Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Особливості цивільного права

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „УКРАЇНА” КАФЕДРА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Господарське право на тему: &quo ;Виконання господарських договорів та способи його забезпечення&quo ; Виконала: Студентка V курсу групи ЗПЗ №14 Бондар Олеся Василівна Залікова книжка № 1407 Перевірив: кандидат юридичних наук, доцент Лебеденко В.І. Київ - 2006 ЗМІСТ1.ВСТУП 2. Господарські договори 3. Порядок укладання господарських договорів 4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань Неустойка Порука Гарантія Застава Притримання Публічні гарантії виконання зобов’язань 5. Господарські правопорушення 6. ВИСНОВОК 7.Література 1.ВСТУП Термін «зобов'язання» досить часто вживається в різ­них значеннях. В одних випадках під ним розуміють угоду між особами, тобто договір, в інших — обов'язок, борг певної особи. Крім того, в юридичній літературі існує поняття «зобов'язальне право», котре можна визначити як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з передавання майна, виконання робіт, надання послуг, відшкодування шкоди. Норми зобов'я­зального права — найзначніша частина цивільного законодавст­ва. У Цивільному кодексі України (далі — ЦК) 1308 статей, з яких 706 безпосередньо присвячено зобов'язанням. Водночас загальні положення про господарські зобов'язання містяться в розд. IV Господарського кодексу України (далі — ГК). Своєю чергою, у ГК із 418 статей майже 100 спрямовані на правове регулювання господарських зобов'язань. Отже, є всі підстави стверджувати, що існує два інститути зо­бов'язального права — інститут цивільно-правових зобов'язань і інститут господарських зобов'язань. Основними видами господарських зобов'язань вважа­ються майново-господарські зобов'язання та організаційно-гос­подарські зобов'язання (ч. 2 ст. 173 ГК). Крім того, у ГК сформу­льовано поняття соціально-комунальних зобов'язань (ст. 177 ГК), публічних зобов'язань (ст. 178 ГК), а також господарсько-дого­вірних зобов'язань (ст. 179 ГК). Різновидом майново-господарських зобов'язань є господарсь­ко-договірні зобов'язання. Неодмінною ознакою господарсько-договірних зобов'язань є чітко визначена підстава виникнення таких зобов'язань — господарський договір. Відповідно до ст. 179 ГК майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами – юридичними особами на під­ставі господарських договорів, є господарсько-договірними зо­бов'язаннями. Виконання зобов’язання являє собою завершальну стадію розвитку зобов’язальних правовідносин, на якій виконуються обов’язки і реалізуються суб'єктивні права. Головну роль у виконанні зо­бов'язання відіграє боржник (зо­бов'язана сторона), проте й на кредитора (управнену сторону) покладаються певні обов’язки – прийняти виконання зо­бов'язання, здійснити дії, без яких боржник не може виконати своїх обов’язків. Для боржника виконання зо­бов'язання полягає в здійсненні дій, які він повинен виконати згідно зі змістом зо­бов'язання.

Виконання зо­бов'язання може виявлятись і в утриманні боржником від певних дій. Виконанням зо­бов'язання досягається його мета, і зо­бов'язання припиняється. Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зо­бов'язання належним чином відповідно до закону, договору, а за браку конкретних вимог щодо виконання зо­бов'язання – відповідно до вимог, що в певних умовах звичайно ставляться. Дана робота буде присвячена саме господарським договорам, а головне способам їх забезпечення. Звернемо також увагу на правопорушення і санкції які застосовуються у сфері господарювання за порушення зо­бов'язання. 2.Господарські договори Основною підставою виникнення цосподарсько-договірних зобов'язань є господарський договір. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів визначене в гл. 20 ГК. Між тим самого поняття господарського договору у ГК бра­кує. В.С. Щербина визначає господарський договір як майнову угоду суб'єкта господарювання з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов'язання сторін у сфері господарської (комерційної) діяльності під час виробництва і реалізації продук­ції, виконання робіт, надання послуг1. Крім того, поняття господарського договору можна визначити виходячи зі змісту ст. 180 ГК, а саме: господарський договір є угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань як погоджених сторона­ми, так і тих, що беруться ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства.При цьому треба мати на увазі, що хоч господарські договори за загальним правилом і укладаються відповідно до вимог, уста­новлених ЦК, безпосереднє укладання господарських договорів повинно здійснюватись насамперед з урахуванням особливостей, передбачених ГК, а також іншими нормативно-правовими, актами щодо окремих видів договорів. Такий специфічний порядок укладання господарських догово­рів дозволяє вести мову про деякі характерні особливості, що уможливлюють відмежування господарських договорів від циві­льно-правових. По-перше, визначальна відмінність між цивільно-правовими і господарськими договорами полягає в неоднаковому застосуван­ні принципу свободи договору. Так, якщо відповідно до ст. 627 ЦК сторони є вільними в укладенні договору і виборі контраген­та, то згідно з ч. 3. ст. 179 ГК укладення господарського договору є обов'язковим для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господа­рювання у випадках, передбачених законом, або існує пряма вка­зівка закону щодо обов'язковості укладення договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів державної впади або органів місцевого самоврядування. По-друге, сторони цивільно-правового договору (за браку за­борони в ЦК) вправі відступити від положень ЦК і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Сторони господарського дого­вору також можуть відступити від положень ЦК, аії? вони не ма­ють права відступити від положень ГК (наприклад, суб'єкти гос­подарювання, що належать до державного сектору економіки і виконують зобов'язання, фінансування яких здійснюється за ра­хунок державного бюджету чи за кошти державного кредиту).

Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що беруться ними як обов'язкові умови дого­вору відповідно до законодавства. Укладаючи господарські договори, сторони можуть визначати зміст договору на підставі: 1) вільного волевиявлення, коли сторони мають право пого­джувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не супере­чать законодавству; 2) зразкового договору, рекомендованого органом управління суб'єктам господарювання для використання за укладення ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою зміню­вати окремі умови, передбачені зразковим договором, або допов­нювати його зміст; 3) типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим орга­ном державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови; 4) договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб'єктів, коли ці суб'єкти в разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту. Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами в передбачених законом порядку та формі досягну­то згоди щодо всіх його істотних умов. Істотними є умови, ви­знані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін по­винна бути досягнута згода. Укладаючи господарський дого­вір, сторони зобов'язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.Строком чинності господарського договору є час, протягом якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на підставі цього договору. Закінчення строку чинності господарсь­кого договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що трапилось під час дії договору. 3.Порядок укладання господарських договорів Загальний порядок укладання господарських договорів визначається ст. 181 ГК і є досить заформалізованим (порівняно з порядком укладання цивільно-правових договорів), а також уста­новлює завеликий строк для врегулювання можливих розбіжнос­тей між сторонами. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладання господарських договорів у спрощений спосіб, тобто через обмін листами, факсограмами, те­леграмами, телефонограмами тощо, а також способом підтвер­дження взяття до виконання замовлень, якщо законом не встано­влено спеціальні вимоги до форми та порядку укладання даного виду договорів.Проект договору може бути запропонований будь-якою зі сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний доку­мент, він надається другій стороні у двох примірниках. Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє договір і повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторо­на, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжнос­тей, про що робиться застереження в договорі, та у двадцятиден­ний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.С

В багатьох випадках колишнім інтернованим, як, наприклад, Шарлотті Борман, чиї свідчення йшли врозріз з офіційною пропагандою, не дозволили виступити на суді. Неминучий хаос Під кінець війни ситуація у таборах значно змінилась. Доповідь Червоного Хреста від 1948 р. вказує, що бомбардування союзників паралізувало транспортну систему Німеччини, неможливо було підвозити продукти харчування до табору і там почався голод, який, до речі, торкнувся і німецького цивільного населення. Ця жахлива ситуація була обтяжена тим, що у таборах було більше людей, ніж кількість, на яку вони були розраховані. Голод і антисанітарні умови привели до епідемії тифу. Це переповнення таборів відбулося внаслідок того, що ув'язнені зі східних таборів були евакуйовані на захід. Колони знесилених людей прибули у табори, в яких ситуація до того часу вельми сильно погіршилась. Табір Бельзен біля Бремена був особливо в поганому стані під кінець війни, і Фелікс Керстен, лікар Гіммлера, вказує, що репутацію «табору смерті» Бельзен отримав через жорстоку епідемію тифу, яка там розігралась у березні 1945 р. («Мемуари», Memoirs, 1940-45 pp., London, 1956)

1. Метод цивільного права

2. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

3. Система цивільного права України

4. Теоретичні проблеми цивільного права

5. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

6. Принципи цивільного процесуального права
7. Застава у цивільному праві
8. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

9. Розвиток системи цивільного захисту

10. Поняття зобов`язання в римському цивільному праві і його види

11. Право власності в цивільному праві

12. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

13. Представництво у цивільному праві

14. Самозахист у цивільному праві

15. Спадкування у римському цивільному праві

16. Цивільне право

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Шикана як особливий вид зловживання правом

18. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

19. Опалення та вентиляція цивільного будинку

20. Особисті немайнові права за новим Цивільним кодексом

21. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

22. Застосування права як особлива форма його реалізації
23. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина
24. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

25. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

26. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

27. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

28. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

29. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

30. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

31. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

32. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки

33. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

34. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

35. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

36. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

37. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

38. Граждане как субъекты административного права
39. Административное право (Контрольная)
40. Административное Право Республики Казахстан

41. Граждане, как субъекты административного права

42. Соотношение административного права со смежными отраслями права

43. Административное право РБ

44. Граждане как субъекты международного права

45. Административно право (шпаргалки)

46. Административное право РФ

47. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

48. Арбитражное процессуальное право

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

49. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

50. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

51. Банковское право (Контрольная)

52. Шпаргалка по банковскому праву

53. Гражданское право

54. Гражданское право - сделки
55. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)
56. Авторское право

57. Авторское право

58. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

59. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

60. Гражданское общество и право по Гегелю

61. Гражданское право (Контрольная)

62. Гражданское право (Контрольная)

63. Гражданское право (Шпаргалка)

64. Гражданское право РФ

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

66. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

67. Гражданское право

68. Гражданское, торговое и международное частное право

69. Защита прав потребителя

70. Место обязательственного права в системе гражданского права
71. Объекты гражданских прав
72. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

73. Ответы по Гражданскому праву РФ

74. Права молодежи в РБ

75. Права человека

76. Право собственности на квартиру и жилой дом

77. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

78. Пределы осуществления гражданских прав

79. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

80. Собственность и право собственности

Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики
Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные

81. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

82. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

83. Шпаргалка по гражданскому праву

84. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

85. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

86. Представительство по гражданскому праву
87. Осуществление гражданских прав
88. Шпаргалки по гражданскому праву

89. Шпора по гражданскому праву

90. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

91. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

92. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

93. Граждане как субъекты гражданского права

94. Субъекты патентного права

95. Развитие наследственного права в России

96. Шпаргалки по гражданскому праву

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

97. Имущественные права и обязанности супругов

98. Вещные права на землю

99. Гражданское право РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.