Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ЛУЦЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА УДК : 611.715 611.42 МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІМФАТИЧНИХ СУДИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РЕШІТЧАСТОГО ЛАБІРИНТУ ЛЮДИНИ 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпропетровськ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вищому державному навчальному закладі України &quo ;Українська медична стоматологічна академія&quo ; МОЗ України (м. Полтава). Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Проніна Олена Миколаївна, Вищий державний навчальний заклад України &quo ;Українська медична стоматологічна академія&quo ; МОЗ України (м. Полтава), завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії. Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор Топка Ельвіра Григорівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії; - доктор медичних наук, професор Макар Богдан Григорович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини. Захист відбудеться “13 ” березня 2008 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.601.03 в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України (49005, м. Дніпропетровськ, вул. Севастопольська, 17). З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровської державної медичної академії (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9). Автореферат розісланий “12 ” лютого 2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 08.601.03 доктор медичних наук, доцент Машталір М.А. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Несприятлива екологічна ситуація, забруднення навколишнього середовища промисловими викидами, висока активність вірусної і бактеріальної інфекції, зниження рівня захисних сил організму створюють неадекватне фізіологічним можливостям слизової оболонки дихальних шляхів навантаження. Запальні захворювання приносових пазух є однією з найактуальніших проблем сучасної оториноларингології. З кожним роком відзначається тенденція до зростання даної патології. Захворюваність на 1000 населення збільшилася в 3 рази (Піскунов С.З., 2006). За даними літератури 5 – 15% дорослого населення страждають синуситами, 10 – 25% – алергічними рінітами, а в екологічно неблагополучних районах ці цифри сягають 30% (Коган Є.Л. та ін., 2006; Крюков А.І. та ін., 2007). Злоякісні пухлини носа і приносових пазух складають 0,5 – 8% від пухлин інших локалізацій і розвиваються практично однаково часто як у чоловіків, так і у жінок (Заболотний Д.І., 1997; Лукач Є.В., 2000). Необхідно відзначити особливу роль решітчастого лабіринту в патології інших приносових пазух. При кожному запаленні слизової оболонки порожнини носа в запальний процес в різному ступені залучаються пазухи решітчастого лабіринту, оскільки вони складають анатомічні структури порожнини носа, що створює сприятливі умови для розповсюдження запалення (Піскунов С.З., 2006). Це вказує на доцільність подальшого детального дослідження топографоанатомічних та морфофункціональних особливостей приносових пазух, серед яких центральне положення займає решітчастий лабіринт.

Особливо поглибленим вивченням будови, особливостей кровопостачання та іннервації решітчастого лабіринту займались М.С. Скрипніков та його учні (Проніна О.М., 1990; Пирог А.В., 1992). На думку багатьох дослідників, лімфатичні судини відіграють провідну роль при поширенні патологічних процесів у суміжні ділянки (Заболотний Д.І., 1997; Янюшкин С.П., 2006) і можуть самі виступати як джерело виникнення патологічних процесів, таких, як кистозні утворення, доброякісні і злоякісні пухлини (Ковтуновський П.М., 1973; Проніна О.М., 1990). У літературі зустрічаються лише фрагментарні і суперечливі відомості щодо наявності лімфатичного мікроциркуляторного русла в слизовій оболонці решітчастого лабіринту людини, які не дають чіткої уяви про структуру і морфологічні особливості лімфатичних судин внаслідок складної анатомічної будови, специфіки топографоанатомічного розташування цієї ділянки та методичною складністю вивчення лімфатичної системи. У літературі також відсутні дані, які б кількісно характеризували всі ланки лімфатичного мікроциркуляторного русла слизової оболонки решітчастого лабіринту. Таким чином, зазначені обставини визначають актуальність і доцільність подальшого вивчення топографоанатомічної, гістологічної, ультраструктурної організації, морфометричної характеристики та зв’язків усіх компонентів лімфатичного мікроциркуляторного русла слизової оболонки комірок решітчастого лабіринту людини. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена робота виконана на кафедрі оперативної хірургії та топографічної анатомії Вищого державного навчального закладу України &quo ;Українська медична стоматологічна академія&quo ; (м. Полтава) і є фрагментом науково–дослідної роботи „Установити особливості топографії, структурної організації кровоносних судин та вегетативних вузлів голови людини в онтогенезі. Експериментально обґрунтувати використання нових шовних матеріалів в хірургії”, № державної реєстрації 0101U005762. Мета і завдання дослідження. Визначити відмінності морфологічних особливостей лімфатичних судин слизової оболонки всіх груп комірок решітчастого лабіринту людини, їх морфометричні параметри та встановити напрямки відтоку лімфи від цієї ділянки. Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: Завдання дослідження: Встановити особливості структурної організації лімфатичного мікроциркуляторного русла слизової оболонки комірок решітчастого лабіринту людини. Дослідити відмінності топографії лімфатичних судин слизової оболонки різних груп комірок решітчастого лабіринту людини в нормі. Визначити морфометричні параметри лімфатичних судин слизової оболонки різних стінок передніх, середніх і задніх комірок решітчастого лабіринту. З’ясувати особливості лімфатичної мікроциркуляторної мережі у людей похилого і старечого віку. Виявити корелятивні зв’язки між товщиною слизової оболонки і показниками питомої щільності лімфомікроциркуляторного русла слизової оболонки всіх стінок різних груп комірок решітчастого лабіринту. З’ясувати напрямки відтоку лімфи від всіх груп комірок решітчастого лабіринту людини.

