Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Контрольна робота з дисципліни:«Бухгалтерський облік» Зміст Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів Характеристика позабалансових рахунків Мета, склад і користувачі фінансової звітності Список літератури Відображення в балансі витрат і доходів майбутніх періодів Як ми знаємо, для бухгалтерського обліку зобов'язання поділяють на: довгострокові зобов'язання; поточні зобов'язання; забезпечення; непередбачені зобов'язання; доходи майбутніх періодів. Доходи майбутніх періодів (Deffered Reve ues, U ear ed Reve ues) – доходи, отримані впродовж поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів. У поточному періоді такі доходи визнають як особливий вид зобов'язань. До доходів майбутніх періодів належать, зокрема, доходи у вигляді отриманих авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв'язку тощо. Отже, отримані підприємством у поточному звітному періоді аванси є відстроченими доходами. Вони формують фінансовий результат майбутнього звітного періоду. Для визначення ж фінансового результату звітного періоду необхідно зіставити доходи звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів. Такі доходи на момент їх отримання є не заробленими, не відпрацьованими, оскільки зобов'язання поставити товари чи надати послуги не виконано повністю і не зазнано повною мірою відповідних витрат. Отримані наперед платежі зумовлюють виникнення у підприємства реальної заборгованості, отже, і необхідності відображати її в бухгалтерському обліку у складі зобов'язань. Приклад. Підприємство-орендодавець отримало в липні поточного року орендну плату за друге півріччя в сумі 60 000 грн. Сума доходів майбутніх періодів на 31 липня поточного року становитиме: 5 / 6 х 60 000 = 50 000 грн. Доходи майбутніх періодів відображають у V розділі Пасиву Балансу за формою, визначеною П(с)БО 2 &quo ;Баланс&quo ;: Фрагмент балансу на 31 грудня 200 року Пасив Код рядка На початок року На кінець звітного року V. Доходи майбутніх періодів 630 .0 0 У Балансі за визначеною П(с)БО 2 &quo ;Баланс&quo ; формою зобов'язання подано за такими розділами Пасиву: II. Забезпечення наступних витрат і платежів. III. Довгострокові зобов'язання. IV. Поточні зобов'язання. V. Доходи майбутніх періодів. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(с)БО 11 &quo ;Зобов'язання&quo ;. Вимоги щодо розкриття інформації про зобов'язання подано в таких МСФЗ: 1 &quo ;Подання фінансових звітів&quo ; , 20 &quo ;Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу&quo ; , 32 &quo ;Фінансові інструменти: розкриття та подання&quo ;, 37 &quo ;Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи&quo ; , 39 &quo ;Фінансові інструменти: визнання та оцінка&quo ;.

Витрати майбутніх періодів III розділ Активу Балансу &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ; (статті відсутні). Сума витрат майбутніх періодів відображається як окремий розділ активу балансу. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що існували впродовж поточного або попередніх періодів, але належать до наступних звітних періодів. Наприклад: суми зобов'язання, сплачені в грудні за оренду приміщення в першому кварталі наступного року, будуть включені в грудні до витрат майбутніх періодів, а в першому кварталі щомісячно (1/3 сплаченої суми) до витрат звітного періоду. Потрібно зазначити, що за статтею &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ; можуть відображатися і оборотні, і необоротні активи. Бюджетно-розподільчі рахунки використовуються для розмежування витрат і доходів між суміжними звітними періодами (місяцями, кварталами, роками) з метою рівномірного включення у затрати виробництва (обігу) або відображення в обліку одержаних доходів. Використання цих рахунків дає змогу визначити витрати і доходи саме того періоду, якого вони стосуються, незалежно від часу фактичного витрачання коштів або отримання доходів. Бюджетно-розподільчі рахунки можуть бути активними і пасивними. До активних належить рахунок &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ;, до пасивних - &quo ;Доходи майбутніх періодів&quo ;. Рахунок &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ; призначений для обліку витрат, фактично здійснених у звітному або попередніх звітних періодах, але які піддягають віднесенню на витрати майбутніх періодів. До них належать, наприклад, витрати на освоєння нових видів продукції, сплачена наперед орендна плата за взяті в оренду основні засоби, суми передплати періодичних видань та ін. Всі ці витрати в момент їх здійснення відображають на дебеті рахунка &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ;. З кредиту цього рахунка облічені витрати поступово, рівними сумами списують на відповідні рахунки витрат (виробництво, загальновиробничі, адміністративні витрати, витрати на збут тощо), до яких вони належать. Залишок рахунка &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ; може бути тільки дебетовим і показує суму витрат, що підлягають списанню в наступні звітні періоди. Схема рахунка &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ; Дебет Кредит Сальдо - витрати попередніх звітних періодів, які належать до витрат наступних періодів Оборот - витрати, здійснені у звітному періоді за рахунок майбутніх періодів ( ) Сальдо - залишок витрат, що належить до майбутніх періодів Оборот - списання витрат попередніх періодів на заграти того періоду, до якого вони належать (–) Призначення і будову рахунка &quo ;Витрати майбутніх періодів&quo ; розглянемо на такому прикладі. У попередньому році підприємством з поточного рахунка перераховано за перший квартал звітного року на передплату періодичних видань (нормативно-довідкову літературу) в сумі 600 грн. У поточному році сума передплати (1/3) щомісячно протягом кварталу списана на адміністративні витрати. В бухгалтерському обліку ці записи матимуть такий вигляд: Рахунок &quo ;Доходи майбутніх періодів&quo ; призначений для обліку доходів, одержаних у поточному періоді або попередніх звітних періодах, але які належать до наступних звітних періодів (наприклад, орендна плата, отримана від орендарів авансом в рахунок платежів майбутніх періодів, тощо).

