Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Кримський республіканський науково-дослідний інститут фізичних методів лікування І медичної кліматології імені І.М. Сєченова Голубова Тетяна Федорівна УДК: 614.876-085.838:616.89-036.82-053.2 КОМПЛЕКСНА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ Від НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ 14.01.33 - медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Ялта – 2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Українському НДІ дитячої курортології та фізіотерапії Міністерства охорони здоров'я України Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України, Лобода Михайло Васильович, Президент Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів Офіційні опоненти: Доктор медичних наук, професор Куніцина Людмила Олександрівна, провідний науковий співробітник відділу неврології Кримського республіканського НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сєченова МОЗ України Доктор медичних наук, професор Тондій Леонід Дмитрович, завідувач кафедри фізіотерапії і курортології Харківської медичної академіїпіслядипломної освіти МОЗ України Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Самосюк Іван Захарович, завідувач кафедри медичної реабілітації фізіотерапії і курортології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України Захист дисертації відбудеться « 21 » травня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.53.610.01 при Кримському республіканському НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сєченова МОЗ України (98603, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Мухіна, 8). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кримського республіканського НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології імені І.М. Сєченова МОЗ України (98603, Автономна Республіка Крим, м Ялта, вул. Мухіна, 8). Автореферат розісланий « 18 » квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат медичних наук, доцент О.Ф. П’янков ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Діти, на яких впливають негативні дії різних надзвичайних ситуацій (НС), що є основною причиною масової загибелі і страждань населення, зокрема, виникнення як в гострому, так і у віддаленому періодах, гострих і хронічних патологічних і непатологічних психічних, психосоматичних і соматичних розладів, за медико-психологічними наслідками складають одну з найбільших груп постраждалих (Постанови КМУ №1099; №1198; наказ МОЗ України №180/115; В.И. Арнольд, 2004; Д.М. Гродзінський і співавт., 2006). Згідно з даними Державної служби медицини катастроф таких дітей до 35% від всього дитячого населення України. При цьому, всі діти, які потрапили або проживають в регіоні НС, незалежно від умов і ступеня нанесення шкоди здоров'ю, розглядаються як постраждалі. Інтегральна оцінка стану здоров'я постраждалих від НС дітей передбачає, в першу чергу, оцінку їх адаптаційних можливостей, оскільки процеси адаптації організму до умов зовнішнього середовища визначають стан компенсаторних і резервних механізмів, а, отже, і рівень здоров'я дітей (О.М

