Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Важливою ознакою світового економічного розвитку на початку ХХІ ст. є зростання питомої ваги послуг у структурі суспільного виробництва, формування сервісного господарства, суть якого полягає в забезпеченні як індивідуальних потреб особистості, так і в розширенні трансакцій, пов’язаних зі створенням загальних соціально-економічних умов праці та життєдіяльності. Структурні зрушення в економіці проявляються у світогосподарських процесах сучасності. Ринок послуг є одним із найбільш динамічно зростаючих секторів світового ринку. Послуги охоплюють приблизно 2/3 економічної діяльності в світовому господарстві. Більше половини робочої сили світу зайнято в компаніях, що надають послуги. Внесок сектора послуг у ВВП становить у багатьох країнах від 50% до 70%. В останні роки розширення сектора послуг у світовому господарстві пояснюється, з одного боку, дематеріалізацією виробництва, інтелектуалізацією праці, інформатизацією суспільних відносин. З іншого боку, відбуваються зрушення в попиті, який характеризується високою еластичністю по доходу . Ця тенденція розвивається внаслідок тривалого економічного піднесення в розвинених країнах та інших регіонах світу в останні 15–20 років, підвищення ступеня ділової активності, зростання доходності фірм, а отже, й платоспроможності населення. Вища платоспроможність населення збільшила схильність до споживання освітніх, туристичних, медичних, соціальних та інших послуг. Варто також зазначити, що при виробництві багатьох капітало- та наукомістких товарів зростає вміст послуг, які надаються спеціалізованими компаніями (дизайн, інжиніринг, проектування, маркетингові, консалтингові, страхові, фінансові послуги тощо.) Сучасна технологічна революція охоплює всі сегменти світового господарства і справляє визначальний вплив на зростання обсягів виробництва, формування нових послуг, розширення сфер їх застосування. Перехід до якісно нової епохи – ноосферно-космічної цивілізації – веде до глибоких трансформацій, і, відповідно, до радикальних структурних змін як у національній, так і в світовій економіках. Відбувається формування “нової економіки”, яка базується, насамперед, на знанні, нових технологіях, застосуванні інформаційно-комп’ютерних систем. Ця економіка розширює, вдосконалює та диверсифікує сектор послуг. Процес економічної глобалізації стає однією з передумов динамізації та диверсифікації міжнародного ринку послуг. При цьому сприятливі умови виробництва, краща забезпеченість технологічним, у т. ч. людським капіталом, розгалужена інфраструктура дозволяють високорозвиненим країнам утримувати домінуючі позиції в передових видах діяльності третинного сектора і ставати основними учасниками на міжнародному ринку послуг. Однак значна і постійно зростаюча роль послуг у світовому виробництві не відображається еквівалентними обсягами в системі міжнародної торгівлі. Частка світової торгівлі послугами в 2003 р. становила 19,5% загальної світової торгівлі. За винятком морських перевезень і певних сегментів міжнародних фінансів, послуги історично розглядались здебільшого як такі, що мають неторговий характер ( o - radabili y of services).

Неторговість багатьох видів і значних обсягів послуг пояснюється технічними перепонами, іншакше кажучи, неможливістю відмежування матеріального виробництва від надання та споживання послуг на відстані. Нові інформаційні та комунікаційні технології швидко змінюють цю ситуацію в багатьох секторах; прикладами може служити поява послуг телемедицини і телеосвіти . Крім цього, існуючі обмеження в обміні послугами зумовлені протекціоністськими інструментами державної економічної політики країн. Такі важливі ринки, як залізничний транспорт, телекомунікації, медичне страхування захоплені традиційно монополістами і є об’єктом жорсткого регулювання в інтересах держави. Однак зміни умов забезпечення ефективності послуг, що обумовлені розвитком технологій, примушують уряди багатьох країн вже сьогодні здійснювати лібералізацію сфери послуг з одночасною її інтернаціоналізацією, тобто знаходити ланцюг між внутрішнім дерегулюванням ринків послуг і вдосконаленням входження на них іноземних учасників. Передбачається, що формування глобального конкурентного середовища у сфері послуг, об’єднання міжнародних ринків послуг у глобальну мережу (global services e work) здатне поліпшити передумови для подальшого зростання обсягів світової торгівлі послугами. Механізм трансферту глобальних вигод у локальні суспільства шляхом забезпечення країн, що розвиваються, доступом до сучасних інфраструктурних послуг дасть змогу збільшити обсяги міжнародної торгівлі товарами та послугами і тим самим сприяти зменшенню бідності в світі. Упродовж останнього десятиліття світові експорт та імпорт комерційних послуг зросли майже вдвічі і в 2004 р. становили відповідно 1,8 та 1, 78 трлн. дол. США . Що стосується географічного розподілу, то домінуючу позицію – більше половини світового експорту комерційних послуг займають країни Західної Європи ( Європейський Союз-25 – 48,4%) (табл. 1 та 2). За останнє десятиліття обсяги експорту в Західній Європі зросли в 1,98 разу, в ЄС-15 – майже в 2 рази, ЄС-25 – в 2,02 разу. Це свідчить про відносно швидше зростання обсягів експорту в 10 країнах – нових членах цього інтеграційного об’єднання, ніж в ЄС-15. Висока частка експорту послуг ЄС в світовому господарстві є важливим індикатором для України, що заявила про свій європейський вибір. Економічний інтерес нашої країни полягає в тому, щоб якомога ефективніше вписатись з її послугами в єдиний європейський ринок та інші ринки світу. Частка експорту послуг Північної Америки становить 18,3%, обсяги експорту за 1993–2003 рр. зросли в 1,76 разу. Незначне зменшення частки експорту відбувалося впродовж 2001–2003 рр. в Латинській Америці. В Колумбії та Венесуелі скорочуються обсяги експорту, в Мексиці проявляється тенденція до стагнації. Стабільна частка експорту послуг зберігається в Африці. При зростанні обсягів експорту послуг в Азії в 1,88 разу за попередні 10 років нині відбувається зменшення частки експорту послуг цього регіону в світовому експорті послуг: з 20,5% у 2000 р. до 20,3% у 2001 р. і 19,6% у 2003 р. Зазначимо, що в світі ще залишаються значні регіональні відмінності в торгівлі послугами.

