Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗмістВступ Розділ 1. Теорія і практика розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання 1.1 Методологічні основи дослідницької роботи 1.2 Науково-технічний прогрес і формування навичок трудової активності молодших школярів 1.3 Аналіз літератури і педагогічного досвіду розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання Розділ 2. Експериментальне дослідження розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання в початкових класах 2.1 Методика експериментального дослідження 2.2 Основи експериментальної гіпотези і результати дослідження 2.3 Обґрунтування ефективних шляхів і засобів розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання Висновки Список використаної літератури ВступАктуальність дослідження. У національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті головною метою системи освіти є &quo ;створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості&quo ; . Згідно з вимогами Державного стандарту, освітня галузь &quo ;Технології&quo ; (Трудове навчання) забезпечує умови для &quo ;поєднання інтелектуального, фізичного і соціального розвитку учнів у трудовій і конструктивно-технологічній діяльності&quo ; . Змістовими лініями освітньої галузі в початковій школі є основи виробництва, продуктивна праця, професійна орієнтація, трудове виховання і творча праця. До актуальних проблем трудового навчання і виховання в нових соціально-економічних умовах належать: виховання у дітей основ економічної грамотності, здатності сприймати і використовувати економічну інформацію; відбір видів праці, які найбільше цікавлять дітей у зв'язку з модернізацією економіки; підвищення педагогічної компетенції вчителів у питаннях організації дитячої праці в умовах трудового навчання, формування соціальної активності учнів 1-4 класів засобами трудового навчання і виховання . За твердженням психологів, праця є одним із провідних чинників всебічного розвитку дітей . Це положення вони аргументують тим, що дитина вже наприкінці молодшого дошкільного віку починає прагнути самостійності, заявляючи &quo ;Хочу сам&quo ;. На думку Д.Б. Ельконіна, два чинники спонукають дитину молодшого шкільного віку до трудової діяльності: тенденція до самостійності та інтерес до всього, що стосується життя і праці дорослих . Однак ці прагнення молодші школярі можуть реалізувати не лише у трудовій, а і в інших видах діяльності. Тому необхідна педагогічно доцільна організація залучення дитини до праці. &quo ;Праця мусить збудити в дитячій душі найбільше самостійної, природної творчості, дати вільно розвинутися цільній гармонійній індивідуальності&quo ;, - стверджувала С. Русова , виокремлюючи такі характерні риси дитячої праці, як вияв соціальної активності дитини, її безпосереднього свідомого бажання (інтересу, цікавості до чогось). Праця має завжди конкретне завдання і реальні наслідки (цим і відрізняється від гри). Вона є приємною дитині, яка самостійно знаходить засоби досягнення бажаної мети. Розвиток соціальної активності особистості дитини в процесі трудового навчання обумовлений такими особливостями праці: результативність, яка сприяє вихованню цілеспрямованості, звички доводити почату справу до кінця, адже планування майбутнього результату, необхідність виконання запланованого, можливість використання результату спонукають дитину серйозно ставитися до роботи; творчий характер, що розвиває налаштованість дитини на пошук, удосконалення своєї праці і себе у праці; немає нетворчої праці, оскільки за будь-яких обставин дитина має змогу зробити щось по-новому, не так, як завжди, знайти нові форми взаємодії з однолітками .