. Лук’янова і співавт., 1999; В.Л. Зубарев, 2003; А.П. Исаев з соавт., 2003; І.В. Сергета і співавт., 2006; Т.В. Кобец з соавт., 2007). У зв'язку з цим вивчення адаптаційно-компенсаторних реакцій в умовах дії різних як лікувальних, так і несприятливих чинників на дитячий організм є особливо актуальним (В.М. Боголюбов з соавт., 1996; Е.В. Бордюгова з соавт., 2004; Т.А.Беличенко з соавт, 2005; А.А. Журавель, 2006; Н.Н. Каладзе и соавт., 2008). Ця проблема знаходиться в центрі уваги вчених-педіатрів ще й тому, що в результаті таких масштабних і складних за своїми медико-психологічними наслідками техногенних катастроф, як аварія на Чорнобильській АЕС, токсичне забруднення територій в Миколаївській області, сотні тисяч дітей опинилися в умовах довготривалої нерівномірної дії малих доз іонізуючого випромінювання, токсикантів, хронічного стресу, які несприятливо позначаються на процеси фізіологічного формування і повноцінного розвитку основних систем дитячого організму (О.М. Лук’янова, Ю.Г. Антипкін, 2006; G. . Souchkevi ch, 2002; А.И. Глущенко з соавт., 2006; А.К. Чебан, 2006). Численні дослідження по вивченню стану здоров'я дітей, котрі проживають в екологічно несприятливих регіонах, свідчать про зростання кількості дітей з функціональною незрілістю, зміною характеру адаптивних реакцій на дію факторів навколишнього середовища (Ю.В.Вельтіщев, 1999; Ю.Г. Антипкин з соавт., 2001; В.Г. Бебешко, 2001; А.И.Нягу, 2006; Національна доповідь України, 2006; G.I. Lazjuk e al., 2002, A. . Kovale ko e al., 2003). Аналіз наслідків природних (урагани, повені) і катастроф антропогенного характеру, при їх швидкоплинності дозволяє розглядати їх як медико-біологічні чинники ризику для здоров'я дітей «фактором потужного психологічного стресу» (С.С. Підкоритов і співавт. 2000). Фактичний матеріал свідчить, що у дітей, які стали жертвами таких катастроф, виявляється широкий спектр синдромів, зокрема, депресія, тривожність, специфічні посттравматичні страхи, розлади сну і соціальної поведінки, пам'яті, уваги, проблеми з навчанням, соматичні скарги, які вимагають корекції (Б.В. Михайлов, 2005; С.І.Табачніков, Є.Г. Гріневіч, 2006; А.А. Воронков з соавт., 2006; И.А. Миненко, 2006.; О.А. Демченко, 2007; J.A. Bosch e al., 2003; R. Lubi , 2003). Несприятливі чинники різних НС не тільки погіршують стан здоров'я дітей, які вважаються практично здоровими, але й ускладнюють перебіг наявної соматичної патології і супутніх захворювань, що в значній мірі знижує рівень здоров'я дитячої популяції. Тому проблема відновлювального лікування дітей, постраждалих в результаті надзвичайних ситуацій, останніми роками набуває першорядного значення. В переліку реабілітаційних заходів цієї категорії дітей однією з провідних ланок є етап санаторно-курортного лікування (Н.П.Дриневский з соавт., 2004; Ю.В. Кочергин з соавт., 2007). Перебування дітей на курорті пов'язано зі зміною кліматичних, соціальних умов оточуючого середовища і в процесі різних навантажень особливо страждають нестійкі і ослаблені регуляторні механізми організму (Л.Д. Тондій, 2003; Н.Н. Каладзе з соавт.,

2003). Багатобічна спрямованість адаптивних реакцій на курорті вимагає мобілізації фізіологічних механізмів на самих різних рівнях (О.В. Аргуч 2003; М.В. Лобода, К.Д. Бабов, 2004; В.В. Ежов с соавт., 2004; А.В. Паненко с соавт., 2004). Зниження захисних, адаптаційно-компенсаторних механізмів, природної резистентності та імунологічної реактивності організму, наявність різного ступеня вираженості комплексу неврологічних, ендокринних і психологічних відхилень залежно від характеру ушкоджуючого чинника, а також непрогнозованих відповідних реакцій на лікувальні процедури знижують ефективність традиційних підходів і існуючих терапевтичних методик у даної категорії дітей. Окрім цього, на сучасному етапі недостатньо вивчений взаємозв'язок між станом фізичного і психічного здоров'я у постраждалих в результаті НС, особливості відповідних реакцій дитячого організму на лікувальні курортні фактори, прогностична оцінка ефективності відновлювальної терапії. Тому пошук і розробка нових технологій використання природних і преформованих фізичних чинників – потужних природних стимуляторів механізмів саногенезу, які підвищують захисні властивості, адаптаційно-компенсаторні ресурси, сприяючи збільшенню енергетичного потенціалу і функціонального резерву різних систем дитячого організму, є актуальним і вкрай важливе для категорії постраждалих від НС ситуацій дітей. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до планів наукових досліджень Українського НДІ дитячої курортології та фізіотерапії МОЗ України по Державній програмі (шифр 4.30) вивчення медичних наслідків аварії на ЧАЕС, Національної програми «Здоров'я нації» на 2002-2011 рр. від 10.01.2002 №14; основних пріоритетних напрямків, відзначених в Указі Президента України “Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення” від 06.12.2005 №1694/2005 у вигляді етапних НДР (№ держ. реєстрації 01930034212; № держ. реєстрації 0195U026490 № держ. реєстрації: 0199U003500 і № держ. реєстрації: 0102U002788). Автор роботи був відповідальним виконавцем трьох і керівником однієї з вищевказаних науково-дослідних робіт. Мета дослідження: підвищення ефективності відновлювального лікування на санаторно-курортному етапі дітей, постраждалих від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і антропогенного характеру, на основі вивчення особливостей адаптаційно-компенсаторних механізмів організму і розробки системи заходів комплексної медико-психологічної реабілітації. Задачі дослідження: Провести порівняльну оцінку основних показників стану здоров'я дітей, постраждалих від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і антропогенного характеру. Визначити стан адаптаційно-компенсаторних механізмів, особливості несприятливого впливу на дитячий організм тривалого перебування в екологічно несприятливому регіоні шляхом комплексного дослідження біоелектричної активності головного мозку, церебральної гемодинаміки, імунологічних, біохімічних і деяких гомеостатичних показників периферичної крові. Вивчити особливості клінічного перебігу і оцінити стан здоров'я дітей з хронічним тонзилітом, рецидивуючим бронхітом і сколіотичною хворобою, постійно проживаючих в регіонах з радіонуклідним забрудненням.

