий договір вступає в силу з моменту його підписання усіма учасниками ( засновниками ). Гражданское право / под ред. Е.И. Суханова . - М.: Издательство БЕК, 1994. - С. 375 6 Його наступна реєстрація має юридичне значення не для дійсності самого договору , а для виникнення відповідної юридичної особи. Отже , до моменту реєстрації установчих документів юридичної особи учасники установчого договору можуть бути взаємно зобов”язані до вчинення певних , узгоджених ними дій. Серед вищевказаних видів господарських товариств повне і командитне товариство є так званими договірними об” єднаннями , оскільки у їх основі лежить договір як угода між учасниками , які зобов”язались один перед одним спільно діяти для досягнення цілей товариства . Договір пов”язує кожного учасника персонально із усіма іншими учасниками . Кожний учасник вправі вимагати від іншого належного виконання договору , взятих ним на себе зобов “язань. За загальним правилом , якщо договором не встановлене інше , ведення справ всередині товариства проводиться за загальною згодою всіх учасників ; у відносинах із третіми особами кожний із учасників вправі діяти від імені товариства і представляти його в цивільному обороті . “Установчий договір повного або командитного товариства ще називають фідуціарною угодою в тому смислі, що партнерам за договором ( кожному із учасників ) фактично надано більше повноважень , ніж це безпосередньо виражено в договорі , але з умовою , що вони не скористуються надлишками цих прав і в першу чергу будуть керуватися інтересами товариства в цілому .

Анализ местных условий, определяющих своеобразие указанной обстановки, может дать важную информацию об истоках и месте возникновения преступного сообщества, способствовавших этому обстоятельствах, а следовательно, о возможных направлениях поиска доказательственной и иной криминалистически значимой информации и данных, необходимых для профилактической работы. Организованная преступность немыслима без наличия в ее структуре организованных преступных групп и сообществ. Именно благодаря своему организационно-управленческому совершенству эта преступность весьма успешна, продолжительна для ее субъектов и соответственно наиболее опасна для общества. Поэтому одним из специфических и главных информационных блоков криминалистической характеристики организованной преступности являются сведения об особенностях данного организационно-управленческого образования. Эти преступные организации чаще всего имеют довольно сложную структуру с четким разграничением функций между ее членами и соподчиненностью. Следственная практика показывает, что в них чаще всего имеется несколько уровней участников

1. Оценка химической обстановки

2. Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) (объектов, имеющих СДЯВ [Курсовая])

3. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений судов по гражданским делам

4. Распад СССР: исторические обстоятельства и последствия

5. Обстоятельства, смягчающие наказание

6. Проблемы радиационной обстановки
7. Прогнозирование возможной радиационной обстановки и её оценка. Прогнозирование зон радиоактивного заражения местности и внутреннего поражения человека при аварийном выбросе на КАЭС
8. Радиация и радиационная обстановка в Ростовской области

9. Изменения в международной обстановке после окончания второй мировой войны (1946-1953)

10. Освобождение Москвы и воссоздание русской государственности (1612-1618 гг.)

11. Субъективные ошибки или объективные обстоятельства

12. Историческая обстановка к моменту начала княжения Александра Невского

13. Борьба с внутренними обстоятельствами за высокую работоспособность

14. Борьба с внутренними обстоятельствами за высокую работоспособность

15. История развития института отягчающих обстоятельств

16. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

17. Что переживают люди в обстановке смертельной угрозы

18. Демографическая обстановка в Западно-Сибирском экономическом районе

19. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность

20. Радиоэкологическая обстановка

21. Анализ экологической обстановки в Аргентине

22. Экологическая обстановка города
23. Экологическая обстановка в г.Екатеринбурге
24. Критерии и условия освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки

25. Восприятие и воссоздание текста как этапы переводческой деятельности

26. Земля - наш общий дом, экологическая обстановка, проблемы сохранения жизни на Земле

27. Методика оценки радиационной и химической обстановки при чрезвычайных ситуациях

28. Местность, как элемент военной обстановки

29. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

30. Анализ судебной практики по вопросу признания финансового кризиса обстоятельством непреодолимой силы

31. Радиоэкологическая обстановка на Урале

32. Общие тенденции в экологической обстановке

Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Светильник "Диско шар".
Компактная световая установка для домашней дискотеки, детского праздника или просто уютного вечера в кругу семьи своим кристальным блеском
427 руб
Раздел: Необычные светильники

33. Выполнение расчетно-графических работ по прогнозированию и оценке обстановки при чрезвычайных ситуациях

34. Мероприятия по нормализации радиационной обстановки на АЭС при её ухудшении

35. Пожарная обстановка в России

36. Военно-политическая обстановка и общая характеристика военных угроз

37. Необходимая оборона и крайняя необходимость как обстоятельства, исключающие преступность деяний

38. Необходимая оборона как обстоятельство, исключающее преступность деяния
39. Обстоятельства исключающие административную ответственность
40. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

41. Обстоятельства, исключающие преступность деяния

42. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу

43. Обстоятельства, смягчающие наказание

44. Обстоятельства, смягчающие наказание

45. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений и определений суда, вступивших в законную силу

46. Пересмотр судебных актов в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам

47. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон и вследствие нарушения обязательных правил при заключении трудового договора

48. Производство по пересмотру судебных постановлений в порядке надзора и производство о возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельствам в хозяйственном суде Республики Беларусь

Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Подарочный набор, 21x16x4 см, арт. 140304.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель (PU), элементы металла. В наборе: бумажник,
355 руб
Раздел: Письменные наборы

49. Убийство при смягчающих обстоятельствах

50. Уголовная ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах

51. Уголовно-правовая характеристика убийств со смягчающими обстоятельствами

52. Обстановка в Латинской Америке во второй половине 60-х годов

53. Захват Чехословакии и обострение военно-политической обстановки в Европе

54. Психологические последствия воздействия на человека различных чрезвычайных обстоятельств
55. Влияние промышленности и транспорта на экологию. Радиационная обстановка в России
56. Экологическая обстановка в г. Новосибирске

57. Экологическая обстановка месторождения Дунга


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.