Якщо частка експорту послуг в Азії зросла з 10% у 1980 р. до 19,6% у 2003 р., то відносні позиції країн, що розвиваються Латинської Америки та Африки, характеризуються стагнацією. Питома вага цих регіонів у світовому експорті послуг упродовж останніх 20 років залишалися в межах 3–4% та 2–3% відповідно. Тенденції розвитку імпорту комерційних послуг практично співпадають з аналогічними процесами, що пов’язані з їхнім експортом. Тоді, коли частка Західної Європи, зокрема ЄС, у світовому імпорті послуг з 2000 по 2003 рр. збільшувалася, спостерігалось її скорочення в Північній і Латинській Америці та Азії. Проаналізуємо динаміку чистого експорту послуг регіонів. В Західній Європі та в ЄС зокрема додатній чистий експорт постійно зростає. В Північній Америці відбувається стагнація приросту додатного чистого експорту. В Латинській Америці та Азії скорочується від’ємний чистий експорт, що свідчить, з одного боку, про нарощування експортних можливостей ринків послуг цих регіонів, а з іншого – про відносно високий рівень протекціонізму і локальність ринків багатьох азійських країн. В Африці від’ємний чистий експорт змінюється у бік зростання, проте ця тенденція не є стійкою. Чітку зміну напрямку чистого експорту можна простежити в Центральній та Східній Європі, де від 2000 р. відбувається зростання від’ємного чистого експорту послуг, що пояснюється різними факторами, зокрема усвідомленням країнами необхідності пожвавлення структурних змін, подальшою лібералізацією ринків товарів і послуг, зростанням економічної активності, відкриттям нових ринків та експансією високорозвинених країн на виникаючі ресурсні ринки, зменшенням внаслідок вирівнювання факторних і товарних цін порівняльних переваг у країнах Східної Європи та ін. Найбільше зростання від’ємного чистого експорту послуг спостерігається в таких країнах цього регіону, як Росія, Казахстан, Азербайджан та Вірменія. Таблиця 1 Світовий експорт комерційних послуг окремих регіонах (1993-2003 рр.) Регіони Обсяг (млрд. $ США) Частка (%) 1993 1995 2000 2001 2002 2003 1993 1995 2000 2001 2002 2003 Світ загалом 940,6 1187,4 1479,4 1486,1 1586,4 1796,5 100 100 100 100 100 100 Північна Америка 187,6 223,9 317,7 306,7 314,7 329,6 19,9 18,9 21,5 20,6 19,8 18,3 Латинська Америка 36,6 44,1 60,2 58,4 56,8 60,6 3,9 3,7 4,1 3,9 3,6 3,4 Західна Європа 462,7 568,5 686,4 706,0 771,3 916,3 49,2 47,9 46,4 47,5 48,6 51,0 ЄС-15 412,0 506,5 609,3 633,2 694,6 822,8 43,8 42,7 41,2 42,6 43,8 45,8 ЄС-25 431,0 539,0 644,3 669,9 734,1 868,8 45,8 45,4 43,6 45,1 46,3 48,4 Центральна та Східна Європа . . 50,2 54,2 59,8 69,2 . . 3,4 3,6 3,8 3,9 Африка 21,9 25,7 30,5 30,6 31,9 38,7 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,2 Близький Схід . . 30,6 28,4 27,6 30,3 2,1 1,9 1,7 1,7 Азія 187,4 261,6 303,8 301,8 324,2 351,6 19,9 22,0 20,5 20,3 20,4 19,6 Джерело: I er a io al rade S a is ics 2004, W O . Таблиця 2 Світовий імпорт комерційних послуг в окремих регіонах (1993-2003) Регіони Обсяг (млрд. $ США) Частка (%) 1993 1995 2000 2001 2002 2003 1993 1995 2000 2001 2002 2003 Світ загалом 958,3 1201,2 1471,8 1491,1 1570,8 1782,4 100 100 100 100 100 100 Північна Америка 141,6 162,1 252,6 249,5 255,8 278,6 14,8 13,5 17,2 16,7 16,3 15,6 Латинська Америка 48,0 54,1 71,0 71,1 65,0 67,8 5,0 4,5 4,8 4,8 4,1 3,8 Західна Європа 432,5 539,1 643,0 666,1 720,4 851,8 45,1 44,9 43,7 44,7 45,9 47,8 ЄС-15 401,6 500,8 597,7 621,2 671,6 794,3 41,9 41,7 40,6 41,7 42,8 44,6 ЄС-25 416,0 522,3 624,1 649,1 703,8 833,0 43,4 43,5 42,4 43,5 44,8 46,7 Центральна та Східна Європа .

