Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УДК 336.15УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ Спеціальність 08.04.07 - фінанси, грошовий обіг і кредит Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукКОЛОДІЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧСуми - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського, Міністерство освіти і науки України, м. Сімферополь. Науковий керівник - кандидат технічних наук, доцент Єрмоленко Генадій Григорович, Таврійський національний університет, завідувач кафедри фінансів та кредиту. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Єрмошенко Микола Миколайович, Національна академія управління, проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки України; кандидат економічних наук, доцент Скрипник Юрій Володимирович, Сумський національний аграрний університет, доцент кафедри фінансів Провідна установа - Харківський національний університет, кафедра фінансів. Міністерство освіти і науки України, м. Харків Захист дисертації відбудеться &quo ; &quo ; засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.081.07 в Українській академії банківської справи за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Української академії банківської справи за адресою: 40030, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57 Автореферат розісланий “ &quo ; 2008р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради ФИО ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. В умовах ринкової трансформації економіки України нормалізацію бюджетного процесу, підтримку економічного зростання, ліквідацію диспропорцій регіонального розвитку повинна забезпечувати удосконалена система міжбюджетних відносин. Сучасний стан економіки України характеризується поступовим збільшенням диференціації рівнів економічного та соціального розвитку регіонів, і найближчим часом ця тенденція, скоріше за все, збережеться. Як наслідок цього постійно збільшується розрив у розмірах податкових і неподаткових бюджетних доходів, що збираються у регіонах. Перспективи регіонального розвитку багато у чому залежать від того, наскільки ефективно функціонуватиме система міжбюджетних відносин. Реформування бюджетних відносин в Україні просувається вперед темпами значно повільнішими, ніж реформування усієї економіки в цілому, і це в найближчому майбутньому може стати серйозною перешкодою для започаткованого економічного зростання. У зв'язку з цим проблеми удосконалення системи міжбюджетних відносин у нашій країні вимагають свого негайного вирішення. Актуальність і важливість теми дослідження засвідчені в останніх урядових документах і законодавчих актах, зокрема у 4 розділі Бюджетного Кодексу України, у Постанові ВРУ &quo ;Про основні напрямки бюджетної політики на 2008 рік (Бюджетна резолюція)&quo ;. Усе викладене вище свідчить про актуальність теми дисертації. Значний внесок у розробку теорії бюджетного федералізму та міжбюджетних відносин зробили такі іноземні вчені, як X. Давуді, А. Льюіс, А.

Мартін, Р. Масгрейв, У. Оутс, Д. Рубінфельд, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, Ч. Тібу, А. де Токевілль, А. Шах та інші. Серед сучасних російських економістів, що займаються вивченням теоретичних засад бюджетного федералізму та практичних проблем побудови ефективної моделі міжбюджетних відносин у РФ, варто назвати О. Богачеву, А. Ігудіна, А. Лаврова, В. Лексіна, М. Мінченко, О. Пчелінцева, І. Підпорину, Т. Позднякову, А. Швецова, В. Христенко, С. Хурсевича та інших. Питання організації бюджетного процесу в Україні, і зокрема міжбюджетних відносин, знайшли своє відображення у роботах сучасних вітчизняних економістів С. Аптекаря, Л. Буряка, О. Василика, А. Єпіфанова, О. Кириленко, В. Кравченко, М. Кульчицького, І. Луніної, С. Науменкової, А. Поддерюгіна, І. Сало, С. Слухая, С. Юрія та інших. Віддаючи належне наробіткам вітчизняних вчених-економістів у теоретичних і практичних питаннях організації міжбюджетних відносин, варто відзначити, що у багатьох роботах як висновки і рекомендації пропонується здійснення певних заходів без зазначення конкретних механізмів їх реалізації. Також, аналізуючи міжбюджетні відносини, більшість авторів обмежується відтворенням статистичної інформації з даного конкретного регіону за кілька років. Таким чином, у вітчизняній економічній науці відсутня цілісна характеристика становлення та розвитку системи міжбюджетних відносин. Недостатня розробка механізмів вирішення проблем, їх актуальність, теоретична й практична значимість визначили вибір теми дисертаційного дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наумові результати, теоретичні положення й висновки дослідження були використані при виконанні науково-дослідних тем: &quo ;Обгрунтування концепції стійкості розвитку Криму&quo ; (номер державної реєстрації 019811005890), &quo ;Розвиток фінансових інститутів та фінансування інвестиційної діяльності&quo ; (номер державної реєстрації 0101 У005980). Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне і практичне обгрунтування актуальних проблем організації міжбюджетних відносин, аналіз становлення й розвитку української системи міжбюджетних відносин і розробка заходів щодо її вдосконалення. Відповідно до поставленої мети були визначені й вирішені наступні задачі: • дослідити теоретичні основи організації міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки; • дослідити характер залежності між децентралізацією бюджетної системи та економічним зростанням; • виявити і дослідити основні етапи становлення та розвитку системи міжбюджетних відносин України; • проаналізувати механізми організації міжбюджетних відносин, представлені у Бюджетному Кодексі України; • розробити схему розмежування основних податків з метою стимулювання регіонального розвитку; • розробити удосконалену методику здійснення фінансового вирівнювання; • проаналізувати вплив змін податкового законодавства на структуру міжбюджетних відносин. Об'єктом дослідження є бюджетний процес в Україні в умовах ринкової трансформації економіки. Предметом дослідження є розмежування основних податків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, механізми фінансового вирівнювання.

