Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Допущено до захистуФакультет:Економіки і менеджменту Кафедра:Бухгалтерського обліку і аудиту Завідувач кафедри: &e sp;&e sp; проф. д.е.н.&e sp;Гавриленко В. А. (підпис)(дата) (прізвище, ім'я, по батькові) Дипломна робота Тема:Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ &quo ;Клімат Індустрії&quo ; Виконавець:&e sp;&e sp;&e sp; студ.Бондаренко С. Ю. (підпис) (дата)(прізвище, ім'я, по батькові) Керівник:&e sp;&e sp;&e sp; проф.Стародубцев Є. В. (підпис) (дата)(прізвище, ім'я, по батькові) Консультант:&e sp;&e sp;&e sp; проф.Гавриленко В. А. (підпис)(дата)(прізвище, ім'я, по батькові) Нормоконтролер:&e sp;&e sp;&e sp; ас.Батюк В. В. (підпис)(дата)(прізвище, ім'я, по батькові) Донецьк&e sp;2001 г. РЕФЕРАТ 142 листів, 4 рисунка, 28 таблиць Ціль роботи – використовуючи отримані раніше теоретичні знання у галузі низки спеціалізованих економічних дисциплін (Бухгалтерський облік, Аналіз господарської діяльності, Контроль та Ревізія, Аудит, Економіка підприємства, Мікроекономіка, Статистика та інші) відбити в дипломній роботі фінансові результати, як об'єкт бухгалтерського обліку, вивчити організацію бухгалтерського обліку фінансових на підприємстві, зробити загальний аналіз техніко-економічних показників та детальний аналіз фінансових результатів підприємства, відобразити методику та практику проведення аудиту на підприємстві. Об'єкт дослідження – фінансові результати підприємства, його організаційна структура та особливості форми обліку, документообіг, річна й квартальна звітність, аналітичні та синтетичні облікові регістри, річні та місячні техніко-економічні показники підприємства (величина фінансового результату, обсяги виробництва, собівартість продукції, обсяг реалізації, стан основних фондів, тощо). Методи дослідження – розрахунково-аналітичні методи, метод аналізу та синтезу, статистичне групування, метод порівняння, метод рядів динаміки, індексний і балансовий метод. Фінансові результати, доходи, витрати, звітність, елементи витрат, документація, організаційна структура, документообіг, форми бухгалтерського обліку, техніко-економічні показники, собівартість, питомі витрати, основні виробничі фонди. Д.0106.51.05.161.ДР Вив. Лист № документа Підпис Дата Розробник Бондаренко С. Ю. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ &quo ;Клімат Індустрії&quo ; Літер Лист Листів Керівник Стародубцев Є. В. 142 142 Консультант Гавриленко В. А. ОА - 96 в, ФЭМ, ДонГТУ Н. Контролер Батюк В. В. Зав. Кафедри Гавриленко В. А. ЗМІСТ ВСТУПError: Refere ce source o fou d 1ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУError: Refere ce source o fou d 1.1Сутність та зміст фінансових результатівError: Refere ce source o fou d 1.2Класифікація фінансових результатівError: Refere ce source o fou d 1.3Задачі обліку фінансових результатів та характеристика облікової політики підприємстваError: Refere ce source o fou d 1.4Розвиток бухгалтерського обліку фінансових результатівError: Refere ce source o fou d 2ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВError: Refere ce source o fou d 2.1