Принципове значення мала позиція з'їзду в національно-державній сфері. «V конгрес Укр. С.-Д. Роб. Партії вважає, що при даних умовах лише обстоювання цілковитої самостійності України може дати, як Україні в цілому, так і українському пролетаріатові зокрема, максімальне забезпечення їх вільного національно-культурного і соціально-економічного розвитку. Разом з тим, V Конгрес УСДРПартії вважає необхідними при сучасних умовах, які склалися на Україні і в Росії, проводити рішучу боротьбу з гаслом федерації з Росією, як з гаслом, направленим проти Української революції і проти інтересів українського пролетаріату»[444]. Надзвичайно складним виявився процес пошуку революційної платформи в нових умовах для УПСР. До свого IV з'їзду, який також через численні арешти проходив нелегально у лісах Святошина та Пущі-Водиці 13–16 травня 1918 р., українські есери підійшли практично в стадії розколу. Й ліве, й праве крила були представлені на з'їзді приблизно однаковою кількістю делегатів. Через те з деяких питань голоси розбивались навпіл й узгодженого рішення досягти так і не вдавалося

1. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

2. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

4. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

5. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

6. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
7. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку
8. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

9. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

10. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

11. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

12. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

13. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

14. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

15. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

16. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

18. Взаимоотношения России с Китаем: тенденции, динамика, перспективы

19. Тенденции и перспективы развития местных налогов

20. Проблеми та перспективи малого бізнесу

21. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

22. Апологетика православия в Интернет-пространстве: история, тенденции, развитие, перспективы
23. Рынок ценных бумаг: тенденции и перспективы
24. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

25. Тенденции и перспективы в разработке композиций вспучивающихся огнезащитных покрытий

26. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

27. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

28. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

29. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

30. Тенденции и перспективы развития корпоративных конфликтов в России

31. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

32. Рынок корпоративных облигаций: тенденции и перспективы развития

Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Тенденции и перспективы развития лизинга в России

34. Современное состояние экономики России и тенденции и перспективы ее развития во время мирового финансового кризиса

35. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

36. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

37. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

38. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
39. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати
40. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

41. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

42. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

43. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

44. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

45. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

46. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

47. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

48. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

49. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

50. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

51. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

52. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

53. Спеціалізована допомога та диспансерне спостереження хворих на рак сечового міхура

54. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва
55. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
56. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

57. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

58. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

59. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

60. Особливості та режими зварювання різних металів

61. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

62. Соціальне середовище та соціалізація особистості

63. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

64. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Ефективність виробництва та фактори її зростання

66. Нерегламентована зайнятість населення та способи її регламентування

67. Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати

68. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

69. Світові ринки зброї та військового спорядження

70. Поняття та структура світового ринку
71. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
72. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

73. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

74. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

75. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

76. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

77. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

78. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

79. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

80. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

82. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

83. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

84. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

85. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

86. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
87. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
88. Світовий ринок технологій

89. Світовий ринок чорних металів

90. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

91. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

92. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

93. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

94. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

95. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

96. Туризм та його вплив на світову економіку

Перчатки смотровые, нитриловые, нестерильные "Klever", неопудренные, текстурированные, размер S, 50.
Особенности и преимущества: превосходное растяжение; устойчивость к порезам, разрывам и проколам при сохранении тактильной
430 руб
Раздел: Перчатки
Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами

97. Російський рубль – вихід на світовий фінансовий ринок

98. Загальні закономірності світового економічного розвитку

99. Світовий досвід розвитку малого підприємництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.