Методи дослідження. При виконанні дослідження, у залежності від конкретних цілей і задач, були використані методи економічного аналізу і вивчення економічних процесів: діалектичний, методи аналізу і синтезу, порівняння, групування, системно-структурного аналізу, методи математичної статистики, багатофакторного аналізу, економіко-математичного моделювання При дослідженні становлення та розвитку української системи міжбюджетних відносин використовувалися методи математичної статистики, економіко-математичні методи, аналітичний інструментарій теорії портфельного управління. Розробка моделі фінансового вирівнювання та рекомендацій щодо удосконалення організації міжбюджетних відносин здійснена на основі використання методів економіко-математичного моделювання. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: • на основі узагальнення зарубіжного й вітчизняного досвіду визначено основні принципи організації системи міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки, досліджено взаємозв'язок між бюджетною децентралізацією та економічним зростанням; • з метою подальшого вдосконалення системи міжбюджетних відносин виявлено основні закономірності у розмежуванні основних податків та здійсненні фінансового вирівнювання у 1992-2006 рр.; • розроблено та впроваджено коефіцієнт &quo ;інтегральні норми відрахування&quo ; з метою поглибленого вивчення функціонування системи міжбюджетних відносин і уточнення економічних понять &quo ;бюджетні донори&quo ; і &quo ;бюджетні реципієнти&quo ;; • з метою виявлення основних недоліків у розмежуванні основних податків між державним бюджетом і місцевими бюджетами та їхнім подальшим усуненням вперше при аналізі міжбюджетних відносин використано аналітичний апарат теорії портфельного управління; • формули розрахунку міжбюджетних трансфертів, виявлено недоліки та запропоновано напрями подальшого удосконалення механізмів фінансового вирівнювання; • запропоновано нову схему розмежування основних податків між державним бюджетом і місцевими бюджетами, при використанні якої регіони одержать сильну фінансову базу для проведення самостійної бюджетної політики; • обгрунтовано та розроблено модель фінансового вирівнювання, що одночасно відповідає критеріям економічної справедливості й вирівнювання та здатна ефективно перерозподіляти бюджетні кошти, навіть в умовах значної міжрегіональної диференціації бюджетних доходів. Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження визначається обгрунтованими пропозиціями з розробки та впровадження нових підходів до організації міжбюджетних відносин. Практична реалізація пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення організації міжбюджетних відносин дозволить створити ефективну систему взаємин між державним бюджетом і місцевими бюджетами та сприятиме подальшому регіональному й національному економічному зростанню. Запропоновані в дисертаційному дослідженні схема розмежування основних податків і модель фінансового вирівнювання можуть бути використані при внесенні змін до Бюджетного Кодексу України, Постанови КМУ &quo ;Про затвердження формули розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом і місцевими бюджетами&quo ;.

