Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЗНАЧЕННЯ СУТІ, ЗМІСТУ ТА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ Зближення країн та народів, посилення їх взаємодії є важливою закономірністю розвитку сучасного суспільства. Глобалізація світу – явище неоднозначне. З одного боку, вона об’єднує народи, руйнуючи історичні бар’єри між ними, сприяє науково-технічному прогресу, з іншого – несе загрозу стирання етнічної і культурної своєрідності, уніфікації життя згідно інших стандартів. Сучасна людина має бути готовою до життя в умовах багатонаціонального полікультурного середовища, до спілкування і співпраці з людьми різних національностей, рас, віросповідань. Проблема полікультурної освіти набуває особливої актуальності та складності в поліетнічному багатонаціональному суспільстві. Сучасні педагогічні реалії вимагають, з одного боку, врахування етнокультурного чинника, з іншого – створення умов для пізнання культури інших народів, виховання толерантних відносин між людьми. Тому світова співдружність взялася за розробку нової освітньої стратегії – полікультурної освіти, суть якої полягає в підготовці молоді до життя й ефективної діяльності в умовах поліетнічного й полікультурного суспільства. Метою статті є дослідження історичних та соціокультурних чинників, що сприяють зародженню і розвитку полікультурної освіти, осмислення цілей та завдань полікультурної освіти. Термін “полікультурна освіта” є калькою поняття “mul icul ural educa io ”, сформованого в західній інтелектуальній культурі в 70-х роках ХХ ст. Перші спроби визначення цього поняття були зроблені авторами міжнародного педагогічного словника, виданого в Лондоні в 1977 році, які кваліфікували феномен полікультурної освіти (mul icul ural educa io ) як віддзеркалення ідеалів культурного плюралізму у сфері освіти . Найбільш вичерпне визначення поняття “mul icul ural educa io ” представлено у Міжнародній енциклопедії освіти, де воно розглядається як “педагогічний процес, в якому репрезентуються дві або більше культури, що відрізняються за мовною, етнічною, національною або расовою ознакою” . В англійській мові термін “mul icul ural educa io ” (полікультурна освіта) використовується в роботах дослідників освіти у США, Канаді й Австралії. В учбовій та методичній літературі Європи (окрім Великобританії), використовується вираз “міжкультурна освіта” (i ercul ural educa io ). У науковому вжитку обидва поняття використовуються як синоніми. ЮНЕСКО та Рада Європи рекомендують і використовують в своїх документах поняття “міжкультурна освіта”, в той же час Організація з економічного розвитку і співпраці використовує поняття “полікультурна освіта”. Історично найбільш ранньою була монологічна форма осмислення світу культури, основу якої складав культурний монізм. Її наочно демонструє історія європейської освіти, яка в своїх початкових формах була монокультурною. Втіленням культурного монізму виступав середньовічний університет – пронизуюча університетську науку християнська теологія, що кваліфікувала нехристиянські культури як втілення зла, гріха.

