Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Упатова Ірина Петрівна УДК 371.26Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи 13.00.09 – теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Лозова Валентина Іванівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, професор кафедри загальної педагогіки Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Іонова Олена Миколаївна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін кандидат педагогічних наук, доцент, Ричкова Лариса Володимирівна, Харківська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 36 Харківської міської ради Харківської області, директор Захист відбудеться “14” березня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (61002, м. Харків, вул. Артема, 29, ауд. 216) З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 215 В) Автореферат розісланий “12 ” лютого 2008 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Штефан Л.А. Загальна характеристика роботи Актуальність темидослідження. Сучасна концепція загальноосвітньої школи України вимагає, щоб школа не обмежувала свої функції лише забезпеченням засвоєння суб’єктом певної суми знань, умінь, навичок, а вирішувала головне завдання – створення для кожної дитини сприятливих умов усебічного розвитку її здібностей, таланту, цілеспрямованого виявлення своєї індивідуальності, творчої самореалізації, що передбачає подолання суперечностей між фронтальною формою організації навчальної діяльності й індивідуальним процесом засвоєння змісту освіти. Розв’язанню питання сприяє дидактично цілеспрямована організація диференціації навчання, яка дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до учнів у навчанні, забезпечуючи самостійну роботу школярів з урахуванням їхніх навчальних можливостей. Суттєвий внесок у розвиток загальних теоретичних основ індивідуалізації й диференціації навчання в загальноосвітніх закладах зробили А. Бударний, І. Бутузов, М. Гузик, А. Кірсанов, Є. Рабунський, В. Сухомлинський, І. Унт, І. Чередов та інші. У педагогічних дослідженнях розкрито різні аспекти проблеми: загальні питання диференціації як способу індивідуалізації (І. Лернер), створення педагогічних умов диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи (О. Братанич); використання робочих зошитів з друкованою основою, які передбачають врахування рівнів навченості школярів і складності навчального матеріалу (В. Онищук, Л. Нечволод, О. Нільсон); розробка різнорівневих навчальних програм, які дають можливість обирати форми й методи навчання, що максимально сприяють розвитку особистості (М. 