Загальна характеристика форм і методів бухгалтерського обліку, які застосовуються на підприємствіError: Refere ce source o fou d 2.2Аналітичний та синтетичний облік фінансових результатівError: Refere ce source o fou d 2.3Відображення практики бухгалтерського обліку на підприємствіError: Refere ce source o fou d 2.4Аналіз практики бухгалтерського обліку на підприємствіError: Refere ce source o fou d 3КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВError: Refere ce source o fou d 3.1Економічний аналіз результатів господарської діяльностіError: Refere ce source o fou d 3.1.1 Аналіз динаміки техніко-економічних показниківError: Refere ce source o fou d 3.1.2 Аналіз обсягу випуску продукціїError: Refere ce source o fou d 3.1.3 Аналіз обсягу реалізації продукціїError: Refere ce source o fou d 3.1.4 Аналіз фінансових результатів103 3.2Аудит фінансових результатівError: Refere ce source o fou d ВИСНОВОКError: Refere ce source o fou d ЛІТЕРАТУРАError: Refere ce source o fou d ВСТУП В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна економічна ситуація зумовлена в рівній мірі як макроекономічними та політичними проблемами, так і багатьма мікроекономічними чинниками. Так, не викликає сумніву той факт, що сучасний спад виробництва в Україні значною мірою є наслідком низької прибутковості та збитковості значної більшості вітчизняних підприємств. Беззаперечно, що основним економічним чинником, який в значній мірі визначає прибутковість підприємства, є фінансовий результат підприємства. При цьому фінансовий результат виступає тим комплексним показником, який узагальнює усі результати виробниче-господарської діяльності підприємства та визначає її ефективність. Оскільки величина фінансового результату визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних фондів, впровадження нових прогресивних технологій і т.д.) та створює запас фінансової стійкості, який дозволяє підприємству оперативно реагувати на зміни у ринковій кон'юнктурі, то питання зниження собівартості набувають особливої актуальності в сучасний період ринкових реформ та економічних перетворень. Провідна роль у вирішені питань визначення й оптимізації величини фінансових результатів належить бухгалтерському обліку та економічному контролю, адже можливість отримання найбільшого економічного ефекту при найменших витратах, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів значною мірою залежить від того, наскільки оперативно і точно підприємство здійснює облік та контроль власних витрат та доходів. Грамотна організація бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві дозволить не тільки об'єктивно і своєчасно відображати витрати та доходи, вести оперативний контроль за виконанням плану й дотриманням кошторисів витрат, але й виявляти резерви зниження собівартості продукції, визначати шляхи оптимізації доходів і витрат, що дасть можливість істотно поліпшити фінансові результати підприємства та підвищити його конкурентоспроможність.

Отже, усе вищевикладене свідчить про високу актуальність проблеми обліку та економічного контролю фінансових результатів на підприємстві, яка й стала предметом написання цієї дипломної роботи. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Сутність та зміст фінансових результатів Головною метою створення та подальшої діяльність будь-якого господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату, тобто прибутку. Отже, фінансовий результат - це прибуток або збиток який отримує господарюючий суб'єкт внаслідок своєї діяльності. Таким чином, фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексної оцінки ефективності цієї діяльності. Як бачимо, поняття фінансового результату тісно пов'язане з поняттями прибутків і витрат. У положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; надані наступні визначення прибутку та збитку: прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати; збиток  -це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. Відповідно до Закону України &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ; фінансовий результат (прибуток або збиток) повинен визначатися і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності згідно з принципом нарахування та відповідності доходів та витрат. Отже, відповідно до вищезазначеного принципу, для визначення фінансових результатів звітного періоду необхідно зіставляти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. Тобто, якщо доходи суб'єкта господарської діяльності перевищують витрати, що були здійснені для отримання цих доходів, то він отримує позитивний фінансовий результат (прибуток), у разі, коли витрати більші за доходи господарюючий суб'єкт отримує негативний фінансовий результат (збитки). Як економічна категорія фінансові результати визначається як різниця між сукупною виручкою та сукупними витратами підприємства. Перевищення валових сукупної виручки над сукупними витратами стає можливим завдяки створення додаткової вартості. Додаткова вартість виступає у вигляді збільшення вартості товару відносно витрат на його виробництва, як прирощування всього авансованого капіталу . Закон додаткової вартості діє всіх стадіях виробничого процесу. Таким чином, основоположними поняттями фінансових результатів як економічної та бухгалтерської категорії є поняття доходів і витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; [], дає наступне визначення доходів: Доходи -це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