Об’єкт дослідження: слизова оболонка комірок решітчастого лабіринту людини. Предмет дослідження: структурна організація, відмінності топографії, морфометричні параметри лімфатичних судин слизової оболонки всіх груп комірок решітчастого лабіринту людини. Методи дослідження: для визначення морфологічної характеристики лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту були використані макро–мікроскопічні, гістологічні, електронномікроскопічні, морфометричні методи дослідження з відповідним кореляційним аналізом. Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведене комплексне топографоанатомічне, мікроскопічне, морфометричне та статистичне дослідження лімфатичних судин слизової оболонки всіх стінок передніх, середніх і задніх комірок решітчастого лабіринту людини. Встановлено, що лімфатичне мікроциркуляторне русло решітчастих комірок представлене сліпими виростами, лімфатичними капілярами, їх колекторами та відвідними лімфатичними судинами. Лімфатичні судини решітчастих комірок формують дві мережі, представлені замкнутими петлями округлої, овальної або чотирикутної форми, які утворюють сплетення на різних рівнях. Вперше проведений детальний морфометричний аналіз структурних компонентів лімфатичного мікроциркуляторного русла слизової оболонки всіх груп комірок решітчастого лабіринту. Доведено, що елементи лімфатичного мікроциркуляторного русла слизової оболонки решітчастих комірок найбільш розвинені на медіальніх стінках, меншою мірою - на верхніх і нижніх стінках. У дослідженні вперше отримані дані стосовно редукції лімфатичної мікроциркуляторної мережі у людей похилого і старечого віку, які призводять до порушення процесів мікроциркуляції, відтоку лімфи та її застою, що сприяє розвитку патологічних процесів та поширенню їх у суміжні ділянки. Виявлені корелятивні зв’язки між товщиною слизової оболонки і показниками питомої щільності елементів лімфатичного мікроциркуляторного русла слизової оболонки всіх груп комірок доводять, що на медіальній стінці всіх груп комірок зі збільшенням товщини виявляється більш розвинена лімфатична мережа, а саме – відвідні судини і колектори. На верхніх і нижніх стінках збільшення товщини слизової оболонки сприяє розвитку лімфатичного мікроциркуляторного русла за рахунок лімфатичних судин і колекторів, на латеральних – за рахунок лімфатичних капілярів. Практичне значення отриманих результатів. Морфологічні дані, отримані нами при вивченні особливостей лімфатичних судин комірок слизової оболонки решітчастого лабіринту людини, розширюють і поглиблюють відомості про будову лімфатичного мікроциркуляторного русла приносових пазух, зокрема решітчастого лабіринту та морфологію вивченої ділянки, що може бути використано і впроваджено в навчальний процес і наукові дослідження на кафедрах анатомії, гістології, цитології та ембріології, оперативної хірургії і топографічної анатомії, оторинолярингології. Результати дослідження представляють інтерес для морфологів, онкологів, отоларингологів та спеціалістів, напрямок досліджень яких пов’язаний з вивченням проблем екологічної лімфології.

