Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Амортизаційна політика на підприємстві

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ 1. Теоретичні засади здійснення амортизаційної політики. 1.1.Механізм відтворення основних фондів 1.2.Види амортизації та їх характеристики 1.3.Методи розрахунку амортизації основних фондів 1.4.Амортизаційна політика 1.5.Переоцінка основних фондів 2. Практичні засади здійснення амортизаційної політики на ЗАТ “Керамзит” 2.1. Загальна характеристика підприємства. 2.2. Аналіз амортизаційної політики на ЗАТ “Керамзит” 3. Обгрунтування поліпшення амортизаційної політики на ЗАТ “Керамзит” Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Однією з найважливіших сфер економічних відносин в державі є процес відтворення виробничого апарату. На шляху побудови ринкових відносин у нашій державі, поряд з формуванням ринку капіталу, цілеспрямованого регулювання потребує процес відтворення основних фондів, оскільки вони великою мірою визначають ефективність суспільного виробництва, темпи впровадження науково – технічного прогресу, зростання національного дохаду і добробуту населення. Усунувшись від прямого втручання в діяльність підприємств, держава зберігає за собою головну регулюючу функцію – встановлення “ правил гри ”, обов’язкових для всіх без винятку учасників ринку. Невід’ємними складовими державного управління є адміністративні та економічні методи. Однак, якщо перші передбачають прямий централізований вплив на об’єкт, яким управляють, і є обов’язковими, то другі – впливають на поведінку керованих через їхні інтереси. Економічні методи реалізуються на основі поєднання прямих та непрямих регуляторів. Їх співвідношення в окремі періоди різні. Перехід від централізованої економіки до економіки ринкового типу передбачає ширше залучення непрямих економічних регуляторів бюджетно – податкової, грошово – кредитної, амортизаційної політики. Задачею даної курсової є дослідження та визначення найоптимальніших методів амортизації та визначення найсуттєвіших проблем управління основними фондами. В даній курсовій роботі я хочу зупинитися на сутності, видах, методах амортизації основних фондів та проблемах амортизаційної політики в Україні, якій належить ключова роль у регулюванні та управлінні процесом відтворення основних фондів. Амортизаційна політика – це сукупність заходів, що здійснюються державою і спрямовані на забезпечення нормального режиму відтворення основних фондів. Найважливішою умовою ефективного функціонування підприємств у ринковому середовищі є забезпечення принципу сомофінансування, який передбачає здійснення господарської та інвестиційної діяльності за рахунок власних джерел (амортизації та нерозподіленого прибутку). Серед джерел самофінансування амортизаційні відрахування посідають головне місце тому, що завдяки синхронності між кругооборотом основних фондів і формуванням амортизаційного фонду, меншій їх схильності до кон’юнктурних коливань пов’язаних з результатом господарської діяльності, вони більшою мірою, ніж прибуток, можуть бути фінансовою базою сомостійності підприємств у відтворенні основних фондів. Крім того, амортизація в певній мірі виконує і стимулюючу функцію, передбачаючи найбільш повне використання основних фондів: чим довший період функціонування обладнання, тим більше виробляється продукції і тим швидше буде перенесена вартість основних фондів.