На основе тщательного анализа этих характерных особенностей, заснятых на пленку и изученных с помощью специалистов медиков, психологов, антропологов и других она создала «модели личности» ряда мировых лидеров. Возможно, ее работа и выглядела бы чересчур отвлеченной, если бы не поддержка этих исследований со стороны, например Эндрю Маршалла (Andrew Marshall), легендарного дир6ектора управления «всестороннего анализа» в Пентагоне, или Леона Ар о на (leon aron), ведущего специалиста по России из Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) в Вашингтоне, автора признанного биографического труда о Ельцине. Недавно я побывал у Коннорс в Ньюпорте. До этого мы поболтали по телефону о ее исследованиях в отношении Путина в особенности о его крайне неравномерной походке и мне очень захотелось посмотреть ее видеозаписи и обсудить эту тему подробнее. На видеопленке была запечатлена церемония первой инаугурации Путина в Андреевском зале Большого кремлевского дворца. «Вот, смотрите», сказала Коннорс, наблюдая, как Путин входит в зал и идет по красной ковровой дорожке

1. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

2. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

3. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

4. Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату

5. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу

6. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі
7. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів
8. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

9. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

10. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

11. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

12. Психофізіологічна реабілітація

13. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

14. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

15. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

16. Майнові правовідносини батьків та дітей

Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки

17. Правовідносини батьків та дітей

18. Соціальна захищеність дітей в Україні

19. Визначення походження дітей

20. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

21. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

22. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини
23. Апластичні анемії. Цукровий діабет у дітей
24. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

25. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

26. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

27. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

28. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

29. Кінезотерапія при сколіозах у дітей

30. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

31. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

32. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные
Развивающая доска "Веселый паровозик", 28 деталей.
Деревянная многослойная панель для занимательных игр с малышом. Доска с вкладышами развивает зрительное восприятие, мелкую моторику,
404 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

34. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

35. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

36. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

37. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

38. Фізична реабілітація при ішемічній хворобі серця на диспансерному етапі
39. Види та причини порушень розвитку дітей
40. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

41. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

42. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

43. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

44. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

45. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

46. Особливості навчання дітей підліткового віку

47. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

48. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Підготовка дітей до шкільного навчання

50. Порушення мовлення у дітей

51. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

52. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

53. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

54. Страхи дітей молодшого шкільного віку
55. Формування комунікативної компетенції у дітей
56. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку

57. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

58. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

59. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

60. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

61. Неврози в дітей і підлітків

62. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

63. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

64. Особливості стресових станів у дітей різного віку

Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

65. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

66. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

67. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

68. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

69. Класифікація важковиховуваних дітей

70. Психологічна основа різних релігій
71. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків
72. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

73. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

74. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

75. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

76. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

77. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

78. Діловодство та судове діловодство

79. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

80. Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії

Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее

81. Корпоративні звичаї. Ділові відносини. Ділова етика

82. Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини

83. Бесіда як форма ділового спілкування

84. Парки Діснея як туристичні центри. Їх роль для розвитку міжнародного туризму

85. Діалектика як наука про найзагальні закони розвитку і взаємозв’язку

86. Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарду
87. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації
88. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

89. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування

90. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

91. Д.Б. Эльконин. Психология игры

92. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

93. Комплексна фізико-географічна характеристика Альпійської гірської системи

94. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

95. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

96. Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок

Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

97. Діагностика і комплексна інтенсивна терапія синдрому ентеральної недостатності при травматичній хворобі

98. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

99. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.