Однако развитие морских сил, согласно тогдашним военно-морским программам, выходило за рамки Балтийского моря, да и сам Балтийский флот рассматривался скорее как "депо" для боевых эскадр, которые можно было бы направить в любую точку океана, от Дарданелл до Желтого моря. Новые линкоры, в случае если бы за их основу были взяты проекты Путиловской верфи, можно было без труда вывести с Балтики через мелководные датские проливы, предварительно освободив от некоторых грузов, что дало бы уменьшение осадки примерно на 1Pм. Этого можно было бы достичь снятием всего боезапаса и уменьшением полного запаса топлива наполовину, или какой-либо комбинацией этих и подобных грузов. Проекты всех линейных судов, разработанных в техбюро Путиловской верфи в период 19071914Pгг., заслуживают внимательного рассмотрения еще и по следующей причине. По существу, в течение всего периода становления и развития дредноута в России это была единственная сильная альтернатива официальной русской концепции, где тон задавал МГШ. Задачу проектирования линкора в соответствии с требуемыми характеристиками путиловские инженеры всегда стремились решить в духе германской школы проектирования

1. Морфологічна характеристика рас

2. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

3. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

4. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

5. Антропологічна характеристика та риси людини

6. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області
7. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки
8. Економіко-географічна характеристика Румунії

9. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

10. Комплексна фізико-географічна характеристика Уралу

11. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

12. Загальна патологічна характеристика пухлин

13. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

14. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

15. Економічна характеристика країн Африки

16. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

18. Екологічна характеристика населеного пункту Мізоч

19. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

20. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

21. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

22. Первичная клеточная оболочка и ее структурные особенности
23. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
24. Характеристики ВМС Великобритании

25. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

26. Экономико-географическая характеристика Юга США

27. Австралия - экономико-географическая характеристика

28. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

29. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

30. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

31. Характеристика Дальневосточного экономического района

32. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

34. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

35. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

36. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

37. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района

38. Экономико-географическая характеристика Германии
39. Экономико-географическая характеристика Германии
40. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

41. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

42. Экономико-географическая характеристика Канады

43. Экономическая характеристика Таджикистана

44. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

45. Характеристика природного комплекса Черного моря

46. Характеристика Франции

47. Социально-экономическая характеристика Болгарии

48. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки

49. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

50. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

51. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

52. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

53. Сравнительная характеристика средневековых государств

54. Характеристика налоговой системы Великобритании
55. Характеристика источников Конституционного права
56. Характеристика Конституции Франции

57. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

58. Политический режим как сущностная характеристика государства

59. Характеристика Чикаго

60. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

61. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

62. Краткая характеристика культуры Древнего Египта

63. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

64. Характеристика Иудушки Головлева

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

65. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

66. Морфология

67. Принцип аналогии в морфологии

68. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

69. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

70. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"
71. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы
72. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

73. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

74. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

75. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

76. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

77. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

78. Анализ структур, характеристик и архитектур 32-разрядных микропроцессоров

79. Общая характеристика системы Windows

80. Инсталляция Windows XP. Конфигурирование оболочки Windows XP, оптимизация работы

Набор мисок Mayer & Boch "Фиалки".
Набор эмалированных мисок из 10 предметов: миска (5 штук) + крышка (5 штук). Материал: углеродистая сталь. Эмалированное покрытие. Крышка:
487 руб
Раздел: Наборы
Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки

81. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

82. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

83. История болезни - Сообщающаяся водянка оболочек правого яичка

84. Тепловое излучение, его характеристики и их измерение

85. Физиологические и психологические характеристики у студентов, различающихся по цвету глаз

86. Морфофункциональная характеристика изменений антиадгезивных свойств брюшин в зависимости от состояния микроциркуляции
87. Наркомания в молодежной среде: история, причины, характеристика, физическая зависимость, лечение
88. Общая характеристика и классификация органов чувств

89. Общая характеристика эндокринной системы

90. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

91. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста

92. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

93. Криминалистическая характеристика вымогательства

94. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности

95. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против государственной и общественной собственности (Контрольная)

96. Характеристика механических повреждений

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника

98. Особенности психологической характеристики личности преступника

99. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.