Гузик, В. Фірсов); організація самостійної роботи школярів за індивідуальними планами у визначеному темпі (В. Буряк, С. Голант, А. Границька, Б. Єсипов, П. Підкасистий, Є. Рабунський, І. Унт); організація групового навчання (Т. Дейніченко, О. Кузьміна, Н. Кузьмічова, Н. Лобко-Лобановська, І. Чередов). Багатоукладність і варіативність сучасної освіти передбачає створення можливостей для вибору школярами навчально-виховних закладів, форм освіти, засобів навчання й виховання, які відповідали б освітнім запитам особистості, здійсненню диференціації навчально-пізнавальної діяльності учнів не лише на етапі оволодіння новим матеріалом, а й у процесі контролю як важливої ланки навчання. Окремі питання цієї проблеми розглядалися в працях А. Бударного, М. Гузика, А. Кірсанова, В. Онищука, В. Паламарчук, Є. Рабунського, В. Сухомлинського, І. Унт та інших. Автори відзначають, що диференційований контроль може сприяти формуванню вмінь самоорганізації, самооцінки, вихованню відповідальності за результати навчання, тобто спрямовувати навчальну діяльність школярів на самозміни. Однак існує суперечність між потребою суспільства в розвитку індивідуальності школяра і відсутністю умов для цього на етапі контролю навчальних досягнень учнів основної школи, які б сприяли розвитку ціннісно-змістового ставлення особистості до результатів своєї діяльності, забезпечували стійке позитивне ставлення учнів до навчання в цілому. У сучасній педагогічній науці й практиці недостатньо розроблено питання диференційованого контролю навчальних досягнень школярів. Так, опитування вчителів м. Харкова й області (150 чоловік) засвідчує, що 60% із них орієнтується під час навчання на учнів з середніми навчальними можливостями, 20% – на учнів з високими навчальними можливостями і 20% – на всіх учнів, а здійснюють диференціацію на етапі контролю навчально-пізнавальної діяльності лише 10% вчителів. Отже, актуальність вивчення питань диференціації навчання, недостатня теоретична й практична розробленість проблеми здійснення диференційованого контролю, необхідність подолання існуючих суперечностей визначили вибір теми дослідження – “Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи”. Зв’язок теми дослідження з науковими програми, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження є складником комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри загальної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, що виконується за проблемою ”Підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих закладах” (РК №1 – 200199 U 004104). Тема затверджена вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол № 6 від 31.10.2003 року) й узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол №10 від 23.12.2003 року) Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні сутності диференційованого контролю навчальних досягнень школярів та експериментальній перевірці технології його здійснення.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що здійснення диференційованого контролю навчальних досягнень учнів буде ефективним за умови використання різнорівневих завдань (у робочих зошитах з друкованою основою та для проведення контрольно-узагальнювальних уроків-ігор), що забезпечує врахування реальних навчальних можливостей учнів на етапі контролю навчальних досягнень; їхніх потреб, пізнавальних інтересів; сформованість адекватної самооцінки й позитивного ставлення до контролю як ланки навчання. Для досягнення мети та перевірки гіпотези було визначено такі завдання: 1. З’ясувати сутність і способи диференційованого навчання та використання різнорівневих дидактичних завдань у процесі диференційованого контролю навчальних досягнень учнів. 2. Розробити технологію диференційованого контролю з використанням різнорівневих завдань робочого зошита з друкованою основою й організації контрольно-узагальнювальних уроків-ігор та експериментально її перевірити. 3. Підготувати науково-методичні рекомендації для вчителів з питань використання різнорівневих завдань на етапі контролю навчальних досягнень школярів, а також робочі зошити з друкованою основою для учнів з метою здійснення диференційованого контролю. Об’єкт дослідження – процес навчання учнів основної школи. Предмет дослідження – використання різнорівневих завдань з метою диференціації контролю навчальних досягнень учнів. Методологічну основу дослідження становлять: загальнонаукові положення діалектичної теорії пізнання, гуманістичної філософії про людину як найвищу цінність суспільства; діалектика абстрактного i конкретного в пiзнавально-творчому розвитку особистості; філософські ідеї й концепції, що розкривають діалектичний зв’язок явищ і процесів; системний пiдхiд до вивчення педагогічних процесів i явищ; наукові положення щодо активності особистості, яка має великі можливості для саморозвитку в процесі взаємодії з навколишнім світом. Теоретичною основою дослідження є: концепція розбудови національної освіти на основі індивідуалізації, гуманізації та демократизації навчання; теорія особистісно-орієнтованих технологій навчання, ігрової діяльності; педагогічні концепції діяльнісного підходу до навчання; психолого-педагогічні ідеї: розвитку особистості (Ю. Бабанський, Л. Виготський, Л. Занков, Н. Менчинська); дидактичного вибору та його впливу на розвиток особистості (В. Буряк, Л. Виготський, Л. Герасименко, І. Якиманська); розвитку пізнавальної активності й самостійності у процесі контролю (В. Буряк, І. Лернер, В. Лозова, М. Махмутов, П. Підкасистий, О. Савченко, Г. Щукіна та інші); положення й висновки щодо теорії індивідуалізації та диференціації навчання (А. Бударний, Є. Голант, А. Кірсанов, І. Унт); дидактичні основи диференціації навчання (Ю. Бабанський, А. Бударний, І. Бутузов, Л. Виготський, В. Гузеєв, Д. Ельконін, В. Загвязинський, П. Підкасистий, І. Чередов); дидактичний принцип індивідуального підходу, який створює умови для всебічного розвитку школярів з урахуванням їхніх задатків, навчальних можливостей та інтересів (Ю. Бабанський, Б. Єсипов, І. 