Будучи спрямованим на особистісний розвиток дитини, трудове виховання дітей молодшого шкільного віку пов'язане з фізичним, моральним, розумовим вихованням. Конкретні його завдання, форми організації трудової діяльності дітей зумовлені як виховними можливостями праці, так і віковими особливостями молодших школярів. Активно-діяльний рівень розвитку потреби у праці передбачає &quo ;достатньо високу активність дитини у трудовій діяльності, орієнтацію її на активне оволодіння трудовими вміннями та навичками&quo ; . Активний позитивний інтерес у цей час є необхідною передумовою ефективності управління подальшим самостійним виконанням трудових умінь та навичок. Реалізація програми з трудового навчання та шляхів удосконалення процесу трудової діяльності в більшості випадків індивідуальні, однак мета єдина - гармонійний розвиток дитини засобами трудової діяльності. Цілі в управлінні формуванням потреби у трудовій діяльності визначають засоби, форми організації, методи і прийоми. Їх дієвість повинна відповідати початковому рівню розвитку трудових умінь кожної дитини, позитивному ставленню дитини до трудових завдань. Проте дослідження науковців, методистів , а також власні спостереження за процесом трудового навчання у початковій школі діють змогу стверджувати, що в організації суспільно-активної діяльності на уроках спостерігаються значні недоліки. Так, вчителі часто орієнтуються і заохочують пасивне сприймання дітьми теоретичного матеріалу і репродуктивне виконання практичних завдань, не заохочують особистої активності учнів у постановці запитань, продукуванні ідей і висловленні власних думок на ту чи іншу методичну чи виробничу проблему. Зазначені недоліки до організації соціально активної діяльності учнів початкових класів на уроках трудового навчання зумовлені суперечностями між реальним та необхідним рівнем готовності вчителів до методичної робот, суттєвими змінами у змісті та підходах до трудового навчання і виховання, а також недостатньою теоретичною та практичною розробленістю проблеми. Дослідження має важливе значення як для вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів, так і для практичної діяльності педагогів в умовах початкової школи. Зазначені аргументи обумовили вибір теми дослідження: &quo ;Розвиток соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання&quo ;. Об’єкт дослідження - процес трудового навчання у початкових класах. Предмет дослідження - формування соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці технології формування соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання. Згідно з предметом та метою, дослідження спрямоване на розв’язання таких завдань: На основі аналізу наукової літератури уточнити сутність поняття &quo ;соціальна активність&quo ; і розробити зміст цієї діяльності в умовах початкової школи. Визначити основні компоненти та методику формування соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити удоско-налену методику формування соціальної активності учнів початкових класів на уроках трудового навчання.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: теорія наукового пізнання (положення про єдність конкретного та абстрактного, емпіричного й теоретичного); системний підхід до опису явищ об’єктивної дійсності, основні принципи психології в галузі формування соціальної активності молодших школярів, концептуальні положення педагогічних підходів до методики трудового навчання, а також нормативні документи в галузі освіти. Для реалізації поставлених завдань були використані такі методи дослідження: теоретичні (аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація, узагальнення) з метою встановлення сутності та структури соціальної активності учнів у процесі трудового навчання; емпіричні (педагогічне спостереження, анкетування, бесіди, опитування) для вивчення впливу удосконаленої методики на якість навчання учнів. Провідним методом був педагогічний експеримент, що охоплював констатуючий та формуючий етапи. Експериментальна база та етапи дослідження. В експерименті брали участь учні початкових класів та вчителі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Гніздичне Збаразького району Тернопільської області. Дослідно-експериментальною роботою на різних етапах було охоплено 32 учні та 4 кваліфікованих учителі. На першому етапі (2005-2006 рр) вивчено стан розробленості досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній літературі, проаналізовано практику формування соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання у досвідчених педагогів, обґрунтовано об’єкт, предмет, конкретизовано завдання дослідження, розроблено методику експериментальної роботи. На другому етапі (2006-2007 рр.) здійснено констатуючий експеримент, під час якого узагальнено зібраний фактичний матеріал з питань формування соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання, визначено та обґрунтовано основні показники соціальної активності учнів, розроблено технологію формування соціальної активності учнів 1-4 класів на уроках трудового навчання. Проведено формуючий експеримент, систематизовано та узагальнено результати досліджень, здійснено якісну і кількісну обробку даних, оформлено результати наукового пошуку, визначено перспективи подальших досліджень. Структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Розділ 1. Теорія і практика розвитку соціальної активності молодших школярів на уроках трудового навчання 1.1 Методологічні основи дослідницької роботиНаукові дослідження різних проблем, пов'язаних з методикою трудового навчання в початкових класах, піднімають її на більш високу наукову основу. Це стосується і вивчення особливостей соціальної активності та її ролі у трудовій діяльності молодших школярів. Методика трудового навчання має тісний зв'язок з педагогічною психологією та психологією праці . Знання психології допомагає вчителю здійснювати психологічну підготовку до праці: формувати в дітей свідоме ставлення до неї, розвивати психічні компоненти праці. Вони представляють сукупність різноманітних психічних процесів: відчуттєвого пізнання, психомоторних (вироблення умінь і навичок), емоційно вольових, уваги, пам'яті, творчого мислення, індивідуальних та соціальних властивостей особистості, зокрема і її соціальної активності.