Це дозволить зменшити їх недоамортизації внаслідок морального зносу і знизити втрати підприємства, що дуже важливо в умовах ринку. Основною метою даної курсової роботи є розкриття сутності амортизаційних відрахувань, механізму відрахуваннята амортизаційних фондів та практичних проблем управління відтворенням основних фондів на підприємстві. Проблема, досліджувана в даній роботі, є особливо актуальною для виробничих галузей економіки держави і, насамперед, для тих підприємств, що займаються виробництвом засобів виробництва, високотехнологічного обладнання, підприємств паливно – енергетичного комплексу тощо. 1. Теоретичні засади здійснення амортизаційної політики. 1.1.Механізм відтворення основних фондів Безперервний процес виробництва вимагає постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів. Необхідною умовою відновлення засобів праці у натурі є їх відшкодування у вартісній формі, яке здійснюється через амортизацію. Амортизація основних засобів – це процес перенесення авансової раніше вартості усіх видів засобів праці на вартість виготовлюваної продукції з метою її повного відшкодування. Для відшкодування вартості зношеної частини основних фондів кожне підприємство справляє амортизаційні відрахунки, тобто певних сум грошей відповідно до розмірів фізичного спрацювання і техніко – економічного старіння. Ці відрахування включають до собівартості продукції, реалізують при продажу товарів, а потім накопичують у спеціальному амортизаційному фонді, що слугує відновленню основних засобів. Амортизаційні відрахування справляють за певними нормами, які характерезують щорічний розмір відрахувань у відсотках до балансової вартості основних фондів, розрахунки норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення ( реновацію ) основних фондів здійснюють централізовано за формулою: Нав = (Ф – Л) 100/ Ап де Ф – балансова ( первісна чи відновна ) вартість основних фондів; Л – ліквідаційна вартість основних фондів; Ап – амортизаційний період (нормативний строк функціонування ) основних фондів. При встановленні норм амортизаційних відрахувань слід виходити з економічно доцільних середніх строків функціонування засобів праці, необхідності забезпечення повного відшкодування вартості основних фондів і врахування техніко – економічного їх старіння. При цьому найбільш складним є правильне визначення тривалості амортизаційного періоду ( доцільного строку використання ) конкретних видів засобів праці. Звичайно його встановлюють з урахуванням багатьох впливаючих факторів, зокрема загальної фізичної довговічності і економічності капітального ремонту засобів праці, умов їх експлуатації, строків настання техніко – економічного старіння, можливих темпів оновлення, доцільності застосування методу прискореної амортизації тощо. В міру розвитку техніки, удосконалення технології і організації виробництва змінюються тривалість та характер використання окремих видів основних фондів, виникає об’єктивна необхідність скорочення нормативних строків їх функціонування. У зв’язку з цим норми амортизаційних відрахувань періодично переглядають, уточнюють.

Можливі розробка і запровадження навих нарм амортизаційних відрахувань або ж лише коефіцієнтів зміни (збільшення, зменшення ) діючих норм. Забезпечення нормального відтворення основних фондів вимагає правильного нарахування амортизації за встановленими нормами. Щорічну суму амортизаційних відрахувань на реновацію основних фондів обчислюють шляхом множення середньорічної вартості їх на відповідні норми амортизації і поправочні коефіцієнти до них, що враховують конкретні умови експлуатації окремих видів засобів праці. Середньорічна вартість кожного виду основних фондів визначається шляхом додавання до вартості на початок розрахункового року різниці між середньорічними величинами введення в дію нових і вибуття діючих елементів засобів праці. Середньорічне введення (вибуття) визначають за результатом перемноження абсолютного його розміру і коефіцієнта функціонування протягом розрахункового року засобів праці, що будуть введені в дію і вибудуть, тобто відношення кількості місяців експлуатації до числа 12. В промисловості та інших галузях народного господарства існує певний порядок нарахування амортизації, якого слід дотримуватись на всіх підприємствах. Амортизації підлягають усі основні виробничі фонди, за винятком законсервованих елементів засобів праці. Амортизаційні відрахування на реновацію основних фондів повинні справлятись впродовж часу, достатнього для відшкодування повної їх вартості (з урахуванням ліквідаційної вартості). З огляду на існуючу на підприємствах практику нарахування амортизації протягом фактичного строку експлуатації основних фондів треба вважати економічно не виправданою. Оцінка наявності та руху основних фондів торговельного підпри­ємства проводиться по окремих інвентарних об'єктах основних фондів в натуральному та вартісному вимірі. Натуральні показники характеризують кількість одиниць, що входять у склад кожного виду основних фондів, їх параметри – по тужність, продуктивність, вантажність, рік введення в експлуата­цію та інше. Натуральні показники використовуються для оцінки технічного стану та морального зносу основних фондів, розробки балансу облад­нання, оцінки продуктивної потужності та пропускної спроможності. Кожна одиниця основних фондів має також визначену грошову вартість. Вартісні показники оцінки основних фондів дозволяють вес­ти облік загального обсягу, відображати знос основних фондів та вра­ховувати його при оподаткуванні, здійснювати фінансування відтво­рення основних фондів, оцінювати ефективність Їх використання. Для оцінки основних фондів використовується первісна, відновну-вальна та залишкова вартість. Первісна вартість відображає суму витрат підприємства на їх створення та введення в дію: витрати на зведення будівель, споруд; придбання машин та обладнання (включаючи витрати на доставку та монтаж, витрати на розробку проектно-кошторисної документації), страхування. За первісною вартістю основні фонди враховуються на балансі підприємства, тому її називають також балансовою вартістю. Під відновлювальною вартістю основних фондів розуміють вар­тість їх відновлення за сучасних умов в цінах, тобто вона являє собою суму витрат, яку зазнало б підприємство при формуванні аналогічних основних фондів в певний проміжок часу.