На кредиті цього рахунка в кореспонденції з дебетом рахунків по обліку грошових коштів (рахунки &quo ;Каса&quo ;, &quo ;Рахунки в банках&quo ; тощо) відображають суми одержаних доходів, що відносяться до майбутніх періодів, а на дебеті - зарахування суми доходів з настанням тих періодів, до яких вони належать, на відповідні рахунки обліку доходів звітного періоду (рах. &quo ;Доходи від реалізації&quo ;, &quo ;Інші доходи&quo ;). Сальдо цього рахунка може бути тільки кредитовим і показує суму доходів, які належать до майбутніх періодів. Схема рахунка &quo ;Доходи майбутніх періодів&quo ; Дебет Кредит Оборот - зарахування доходів, отриманих у попередніх періодах, до доходів звітного періоду у сумі, що належить до цього періоду (-) Сальдо - доходи, отримані у попередні періоди, але які належать до майбутніх періодів Оборот - доходи, отримані у поточному періоді в рахунках майбутніх періодів ( ) Сальдо - залишок доходів, що належать до майбутніх періодів Призначення і будову рахунка &quo ;Доходи майбутніх періодів&quo ; розглянемо на такому прикладі. На поточний рахунок у звітному місяці зарахована одержана від орендарів орендна плата за здані їм в оренду основні засоби в рахунок платежів за майбутні три квартали в сумі 90 000 грн. В міру настання тих періодів (кварталів) ця сума у розмірі 1/3 одержаної суми списана на операційні доходи підприємства. У бухгалтерському обліку ці операції матимуть такий вигляд:З прикладу видно, що бюджетно-розподільчий рахунок &quo ;Доходи майбутніх періодів&quo ; забезпечує віднесення одержаних доходів на операційні доходи саме тих звітних періодів, до яких вони належать. Характеристика позабалансових рахунків Позабалансові рахунки, враховуючи свою специфіку, в Плані рахунків виділені в окремий клас. Позабалансові рахунки умовно можна поділити на три підгрупи: майнові; умовних прав та зобов'язань; операційно-контрольні (табл. 1). Таблиця 1. Підгрупи позабалансових рахунків Майнові Призначені дія обліку цінностей, які не належать господарюючому суб'єкту, проте знаходяться в його користуванні або розпорядженні → Орендовані необоротні актини → Активи на відповідальному зберіганні Умовних прав і зобов`язань Враховуються потенційні права та зобов'язання, які залежать від майбутніх подій, що виникнуть з попередніх угод → Контрактні зобов'язання → Непередбачені активи й зобов'язання → Гарантії та забезпечення надані → Гарантії та забезпечення отримані Операційно-контрольні Використовуються для контролю за окремими операціями, які не відображаються в системі балансових рахунків, а також для обліку майна, що належить підприємству, але передане іншим господарюючим суб'єктам в капіталізований фінансовий лізинг → Списані активи → Бланки суворого обліку Позабалансові рахунки, як і балансові, мають двозначну нумерацію. До позабалансових рахунків також передбачені субрахунки. Однак, облік зазначених активів, умовних прав і зобов'язань ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків суворого обліку, утворення умовних прав і зобов'язань, списання з балансу майна внаслідок недостачі, псування та дебіторської заборгованості проводиться тільки на одному позабалансовому рахунку із зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