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Аналіз художнього твору на уроках читання у початкових класах

2. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

3. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

4. Организация и проведение урока по физической культуре и часа здоровья

5. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

6. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
7. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням
8. Система методов управления персоналом

9. Формы и методы предъявления задач на уроках физике на материале изучения темы "Изменение агрегатных состояний вещества"

10. Зарплата в системе методов стимулирования труда(зарубежный опыт)

11. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения по повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая»

12. Системи лічби часу

13. Рекомендації по підготовці і проведенню публічного виступу (доповіді)

14. Мікропроцесорна система для підрахунку готової продукції

15. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

16. Система методов менеджмента. Методы управления организацией

Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений
Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Система методов управления администрации Каширского района

18. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

19. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

20. Новые активные формы в проведении уроков русского языка

21. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

22. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"
23. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"
24. Планирование проведения уроков по обществоведению

25. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

26. Сценарий проведения урока

27. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

28. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

29. Улучшение теплового и гидравлического режима системы теплоснабжения п. Победа г. Хабаровска

30. Применение системы управления рисками при проведении таможенного контроля

31. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

32. Активність і творчість учнів на уроках історії

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

34. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

35. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

36. Методи та етапи статистичного дослідження

37. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

38. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
39. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
40. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

41. Дослідження методів чисельного інтегрування

42. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

43. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

44. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

45. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

46. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

47. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

48. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии

49. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

50. Променеве дослідження травної системи

51. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

52. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

53. Методика слухання музики на уроках у 1-3 класах

54. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
55. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів
56. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

57. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

58. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

59. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

60. Система вивчення іменників дітьми початкових класів

61. Технології навчання як дослідження

62. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

63. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

64. Дослідження тривожності п’ятикласників

Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения
Одеяло байковое "Карапуз" с рисунком (цвет: бежевый).
Байковое одеяло для новорожденных детей и подростков изготовлено из 100% хлопка (натуральная байка), имеет мягкую фактуру полотна,
695 руб
Раздел: Одеяла для детей

65. Матеріали і методи дослідження

66. Соціологічні методи дослідження у педагогіці

67. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

68. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

69. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

70. Дослідження соціоекологічної системи свинокомплексу в Баштанському районі
71. Інвестиційна активність підприємства
72. Методи економіко-статистичних досліджень

73. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

74. Предмет, метод, система, принципы и источники трудового права

75. Використання казки під час навчання граматики англійської мови

76. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

77. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

78. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

79. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

80. Розвиток творчої діяльності на уроках трудового навчання

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Роль гри під час навчання фонетики англійської мови

82. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

83. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

84. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

85. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

86. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах
87. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining
88. Предмет, понятие, метод и система криминологии

89. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

90. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

91. Экспериментальные методы исследования в системе исторических наук

92. Система Станиславского: уроки мастерства

93. Новый, высокоточный метод диагностики инфекций мочеполовой системы

94. Методы исследования опорно-двигательной системы

95. Методы исследования опорно-двигательной системы

96. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

97. Система маркетингового планування на підприємстві

98. Наблюдения над методом творческой работы П.И.Чайковского

99. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.