Бо вс т честн укранськ працьовники, котрими держалася дос  може тльки держатися в будуччин наша нацональна дея та культура, будуть в короткм час з голоду по всяких емграцях пропадати,P тод коли численн на жаль грабжники нашо державно казни, враз з пограбованим нашим народнм добром кинуться товпою до нг всякого, хто стане твердою ногою в Укран. ¶ коли се буде знов чужий завойовник, то хай не потшають себе деяк наш «оптимсти», що з цих, мовляв, злодв на мсце «чужо» зруйновано, своя питома «буржуазя» народиться. Приклад бо нашо рунницько боротьби клас в XVII стол. показав, що всяк того рода «оборонц черн» вд «старшинського гнету», всяк заступники «козакв нетяг», що то «коня не мали де попасти» (в XVII столтт, на степах!), любсенько найпокрлившими рабами та «врними холопами» чужого кулака поставали  на рунах Украни розсялися та запанли, все що в нй було дйсно цнного на довший час викорнивши  приголомшивши Клясова та партйна полтика нашого Республканського Уряду, крм спустошення во внутршн життя, внесла ще й страшенну плутанину в полтику нашу закордонну

1. Інформаційна політика США

2. Інвестиційна політика банків в Україні

3. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

4. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

5. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

6. Організація облікової політики підприємства
7. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"
8. Комерційна діяльність підприємств

9. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

10. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

11. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

12. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

13. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

14. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

15. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

16. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

17. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

18. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

19. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

20. Національна політика СРСР в роки перебудови

21. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

22. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
23. Система маркетингового планування на підприємстві
24. Податкова політика України

25. Основні напрямки зовнішньої політики України

26. Суть комерційної діяльності на підприємстві

27. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

28. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

29. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

30. Планування діяльності підприємств

31. Ринок праці, політика зайнятості, відтворення робочої сили

32. Центральний банк і монетарна політика

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

33. Економічний аналіз підприємств

34. Правила поведінки на підприємстві

35. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

36. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

37. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

38. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
39. Кредитування підприємств
40. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

41. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

42. Державна політика соціального страхування

43. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

44. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

45. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

46. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

47. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

48. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

49. Бухгалтерський облік на підприємстві

50. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

51. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

52. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

53. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

54. Облік собівартості продукції на підприємстві
55. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

58. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

59. Організація облікового процесу на підприємстві

60. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

61. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

62. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

63. Розподіл прибутку державних підприємств

64. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру

65. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

66. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

67. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

68. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

69. Концепція регіональної політики

70. Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс"
71. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні
72. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

73. Правовий статус комунальних підприємств

74. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

75. Сучасна мовна політика України

76. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

77. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

78. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

79. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

80. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

81. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

82. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

83. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

84. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

85. Політика А. Гітлера

86. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців
87. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.
88. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

89. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

90. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

91. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

92. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

93. Маркетингова політика комунікацій

94. Маркетингова цінова політика

95. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

96. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

Набор "Стучалка", 6 гвоздиков.
Игрушка стучалка имеет вид скамейки, в которой забиты шесть разноцветных гвоздей. Все части набора деревянные, что не дает малышу
409 руб
Раздел: Стучалки, гвозди-перевертыши
Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева

97. Організація обліку на торгівельному підприємстві

98. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

99. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.