Регламентація поведінки студентів, бакалаврів, ліценціатів, магістрів, деканів, ректорів робила університети схожими на монастир. Секуляризація освіти в епоху Просвітництва не відмінила монокультурні стратегії, лише змінила її спрямованість – освіта почала розглядатись як залучення до європейської культури, інші культури кваліфікувалися як відсталі. У XIX столітті європейська просвітницька монокультурна модель освіти набуває, в певному значенні, статусу універсальної . Полікультурна освіта є відносно новою сферою наукового педагогічного вчення, освітньої практики і суспільно-педагогічної діяльності. У США вона з’явилася в другій половині XX століття як відповідь на вимоги покласти край расизму, дискримінації, нерівноправності, сегрегації, етнічному та іншим видам насильства. Ці могутні соціальні рухи привели до істотного розкріпачення індивіда, усвідомлення ним своєї значущості не тільки в персональному, але і в соціальному контексті. Відповідно, зросли бажання та прагнення індивіда бути визнаним іншими членами суспільства, перш за все як особистість зі всіма її індивідуальними проявами, зацікавленнями, що має в своєму розпорядженні можливості для повної, різнобічної, багатопланової самореалізації. Теоретичні та практичні багатокультурні елементи, що були внесені до американського педагогічного життя в 60–70-их роках ХХ ст., відомі як багатоетнічна освіта (mul ie h ic educa io ), і вони ставила за мету формування та розвиток гармонії у відносинах між членами різних етнічних груп. Проте, з часом вона трансформувалася в полікультурну освіту (mul icul ural educa io ), концептуальне оформлення якої сформувалося на початку 90-х років ХХ ст. Представниками цього напряму є К.Беннет, Дж.Бенкс, Д.Голлнік, К.Кемпбелл, С.Ньєто, Д.Садкер і М.Садкер, Е.Холлінс, Ф.Чінн та інші, які вважають, що метою полікультурної освіти є розробка освітньої політики, програм підготовки вчителів, змісту освіти, встановлення психологічного і морального клімату та відносин між всіма учасниками освітнього процесу на всіх його рівнях, при яких кожен студент мав би всі необхідні можливості для свого інтелектуального, соціального і психологічного розвитку . Вважаємо за доцільне зазначити, що власне ідеї полікультурності та полікультурного середовища не є породженням сучасності. Їх у тій чи іншій мірі торкалися та розробляли багато видатних науковців людства минулого. Так, великий чеський мислитель Ян Амос Коменський розробив програму “Панпедія”, в якій, спираючись на думку про спільність людей, їх потреб та устремлінь, обгрунтував програму універсального виховання людства. Істотну частину “Панпедії” становлять настанови формування в дітей умінь жити в мирі та дружбі з іншими, виконувати взаємні обов’язки, поважати і любити людей . Ідеї М.Реріха про “добродійний синтез”, під яким він розуміє “єднання культур”, а також ідеї видатних істориків та філософів сучасності (М.Данилевський, Е.Мейлер, А.Тойнбі, Ю.Яковець) про цілісність культурно-історичного розвитку людства і наявність деяких схожих принципів функціонування культур різних народів допомагають розумінню суті, цілей та функцій полікультурної освіти .

Надзвичайно цікавими для розуміння значення полікультурної освіти в становленні особистості є ідеї П.Каптєрєва про взаємозв’язок національного і загальнолюдського в педагогіці . Згідно його ідей, педагогічна діяльність спочатку здійснюється на основі національного ідеалу, а потім трансформується в діяльність спрямовану на досягнення загальнолюдського ідеалу. Для розуміння суті полікультурної освіти мають значення ідеї М.Бахтіна про культуру як діалог, де людина виступає як унікальний світ культури, що взаємодіє з іншими особистостями-культурами і таким чином формує себе в процесі цієї взаємодії . Методологічну основу полікультурної освіти складають філософські, культурологічні, етнологічні, соціологічні, історичні, педагогічні теорії, концепції та ідеї: – розвитку етносів та їх культур (Ю.Бромлей, В.Вавілін, Л.Гумільов, М.Данілевський, В.Ключевський, А.Геллнер, Р.Парсонс, А.Тойнбі та ін.); – культури, міжкультурних контактів в житті людства (А. Арнольдов, М.Бахтін, М.Бердяєв, В.Біблер, С.Іконников, А.Лосєв та ін.); – культуровідповідності освіти, що відповідає соціокультурній реальності та етнокультурним характеристикам особистості (С. Гессен, Е.Ільєнков, Є.Каган, В.Сластєнін, Є.Шиянов, В.Шадріков та ін.); – адаптації особистості до іншого культурного середовища (В.Крисько, Д.Річардсон, Т.Стефаненко та ін.). Російські науковці досліджують проблеми полікультуралізму в таких напрямах: – теоретико-методологічні основи полікультурної освіти (В.Макеєв, З.Малькова, Л.Супрунова); – полікультурна освіта і підготовка вчителів (А.Бошкарьов, Ц.Ванієв, С.Узденова); – реалізація полікультурної освіти в школі (В.Бауер, С.Гайдарова, А.Гольов, І.Павлов) . На підставі викладеного комплексу історичних і соціально-культурних уявлень, а також філософсько-педагогічних та психологічних детермінант можемо виокремити найбільш поширені в світовій педагогіці підходи до розуміння суті полікультурної освіти. Перший з них – акультураційний, суть якого полягає в тому, що полікультурна освіта має орієнтуватися на культуру переселенців. У. Боос-Нюнінг вважається, що полікультурна освіта має містити вивчення традицій рідної культури, процесу переробки цих традицій в рамках нової культури, оскільки конфронтація зі зміненими умовами життя викликає необхідність у виробленні нових культурних орієнтирів. Таке формулювання завдань полікультурної освіти допускає необхідність детального вивчення культури мігрантів, проте уникає таких педагогічних норм як “взаємне культурне збагачення”. Найбільш відомими представниками цього підходу є У.Боос-Нюнніг, У.Зандфукс, В.Фтенакіс та ін. Другий підхід – діалоговий. Суть його полягає у погляді на полікультурну освіту як спосіб залучення тих, що навчаються, до різних культур з метою формування загальнопланетарної свідомості, що дозволяє тісно взаємодіяти з представниками різних країн і народів, інтегруватися в світовий та загальноєвропейський культурно-освітній простір. Сучасна філософія діалогу бере початок з історичного методу філософствування, який знаходимо у Л.Фейербаха. Під час свого розвитку, вона поступово оновлювалася, накопичуючи специфічні риси, властиві тому чи іншому мислителю-діалогісту.