Следите, насколько вы прогрессируете в положительных ("да") реакциях руководства. 4. Всегда строго придерживайтесь пункта 7 в руководстве: какие успехи и ошибки проявились в ваших сновидениях, каковы ваши планы будущих сновидений? 5. Сохраняйте впечатление от всех красивых и полезных даров, полученных в ваших сновидениях. Рисуйте их, записывайте, пойте, танцуйте и придавайте им подходящую форму в реальной жизни. 6. Делитесь вашими снами и успехами по системе сеноев, если возможно, с заинтересованными людьми и с друзьями. 7. Не расхолаживайтесь в случае неудач. Успех придет в результате постоянных и упорных попыток. Конспект системы контроля сновидений сеноев. 1. Основные правила системы сеноев по контролю над сновидениями: а) всегда противостоять и сопротивляться опасности в сновидениях; б) всегда настраиваться на приятные ощущения в сновидениях; в) всегда добиваться позитивного результата в сновидении и вытягивать из него творческий продукт (дар). 2. 3. Применение основных правил в особых ситуациях сексуальное взаимодействие: а) если вы ощущаете приятный сексуальный контакт в сновидении, продлите его и интенсифицируйте; б) если во сне происходит половой акт, доведите его до оргазма: - не бойтесь того, что может показаться неприличной или извращенной любовью, так как это части вашего целого, которые нуждаются в интеграции; - вы не можете слишком много любить в сновидении; в) попросите подарок у вашего любовника в сновидении. 4

1. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики

2. Індивідуальний і диференційований підхід до учнів у навчанні математики

3. Менеджмент: основные школы управления

4. Технологическая карта развивающего обучения на уроках физики в основной школе

5. Характеристика основных школ древнеиндийской философии

6. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів
7. Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії основної школи
8. Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях

9. Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту

10. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

11. Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

12. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах

13. Методика изучения текстовых процессоров в основной школе

14. Решение задач на построение в курсе геометрии основной школы как средство развития логического мышления школьников

15. Формирование пространственного мышления при изучении векторного пространства у учащихся основной школы

16. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды

17. Основные школы управления. Принципы управления туристической организацией

18. Контроль в обучении поисковому чтению на среднем этапе обучения иностранного языка в школе

19. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

20. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

21. Чикагская школа и основные подходы Парка и Берджесса

22. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"
23. Понятие культуры, сущность и её функции. Основные культурологические школы
24. Анализ процесса социализации учащихся средней школы: особенности и основные тенденции развития

25. Наркомания, как основная причина деликвентного поведения в Американских школах

26. Формування духовності учнів у навчальному процесі

27. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

28. Классическая школа и ее основные теоретические положения

29. Ревизия и контроль основных средств и нематериальных активов

30. Государственный финансовый контроль: основные задачи, субъекты и объекты

31. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами

32. Аудит и контроль операций с основными средствами и малоценными быстроизнашивающимися предметами

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Основные направления и школы в культурологии

34. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

35. Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи

36. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

37. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

38. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
39. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
40. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

41. Форми і методи контролю знань учнів з біології

42. Формування умінь і навичок виразності голосного читання в учнів початкової школи

43. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

44. Диференціальний вихорострумовий перетворювач для контролю параметрів немагнітних виробів

45. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

46. Античная философия: основные проблемы, понятия и школы

47. Аналіз поглядів основних преставників історичної школи Німеччини

48. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

49. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

50. Тесты по биологии для школы

51. Биохимический контроль в спорте

52. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

53. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

54. Приборы химической разведки и химического контроля
55. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока
56. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

57. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

58. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

59. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

60. Основные задачи сферы государственного регулирования

61. Основні методи боротьби з інфляцією

62. Финансовый контроль в период перехода к рынку

63. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

64. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Задачи, основные функции и система ОВД

66. Задачи сводки и основное ее содержание

67. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

68. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

69. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

70. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.
71. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков
72. Организация налоговых органов и контроль за уплатой налогов в США и Германии

73. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

74. Конституционный контроль

75. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

76. Конституция - основной закон государства

77. Основные права и свободы Российских граждан

78. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

79. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

80. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

81. Основные принципы международного публичного права

82. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

83. Контроль за расходами физических лиц

84. Налоговое право как основной институт финансового права

85. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

86. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи
87. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)
88. Технические средства таможенного контроля

89. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

90. Основные причины и закономерности появления государства и права

91. Идеи правого государства и его основные признаки

92. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

93. Государство, его основные признаки и формы правления

94. Позитивистская школа права

95. Историческая школа права

96. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

98. Финансовый контроль в Республике Беларусь

99. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.