В таких случаях всегда возникают неприятности. Фаны обоих клубов известны своей около футбольной деятельностью и в таких случаях стараются доказать, что они — лучше всех. Этому выезду много чего предшествовало. Невозможно сосчитать все инциденты, имевшие место на стадионе Нью-Ден в сентябре прошлого года во время матча этих команд. Из-за беспорядков игра на какое-то время была прервана, а тренер «Сити» Джо Ройл несколько раз порывался увести свою команду с поля. Игроков приходилось менять из-за бесчисленных расистских выходок в их адрес. Перед игрой в Манчестере игроки и тренеры местной команды делали прогнозы на предстоящую игру в крайне агрессивной форме, что предвещало проблемы на трибунах и за их пределами и сулило полиции веселенький денек. В результате произошло то, что и должно было. Первым инцидентом стала драка, в которой сошлись хулиганы представляющие «Миллуолл», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», на вокзале. Драки продолжились на улицах города, прежде чем полиция взяла ситуацию под контроль. В результате в центре города собралось около полутора тысяч лондонцев, готовых беспорядкам

1. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

2. Облік і аналіз фінансових результатів

3. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

4. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

5. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

6. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
7. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю
8. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

9. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

10. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

11. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

12. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

13. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

14. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

15. Експертиза та контроль реалізації товару

16. Найближчі та віддалені результати коронарного стентування у хворих на стабільну стенокардію

Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука

17. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

18. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

19. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

20. Фінанси та фінансова система

21. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

22. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області
23. Клімат Північної Америки
24. Основні характеристики клімату Закарпатської області

25. Зміна клімату проблема парникового ефекту

26. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

27. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

28. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

29. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

30. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

31. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

32. Перша світова війна. Причини та характер

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

33. Світові ринки зброї та військового спорядження

34. Экзаменационные билеты за весенний семестр 2001 года по: Контроллинг. Система учета и контроля затрат и результатов деятельности

35. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

36. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

37. Поняття та структура світового ринку

38. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку
39. Облік зносу та амортизації основних засобів
40. Основи побудови обліку праці та її оплати

41. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

42. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

43. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

44. Складання та подання фінансових звітів банку

45. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

46. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

47. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

48. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

Шкатулка, 30x23.5x16 см (арт. 3668-RT-43).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1324 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

49. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

50. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

51. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

52. Виробничі запаси - облік та аналіз

53. Гудвіл та його облік

54. Державний фінансовий контроль в Україні
55. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати
56. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

57. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

58. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

59. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

60. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

61. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

62. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

63. Облік витрат рибницьких господарств у сучасних умовах

64. Облік готової продукції та її реалізації

Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые

65. Облік матеріалів і малоцінних та швидкозношувальних предметів

66. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

67. Облік основних засобів та руху грошових коштів

68. Облік праці та її оплати

69. Облік та амортизація необоротних активів

70. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах
71. Облік та аудиту комерційних банках
72. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

73. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

74. Організація обліку в магазині "Світанок"

75. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

76. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

77. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

78. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

79. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

80. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки
Пазл "Животные".
Деревянный пазл "Животные" позволит детям провести досуг весело и с пользой. Ребенку предстоит собирать на специальной доске
410 руб
Раздел: Деревянные пазлы

81. Система та процес бухгалтерського обліку

82. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

83. Теоретичні основи обліку та аудиту

84. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

85. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

86. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
87. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
88. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

89. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

90. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. Пенсії за віком на пільгових умовах

91. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

92. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

93. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

94. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

95. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

96. Компаратори слів, перетворювачі кодів та схеми контролю

Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Фляга "S.Quire 1406YX-3", 0,18 л, сталь (цвет: серебристый с рисунком).
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
773 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

98. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

99. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.