Так как выдержки короткие, некоторое количество паразитного света не страшно. 64. ПОЛЯРНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ТЕЛЕСКОП Рефлектор Ньютона можно легко превратить в полярный солнечный телескоп (рис. 80). Для этого труба телескопа направляется на полюс мира, для чего ее ориентируют на север и наклоняют к горизонту на угол, равный широте места наблюдений с точностью до 1--2є. Перед верхним концом трубы устанавливается плоское зеркало, называемое сидеростатом. Сидеростат может наклоняться в вилке по склонению и поворачиваться на оси вилки по часовому углу. Лучше всего, если осью вилки будет служить ось часового механизма от суточного метеорологического самописца (барографа, термографа и др.). В этом случае зеркало, поворачиваясь вслед за Солнцем со скоростью 1 об/сут, будет удерживать изображение в центре поля зрения или на экране неопределенно долго. Рис. 80. Полярный солнечный телескоп. Телескоп предназначен для полевых условий, когда он устанавливается на двух вкопанных в землю столбах и закрывается сверху растянутой палаткой

1. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

2. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

3. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

4. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

5. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

6. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності
7. Словник слів іншомовного пожодження економічного змісту
8. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала

9. Гадяцька угода 1658 року, її зміст та вплив на державницькі процеси в Україні

10. Методологічні засади розуміння національної культури

11. Суть і зміст ризик-менеджменту

12. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

13. Фізіолого-імунологічні аспекти формування епідемій та пандемій

14. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

15. Професіоналізм, культура та дисципліна управлінської діяльності

16. Зміст та структура документознавства як науки

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

17. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

18. Структура та зміст віщої освіти

19. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

20. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

21. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

22. Логіко-методологічні аспекти технічного знання
23. Філософські і методологічні основи учення Лейбніца
24. Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

25. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

26. Безробіття, його макроекономічний зміст та наслідки

27. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

28. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

29. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

30. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

31. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

32. Сутність демократії та її основні цінності

Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

33. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

34. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

35. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

36. Міжнародні відносини та зовнішня політика

37. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

38. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
39. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти
40. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

41. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

42. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

43. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

44. Політичні еліти та лідерство

45. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

46. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

47. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

48. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки

49. Закон вартості: сутність та основні функції

50. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

51. Теорії суспільного вибору та неокласичний напрям в економіці

52. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

53. Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

54. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів
55. Постмодернізм та українська історична наука
56. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

57. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

58. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

59. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

60. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

61. Джерела фтору та вплив фтору на людський організм

62. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

63. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

64. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

65. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

66. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

67. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

68. Роль та вміст води в організмі

69. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

70. Специфічні та неспецифічні дерматити молочної залози
71. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників
72. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

73. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

74. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

75. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

76. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

77. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

78. Поняття, предмет та зміст господарського договору

79. Предмет та методологія інформаційного права України

80. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Суть та принципи соціальної держави

82. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії

83. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

84. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

85. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

86. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету
87. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
88. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

89. Українізація: її суть та наслідки

90. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

91. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

92. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

93. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

94. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

95. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

96. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии
Игровой набор Lalaloopsy "Карусель" для создания украшений из бусинок.
Отличный набор, сочетающий игровые элементы и творчество, позволит Вашей юной мастерице создавать уникальные авторские аксессуары из
1299 руб
Раздел: Современные, герои мультфильмов
Подставка под ванночку "Карапуз" универсальная (с сушилкой).
Подставка для ванночки предназначена для того, чтобы сделать купание Вашего малыша максимально удобным. Она надежна и проста в
1223 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Еколого-біологічні особливості облігатних та факультативних паразитів надцарства Protozoa

98. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

99. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.