В інтересах загострення «класової боротьби» було вирішено передавати 25 % вилученого у «куркулів» хліба незаможникам і наймитам. Та й на це останні реагували дещо стримано. А з початком весни таке хабарництво взагалі довелося припинити — весь хліб забирала держава. Як зазначив Бауман, селянин-бідняк, такий корисний до цього, навесні «часто не мав удосталь їжі, а отже, він також пішов із шапкою в руці на поклін до куркуля». А. Мікоян теж згадував про «хитання» селянина-бідняка під впливом «куркулів». У передовій статті газети «Правда» від 10 січня 1929 р. наголошувалося: «куркулі» привертали на свій бік решту селян під гаслами підтримки рівності громади. З огляду на все сказане «урало-сибірський метод» не можна визнати ефективним. Його головний недолік полягав у тому, що хліб у виробника треба було відбирати силоміць, і робили це переважно непрохані зайди. Крім того, «метод» передбачав не простий примус, а такий, що відповідав засадам «воєнно-командної» економіки, а отже, аж ніяк не суміщався із поки що діючими ринковими відносинами

1. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

2. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

3. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

4. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

5. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

6. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки
7. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки
8. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

9. Державне регулювання ринкової економіки

10. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

11. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

12. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

13. Основи ринкової економіки

14. Форми роздержавлення і приватизації підприємств в умовах ринкових відносин

15. Особливості перехідної економіки України

16. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Шарики, 50 шт.
Шарики из мягкого пластика. Диаметр: 6 см. Цвет представлен в ассортименте, без возможности выбора.
342 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Державне регулювання економіки

18. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

19. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

20. Історія економіки Німеччини

21. Економічний потенціал національної економіки

22. Особливості національної економіки Тунісу
23. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
24. Тенденції розвитку міжнародної економіки

25. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

26. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

27. Філософія економіки

28. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

29. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

30. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

31. Державне регулювання економіки

32. Державне регулювання економіки

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

33. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

34. Інноваційний розвиток економіки регіонів

35. Інституційні чинники розвитку національної економіки

36. Концептуальні основи аналізу національної економіки

37. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

38. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
39. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
40. Основи економіки підприємства

41. Основні риси перехідної економіки України

42. Сучасні моделі державного регулювання економіки

43. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

44. Моделювання економіки

45. Проблеми удосконалення міжбюджетних відносин

46. Особливості економічного розвитку Київської Русі

47. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

48. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

49. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

50. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

51. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

52. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

53. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

54. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною
55. Міжнародні економічні відносини
56. Міжнародні економічні відносини

57. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

58. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

59. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

60. Податковий аудит в сучасних економічних умовах

61. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

62. Місцеві бюджети, міжбюджетні відносини та доходи і видатки місцевих бюджетів

63. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

64. Економіка праці й соціально-трудові відносини

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

66. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

67. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

68. Ринкова економіка в Україні

69. Система цін та особливості вітчизняного ціноутворення в ринкових умовах

70. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку
71. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
72. Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

73. Адаптиве керування малим бізнесом в ринкових умовах

74. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

75. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

76. Виды переводческих трансформаций (вариант незащищенного диплома)

77. Трансформация жанровой структуры литературы Древнего Египта

78. Київська Русь

79. Трансформация XML документов

80. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

81. ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПАНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕНДЕНЦИИ

82. Економічна теорія предмет і методи вивчення

83. Трансформация современного вооружённого конфликта

84. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев

85. Река Днепр и город Киев

86. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)
87. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
88. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

89. Культура Київської Русі.

90. Мозаїки Київської Русі

91. Софійський собор - видатна памята доби Київської Русі

92. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

93. Трансформация истории в современной литературе

94. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

95. «Лолита». Трансформация темы судьбы в сценарии В. Набокова

96. Трансформация библейского образа Абадонны у Мильтона и Клопштока

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

97. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

98. Міжнародна економіка

99. Трансформации социально-экономических систем в КНР и Венгрии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.