На основании скорректированного пробного баланса составляются баланс и отчет о прибылях и убытках. Они могут быть составлены с помощью так называемого Рабочего листа (Work Sheet). В этом случае к скорректированному пробному балансу добавляются две колонки: баланс (дебет и кредит) и отчет о прибылях и убытках (дебет и кредит), и в эти колонки разносится информация из колонки «Скорректированный пробный баланс» (балансовые счета в колонку баланса, счета доходов и расходов в отчет о прибылях и убытках). Разница между колонками дебет и кредит в отчете о прибылях и убытках составляет чистую прибыль. На эту же величину не должны сходиться колонки дебет и кредит баланса. Это финальная проверка правильности составления финансовых отчетов. Так называемый рабочий лист (worksheet) является вспомогательным средством при подготовке отчетности и не входит в перечень документов, обязательных для представления внешним пользователям в соответствии с СААР. Компании имеют право использовать или не использовать его. Согласно СААР формальные корректировочные записи должны быть занесены не только в рабочий лист, но и в соответствующие журналы и счета

1. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

2. Господарство України періоду утвердження капіталізму

3. Період гетьманщини України

4. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

5. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

6. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни
7. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х
8. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

9. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

10. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)

11. Держава і право України в період перебудови соціалізму

12. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

13. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

14. Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

15. Італія у період об’єднання

16. Китай в міжвоєнний період

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры
Набор со стикерами и фоном "Транспорт".
Этот красочный набор стикеров включает в себя 5 глянцевых картинок, на которых изображены различные местности, а также более 165 виниловых
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

17. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

18. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

19. Період Гетьманату в Україні

20. Римська держава в період республіки V - II ст. до н. е.

21. Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

22. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни
23. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років
24. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

25. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

26. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

27. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

28. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

29. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

30. Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності

31. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

32. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки

33. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

34. Фізична реабілітація чоловіків після лобектомії та пульмонектомії в післяопераційному періоді

35. Ідеологія анархістського руху в Україні періоду 1917-1921 років

36. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

37. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

38. Виникнення і ранній період християнства
39. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України
40. Архітектура Романського періоду

41. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

42. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

43. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

44. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

45. Доходи та витрати комерційного банку

46. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

47. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

48. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (серый).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1638 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Настольная игра "День вождей".
Детская активная игра для компании от 2 до 6 человек. Каждый ход игроки получают карточки с заданиями, которые надо выполнить. Если
1490 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

49. Планування доходів та витрат в комерційному банку

50. Анализ доходов бюджета Российской Федерации

51. Доходы экономики РФ

52. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

53. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

54. Единый налог на вмененный доход в 2003 году
55. Налоги на доходы физических лиц
56. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

57. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

58. Топливо. Его виды и характеристика. Области эффективного использования. Топливный баланс страны

59. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

60. Государственный бюджет Республики Беларусь и его доходы

61. Баланс банка

62. Валовой доход, валовые затраты, учет товарных потерь в торговле

63. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

64. Бухгалтерский баланс, его назначение и роль в финансовом учете

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника составления

66. Доходы и расходы организации

67. Технико-экономический анализ МУП (по балансу)

68. Учет и анализ доходов организации от обычных видов деятельности

69. Анализ платежеспособности, кредитоспособности предприятия и ликвидности баланса

70. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
71. Теория стоимости и учение о доходах Смита
72. Платежный баланс, особенности платежного баланса РФ

73. Международные валютно-финансовые отношения. Платежный баланс страны

74. Регулирование заработной платы и политика доходов

75. Расчёт баланса рабочего времени работника предприятия

76. Перекрестная эластичность спроса и его эластичность по доходу (Доклад)

77. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

78. Финансовый анализ предприятия (расчеты по балансу)

79. Лабораторные работы по ЭММ (системы уравнений межотраслевого баланса; оптимизационная модель межотраслевого баланса)

80. Доходы населения: источники и структура (Украина)

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

81. Метод капитализации дохода и его использование при оценке объектов недвижимости

82. Распределение доходов

83. Доходы как финансовая основа хозяйственной деятельности торгового предприятия

84. Гюстровская ода и мекленбургская генеалогическая традиция

85. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

86. Перов
87. Патофизиология (Нарушения кислотно-основного баланса)
88. Эволюция мировой валютной системы, формы международных расчетов, платежный баланс России

89. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

90. Налог на доходы физических лиц 2002г. по 23 гл. НК РФ. и новому плану счетов - продам за 100$

91. Совокупный годовой доход граждан РФ и проблемы его формирования

92. Налогообложение доходов иностранных юридических лиц

93. Энергетический баланс процессов синтеза молекул кислорода, водорода и воды

94. Принцип динамического баланса и его реализация в учебном процессе

95. Принцип динамичесого баланса - философская основа мировоззрения, способ повышения эффективности научных исследований

96. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

97. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

98. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности

99. Особенности объективной стороны состава преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.